whatsapp call admin

دانلود مقاله تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و تداخل علفهرز – گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علفهایهرز و عملکرد دانه جو بهاره

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

برای مطالعه تأثیر تداخل علفهایهرز/ جو بهاره بر ساختار کانوپی علفهایهرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تأثیر کاربرد دراز مدت کودهای شیمیایی مطالعهای در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزی مسکو اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی کاربرد کودهای شیمیایی N، P، K، NPK و بدون کود (شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد علفهای-هرز در کرتهایی که کودهای شیمیایی به تنهایی بکاربرده شده بودند، برابر و یا بیش از شاهد بود. کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی (NPK) تعداد علفهایهرز را ۲ برابر کاهش داد. کاربرد کود نیتروژن به تنهایی باعث افزایش وزن خشک اندامهای هوایی علفهایهرز در لایه یکسوم بالایی گیاه زراعی گردید. درصد پوشش علفهایهرز در کرتهایی که کود نیتروژن به تنهایی دریافت کرده بودند، ۶۷ درصد بود، در حالیکه در سایر تیمارها درصد پوشش علفهایهرز کمتر از ۲۲ درصد بود. با کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی عملکرد دانه جو بهاره بطور معنیداری افزایش یافت.

واژههای کلیدی: کانوپی علفهایهرز، تداخل، جو بهاره، کود شیمیایی.

مقدمه

در جوامع گیاهی که گیاه زراعی و علفهایهرز در مجاورت یگدیگر رشد میکنند، میتوانند رشد و نمو یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیر ممکن است نتیجه رقابت برای منابع مشترک و یا بخاطر رهاسازی مواد شیمیایی (دگرآسیبی) باشد که باعث تغییر ساختار کانوپی گیاهان در جامعه گیاهی (توزیع اندامهای هوایی و وزن خشک آنها در بخشهای مختلف ارتفاع) میشود ۲)، .(۴ ساختار کانوپی علفهایهرز تحت تأثیر تداخل با گیاهان زراعی و شرایط محیطی تغییر خواهد کرد. تغییر ساختار کانوپی علفهایهرز اهمیت زیادی در تعیین توانایی رقابتی آنها دارد و میتواند در مدیریت علفهایهرز مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه آرایش و توزیع مکانی اندامهای هوایی این گونهها میتواند اطلاعات جامعی را از توانایی رقابتی علفهایهرز با گیاه زراعی در اختیار قرار دهد. برای این منظور در مطالعه علف-هایهرز علاوه بر تراکم و وزن خشک آنها، بهتر است توزیع عمودی و افقی علفهایهرز از نظر ارتفاع، وزن خشک و سطح برگ در لایههای مختلف کانوپی گیاهی بررسی شود. تولیکف (۹)، ریگنیر و استالر (۶) کانوپی گیاهی را از نظر عمودی به چهار لایه یکسوم پایینی، یکسوم میانی، یکسوم بالایی گیاه زراعی و لایه بالای آن تقسیم کردهاند. شناخت و آگاهی از این دادهها به ما کمک میکند

سومین همایش علوم علفهایهرز ایران، بهمنماه ۳۰۹ ۱۳۸۸

تداخل علفهایهرز با گیاه زراعی از جمله تأثیر آنها بر نفوذ نور به داخل جامعه گیاهی، توانایی رقابتی آنها با گیاه زراعی و در نتیجه تأثیر آنها بر عملکرد دانه با دقت بیشتری ارزیابی شود. این تحقیق نیز با هدف بررسی تأثیر تداخل جو و علفهایهرز بر تراکم و ساختار کانوپی علفهایهرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تأثیر کودهای شیمیایی انجام شد.فف

مواد و روشها

آزمایش درسالهای زراعی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازوف مسکو به منظور بررسی تأثیر درازمدت کاربرد کودهای شیمیایی بر ساختار کانوپی علفهایهرز و عملکرد دانه جو بهاره انجام شد. تیمارهای مورد بررسی ترکیبهای مختلف کودهای شیمیایی N)، P، K و (NPK و شاهد (بدون کاربرد کود) بودند که در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تغییرات مقادیر کودها از سال ۱۲۸۷ در جدول ۱ نشان داده شده است. اندازه هر کرت ۵۰ متر مربع بود. ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مورد نیاز (دوسوم در زمان کاشت و بقیه در مرحله پنجهزنی کامل) همراه با ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم قبل از کاشت مصرف شد. رقم زازرسکی (zazerski) جو بهاره در ۱۴ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به فاصله ۱۵ سانتیمتر و به تراکم ۶ میلیون بوته در هکتار کشت گردید. بلافاصله پس از کشت ۳ واحد ثابت نمونهبرداری به اندازه ۵۰×۵۰ سانتیمتر در هر کرت به منظور بررسی صفات مربوط به علفهایهرز و عملکرد دانه جو مشخص گردید.

جدول :۱ تغییرات مقادیر کودها از سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقات دراز مدت دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازوف مسکو

سال مقدار کود (kg/ ha)
نیتروژن (N) فسفر (P2O5) پتاسیم((K2O

۱۲۸۷-۱۳۱۳ ۷/۵ ۱۵ ۲۲/۵
۱۳۱۴-۱۳۲۹ ۷۵ ۶۰ ۹۰
۱۳۳۰-۱۳۵۱ ۵۰ ۷۵ ۶۰
۱۳۵۲ – ۱۳۸۴ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۲۰

در مرحله دانه بستن جو، با مشاهده چشمی درصد پوشش سطح خاک توسط علفهایهرز در هر یک از واحدهای نمونهبرداری اندازه-گیری گردید (تولیکف ۱۹۷۴ و ماجر و همکاران .(۲۰۰۵ سپس کل علفهایهرز موجود در آن برداشت و پس از شمارش بر اساس گونه جدا گردید. برگها و ساقههای هر گونه بر اساس سه لایه از ارتفاع گیاه زراعی (یکسوم پایینی، یکسوم میانی و یکسوم بالایی) جدا و در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت خشک و سپس توزین شدند. به منظور تعیین عملکرد گیاه زراعی، در مرحله رسیدن جو، بوتهها از واحدهای نمونهبرداری برداشت و عملکرد در واحد سطح تعیین گردید. دادههای آزمایش پس از تبدیل √X با برنامه MSTATC تجزیه شدند. مقایسه میانگینها با آزمون توکی در سطح احتمال %۵ انجام شد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد