بخشی از مقاله

تاثير مهاجرت روستائيان به شهرهها
مهاجرت در بعد جابه جايي افراد انساني سابقه ديرينه دارد و در واقع عمر اين پديده در ازاي عمر تمدن انساني مي باشد. اين پژوهش به بررسي و شناخت علل و انگيزه هاي مهاجرت روستائيان در شهرستان اسلام آباد غرب مي پردازد شناخت عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر مهاجرت روستائيان در اين شهرستان از ديگر اهداف اين پژوهش مي باشد.

روش تحقيق: جامعه آماري شامل كليه مهاجرين روستايي كه تا پايان سال 79 به شهر اسلام آباد غرب مهاجرت كرده اند و روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده است. ابزار جمع آوري اطلاعات عبارت از پرسشنامه و مصاحبه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني استفاده گرديده است.

نتيجه گيري : در اين بررسي براي پيمودن فرايند تحقيق از جامعه آماري مهاجرين شهرستان اسلام آباد غرب تعداد 100 نفر مهاجر به عنوان نمونه آماري مورد بررسي قرار گرفته براي جواب گرفتن به سوالاتي كه در ارتباط با مسئله مورد نظر مطرح شده بودند به تدوين و تنظيم فرضيات مبادرت كرديم تا بتوانيم آنها را در آزمايشگاه (كه همان جامعه مورد نظر است)

در بوته آزمايش و تجربه بگذاريم. تعداد فرضياتي به اعتقاد ما مي توانست مسئله مورد نظر را تعيين پذير نمايد 15 مورد است. اولين فرضيه ميزان تاثير تفاوت درآمدهاي شهر و روستا در مهاجرت كه 62 درصد سوال شوندگان تاثير مثبت تفاوتهاي درآمدي شهر و روستا را عامل مهاجرت خود دانسته. دومين فرضيه تاثير مقدار زمين در مهاجرت است يعني هر قدر اين مقدار كمتر باشد.

مهاجرتها طبعا" بيشتر خواهد بود چه بالغ بر 78 درصد از مهاجران مورد بررسي زير 5 هكتار زمين داشته اند يا فاقد زمين كشاورزي بوده اند و بيش از 9 درصد آنان بين 10-6 هكتار و چنين نسبتي با توجه به معقوليت آن در جهت تاثير فرضيه ما كفايت مي كرد. سومين فرضيه رابطه بيكاري و مهاجرت است 82 درصد كل جامعه آماري مورد سوال و به تاييد تاثير بيكاري يا نداشتن كار مناسب پرداخته اند

. و لذا مي توان گفت فرار از بيكاري كه نتيجه مهاجرت است مي تواند سهم عمده اي از مهاجرتها را به خود اختصاص مي دهد. چهارمين فرضيه رابطه مهاجرت و رشد فرايند جمعيت مناطق روستايي است اين فرضيه نيز مورد تاييد واقع شد و لذا مي توان آنرا به كل جامعه آماري تعميم داد در واقع افزايش جمعيت در روستا نتيجه فشار بر عوامل مادي است.

بنجمين فرضيه رابطه سواد و مهاجرت است، در اين فرضيه تصور ما اين بود كه سهم عمده مهاجران را افراد بيسواد تشكيل مي دهند داده ها و اطلاعات حاصله وجود اين رابطه را مورد تاييد قرار داد. ششمين فرضيه نيز در ارتباط با فرضيه قبل است. و آن ارتباط مهاجرت با آرزوهاي ارتقاء آموزشي مهاجران است

80 درصد كل مهاجرين تاثير عامل عدم وجود امكانات آموزشي را در مهاجرت خود موثر داشته اند. هفتمين فرضيه در زمينه ارتباط مهاجرت با بيكاريهاي فصلي است بدين معني كه هر قدر ميزان اينگونه بيكاريها در جامعه روستائي بيشتر باشد به همان مقدار حجم مهاجرتها بيشتر مي شود. در اين بررسي معلوم گرديد كه 82 درصد مهاجران به واسطه نداشتن كار مناسب يا بيكاريهاي فصلي اقدام به مهاجرت نموده اند.

هشتمين فرضيه رابطه مهاجرت با خالي شدن روستاها از سكنه است. بدين معني هر قدر فضاي روستا از سكنه بيشتر تخليه شده باشد ميزان مهاجرت بقيه اهالي روستاها نيز بيشتر مي شود. فرضيه نهم رابطه نظام سوبسيدي در شهرها مهاجرت است فرض ما بر اين بود كه نظام سوبسيدي كه به نفع شهرنشينها برنامه ريزي شده به تدريج روستائيان را به منظور بهره مندي از آن به سوي شهرها سوق داده است

. دهمين فرضيه رابطه مهاجرت را با امكانات رفاهي بهتر نشان مي دهد كه73 درصد كل مصاحبه شوندگان براي يافتن امكانات رفاهي بيشتر به شهر مهاجرت كرده اند. يازدهمين فرضيه رابطه ازدواج و مهاجرت را مطرح مي كند اين فرضيه بواسطه پائين بودن نسبت آن در كل مورد تائيد قرار نگرفت و لذا رد شد. دوازدهمين فرضيه رابطه مهاجرت و وجود مشاغل كاذب (دلالي، دستفروشي، كوپن فروشي، دكه داري و ...) را مورد توجه قرار داده است

يافته هاي تحقيق اين فرضيه را مورد تائيد قرار نداد. سيزدهمين فرضيه در ارتباط با عدم تاثير نزاعهاي قبيله اي در مهاجرتهاي روستائي و عشايري بوده است اين فرضيه با توجه به يافته هاي تحقيق مورد تائيد و تصديق قرار گرفت

. چهاردهمين فرضيه در زمينه ارتباط مهاجرت با مسافت است در اين فرضيه ما معتقد بوديم كه هر قدر مسافت محل سكونت روستائيان تا مركز شهر خيلي زياد يا خيلي كم باشد مهاجرتها هم كمتر است داده هاي تحقيق صحت ادعاي ما را به ثبوت رسانيد. و بالاخره پانزدهمين ارتباط بين مهاجرت و مقدار زمين آبي را نشان مي دهد در اين فرضيه ايده ما اين بود كه هر قدر اين مقدار كمتر باشد حجم مهاجرت ها بيشتر است. اين پايان نامه همراه جدوال و راه حل و پيشنهادات در چند صفحه ارائه گرديده است. اين پايان نامه با شماره 465 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد.


مهاجرت بي رويه يك بيماري اجتماعي است كه عامل بسياري از نابسامانيهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي است كه در كشور ما نيز در طول سالهاي گذشته وجود داشته و متاسفانه بعد از انقلاب به دلايل متعدد تشديد گرديده است .
مسئله مهاجرت به چند صورت در جامعه اتفاق مي افتد :
1) مهاجرت از روستا به شهر
2) مهاجرت از شهر به روستا
3) مهاجرت از روستا به روستا

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید