بخشی از مقاله

چکیده هدف:
صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. پدیده گردشگری که خود

به صورت یک پدیده اجتماعی فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان ها اطلاق می شود. این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد ها و عوامل موثر بر توسعه بیمه سلامت گردشگری در ایران را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارایه کند تا بدین طریق شرکت های بیمه بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه سلامت گردشگری در ایران در واحد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور انجام شد.

مواد و روش ها: تحقیق حاضر ار بعد هدف کاربردی بوده و در دسته تحقیقات علی معلولی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغییرهای تحقیق، یک پرسشنامه ترکیبی است که در ابتدا سوالاتی برای بدست آوردن اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مطرح شده است(سوالات جنسیت، سن، سابقه، میزان تحصیلات) و سپس سوالات مربوط به بیمه سلامت گردشگری مطرح شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه استفاده کنندگان از بیمه سلامت گردشگری می باشد که تعداد آنها نامحدود می باشد. با توجه به جدول مورگان، تعداد افراد 384 نفر در نظر گرفته می شود که برای اطمینان از عدم برگشت به تعداد 400 پرسشنامه صورت تصادفی بین کارکنان شرکت های فعال در حوزه بیمه سلامت گردشگری توزیع شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفتند.

یافته ها: نتایج حاکی از تاثیر معنی داری هزینه پایین پرداختی گردشگران ، کارایی و نوآوری خدمات ، پاسخگویی به گردشگران و کیفیت خدمات ارائه شده بر توسعه بیمه گردشگری سلامت بود.

نتیجه گیری: پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موثر بر تقاضای بیمه سلامت گردشگری انجام گیرد.

واژگان کلیدی: هزینه پایین پرداختی گردشگران، کارایی و نوآوری خدمات، پاسخگویی به گردشگران، کیفیت خدمات ارائه شده، توسعه بیمه سلامت گردشگری


.1 نویسنده مسئول: 09380393966

لآ


Factors affecting the development of tourism health insurance in Iran

Abstract

Purpose: travel and tourism industry as the world's largest and most diverse in the industry considered. The phenomenon of tourism, which is considered as a socio-cultural phenomenon refers to the mobility of people. This study intends to monitor the logic and consequences and the factors influencing the development of health insurance in the tourism studies based on the results of this study provide a model to improve so that insurance companies can and turbulent environment full competitor to survive and advance to prepare for future changes Saznd.pzhvhsh to study the factors affecting the development of tourism health insurance in Iran Islamic Azad University, was Nishabur.

Materials and Methods: The study of the function and purpose of those studies is causal.
In order to collect data and measure the research variables, which is a combination of questionnaires to obtain demographic information on the questions raised by the respondents (questions of gender, age, education) and health insurance questions related to tourism has been proposed. The population of the investigation, all users who have unlimited health insurance is tourism. According to Morgan, the number of 483, which is intended to ensure the non-returned questionnaires to 344 randomly selected employees health insurance companies operating in the field of tourism were distributed. Data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The results showed a significant effect of low costs paid by tourists, efficiency and service innovation, responsiveness and quality of services provided to tourists on the development of health tourism was insured. Conclusion: It is suggested research on the analysis of economic, social and psychological impact on the demand for health insurance is tourism.

Keywords: low cost paid by tourists, efficiency and innovation services to meet the tourists, the quality of the services provided, the development of tourism health insurance


-1 مقدمه

صنعت بیمه در واقع واسطه های مالی است که جریان نقدی ورودی آنها همان حق بیمه ها و جریان خروجی آن همان حمایت ها و مزایای بیمه است که به افراد می دهد. بیمه نقش حساس و مهم در رشد و توسعه اقتصادی خصوصا در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران ایفا می کند. لذا توجه به بیمه می تواند اثر چشم گیری در بخش اقتصادی داشته باشد بطوریکه رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور به طور طبیعی تابعی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده شود بر گسترش فعالیت های بیمه ای نیز افزوده می شود (حسن زاده و دیگران، .(1389 پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و متقابلا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها موثر خواهد بود. اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد قطعا در معرض تهدید خطرهای بی شماری قرار خواهد گرفت. در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان ایفا کند. به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که عموما میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می باشد. بنابراین می توان گفت که توسعه و بیمه ملزوم یکدیگرند. (پورعینی و دیگران، (1393

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید