بخشی از مقاله


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هاي فرزندپروري و طرح واره هاي ناسازگار اولیه با پرخاشگري در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی میباشد و نمونه گیري به صورت نمونه گیري تصادفی انجام شد. بنابراین از بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران 100 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و سه پرسشنامه : طرحواره یانگ، شیوه هاي فرزندپروري بامریند و پرسشنامه پرخاشگري باس و پري در مورد آنها اجرا شد و با استفاده از روش همبستگی پیرسون داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سبکهاي فرزندپروري و پرخاشگري در دانشجویان رابطه وجود دارد. همچنین بین طرح وارههاي ناسازگار اولیه و پرخاشگري دانشجویان رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج میتوان چنین نتیجه گیري کرد که بین سبک هاي فرزندپروري سهل گیرانه و مستبدانه با پرخاشگري رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین سبک فرزندپروري قاطع و اطمینان بخش و پرخاشگري رابطه منفی دیده میشود. هم چنین بین طرحواره هاي رهاشدگی، بی اعتمادي/ بدرفتاري، شکست، آسیب پذیري در برابر ضرر و استحقاق با پرخاشگري رابطه معنادار دیده شد.

واژگان کلیدي: سبک فرزندپروري، طرحواره هاي ناسازگار اولیه، پرخاشگري


مقدمه
خشم و پرخاشگري از هیجانهاي جهانشمولی هستند که در همه فرهنگها دیده میشود. به نظر اتکینسون١ پرخاشگري، معمولا به رفتارهایی اطلاق میشود که قصد آن صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است، در حالت پرخاشگري فرد منفیباف است و نسبت به همه چیز شک و تردید دارد (محمی، .(1389 بسیاري از اندیشمندان معتقدند که پرخاشگري ریشه بسیاري از مشکلات روانی و رفتاري جوانان است(لهساییزاده و مرادي، .(1389 گروهی از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی معتقدند که پرخاشگري ذاتی و فطري است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی و درنتیجه آموختنی و اکتسابی میدانند. از گروه اول میتوان به فروید 2 واضع مکتب روانکاوي و لورنز 3جانور شناس اتریشی نام برد که هر دو به ذاتی بودن پرخاشگري در انسان اعتقاد دارند. فروید پرخاشگر را منفی میداند ولی لورنز آن را سازنده معرفی میکند. اما گروه دوم که معتقد به منشا اجتماعی داشتن پرخاشگري هستند آن را غریزي میدانند و معتقدند که عوامل محیطی، تربیتی و تجارب زندگی میتواند در ایجاد آن نقش داشته باشد (عیوضی، .(1378 طبق دیدگاه این افراد از جمله عوامل مهمی که میتواند در به وجود آمدن پرخاشگري نقش داشته باشد والدین و شیوههاي فرزندپروري آنهاست.شیوههاي فرزندپروري به عنوان یکی از وظایف اساسی والدین نقش مهمی در دورههاي بعدي زندگی فرزندان دارد(توزندهجانی و همکاران، .(1390 سبک فرزندپروري بر اساس سبک فرزندپروري 4 که خود والدین در کودکی با آن بودهاند و نیز باورها و ارزشهاي خودشان شکل گرفته است. سبک فرزندپروري به عنوان مجموعهاي از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد – کودك را در طول گسترهاي از موقعیتها توصیف میکند Harris , A. E., and curtin ) ، .(2002 والدین در ایجاد رشد اخلاقی که نهایتا منجر به کنترل رفتاري، سرکوب کردن خواستههاي آنی و توجه به حقوق دیگران منجر میشود نقش مهمی دارند. عدهاي از والدین که قاطع و اطمینانبخش نامیده میشوند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید