دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهر ها و ارائه راهکارهای آن

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

علل مهاجرت، وابسته به ویژگیهای مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است .هدف عده ای از مهاجرت، اشتغال است و قصد عدهای دیگر تحصیل، ازدواج و …کهقطعاً نتایج متفاوتی دارد .تحقیق حاضر به بررسی عوامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر پرداخته است در این پژوهش با ارائه نظریه های مهاجرت به عوامل مهاجرت روستاییان اشاره نموده و سعی در بیان پیامدها و راهکارهای مهاجرت روستاییان به شهر نموده ایم.در این مقاله به تبیین این موضوع می پردازیم که چرا روستاییان مهاجرت می کنند و چه عواملی در مهاجرت آنان نقش دارند و در ادامه به نظریه هایی در مورد علل مهاجرت روستاییان به شهر نیز می پردازیم.

کلید واژگان: مهاجرت ، اقتصاد ، فرهنگ ، مهاجرت روستاییان

۱۸۸

Study The Reasons Of Immigration Of Rural Persons To
Cities And Indicate Its Solutions

Taghi, Mansoorian;Esfandyar, Mohammadi

۱-Master student, executive management, science and research branch in Ilam, Iran 2-Assistance of bussines managemnt, Ilam university, Iran

Abstract

The reasons of immigration are dependent on various personal- social-cultural- economical and political characters of different people. The aim of some persons to immigration is job. And the aim of other ones is education-marriage and so on that these aims have different results. The present research studied the main factors of immigration of rural persons to cities. This research referred to reasons of immigration of rural persons with indicates immigration theories and it tried to indicate the results and solutions of immigration of rural persons. In this paper, we indicate and clear this subject that why rural persons immigrated and what factors have impact on their immigration and in continue, we indicate the theories about reasons of immigration of rural persons.

Keywords: Immigration, Economy, Culture, Immigration Of Rural Persons

۱۸۹

-۱مقدمه

مهاجرت معمولا جابهجایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی می باش.دمردم معموﻻً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکنندهای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت اجتماعی و عمومی مهاجرت میکنند. دلیل دوم میتواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.

غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستاییان به شهرها، در درجـهاول به سوی شهرهای پایتختی بوده، در جستجوی یک زندگی بهتر و بـه دسـت آوردنشغل صورت میگیرد. بعد از شهرهای پایتختی، شهرهای مهم و مراکز استانهای دیگـرکشور، مورد توجه مهاجران قرار میگیرند؛ در واقـع مهـمتـرین نـوع مهـاجرت درونمرزی داوطلبانه، مهاجرتهای روستاییان به شهرها بوده که پاسخی به علل و انگیزههای اقتصادی میباشد (بهفروز، .(۱۶۲ :۱۳۷۴

نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه ، ۱۳۶۹، . (۴۴

تحقیقات در خصوص مهاجرت روستاییانبه شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کنـدکه چرا روستاییان مهاجرت میکنند؟ و عوامل مؤثر در تصمیمگیری آنان برای مهـاجرتچیست؟ اگرچه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی به طور هماهنـگ در ایجـاد انگیـزههـایمهاجرت روستا به شهرها مؤثرند، بیتردید در فرایند تصمیمگیری برای مهاجرت، به طورنسبی عوامل تاثیرگذار در اشخاص و از مناطق گونـاگون کاملاًـ متفـاوت اسـت؛ چراکـهطیفی گسترده از افراد و قشرها را تشـکیل مـیدهنـد کـه زمینـههـایی متفـاوت بـرای مهاجرت دارند (طاهرخانی،:۱۳۸۰ .(۶۸

-۲طرح مسئله

یکی از معضلات و چالش هایی که همواره مسئولان شهری و حتی کشوری با آن روبه رو بوده اند روند مهاجرت مردم از روستا ها به شهرها بوده است همچنین مهاجرت افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت و در مواردی خالی ازسکنه شدن ،افزایش نسبت سالخوردگی و افزایش نسبت وابستگی در روستا میگردد . عوامل بسیار زیادی بر رشد روند مهاجرت افراد از مناطق روستایی به مناطق شهری وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 14 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد