بخشی از مقاله

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل پیوندهای وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از روش تحلیل پیوندها که یکی از روش های وبسنجی است انجام شد و تعداد 58 وبسایت شبکهی تلویزیونی صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار داد . در این پژوهش، تعداد پیوندهای دریافتی، رتبه ی هر وب سایت در
ahrefs.com و تعداد دامنه های پیونددهنده به هر وبسایت از موتور ahrefs.com استخراج و تعداد صفحات هر وب سایت از
طریق موتور جستجوی گوگل محاسبه شد . سپس این وب سایتها بر اساس میزان رؤیت، حجم صفحات، تعداد دامنه های
پیونددهنده، رتبهی آنها در ahrefs.com و ضریب تأثیرگذار رتبهبندی شدند. بر اساس نتایج، وبسایتهای شبکههای خبر، پرس-تیوی و چهار در رتبه های اول تا سوم میزان رؤیت بودند . همچنین وبسایتهای شبکه1، شبکهی مستند و شبکهی پرستیوی به ترتیب دارای بالاترین ضریب تأثیرگذاری بودند. از نظر حجم صفحات، به ترتیب، وب سایتهای شبکهی خراسان، شبکهی العالم و شبکهی پرستیوی، دارای رتبه های برتر بودند . همچنین، وبسایتهای شبکهی پرستیوی، شبکه ی العالم و شبکه ی خبر، به ترتیب دارای بیشترین دامنههای پیونددهنده بودند. در رتبهبندی بر اساس رتبهی هر وبسایت در موتور جستجوی ahrefs.com نیز وبسایت شبکهی پرستیوی در ردهی نخست، وبسایت شبکهی العالم در رتبهی دوم و وب سایت شبکهی خبر، در رتبهی سوم قرار داشتند. به طور کلی نتایج نشان داد وبسایتهای شبکههای خبری، میزان رؤیت بالاتری دارند و شبکههایی که دارای سابقهی بسیار کوتاهی هستند، وبسایتهای آنها نیز کمتر دیده می شوند. همچنین نتایج نشان داد وب سایتهای شبکههای برونمرزی که از زبانهای مختلف در وبسایتهای خود استفاده میکنند میتوانند کاربران بیشتری جذب کنند.

کلمات کلیدی

تحلیل پیوند، دامنهی پیونددهنده، رؤیتپذیری، ضریب تأثیرگذار، موتور جستجوی بهینه سازی، وبسنجی، وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

1 -مقدمه

در عصر حاضر، با توجه به گسترش روزافزون خدمات اینترنتی، تمام سازمان - ها، شرکتها و افراد برای اطلاعرسانی و پیشبرد اهداف خود از این خدمات استفاده میکنند. آنها برای ارتباط با مشتریان خود از وب سایتها بهره می - برند چرا که دیگر فاصله های زمانی و مکانی با این خدمات معنایی ندارد و مشتریان آنها نیز به راحتی و با صرف کمترین هزینه، از مسائل و مطالب مختلف باخبر میشوند و نیازهای اطلاعاتی خود را برطرف میکنند.

از طرفی، رسانهها تأثیر زیادی بر روی فرهنگ مردم میگذارند؛ به ویژه تلویزیون که به راحتی و به صورت گسترده در دسترس تمام افراد قرار دارد. به همین دلیل تمام قدرتها سعی میکنند نهایت استفاده را از این رسانه صوتی و تصویری ببرند. در این میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایر ان میتواند به عنوان بزرگترین و مؤثرترین رسانه با هدف فرهنگ سازی بر اساس موازین اسلامی و انسانی، با اطلاع رسانی بهتر و انتخاب بهترین ابزارها و شیوهها از جمله حضور قدرتمند در فضای مجازی، در این رقابت بزرگ برای جلب مخاطب شرکت نماید تا بینندگان بیشتری را به سمت برنامه های خود هدایت کند و تا حدودی مانع تاثیر فرهنگهای بیگانه بر روی افراد جامعه باشد.

یکی از این ابزارها وبسایتهای شبکههای تلویزیونی است که میتوانند با اطلاعرسانی خوب و امکان نمایش برنامههای تلویزیونی شبکههای مربوطه، راهی برای تحقق این امر باشند . لذا این پژوهش در نظر دارد با تحلیل پیوندهای وبسایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش وبسنجی، میزان تأثیر این وبسایتها را در فضای وب، برای پیشبرد اهداف سازمان بررسی کند. برای این کار ابتدا، داده-های مربوط به پیوند1ها اعم از تعداد پیوندهای دریافتی 2، تعداد دامنه های

پیونددهنده3، رتبهی این وبسایتها در موتور جستجوی ahrefs.com از

طریق ahrefs.com، استخراج و تعداد صفحات هر وب سایت از موتور

جستجوی گوگل4 محاسبه میشود و رتبهبندی بر اساس میزان رؤیت5، حجم صفحات، تعداد دامنههای پیونددهنده، رتبه ی این وب سایت ها در موتور جستجوی ahrefs.com و ضریب تأثیرگذار6، انجام خواهد شد.

پژوهشهای مشابهی نیز در داخل و خارج از ایران انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.

نوروزی (1384) با استفاده از موتورکاوش آ لتاویستا، میزان پیوندها به 15 وبسایت دانشگاه ایرانی و میزان ضریب تأثیرگذار وب را بررسی کرد. پژوهش وی نشان داد دانشگاه های شهید بهشتی و فردوسی به ترتیب بیش ترین و کمترین تأثیر را در محیط وب داشته اند. از نظر میزان حجم سایت، دانشگاه

تهران بالاترین و دانشگاه ایلام، پایین ترین رتبه را در مقایسه با سایر
دانشگاههای ایران دارا بودند . نتایج پژوهش نشان داد در مجموع، حجم
سایتهای دانشگاهی ایران بسیار پایین است، همچنین پیوندهای کمی به این وبسایتها داده شده است . »نوروزی« معتقد است در طراحی وب سایتهای دانشگاهی باید مسائلی همچون جذابیت، وجود اطلاعات مناسب و وجود نسخه انگلیسی زبان در نظر گرفته شود تا میزان پیوند به آن ها در سطح بالاتری قرار گیرد .[1]

سهیلی و دیگران (1391) با هدف بررسی نقش وب سنجی در بررسی جنبههای مختلف وب و کاربردهای عملی مختلف وب سنجی و با مرو ر منابع،


یازده کاربرد وبسنجی را بررسی کرده و نتایج هر کاربردی را به صورت مجزا ارائه کرده اند . بررسیها نشان داده که متخصصان وب سنجی قادرند تا این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی کنند . وبسنجی به ارزیابی عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری روشهای وبسنجی و فرمولهای مربوطه و آموزش های ویژه کمک می کند. همچنین وبسنجی شباهتهایی با کتاب سنجی و علم سنجی دارد، اما سنجش محض این مطالعات نیست بلکه تفاوت های عمدهای با آنها دارد . پژوهشهای وبسنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کا وش، که ابزار اساسی برای

جمعآوری داده های مطالعات وب سنجی هستند، همچنین وب نامرئی،
ناپایداری منابع وبی و غیره، با علم سنجی و کتاب سنجی متفاوت است .

پژوهشهای وب سنجی با مشکلات بیشتری نسبت به پژوهش های کتاب-سنجی و علمسنجی روبرو هستند .[2]
رقیه تفرجی و دیگران (2014) در مقالهای با عنوان تجزیه و تحلیل وب - سنجی دانشگاههای علومپزشکی ایران از نظر قابل رؤیتبودن، اندازه و فایل - های غنی، با هدف ارائه یافتههای تجزیه و تحلیل وبسنجی از وبسایتهای دانشگاههای علومپزشکی ایران، که در سپتامبر 2012 با استفاده از موتورهای جستجوی مجستیک س وئ7، گوگل، یاهو و بینگ 8 انجام داده اند. آنها تعداد صفحات وب، پیوندهای دریافتی خارجی، فایل های غنی و رتبه کل وب سایت

42 دانشگاه را محاسبه کرده اند. نتایج نشان داده است که دانشگاه علوم -
پزشکی تهران با 220453 صفحه وب، 887545 پیوند دریافتی خارجی و
14495 فایل غنی، اولین رتبه و دانشگاه علومپزشکی جیرفت دارای پایینترین رتبه است. همچنین این پژوهش نشان داده است که بین رتبه وب سنجی و رتبه دانشگاه در وزارت بهداشت رابطه وجود دارد .[3]

تلوال( 2010) 9 در پژوهشی با عنوان »وبسنجی: ضروری است یا محکوم به فنا« با استفاده از تحلیل استنادی و بررسی روش های وبسنجی ارزیابی میکند که وب سنجی تا چه حدی در رشته های خارج از رشته والد خود نفوذ پیدا کرده است. نتایج نشان میدهد که وبسنجی به سمت قراردادهای مالی بیرون از رشته پیش می رود . علاوه بر این، مقدار قابل توجهی از استنادهای پژوهش وب سنجی در خارج از علم اطلاعات از جمله، ریاضیات، علوم ارتباطات و بهداشت وجود دارد . و پتانسیل کاری گسترده تر برای روش های وبسنجی وجود دارد. در حالی که وبسنجی در حال حاضر مفید میباشد ولی همچنان میتواند پیشرفت کند .[7]

تام و مایر (2011) 10 در پژوهشی با عنوان "مقایسه وبسنجی با رتبه - بندیهای مستقل وب : یک مطالعه موردی با دانشگاه های آلمان " بررسی کردهاند که آیا شاخص های مبتنی بر وب (وبسنجی) می توانند برای رتبه - بندی وب سایتهای دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرند؟ بنابراین، ساختا ر پیوندهای درونی وب سایتهای دانشگاهی آلمان را تجزیه و تحلیل کردند . سپس رتبه بندی مبتنی بر ابرپیوند ساده خود را با رتبه بندیهای رسمی و مستقل از وب دانشگاه ها مقایسه کردند . آنها دریافتند که اثرات پیوند نمی - تواند به راحتی به عنوان یک عامل معتبر برای دانشگاهها شناخته شود.[8]

گروسلج(2014) 11 پژوهشی تحت عنوان "تجزیه و تحلیل وب سنجی از اطلاعات آنلاین بهداشتی: حمایت، نوع بسترهای نرم افزاری و ساختار پیوند " با هدف ترسیم چشم انداز اطلاعاتی برای کاربران، هنگامی که در موتورهای جستجو در مورد موضوعات بهداشتی، شروع به جستجو می کنند، انجام داده است. در این پژوهش، پشتیبان سایت، نوع بستر نرم افزاری 12 و الگوهای

ارتباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که اکثر سایتها دارای پشیبان تجاری و سازمانی هستند . تجزیه و تحلیل نوع پلتفرم نشان داده است که بیشتر اطلاعات بهداشتی در صفحات خانگی، درگاه های اطلاعرسانی و سایتهای خبری ارائه شدهاند .[9]

بررسی پیشینهی نظری این حوزه نشان می دهد که در اکثر پژوهش های داخل ایران، وبسایتهای دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند و در اغلب موارد نیز از روش تحلیل پیوندها برای تعیین میزان اثرگذاری وبسایت-ها، تعیین وبسایتهای هسته و ... استفاده شده است. در پژوهشهای خارج از ایران نیز بیشتر موارد شبیه پژوهش های داخل هستند و در چند مورد هم کارآیی روشهای وبسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پژوهش بر روی پیوندها برای تعیین میزان تأثیرگذاری و رؤیت یک وب - سایت، رتبه آن در موتورهای جستجو و رتبه بندی وب سایتها در یک حوزه خاص بر اساس فاکتورهای وبسنجی امری ضروری به نظرمیرسد.

تحلیل پیوندهای وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرا ن نیز برای تعیین مشخصه های مطرح شده، می تواند میزان سودمندی این وب سایتها را مشخص نماید و شاید گویای میزان استقبال از خود شبکهها نیز باشد. و مدیران این وبسایتها را برای ارتقاء آن-ها یاری دهد. و همین امر گویای اهمیت پژوهش حاضر میباشد.

2 -مفاهیم اولیه

پیوند: پیوندها به عنوان پلهای ارتباطی بین سایت های وبی، تعیین کنندهی وضعیت وبسایتها از نظر محتوا، ارتباطات موضوعی و اهمیت است .[4]

پیوندهای دریافتی: پیوند دریافتی به پیوندی گفته میشود که یک صفحه-ی وبی از سایر صفحات وب دریافت میکند.

میزان رؤیت : میزان پیوندهای دریافتی یک وب سایت، نشانگر وضعیت رؤیت آن است و زیادبودن تعداد آن ها، نشان دهندهی علاقه، توجه و نیاز دیگران به اطلاعاتی است که در آن سایت وجود دارد .[5]
دامنههای پیونددهنده: پیوندهایی که یک سایت از سایر دامنهها دریافت میکند، دامنههای پیونددهنده نامیده میشود. در موتورهای جستجوی بهینه سازی (سئو) ، این مؤلفه یکی از فاکتورهای ارزیابی سایت به شمار میرود.

:13SEO برخی از موتورهای جستجو به SEO معروف هستند که در اصطلاح فارسی نیز سئو تلفظ می شوند. ترجمه این سرواژه، موتورهای بهینه - سازی جستجو است. از جمله این موتورهای جستجو می توان به majesticseo.com، ahrefs.com و MOZ.com اشاره کرد.

ضریب تأثیرگذار وب : ضریب تأثیرگذاری یک وب سایت، اعتبار، قابلیت رؤیت و شانس بازیابی وب سایت را در سطوح ملی و جهانی مشخص می کند. در واقع هرچه تعداد پیوندها افزایش یابد، میزان تأثیر گذاری وبسایت بیشتر میشود. برای محاسبهی ضریب تأثیرگذار تجدیدنظر شده ی یک وب سایت، تعداد پیوندهای دریافتی آن وب سایت برحجم صفحات وب سایت یا تعداد صفحاتی که توسط راهنمای اینترنتی و یا موتور کاوش نمایه شده، تقسیم میگردند .[6]

وبسنجی : وبسنجی و مطالعه پیو ندهای ایجاد شده بین صفحات وب، برای تعیین یک مدل برای استفاده ی علمی از وب سایت به کار رفته و همچنین تعیین منابع اطلاعاتی با بیش ترین تأثیر بر روی وب را با استفاده از روشهای محاسباتی جدید، با شمارش تعداد پیوندهای درونی صفحه وب، بررسی میکند .[10]

3 -طرح مسأله

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل پیوندهای وبسایت های شبکه های

تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش وبسنجی است تا بر اساس میزان رؤیت، حجم صفحات، تعداد دامنه های پیونددهنده، رتبهی آنها در ahrefs.com و ضریب تأثیرگذار رتبه بندی شوند.

برای رسیدن به اهداف تحقیق پرسشهای زیر مطرح میشود.

1 - میزان رؤیت وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

2 - رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس حجم صفحات چگونه است؟

3 - رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای

جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعداد دامنه های پیونددهنده چگونه است؟

4 - رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس رتبهی آنها در موتور جستجوی ahrefs.com چگونه است؟

5 - رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ضریب تاثیرگذار چگونه است؟

4 -روش پژوهش

روش پژوهش حاضر تحلیل پیوندهاست که یکی از روش های وب سنجی است.

در این روش، که به صورت آمار توصیفی فراوانی انجام شد، تعداد کل پیوندهای دریافتی، تعداد دا منههای پیونددهنده و رتبه ی هر وب سایت در موتور ahrefs.com، با استفاده از موتور جستجوی ahrefs.com به دست آمد. تعداد صفحات هر وب سایت نیز از طریق موتور جستجوی گوگل، از طریق دستور site:URL (به طور مثال (site: hamedan.irib.ir تعیین شد تا برای رتبهبندی سایته ا بر اساس ضریب تأثیرگذاری استفاده شود. برای هر کدام از مؤلفههای فوق (تعداد کل پیوندهای دریافتی، حجم صفحات، تعداد دامنههای پیونددهنده، رتبه ی هر وب سایت در موتور ahrefs.com، ضریب تأثیرگذار وبسایت) رتبهبندی صورت گرفت.

همچنین جامعه آماری مورد نظر، وبسایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 58 وبسایت بود. که شامل 18 وبسایت شبکه ی تلویزیونی سراسری داخلی، 7 وبسایت برای 10 شبکهی تلویزیونی برون مرزی (جامجم1، جام جم 2 و جام جم 3، همچنین سحر1 و سحر2، وب سایت مشترک دارند) و 33 وبسایت شبکهی تلویزیونی استانی است.

5 -گزارش یافتهها
1- 5 -تعیین میزان رؤیت وب سایتهای شبکه های
تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسﻻمی ایران
از آنجایی که هر پیوند دریافتی نشان دهندهی علاقه یا نیاز سایت پیونده-
دهنده به سایت مورد نظر است می توان تعداد پیوندهای دریافتی هر سایت را
به عنوان مشخصهای برای میزان رؤیت آن سایت در نظر گرفت.
جدول -1 رتبهبندی وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صداو سیمای
جمهوری اسلامی ایران بر اساس میزان رؤیت
تعداد کل
رتبه نام شبکه نشانی اینترنتی پیوندهای
دریافتی
1 شبکه خبر http://www.irinn.ir/ 915786
2 پرس تیوی http://www.presstv.ir/ 594709
3 شبکه 4 http://ch4.iribtv.ir/ 100193
4 شبکه 1 http://tv1.irib.ir/ 59154
5 شبکه 3 http://www.tv3.ir/ 54027
6 شبکه قرآن http://qurantv.ir/ 44363
... ............. ……………….. ….×
55 شبکه سینا http://hamedan.irib.ir/ 231
56 شبکه تابان http://yazd.irib.ir/ 208
57 شبکه افق http://ofogh.ir/ 34
58 شبکه سلامت http://salamattv.irib.ir/ 2
همانطور که در جدول 1 مشاهده میشود، وبسایت شبکهی خبر با تعداد
915,789 پیوند دریافتی دارای بالاترین میزان رؤیت و وبسایتهای شبکه -
های پرستیوی با تعداد 594,709 پیوند دریافتی و شبکهی چهار با تعداد
100,193 پیوند دریافتی دارای رتبههای دوم و سوم هستند . همچنین وب -
سایت شبکهی افق با تعداد 34 پیوند دریافت ی در رتبه ی 57 و وبسایت
شبکهی سلامت با تعداد 2 پیوند دریافتی در رتبهی 58 قرار دارند.

2- 5 -رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس حجم صفحات

حجم صفحات یک وبسایت نشان میدهد که چه میزان اطلاعات در آن وبسایت موجود است. همچنین تنوع اطلاعات یک سایت نیز دلیلی برای حجم بالای صفحات آن سایت است. وقتی که در یک سایت در زمان های کوتاه، بهروزرسانی صورت میگیرد و اطلاعات جدید در آن درج میشود، تعداد صفحات آن نیز بالاتر میرود.

جدول -2 رتبهبندی وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس حجم صفحات

رتبه نام شبکه نشانی اینترنتی تعداد
صفحات

1 شبکه خراسان http://mashhad.irib.ir/ 540000
2 شبکه العالم 399000
http://www.alalam.ir/
3 پرس تیوی 359000
http://www.presstv.ir/
4 شبکه کردستان http://kordestan.irib.ir/ 223000


5 شبکه سحر http://www.sahartv.ir 195000
.... ............ …………….. ……..
55 شبکه سلامت http://salamattv.irib.ir/ 973
56 شبکه مستند http://mostanad.iribtv.ir/ 374
57 شبکه 1 http://tv1.irib.ir/ 64
58 شبکه افق http://ofogh.ir/ 33

بر اساس رتبه بندی جدول 2 در بین 58 وبسایت شبکه ی تلویزیونی، وبسایت شبکهی تلویزیونی خراسان با تعداد 540,000 صفحه، دارای رتبهی نخست و وبسایت شبکهی تلویزیونی العالم با تعداد 399,000 صفحه، رتبهی دوم و وبسایت شبکهی تلویزیونی پرستیوی با تعداد 359,000 صفحه، در رتبهی سوم هستند . همچنین وبسایت شبکه ی تلویزیونی افق با تعداد 33 صفحه، در رتبهی 58 و وبسایت شبکهی1 در رتبهی 57 قرار دارد.

3- 5 -رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعداد دامنههای پیونددهنده

تعداد دامنه هایی که به یک وب سایت پیوند می دهند می تواند عامل مهمی برای دیدهشدن آن سایت باشد. همچنین تعداد بالای دامنههای پیوند-دهنده می تواند نشان دهندهی تنوع کاربران یک سایت باشد . در پیوندهای دریافتی ممکن است یک سایت از یک دامنهی خاص تعداد پیوندهای دریافتی مختلفی دریافت کرده باشد.

جدول -3 رتبهی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعداد دامنههای پیونددهنده

تعداد دامنه-
رتبه نام شبکه نشانی اینترنتی های پیوند
دهنده
1 پرس تیوی http://www.presstv.ir/ 3012
2 شبکه العالم 1242
http://www.alalam.ir/
3 شبکه خبر 1087
http://www.irinn.ir/
4 شبکه الکوثر http://www.alkawthartv.ir 470
5 هیسپانتیوی 460
http://www.hispantv.com/
6 شبکه 1 411
http://tv1.irib.ir/
... ........
……………. …….×

55 شبکه کیش 30×
http://kish.irib.ir/
56 شبکه افق 28
http://ofogh.ir/
57 شبکه آبادان http://abadan.irib.ir/ 25
58 شبکه سلامت 2
http://salamattv.irib.ir/

دادههای جدول 3 نشان میدهد، وبسایت شبکهی پرستیوی با تعداد 3,012 دامنهی پیونددهنده دارای بالاترین رتبه، وب سایت شبکهی العالم با تعداد 1,242 دامنهی پیونددهنده، رتبهی دوم و وبسایت شبکهی خبر با تعداد 1,087 دامنهی پیونددهنده، رتبه ی سوم شدند . همچنین وب سایت شبکه آبادان با تعداد 24 دامنهی پیونددهنده، در رتبه ی 57 قرار گرفت و وب سایت شبکهی سلامت با تعداد 2 دامنهی پیونددهنده به آن دارای پایین ترین رتبه یعنی رتبهی 58 شد.

4- 5 -رتبهبندی وب سایتهای شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس رتبه-ی آنها در موتور جستجوی ahrefs.com

موتورهای سئو با توجه به یک سری قوانین به وب سایتها رتبه میدهند. از جمله : دسترسی آسان به مطالب و همبستگی موضوعی آن ها در سایت ، تولید محتوای مفید و متناسب با نیاز کاربران ، افزایش سرعت سایت و کاهش زمان بارگذاری، اندازه سایت، سایتهای مبتنی بر صفحات گرافیکی، صفحات وب پویا، استفاده صحیح از کدهای HTML، استفاده از نام دامنه مناسب ، تعداد پیوندهای دریافتی.

جدول -4 رتبهی وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس رتبه آنها در ahrefs.com

رتبه نام شبکه نشانی اینترنتی رتبهی
ahrefs.com

1 پرس تیوی http://www.presstv.ir/ 82
2 شبکه العالم 56
http://www.alalam.ir/
3 شبکه خبر 52
http://www.irinn.ir/
4 هیسپانتیوی http://www.hispantv.com/ 48
5 شبکه الکوثر 45
http://www.alkawthartv.ir
6 شبکه جام جم 43
http://www.jjtvn.ir/
... ........... …………….. …….×

55 شبکه مهاباد http://mahabad.irib.ir/ 24

56 شبکه تماشا 19
http://atrotv.blogfa.com/
57 شبکه سلامت http://salamattv.irib.ir/ 14
58 شبکه افق 14
http://ofogh.ir/

همانگونه که دادههای جدول 4 نشان میدهد وبسایت شبکهی پرس-تیوی با رتبهی 82 در موتور جستجوی بهینهسازی ahrefs.com، در ردهی نخست و وب سایت شبکهی العالم با رتبه ی 56 در ahrefs.com، در ردهی دوم و وبسایت شبکهی خبر با رتبه ی 52 در ahrefs.com، در ردهی سوم قرار دارند. وبسایت شبکهی تماشا با رتبه 19، وبسایت شبکهی سلامت و وبسایت شبکهی افق با رتبه 14، در رده های 57 و 58 قرار دارند.

5- 5 -رتبهبندی وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ضریب تأثیرگذار

ضریب تأثیرگذار، نشان دهنده ی اعتبار و قابلیت بازیابی یک سایت در سطح ملی و جهانی است و به تعداد پیوندهای دریافتی بستگی دارد . هرچه تعداد پیوندهای دریافتی یک سایت بالا باشد، ضریب تأثیرگذاری آن بالاتر میرود و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

تعداد صفحات/تعداد پیوندهای دریافتی = ضریب تأثیرگذار

جدول-5 رتبه وبسایتهای شبکههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضریب تأثیرگذار

تعداد کل تعداد
رتبه نام شبکه ضریب تأثیرگذار پیوندهای
صفحات
دریافتی

1 شبکه 1 59154 / 64 = 924.28 59154 64
2 شبکه مستند 10986 / 374= 29.37× 10986 374


3 پرس تیوی 594709 / 359000= 16.56× 594709 359000
4 شبکه 4 100193 / 9950= 10.07× 100193 9950
5 شبکه خبر 915786 / 119000 = 7.7× 915786 119000
... ..... ……… …..× …..×
55 شبکه سحر 1434 / 195000= 0.007× 1434 195000
56 شبکه سینا 231 / 37300 = 0.006× 231 37300
57 شبکه اشراق 471 / 99400 = 0.005× 471 99400
58 شبکه سلامت 2 / 973 = 0.002× 2 973

جدول 5 نشان میدهد که وبسایت شبکهی1 با ضریب تأثیرگذاری 924.28

در رتبهی نخست، وبسایت شبکه مستند با ضریب تأثیرگذاری 29.37 در
رتبهی دوم و وبسایت شبکهی پرستیوی با ضریب تأثیرگذاری 16.56 در

رتبهی سوم قرار دارند. همچنین وبسایتهای شبکه ی اشراق (زنجان ) با ضریب تأثیرگذاری 0.005 و شبکهی سلامت با ضریب تأثیرگذاری 0.002 در رتبههای 57 و 58 قرار دارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید