بخشی از مقاله


چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر رهبری قابل اعتماد بر سرمایه روان شناختی و خلاقیت کارکنان می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده ، جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه پیام نور تهران می باشد و روش نمونه گیری تصادفی است یک نمونه 116 تایی در نظر گرفته شده است . برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد و که با نرم افزار spss این کار صورت پذیرفت .

نتایج تحقیق نشان داد که رهبری قابل اعتماد بر سرمایه روان شناختی و خلاقیت کارکنان تأثیر معنا داری دارد
.

کلمات کلیدی : رهبری قابل اعتماد 1، سرمایه روان شناختی2 ، خلاقیت 3

×

1 Authentic leadership 2 psychological capital 3 creativity

×ٌُّ


International Conference on Management

Impact of trustworthy leadership on psychological capital and employee creativity

Rahim, rezaee1;, mousa moghimi2×

1Student at MA,business management,college of humanities science, PNU university,western center of Tehran,Iran

2Student at MA,business management,college of humanities science, PNU university,western center of Tehran,Iran

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the impact of authentic leadership onpsychological capital and employee creativity. This is a survey research and the population of this research is personnel of the 318 7KHUDQ University. Random sampling is our type of sampling and a sample of 116 people is considered. A questionnaire was used to collect data. Linear regression test was used to analysis the data by using SPSS software. The results indicated that authentic leadership has a significant impact onpsychological capital and employee creativity.

KeyWords: Authentic Leadership, Psychological Capital, Creativity


ٌُْ×


International Conference on Management

مقدمه

دگرگونی های پیوسته در جهان امروز ، سازمان ها را وادار ساخته تا برای زیستن در محیط متغیر و بی ثباتی ، به خلاقیت و نوآوری بیشتر اهمیت دهند و اهداف ، گرایش ها و علائق خود را برای بکارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند (تفرشی و همکاران ، . (1390 اهمیت وجود خلاقیت 1و نوآوری به حدی است که برخی منابع ، نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی بلند مدت سازمان یکی دانسته اند ( استونر 2 ، . ( 1380 صاحب نظران خلاقیت را محور حرکت جهانی در قرن 21 می دانند ( گلستان هاشمی ، 1382 ، ( 14 ، سازمان های موفق سازمان هایی هستند که خلاقیت و نوآوری ، نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل می دهد ( رندال 3 ، . ( 2008

کارایی و توسعه هر سازمان تا حدود زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد ( زارعی و همکاران ، . ( 1390 بسیاری از صاحب نظران سازمان و مدیریت بر این باورند که می توان سرمایه روان شناختی4 را به عنوان مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها ، در محیط پرچلش امروزی در نظر گرفت ( حسین پور ، علیزاده ، ( 1391 و با تقویت سرمایه روان شناختی به عملکرد سازمانی بهتر دست یافت ( سیمار اصل ، فیاضی ، . ( 1387

رهبری قابل اعتماد 5یک الگو از رفتار رهبر است که به ترویج و تشویق سرمایه مثبت روانی و فضای مثبت اخلاقی می انجامد و در سطح بسیار وسیعی به پرورش خودآگاهی کارکنان و درونی کردن چشم اندازهای اخلاقی می پردازد. برخی صاحب نظران اینگونه بیان می کنند که ترفیع رهبری قابل اعتماد و نگرش های کارکنان و رفتارهای آنها به بهبود عملکرد سازمانی کمک می کند (رگو 6 و همکاران ، . ( 2012


بیان مسئله

همه سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات تازه هستند ، موسسات آموزشی نیز همانند سایر سازمان ها و حتی بیشتر به کارکنانی خلاق محتاجند . وقتی کارکنان در کار خود خلاق باشند ، قادر خواهند بود ایده های تازه و مفیدی ارائه دهند . به این دلیل خلاقیت کارکنان به بقای سازمانی و رشد آن کمک می کند . سازمان های غیرخلاق اگرچه ممکن است در عملیات هایی در یک مقطع از عمر خود موفق باشند ، ولی سرانجام ناچار به تعطیلی یا تغییر سیستم می شوند ( حاجلو و همکاران ، . ( 1391

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید