بخشی از مقاله

درك تعصب


در جامعه اي كثير و متنوع به سر مي بريم كه افرادي از نژاد ها و اديان عقايد سياسي و عليتهاي متفاوت در آن وجود دارند متأسفانه اين ثرت با عقايد زيادي همراه است كه به تصحيض و تعصب درجامعه جامعه را من مي زند گوشها با لطيفه هايي كه درباره صفات و اقدام خاصي گفته مي شود نا آشنا نيست نگرش ها و عقايدي كه تنها به علت تعلق بر نژاد دين با مليت خاصي درباره‌ي افراد شكل مي گيرد پايه و اساس تعصبات است وقتي مردم بر اساس اعصبات و عقايد كليشه اي رفتار مي كنند سدر واقع مركتب عملي تبعض آميز مي شود .


حتي در پيشرفته ترين مناطق ازاديخواه كودكان با تعصبات و مقاير كليشه اي اطرافيانشان مواجه هستند فرقي نمي كند كه فردي درباره‌ي قومي خواص لطيفه تعريف كند يا دربارة مذهب شان اظهار نظر كند در هر صورت حفظ كودكان از گزر چنين نگرش هايي دشوار است گاه حتي اعضاي خود خانواده خواهان غير عقايد خاصي دارند كه بالاخره كودكان به طريقي با آن مواجه مي شوند ممكن است كودكان ديگر شير چنين عقايدي را در بازي به كودك انتقال دهند و بادرتز از آن زماني است كه دوست ندارد با فرد خاصي بازي كند كودكاني كه خود انگاره اي صحيح دارند بيشتر دچار تعصب مي شوند اين كودكان باتعضيه ديگران خود را ترحس مي كنند .


براي آنكه تجربه‌ي اين تعصبات را به حداقل برسانيد . چند راه حل وجود دارد اول ينكه فرزند خود را به عنوان يك فرد منحصر فرد و خاص مي پذيرند . گر كودك ثما مي كند كه از نظر ديگران فردي است صفات خاص خود را داراست نيز با همين طرز تلقي به ديگران نگاه مي كند در صورت امكان حتي بر در اختيار كودكان قرار دهيد تا با مردمي با فرهنگ ها و تجربيات متفاوت مواجه شوند كودكان ز طريق ارتباط با افراد ديگر چيزهاي زيادي ياد مي گيرند .
به كودك خود خاطرنشان كنيد كه وجه اشتراك انشانها مهمتر از و به اختلاف آنهاست اينكه همه‌ي انسان مي توانند بيشترين عشق فرزشندرا تجربه كنند بسيار مهم تر از رنك پوست و محل تولدآنهاست معمولاٌ توجه به افراد به وجه اختلاف بيشتر از وجه اشتراك است اگر سعي كنيد توجه كودك را به شباهتها معطوف كنيد خود نيز اختلاف ها را از نظر دور خواهيد كرد .


اكثر كودكان درباره‌ي اثرات انسان ها سؤال مي كنند به كودك خود كمك مي كنيد ساختلافات ظاهري فرهنگي خيلي را به عنوان تمايزاتي ارج بهينه كه برگوناگوني و جداست جهان مي افزاد كتابهاي زيادي براي كودكان وجود دارد كه جسن ها اعياد و تعطيلات مختلف كردم دنيا را توضيح مي دهند گفتگو درباره‌ي كارهاي برجسته‌ي افراد نا مرد آور ملل و اقوام نيز مهم است .
برداشت اشتباه كودك را بشايسته و تصحيح كنيدمعمولاٌ كودكان از همسالان خود سخناني مي شوندند و به عنوان حقيقت مي پذيرند پي سپردن به اطلاعات نادرت كودك مهم است به زباني كه براي كودك قابل فهم باشد علت اشتباه بودن اطلاعات نادرت او را توضيح دهيد ب راي بسياري از كودكان مدرسه اولينمحيطي است كه با افراد مختلف روبرو مي شوند و اگر بيش از آن ساطلاعات نادرستي كسب كرده با استفاده آن را با خود به مدرسه مي برند معمولاٌ وتني كودكان با فرد معمولي روبروي شوند برداشت سهاي خوذ را بروز مي دهند سيستم به نوع اطلاعاتي كه دارند ياد و را به چشم يك فرد عقب افتاده اينگونه ازار و اذيت هاي فرد خوار مي دهند .
به كودك خود كمك كنيد در هر شرايطي نسبت به عواطف ديگران حساس باشد و به آنها اهميت دهد درحد كودك به او بفهمانيد اطلاق به ديگران .


به طور كلي و. از جنبه هاي مذهبي و كلي تا چه حد باعث رنجش آنها مي شود وقتي كودك شما درك صحيحي از تبعيض و تعصب بدست آورد تا در به ايجاد تغيير مثبت خواهد سبود ممكن است درك صحيح كودك پنج ساله به اين صورت خود را نشان و درك صحيح كودك پنج ساله به اين صورت خود را نشان دهد كه خطا بودن مردم آزادي را به كودك ديگر گوشه گوشه كند يا اولين فردي باشد كه در اپارتمان به كودك تازه وارد دوست شود اگر افراد از كودكي چنين در بدست آوردند بيشتر تعصباتي كه با بزرگان شاهد آن هستيم به تدريج از بين برند
تقويت همدلي :
علت اصلي بسياري از رواحواها با ديگران احساس همدلي است ديني خود را به جاي ديگري گذاشتن و احساسات او را درك كردن . كودك ماهه اي كه با مشاهده نگراني ما در سر روي دامنش مي گذارد يادشتش را نوازشي مي كند به نحوي همدلي خود را نشان مي دهد اما اگر اين احساس در كودكان تقويت نشود حساسيت خود را نسبت به ديگران از دست مي دهند .


سكودكان دو تا سه ساله مي توانند نسبت به احساسات اصلي مثل شادي غم و چشم همدلي مي كنند انها از راه تجرو و به با اين احساسات آشنا هستند و مي توانند انها را نام گذار مي كنند وقتي كودك نتواند احساسات پيچيده تر را نام گذا مي كند در همه ي دچار تزلزل مي شود و مثل فرزندش قوطي رند را روي مي خورد بريزد كودكان به جاي درك شرمندگي او احتمالاٌ به او مي خندند هر چه اين كودكان خود شرمندگي را تجريه كرده باشد اما هنوز نمي توانند آن را تشخيص دهند ، ناي بر آن بگذاريد توان درك كامل احساسات ديگران بعد از 6 سالگي مسير مي شود براي آنكه به كودك خود در اين راه كمك كنيد هرجا رفتاري مبني بر همدلي مشاهده كرديد آن را تقويت كنيد مثلاٌ كودك شما اسباب بازي خود را به كودكي داد كه براي گم كردن اسباب بازي اش ناراحت است به او بگوييد اين رفتارش تا چه باعث شادي هد دوي انها شده است به نام بردن از احساسات به او كمك كنيد تا عواطف پيچيده را تشخيص دهد وقتي نمي توان پازل خود را كامل كند و آن را كنار مي زند باجمله اي كمك كنيد تا احساس خود را شناسد مثلاٌ (( مي دانيموقتي كارها با هم خورد نمي آيد آدم برخورد مي شود ولي اگر سعي كني ممكن است درست شود صحت كردن در باره‌ي عواطف خود راه ديگري براي تقويت حسن همدلي در كودك است وقتي ناراحت و سرخورده هستيد اين احساسات خود را به كودك پشناسانيد اگر به كودك خود توضيح دهيد چرا در فلان مورد احساس را داريد او را نسبت به عواطف مختلف آگاه مي كنيد ))


وقتي بچه‌ي ديگري در خانواده وجود نداشته باشد تك فرزند دكتر اوقات خود را يا افرادي كه در خانواده حضور دارند پدر و مادرم مي گذارند او كه هيچگام اجتماعي شدن به هنشيني و گفت و گو با افراد بزرگتر ساز خود عادت مي كند با معين دو خرد بزرگسال مهم همانندسازي مي كنند تك فرزندان كمك كرد تا بتوانند به بحث بچه هاي همسن و سال خود بروند و با آنها دوست شوند كمك فرزندان اغلب به طور زود در مهارت هاي رفتاري مي كنند تشويق مي شوند آنها ممكن است به راحتي نتوانند به قدرت بزرگسالان ستن در هندسه سچون يادگرفتند كه با آنها مانند افراد برابر با خودشان رفتار كنن اگر چنين پيامدهاي حاصل شد باشد به تك فرزند كمك كنند تا به جاي اينكه بزرگسالان از سير سؤال ببرد .
براي تك فرزند ديدن يك والد از طلاق دردناك است چون اگه با هر كدامشان باشد دلش براي دلگيري تنگ ميشود او همان جمع سه نفره گرم و راحت قبلي را مي خواهد اگر والدين طلق گرفته نتوانند شكايت هايي كه نسبت به هم خود داشتند فراموش كنند تحمل اين وضع براي بچه خيلي سخت تر مي شود دشمني مدام آنها باعثمي شود كهخ بچه براي وفاداري به هر يك از آنها بر سر دو راهي قرار بگيرد . بچه در اين وضعيت درگيري دروني عميقي را تجربه مي كند و به هر دو وا در خود بسيار نزديك است و هر دري انها بسيار دوست مي دارد پسبايد طرف كلام يك را بگيرد اگر والدين بعد از طلاق در اولين فرصت ممكن با هم صلح كنند بزرگترين نعمت را در اختيار تك فرزندان بسيارمشكل است .


تك فرزندان معمولاٌ در برابر طلاق والدين خصوصيات مشبهي از از خود بروز مي دهد اما تشابهاتشان فقط به زمان طلاق ختم نمي شود آنها به دليلي تك بودان در خانواده خصويات مشتركي را مي آموزند كه مي تواند مشكل را باشد تك فرزندان در اين زمينه‌تعريف خود كه مي تواندمشكل زا باشد تك فرزند در اين زمينه تعريف خود اجتماعي شدن استانداردها شراكت ها با ديگران و جدايي از والدين شكل پيدا مي كنند
تعريف خود :
بيشتر يك فرزندان تعريف خوبي از خود دارند تك فرزندان در خانواده تشويق مي شوند كه خودش را نشان داده و توانايي هايشان .

X يا معماي جنسيت مذكر :
مرد چيست ؟
در هر جنس نر نوع بشر كدام است ؟ به گسته ژان زاك روسو كه مي گويد : جنس نر فقط در لحظه هايي از فراست و جنس ساه در سراسر زندگي دست كم در دوران جواني x است ))
و اسن را مي دانيم كه كودك در همان لحظه‌ي ولايت از حقيقت برخوردار است و هرگاه ترديدي در كنار باشد دانش زنتيك به پرده پوشي اندام ناقص مي پردازند به علاوه هر روزه ي نا هنگامي كه از حسيسه مركز چنان سختن مي گويم كه از يك هدف يا يك وظيفه صحت مي كنيم

به خود مي نور ترديده حتماٌ سدل نگراني هاي اشكار مي شود مي سازد چره كا سرد بودن در صفيه امر به كار مي رود نه صيغه‌ي اخباري و اغلب شنيده مي شود كه مي گوييم مرد باش كه اين خود نشان گر اين است كه مردي ، آن قدرها هم كه ادعا مي شود امري طبيعي و مسلم نيست و دست كم معني و مفهوم ترغيب بر مرد بودن )) اين است كه برخورداري كروموزم y و يا داشتن ساندام جنسي ذكر كافي براي ستجديد حدود حسن در آدمي مي باشد و مرد ئون مستلرم تلاش و فعاليتي است كه از زن استكار نمي روم بنابراين مرد گونه اي (0 دست ساخت ،

بشر اين ويژگيهمواره در معرض اين خطر اين خطر قرار دارد كه درست از اب در نيامده و ناقص باشد و نقصان در ساخت موفتور در دستگاه مردي باعث ساين چيزي عالي مي شود كه در اصطلاح نامرد خوانده مي شود و اين كار سترك (( مرد سازي )) سآن قدر در معرض شكست و عدم موقعيت قراردارد كه اگر با توفيق شود شايسته تعطيل است و كه بر و اين تأكيدي است بر تلاشي رقت انگيز كه براي شايستگي عنوان مردي هنروي است و همچنين تأكيدي بر درد و نفي است كرار عدم موفقيت در اين راه پديد مي ايد ))
چگونه مرد نرم را به وجود آوريد ؟
از اغاز قرن 17 ميلادي زنان با يك انديش انگليسو فرانسه آرزوي مرداني كه از خشوني كمتر از ملايمت بيشتر برخوردار و با ادب و كمتر وابستگي به زور و قدرت باشند اما تاريخ نشان داده كه جبران موفقيتي اين زمينه مدت نيامده سهقرن بعد يك مجله آمريكايي خوانند مي خود درابه جنسيت موكر نظر خواهيميكرد اكثريت مردان پاسخ دادند كه مايل به خوش فتار و كرم و ملام تر باشند و از تعدي تجاوز و زور و قدرت پرهيز كنند و هنگامي كه در فرانسه از ردان باره ي صفات و حصال مرد نظر خواهي شد گفتند : امانت و سا مداني 6 اراده 40 مهر جاي و شيفت 37% هوشمندي و ادب و آداب داني جاذبه جنسي پس از آن رادانستند مرد زمود سنتي 8% آرا را به خو.د جلب كرد .


ترديد نسبت كه زنان از ساليان دراز را در اين ارزشها سهيم بوده و مشاركت بهره اي در دگرگون سازي ارمان سنتي جنس مذكر )) داشته باشند رؤياي برقراري مساوات ميان زن ومرد برج و باوري جنسيت مذكر سنتي را در ايران نموده و اعتبار آن را به كلي از ميان برده است و اين پديده با طرد و رد ارزش هاي سني جنس مذكر ( ازماني ساختن ارزشهاي جنس عزت همراه بود و بسياري از مردان احساس كرده9 اند كه به كرسي استهام قرار گرفته اند و دل نگراني و احساس گناه و حتي نقدي و تجاوز ۀ واكنش گوناگون مردان در اين زمينه بوده است و اين را مشابه عنوان سخنگري چنين كوتاه نيامده و خوب حقشكف دستش گذارده اند .
جنسيت مؤنث نخستين در حنس مذكر :
كودك كذكر كه درسراسر دوران درون جسني مبزد وجودجمس مؤنث (مادر ) است و پس از ولادت نيز در همسالي دو حدت كامل با مادر به سر مي برد وي مي تواند را با رشد خود را به سوي مردي بييمايه ( مؤنث بودن نخستين نوزاد آدمي را كارشناسان به گونه اي متفاوت برآورده اند برخي عقيده دارند كه ساين حالت ساعت ستقويت و تحكيم رشد دختر و مانعي بر سر راه رشد پسر مي باشد بعضي آن را براي هر دو جنس مذكر و مؤنث مفيد تلقي كرده اند .


كتاب : دكتر كريستال دفريتاس . مترجم ساراي توسي
پيشگفتار : دكتر سعبدالعظيم كريمي .
سلامت جنسي در كودكان
درك جنسيت والدين مسئوليت آموزشي جنسي كودكان خود را بر عهده گرفتند و نخستين قدم برا آنها در انجام اينامر آموزشي دادن به كودكان در مينه اصول اوليه جنسيت است بسياري از والدين از پيچيدگي هاي واژه جنسيت درك رونش ندارند و اغلبآن را حسن اشتباه مي گيرند جنسيت چيزي بيش از جنس ياهويت جنسي است و در رشد هر فرد نفشي حياتي ايفا مي كند درك جنسيت كامل درك چگونگي كاركرد بدن انسان به ويژه چگونگي توليد مثل است والدين بايد آنچه مي خواهند فرزندان درباره ي جنسيت بدانند به آنهاآموزش بدهند اما علاوهبر آن هماره بايد بين فرزندان خود و تأثيرات جامعه كه اقلب ارزش هاي سالم سخانوادگي را مورد تهديد قرار مي دهند مداخله كننده آموزشي درباره ي جنسيت فرايندي پيچيده است كه در طول عمر ادامه يابد .


جامعه و خانواده بعلاوه بر تأثيرات بر رفتاركودكان به آنها در زمينه ي نشست جنسي نيز اموزش مي دهد نقش جنسي در برگزيده حيطه تمام رفتارهايي است كه به مرد بودن يازن بودن فرد مربوط مي شود نقش جنسي ديكته شد از سوي جامعه مي تواند بر تصميم گيري هاي كودكان درباره ي نحوه ي روابط و سلامت خود و اينده تأثيري عمده و جدي بر جا گذارد بچه ها و عقايد مربوط به جنسيت بسيار نيز بين هستند والدين هر چه نسبت به خود و هويت جنسي خود احساس يهترس داشته باشند راحت تر مي توانند جنسيت خود را فرانكني كنند
كليد هاي جنسيت سالم عبارت انداز : همه ي انسان ها با ظرفيت تجربه ي احساسات جنسي به ميان مي آيند بچه ها از لحاظ تولد موجوداتي جنسي اند
جنسيت سالم سدكني حساتي از عزت نفس كودك را تشكيل مي دهد رفتار شما به عنوان پدر و مادر الگوي قابل توجه براي رشد جنسيت فرزندان است .
ارائهدادن اطلاعات متناسب مرحله ي رشد كودك جنسي سبرايدرك حسي از دنيا هنروي است .
سجنسيت هم بر جنبه ‌ي هاي جسمي تأثير دارد و هم بر جنبه هاي عاطفي همچون روابط مهارت هاي زندگي و مهارت هاي تقسم تصميم گيري .

از كتاب – كليدهاي رفتار با كودك پنج ساله نوشته دكتر مارتي رايت
رشد حركتي :
به چرخه سواري اسكيت بازيپديدن بالا رفتن جست و خيز و تاب بازي تنها بخشي ازفعاليت هايي است كه كودكان ترجيح مي دهند بيرون از خانه به فعاليتي بپردازند تا اينكه در خانه بنشينند و باز مي كنند كودكان پنج ساله توازن بيشتري دارند و مهارتهاي حركتي در رشد آنها بيشتردر مهارت هاي حركتي ظريف است .


مهارت هاي حركتي درشت :
مهارت هاي حركتي درشت يا به عبارتي استفاده از ماهيچه سهاي بزرگ در پنج سالگي رشد خوبي دارد كودكان اين سن كنترل بيشتري روي حركات خود ادارند و از لحاظ سطح كلي حرمتي فعاليت كمتري دارند كودك شما قادر است روي پنجره ي پا بدود با روبه عقب راه رود و يك پا را مستقيماٌ پاي ديگر قرارا دهد براي او كه با اين پا و آن يا در نهايت از پله ها بالا و پائين مي رود پله مانعي سها به شمار مي رود ركاب زدن برخي از كوكاني كه از هماهنگي چشم و دست سپرنور دارند حتي آمادگي دوچرخه سواري را با چرخهاي كمكي را هم دارند حال ديگر از بلندي بالا رود و بعد از فعاليت هاي بيرون از قطعاٌ سوار پاره سسر زانوهاي كثيف در انتظار شما خواهد بود آنان هم چنين توانند مشتك بزنند و از ارتفاع 30 متري روي پنجره سخود فرود آيند كودك 5 تا 6 ساله مي تواندروي ميله‌ي تصادل راه رود و ممكن است علاقه واقعي به اسكيت بازي سنشان دهد به ياد داشته باشد استفاده از محافظ را خود آرنج بند و كلان ايمني براي اجتناب از آسيب ديدگي سمنروري است


عمارت هاي حركتي ظريف :
عمارت هاي حركتي ظريف كه شامل دستكاري اشتباه هماهنگي چشم و دست و مهارتهاي ادراكي هستند نيز در اين محال رشد مي كنند اما نسبت به مهارت هاي حرمتي و رشت روند رشد كند تري دارند ممكن است دختران سدر اين زمينه ماهرانه تر از سپر ها عمل كنند اما سسر انجام پسرها نيز بر همان سطح از مهارت خواهند و سير كودك پنج ساله شما مي تواند به قطعات اينگونه خانه سازي كند المه هاي لباس را باط كند ببند و بند كفش خود را ببرند كودكان بر تدريج يادمي گيرند كه هنگام رنگ كردن نقاشي ساز خط بيرون بيرون فرزند سشكلها را با قيچي ببرند و بچسبانند نقطه چيني به شكل مثلث را كامل و طلب با مربعي رامپي سكنند اكثر آنها مي تومانند از روي يك خط صاف خيلي كنند و اسم خود را بنويسيد وقتي كودكان به 6 سالگي مي رسند ايم مهارت هاي كامل ترمي شود حالا مي توانيد شكل مثلث را كپي كنند اعلاد 1 تا 5 را بنويسيد سو هنگام رنگ زدن از خط بيرون نزنند در اين دوره استفاده از ماهرانه تر مي شود و مي توانند شكلهاي ساده را ببرند و چپ دستي يا راست دستي آنها كاملاٌ شكل مي گيرد .


پرورش رشد حركتي :
به عنوان والدين چگونه مي توانيد رشد حركتي كودك خود را پرورش دهيد نخست اينكه سكودك سخود را تمام فعالي هاي فيزيكي شركت سدهيد تا هماهنگي بين ساعضاي بدن ساو بيشتر شود دويدن پرتاب توپ همگي رشد حركتي در رشت كودك شما را تقويت مي كند .


فرصت هايي را در اختيار را در اختيار كودك قرار دهيد كه به فعاليت هاي حركتي طريف نيز بپردازد كودكاني كه در هماهنگي حركات ظريف مشكل دارند نسبت به انجام سكارهايي كه مستلزم چنين مهارتي باشد تمايل نشان نمي دهند استفاده از ژيسك و مداد و مدادشمعي هاي مخصوص گاه كودك را ترغيب به نقاشي مي كند براي بريدن گپن .


بعا از كودك كمك بگيريد تا از استفاده از قيچي ماهه شود . هر چند خمير بازي گل سفالگري محيط را كثيف مي كنند اما ابزارهاي خوبي براي تقويب عظلات هستند . كاهي اطراف خود را با دقت مگاه كميد و ببينيد كودك سشما به چه فعاليتهاي علاقه مندات به اين ترتيب ايده هايي براي تقويت مهارتهاي حركتي درشت و ظريف پيدا خواهيد كرد در زير پيشنهادهايي در جهن تقويت مهارت هايحركتي درشت و ظريف كودكان ارائه داده شده است ك


از كودك بخواهيد براي آويزان كردن پارچه يا لباس هاي كوچك روي بند ازگيره استفاده كند .
باقالا يا نخود سبز را پوست در آورد
براي قويت هماهنگي سبين چشم و دست با نظارت شما از هيچ و چكش استفاده كند
در قوطي هاي پلاستيكي را باز و بسته كند
براي تقويت مهارت هاي حركتي درشت يااستفادهاز حقوقي جعبه و ديگر وسايل موجود در در خانعه عبور از مانع را تمرين كند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید