بخشی از مقاله

مقدمه :
وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود .
از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای 5/2 کیلو گرم تعیین شده است .
ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد .
سن نرمال برای مادران در زمان بارداری 18 -35 سال تعیین شده است بنابراین سن مادر بالاتر یا پایین تر از این مقیاس هم برای مادر وهم برای کودک عامل خطر محسوب می شود.


سن کم مادر سو و افزایش سن مادر برای بارداری خطرناک می باشد وممکن است برای کودک ناهنجاری به دنبال داشته باشد.
ما در پی این هستیم که رابطه ای بین سن مادر و وزن کودک در زمان تولد بیابیم . ما به وجود چنین رابطه ای اعتقاد داریم و باید آن را به اثبات برسانیم .
پژوهش های دیگری نیز مشابه با این موضوع تاکنون صورت گرفته است ولی دامنه مکانی وزمانی آن با مطالعه ما متفاوت بوده است .


جمع آوری داده ها :

ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود در جهت نیل به ههدفی تعیین شده ، ما به مرکز بهداشت شهر فیروزه مراجعه کردیم .
انتخاب این مرکز بهداشت به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است .
بنابراین جامعه مورد مطالعه ما تمام مادران بارداری هستند که در این مرکز بهداشت پرونده داشته اند ودر 3 ماه اول سال 85 کودک انها متولد شده است .
دامنه زمانی مطالعه حاضر 3 ماه اول سال 1385 می باشد.


به علت عدم امکان بررسی همه ی پرونده ها ،ما تمام پرونده ها راوارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از پرونده ها را مورد بررسی قرار دادیم .
تعداد اعضای جامعه ما 185 پرونده بود که از بین انها 29 پرونده وارد مطالعه ما شد .
نحوه ی انتخاب اعضای نمونه مطالعه به این صورت بود که ما در ابتدا از بین اعداد 1 تا 9 به صورت تصادفی عدد 5 را انتخاب کردیم و پس از آن به صورت 10 تا 10 تا پرونده ها را جدا نمودیم و این پرونده هارا به عنوان نمونه های انتخاب شده وارد مطالعه نمودیم.


لازم به ذکر است که متغییر جنسیت از نظر ما دارای اهمیت چندانی نبوده بنابراین ما این متغیر را در مطالعه وارد نکرده ایم.
در ضمن ما در جدول شماره ی1 به هر مادر و کودک یک شماره اختصاص داده ایم .


جدول شماره 1- فراوانی داده ها

شماره وزن نوزاد ( kg ) سن مادر ( سال )
1 2.8 37
2 3.1 25
3 2.9 22
4 3.4 24
5 2.2 27
6 3.7 25
7 3.6 24
8 2.1 15
9 1.9 21
10 2.5 36
11 2.6 40
12 3.1 29
13 2.2 17
14 3.4 30
15 1.8 31
16 2.2 20
17 3 21
18 2.2 19
19 2.6 16
20 2 19
21 2.6 18
22 3.2 28
23 3.8 25
24 2.2 17
25 3.4 18
26 3.2 29
27 2.9 37
28 2.4 28
29 3.6 35


R = max – min
R = 40 – 15
R = 25

K = 5
C = r / k
C = 25 / 5
C = 5
جدول شماره 2 – فراوانی سن مادران باردار

انحراف معیار واریانس فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی رده بندی
1.4252 2.03125 8 27 0.27 17.5 8 15- 20
1.6072 2.58 14 20.6 0.206 22.5 6 20 -25
2.1866 4.78125 22 27 0.27 27.5 8 25-30
2.0615 4.25 24 6.8 0.068 32.5 2 30-35
1.7464 3.05 29 17 0.17 37.5 5 35-40
100 1 29 جمع

براساس اعداد وارقام حاصل از محاسبات ما :
27درصد از کودکان در رده وزنی 20-15 هستند .
6/20درصد از کودکان در رده وزنی 25-20 هستند.
27درصد از کودکان در رده وزنی 30- 25 هستند.
8 /6درصد از کودکان در رده وزنی 35-30 هستند.
17درصد از کودکان در رده وزنی 40-35 هستند.

- بیشترین فراوانی ها مربوط به دو گروه سنی 20-15 و 30-25 سال بوده است.
- بیشترین واریانس مربوط به گروه سنی 30 -25 سال و کمترین واریانس مربوط به گروه سنی 20 -15 سال می باشد.
- بیشترین انحراف معیار مربوط30 -25 و کمترین انحراف معیار مربوط به گروه سنی 20-15 سال می باشد.


نمودار مستطیلی نشان می دهد که:
بیشترین فراوانی مربوط است به دو گروه سنی 15-20 و 30-25 و کمترین فراوانی مربوط است به گروه سنی 35-30 سال .


نمودار دایره ای نشان می دهد که:

یشترین فراوانی ( 27 درصد ) مربوط است به گروه سنی 30 -25 سال و 20-15 و کمترین فراوانی (6 درصد ) مربوط است به گروه سنی 35 -30 سال .

R = 3/8 – 1/8
R = 2

K = 4
C = r /k
C = 2 / 4
C = 0.5
جدول شماره 3 – فراوانی وزن کودکان در بدو تولد

انحراف معیار واریانس فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی رده بندی
0.15 0.0225 9 31 0.31 2.05 9 2.3-1.8
0.78 0.032 14 17.2 0172 2.55 5 2.8-2.3
0.14142 0.02 22 27.5 0.275 3.05 8 3.3-2.8
0.1592 0.02535 29 24 0.24 3.55 7 3.8-3.3
100 29

جدول شماره 3 نشان می دهد که :
31 درصد از کودکان در رده وزنی 2/3- 8/1 هستند .
2/17درصد از کودکان در رده وزنی 8/2 – 3/2 هستند.
5/27 درصد از کودکان در رده وزنی 3/3 – 8/2 هستند.
24 درصد از کودکان در رده وزنی 8/3 – 3/3 هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید