دانلود مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان )

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

مناطق مرزی شرق و جنوب شرقی کشور از نقاط بسیار حساس و استراتژیکی هستند که بنا به دلایلی چون طبیعـت منـزوی، غیر حاصلخیز بودن، عرصه های کوهستانی و بیابانی، فقدان رفاه و انگیزه های لازم برای زندگی، همواره جزء آسیب پـذیرترین مناطق کشور به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بوده اند. از سوی دیگر وجود پتانسیل های قوی نظیر در بر داشتن کیلومترها مـرز آبی، گمرک، نیروی کار جوان، برخورداری از معادن غنی و سایر موارد این مرزها را به بسترهایی مطلوب جهت حضور سـرمایه گذاران و رهانیدن ساکنین این استانها از بسیاری از مشکلات و معضلات ناشی از فقر و بیکاری تبدیل نموده است. در پـژوهش حاضر تحت عنوان چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی با تمرکز بر دو استان مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی فرصت هـا و چالشـهای فـراروی سرمایه گذاران در این دو استان مرزی پرداخته و راهبردهایی چند جهت بهره گیری از فرصت ها و غلبه بر موانـع و تهدیـدات پیش روی سرمایه گذاری در این دو استان را ارائه و پیشنهاد نموده است.

واژگان کلیدی: چالش ، فرصت ، سرمایه گذاری ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان

مقدمه و چارچوب نظری تحقیق

سرمایه در معنای وسیع آن کالایی اقتصادی است که به طور بالقوه و یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگـری اسـت و در کنـار عوامل دیگری نظیر خلاقیت، نیروی کار و فن آوری، مفهوم عینی در» سـرمایه گـذاری« مـی یابـد. سـرمایه گـذاری در واقـع بکارگیری عوامل یاد شده برای ایجاد یک صنعت، تجارت و یا خدمت است که بدین ترتیب می توان گفت سـرمایه گـذاری در کنار مواردی چون تجهیز و پس انداز، عوامل اصلی رشد و توسـعه و ارتقـاء سـطح درآمـدهای ملـی و بهبـود رفـاه اقتصـادی-

اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد. (موسوی، .(۲۹ :۱۳۸۵ نکته دیگر آنکه گـر چـه وجـوه سـرمایه بـه تنهـایی حـلال همـه مشکلات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع نمی باشند و لیکن کمبود و عدم بکارگیری صحیح منابع طی فرآیند هـا و فعالیت های اقتصادی و یا حتی عدم افزایش پیوسته مستمر سرمایه گذاری در جریان رشد و توسعه ملی منجـر بـه افـزایش مشکلات و تنگناهای اقتصادی- اجتماعی و در نهایت به مخاطره افتادن تکامل بلند مـدت حیـات اجتمـاعی تزلـزل فرهنـگ و گسترش فساد و فحشاء ناشی از فقر در جوامع می گردد. از این روی می توان از سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان مهم تـرین ارکان تولید و عرضه خدمات و عنصر حیاتی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمرانی دانست روند اجرایـی برنامـه هـای توسعه ملی در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی دانست. (www.irxgold.com)

٢١٧

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

بطور کلی سرمایه گذاری در برگیرنده دو گونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد:

الف) سرمایه گذاری داخلی؛ به این معنا که اشخاص حقیقی و یا حقوقی تبعه یک کشور در درون نظام اقتصادی آن با استفاده از عوامل از پیش گفته یک فعالیت اقتصادی را سامان دهند .

ب) سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی آن نوع از سرمایه گذاری که اشخاص غیر اتباع یک کشور یا اتباع یک کشور با بهره گیری از عوامـــل ســـرمایه ، فـــن آوری بـــا منشـــا خـــارجی یـــک فعالیـــت اقتصـــادی را در کشـــور میزبـــان ایجـــاد مـــی نمایند(.(www.daneshnameh.roshd.ir در حقیقت تقویت ارزشهای فرهنگی جامعه نسبت به نقـش سـرمایه گـذاری و احترام به کارآفرینان نقش بسزایی در بهبود زندگی اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه تفکر علمی، نوآوری و تغیـرات فنی- سازمانی و تجهیز منابع مادی- انسانی و تقویت انگیزه های رشد و پیشرفت را دارا می باشد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیت بی بدیل سرمایه گذاری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاستگذاری های مناسبی در خصوص ارتقای سـطح کمی و کیفی آن در کشورمان بویژه در مناطق مرزی صورت نپذیرفته است و عمده ترین تلاشهای مربوط بـه سـرمایه گـذاری معطوف به رهیافتهای تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده است.

روش شناسی

در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده پژوهش و تحقق رسالت آن مبنی بر بررسی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی ابتدا با بهره گیری از روش (توصیفی- تحلیلی ) و مد نظر قرار دادن اطلاعات ثانوی موجود (مطالعات کتابخانه ای) در رابطه با فرصت های و چالش های سرمایه گذاری موجود جهت جلب و جذب سرمایه گذاران به این مناطق، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند آنگاه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبرد های موثر با بهره گیری ازروش چارچوب جامع تدوین استراتژی به تحلیل محیط داخلی و خارجی منطقه فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تعیین اولویتها به منظور برطرف نمودن و تقلیل نقاط ضعف و تهدید و بهبود نقاط قوت و فرصت موجود راهبردهایی چند جهت توسعه سرمایه گذاری در این استان های مرزی ارائه می گردد.

نمودار شماره :(۱) فرآیند انجام پژوهش

٢١٨

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

معرفی مدل سوات

روش تجزیه و تحلیل SWOT مدل مدل موثر و مفیدی است که به شکلی منسجم و مـنظم در تـلاش اسـت تـا بـا تجزیـه و تحلیل شرایط محیط بیرونی و درونی و شناسایی هر یک از عوامـل قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد موجـود اسـتراتژی هـای متناسب با آن مقطع زمانی مشخص را به گونه ای روشن سازد که استراتژی های اثر بخش با حداکثر نمودن فرصت ها و قوت ها موجب به حداقل رسانیدن ضعف ها و تهدید ها شوند. نکته قابل توجه در این بین خاصیت پویایی شرایط محیطی (داخلی-

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد