دانلود مقاله بررسی محیطهای کشت مختلف برای استقرار درون شیشهای انگور رقم بیدانه قرمز

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

انگور بیدانه قرمز یکی از ارقام مهم و با کیفت در ایران میباشد. همچنین ریزازدیادی انگور امکان تکثیر سریع آن را فراهم کرده و محیط های کشت مختلف می توانند در ریزازدیادی انگور و تکثیر آن تاثیرات متفاوتی داشته باشند، با توجه به اهمیت مرحله پرآوری در کشت بافت، در این پژوهش اثر محیط های کشت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تا بتوان بهترین محیط

کشت را برای پرآوری انگور بیدانه قرمز شناسایی کرد. بنابراین آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنچ
تیمار WPM) , N&N B5, MS, Knoudson-C, ) در ّ تکرار انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده بیشترین وزن

تر، وزن خشک و سطح برگ از محیط MS بدست آمد ، اگرچه در میزان سطح برگ اختلاف معنیداری با محیط کشت B5 وجود نداشت.اما بیشترین تعداد گره و فاصله بین گره ها در محیط کشت B5 مشاهده گردید ، که اختلاف معنیداری با محیط کشت MS وجود نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده محیط های B5 و MS در رشد و نمو انگور رقم بیدانه قرمز نسبت به

سایر محیطها معنی دار بودند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که به ترتیب از محیط های کشت MS و B5 برای پرآوری

انگوربیدانه قرمز می توان استفاده کرد.

واژه های کلیدی: انگور، بیدانه قرمز، محیط های کشت، ریزازدیادی مقدمه:

انگور (Vitis vinifera L.) یکی از محصولات مهم باغبانی است که هم به لحاظ سطح زیر کشت و هم ارزش اقتصادی بالا مورد کشت وکار واقع میشود (ُ). ارزش انگور به لحاظ تولید فراورده های متنوع بسیار بالا است و از این لحاظ نقش بسیار

مهمی را در اقتصاد کشورهای تولید کننده آن ایفا میکند(َ). درطی یک تحقیق در روی رقم انگور بیدانه سفید و شاهرودی که شامل اثر زمان نمونهگیری طی فصل تابستان، نوع محیط کشت (WPM ,MS , 1.2MS) و نوع ریزنمونه روی صفاتی مانند تعداد و طول شاخساره، وضعیت برگ و اندازه کالوس بود. نتایج نشان داد. مناسب ترین زمان نمونهگیری شهریورماه بوده و
بهترین محیط کشت MS میباشد و مطلوبترین ریزنمونهها شامل قسمت های میانی و پایینی شاخساره در هردورقم

میباشد(ٌ). در تحقیقی از انتهای شاخه برای تکثیرانگور Vitis thunbergii استفاده شد و ریزنمونه ها را در سه محیط کشت
متفاوت WPM ,N&N, و MS کشت شدکه سرعت تکثیردر محیط کشت WPM نسبت به سایر محیط های کشت

بیشتربوده، همچنین غلظت کلروفیل در محیط کشت N&N بیشتر بود(ِ). مطالعات در حال حاضر نشان داده توسعه پروتکل برای تکثیر درون شیشهای پایه های انگور Degrisset که مقاومت بالای به خشکی و شوری داشته با چهار نوع محیط
کشت MS ,WPM, B5, MS. باٍ/ٌ نیترات به کار برده شد و برای تکثیر از گره استفاده شد که از سرعت رشد بالای در

۱ Knc 2 Murashig and Skoogs 3 Gamborg B5 4 Nitsch & Nitsch

۵ Woody plant medium

محیط کشت MS با ٍ/ٌ نیترات برخوردار بود (ّ). رشد و تمایز مریستم ها در محیط کشت تحت کنترل هورمونی است و
حضور هورمون جهت استقرار ریزنمونه ها و رشد مطلوب بعدی آن ضروری است ( ْ). ترکیبات هورمونی مختلف چون

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد