دانلود مقاله ترجمه درس الکترونیک صنعتی

word قابل ویرایش
54 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار ۳ فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند.

در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار ۳ فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار ۳ فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک ۳ ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در ۳ فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 , V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند:

Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw. به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس ۳ تایی را با محصول۳ فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند ۳ فازی قابل مقایسه هستند.

ما بعد آنشان خواهیم داد که، در نهایت، همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده به ساختار افزایند. با یک نتیجه ۳ فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف K از۳ متفاوت است، قابل انتقال می باشند. این قبیل ساختارها باعث می شود تا بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت K عنوان کنیم.

فرکانس ۳ تایی: شکل ۶۱۳، بیانگر تصویر مدار برقی ۳ فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از ۳ گرد ساختار۶تایی با ۳ سیستم متعادل۳ فازی با توجه به ولتاژ زمان T و حرکت با فاصله زمان مناسب TA استفاده کرده است.

تجزیه و تحلیل فاصله ای: میزان ارائه ولتاژ P در طول هدایت ساختار T1 شبیه به V3 در طول هدایت T2A است و یا شبیه به V/3 در طول هدایت T است حالا این نوع زمانهایمربوط به هدایت ساختار از طریق ۲۷a جایگزین می شوند، در نتیجه فرمول زیر را داریم:

در حالیکه ان ۳ ولتاژ مدت زمانی برابر با دارند نیم چرخه مثبت و منفی آنها از علامت مربوط مجحز است لازم است تا عمفلکرد را در طور ۶/۱ ولتاژ چرخه مبوط محاسبه کنیم، بدین ترتیب اگر را برای WT بشناسیم و سپس می توانیم ساختارهای را به صورت زیر کاهش دهیم.

جریانهای I3,I2,I1 در یک فاز با ۳ ظرفیت، بیانگر رضایت در مورد نیم چرخش متناوب در رابطه متقارن به صورت است. در این حالت می توانیم توصیفات را برای این قبیل جریانها از طریق چرخه آنها با توجه به محاسبه ۶/۱ چرخه کاهش دهیم. با یک یار که مشکل از ۳ مقاومت خالص و برابر با مقدار R ات زمانی که زاویۀ حرکت نا ساختارها افزایش می یابد، ۳ عملکرد موفق ممکن است حاصل شود:: ۳ یا ۲ ساختار تار سیتون وجود دارد که اجرا می شود. زمانی که اجرا می شود، ترسینونهای T2 , TC هنوز در حال اجرا هستند. ساختارهای متقارن ما را قادر می سازند تا ساختار زیر را بنویسیم همانطور که می دانیم V1+V2+V3=0 است می توانیم فرمول را بصورت زیر کاهش دهیم:

در این حالت VA,V2B,V3Cرا با ساختارهای مربوط به آنها به صورت WT جایگزین کنید.سپس فرمول زیر را داریم:

اولین ولتاژ از ۳ ولتاژ تولید که به صفر رسیده V/3 است سپس:
در حالی که ظرفیت بار کلاً مقاوم هستند، صفر V3 باتوجه به صفرie مطرح می شود و سپس با T3 می رسد. ترسیتوهای T2BTA به صورت تنها اجرا می شود و میزان ولتاژ فرمول مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:

بدین ترتیب و می توانیم ساختار زیر را عنوان کنیم:

این نوع ساختارها و زمان انتهایی زمانی کهT3B اجرا شد. مطرح می شود ،سپس می توانیم یک ترسیتون ۳ را با توجه به زمان اجرا وارد کنیم. در طول اولین زمان اجرا، زاویه اجرا باید به منظوراطمینان حاصل کردن از این مسئله که بیشتر از یک تولینور در هر فاز اجرا نمی شود به حد کافی بزرگ باشد. در این حالت قبل از اجرای T/A، لازم است صبر کنیم تا T( خاموش شود) از اجزا نشود. ۲ قبل از متوقف شده TSC مطرح شود برای مثال زمانی کهWT=112122 است این نوع اولین ساختاری زمانی ناپدید می شود کهT/A تا زمانی که T3C خاموش نشده اجرا نمی شود برای مثال برای مقدار بیشتر از۱۳۲۱۲۲ مطرح شده است. در این حالت می توانیم نحوه عملکرد را برای مقادیر زیر عنوان کنیم.

حالت دوم: همیشه ۲ ترسیور وجود دارد که در حال اجرا است. هر یک از ساختارهای توسیو باعث می شود که توسیو که قبلاً اجرا شده با استفاده از ولتاژ منفی بین آنوها و کاتوها از اجزا متوقف شود توصیفات مطرح شده برای ولتاژ حاصل در طول اجزاء همزمانT23 , T/A شبیه به ساختار هایی است که در بخش ۱۹/۶ به دست آمده است. در این حالت ساختار طبیعی است که در یک خط قرار گرفته است. سیتور قبل از انجام فرایندها در آنها متوقف می شود و ساختارها به صورت طبیعی از طریق ناحیه مربوطه( صفر) عبور می کنند. این نوع عملکرد ثانویه زمانی که میزان ولتاژ قبل از آنیکه یک ترسیور جدید ارائه شود به صفر می رسد.

در این حالت ولتاژهاییV2 ,V1 با توجه به WT=1700 صفر هستند و فاصله اجرا متقارن همزمانT2R,T2 با توجه به حد نصاب به صورت ۲۰۰ مطرح می شود. زاویه حرکت باید کمتر از ۱۵۰۰ باشند. در این حالت، حالت ۲ را برای مقدار به صورت زیر عنوان می کنیم: یا۲ یا ۰ تریستور در حال اجرا وجود دارد. هر یک از این ترستورها برای ۲ دور کوتاه اجرا می شوند و خواستار اضافه کردن ساختا ر اجرایی در هر ترسیتور می باشد.

دین ترتیب، T زمانی که باشد اجرا هستند میزان ولتاژ تولید شده اغلب از طریق رابطه(۶٫۱۹) حاصل می شودV2 ,V1 در WT=170 به صفر می رسند. در این حالت این قبیل مقادیر برایحداکثر مقدار زاویه اجرا ثابت هستند. شکل ۳ سپس با توجه به ساختار زیر حاصل می شود: بارز ظرفیت مقاوم و زمانی که ظرفیت بیانگر ترکیبات می باشد، ساختارهای عبوری با توجه به مقدارi2,i2,i3 با توجه به ولتاژV3,V2,V1 جا به جا می شوند همانطور که برای مدار برقی منظم ۳AC فازی عنوان شده ساختار و حالت ۳ فوراً به دنبال حالت ۱ مطرح می شود در این حالت زاویه ی افزایش می یابد.
د طول زمان اجرای ، میزان ولتاژ تولید شده از طریق فرمول(۶٫۱۸) مطرح و محاسبه می شود. مقدارi2,i2,i3 به صورت فرمول زیر مطرح می شود:

از طریق زیر بیان می شود
در حال اجرا هستند ،زمانی که از طریق صفر عبور داده می شوند، تمام می شود:T2C خاموش می شود اما زمای که باشد در این حالت S بیانگر زما ن اجرای همزمان۳ ترسیتور است.
زمانی کهT2B ,TA به تنهایی در حال اجرا هستند، رابطه بین ساختا رنهایی ولتاژ از طریق فرمول ۶٫۲مطرح شده میزان ولتاژ تولیدی از طریق ۶٫۱۹ مطرح می شود.
با توجه به این مطالب فرمول زیر را داریم:

مدت زمانی اجراء ترسینورها در تمام می شود ودر این حالتT3B شروع به کار می کند مقدارi2,i2,i3,i4 مقادیر ترکیبی هستند که از طریق نوشتن مقدارi2,i2,i3 در یک ظرفیت مر بوط، محاسبه می شوند. جریان را باید از صفر شروع شود زمانی که شروع به کار کرده. بنابراین :

ساختار و جریان را نمی تواند زمانی که T3C خاموش است، متوقف شود،۲ ساختار عنوان شده برای زمانی که باشد به صورت زیر مطرح می شود، در نتیجه فرمول زیر را داریم:

ساختار و جریان از طریق جایگزین می شوند، و مقدار i2 در باید یکسان باسند به جزء علامت، در این حالت در مطرح می شود و سپس فرمول زیر را داریم:

سر انجام مجموعه این ساختارها باید صفر باشد، در نتیجه است. ما مقدار زاویه S را از طریق نوشت ناین مطلب که نباید زمانی که T3C خامو شاست، متوقف خود را محاسبه می کنیم در این حالت ۲ ساختار برای زمانی که باشد، مناسب است. زاویه ی راه حل فرمول زیر است:

این فرمول باعث می شود بتوانیممقداری از
محاسبه کنیم. در شکل ۱۶ و ۶ ما ساختارها و ویژگیهایی را برای مقادیر مقاوت عنوان کرده ایم محدودیت عملکرد حالت ۱ می تواند از طریق این ساختارها به راحتی خوانده شود. زمانی که بزرگتر از مقداری است که زاویه ی را صفر می کد، ما ساختار در حال اجرا را که در آن ۲ یا۳ ترسیتوز در حال اجرا می باشد را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ساختار حاصل از طریق فرمول۶٫۲۲ مطرح شد. اما مقدار ثابت از مقدار مشابهی مثل۶٫۲۴ بر خوردار نیست. در این ساختارها از طریق نوشتن این مسئله که باید زمانی که می باشد از صفر شروع کند محاسبه می شوند و سپس فرمول زیر را داریم.

به صورت همزمان زمانی که جریان از صفر عبور می کند، متوقف می شوند با توجه به نوشتنY زاویه اجرا همزمان۲ ترسیتور ie به صفر می زسد اما زمانی که است در این حالت Y از سریق فرمول زیر حل می شود.

این رابطه باعثمی شود تا بتوانیم ساختارهای ی را برای مقادیر متفاوت بیان کنیم برای مقادیر WT بین هیچ تریستوری در حال اجا نیست. زمانی که زاویه اجزا تا ۱۷۰ در جه میرسد، تراسیتور ها به مدت طولانی نمی تواند اجرا شوند ، و ولتاژ خارجی جریانها جاری صفر هستند.

نتیجه کلی: تجزیه و تحلیل عملکرد ها برای دیگر مقادر و یا زوجK در حالت مشابه ای با توجه به ساختار توالی سه تایی در یک رفیت با فاز۳ صورت می گیرد. در این حالت از ساختارهای اجرایی را به صورت خاص یافتیم و یک ششم از چرخه نتایج کیفی را با توجه بهکفایت آنها مورد ارزیابی قرار دادیم در این حالت ساختار، بیانگر شرایطی هستند که از طریق جایگزین شدند و چرخۀ منفی آنها باعث شد که با چرخه مثبت عوض شود و به صورت کلی اینطور عنوان شده که در انها به صورت معرفی شده اند.

حالت ۱: در دول دور اجرایی ۳ ترسیتورز، شروع در ولتاژهایی و حاصل به ترتیب عنوان شدند و بدون در نظر گرفتنK به صورت زیر مطرح می شوند.

جریانها ی حاصل I3,I2,I1 ممکن است ولتاژ حاصل از فرمول ۶٫۲۱ کاهش یابد در این حالت تنها اختلاف حاصل در ترکیب مقدار Z به منظور بیان زمان ۶/۱ چرخه ی ساختار نهایی است.
در این حالت فرمول زیر را داریم :

مقادیر ثابت ضریب از طریق فرمولهای(۶٫۲۶)و(۶٫۲۴)و(۶٫۲۳)و(۶٫۲۲)و (۶٫۲۱). مطرح می شوند در زاویهخی ساختار اجرایی همزمان ۳دستگاه پالایش از طذیق فرمول ۶٫۲۷ حاصل شد. در طول زمان اجرایی ۲ ترسیتور که است، ولتاژ حاصل از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

جریانها ی حاصل از طریق فرمول۶٫۲۲ محاسبه می شوند. محدودیت حالت اجرا این ساختارها ممکن است با توجه به بررسی مطرح شود و حداکثر مقدار زاویه با توجه به حداکثر مقداری برابر بت است. زمانی که از طریق افزایش ت صفر کاهش می یابد، ما حالت۳ را ثبت می کنیم. در این حالت ما از ۱ به حالت ۲ می رسیم و با توجه به زمانی که زاویه اجرا مقدار را به صورت زیر مطرح می کند و مدار برق در این حالت می ماند تا زمانی ک جریان در کیستو سیتور اجرا با توجه به شروع ترسیتور صفر نباشد. بیشترین مقدار با توجه به این شرایط اجرا مطرح م شود و برابر با است در این حالت فرمول زیر را داریم: .

در طول دورۀ ولتاژ هایی از طریق فرمول ۶٫۱۹ حاصل می شود.
ولتاژهایی از طریق فرمول ۶٫۱۹ محاسبه می شود و با توجه به مطرح شد. جریانهایی نهایی نیز از طریق فرمول ۲٫۲۸ و۶۲۲ محاسبه می شود، ما فقط تازمانی که که جریانها در ترسیتوز اجرا به صفر می رسند، می باشند. زمانی که حالت۱ ، و یا۲ ،به دنبالش ساختر ۳ عنوان می شود. زاویه متقارن ترسیتوز و اجرا آنها برابر با است.

زمانی که زاویه ۱ می رسد Y برابر با صفر است و اگر افزایش یابد، ولتانهایی و جریانها صفر می مانند. ویژگیها: ولتاژ و جریان مربوطه در پارگراف قبل باعث می شود تا فرمول و ویژگی مربوطه را به منظور محاسبه نتایج کیفی محاسبه کنیم. این قبیل نتایج، با توجه به چندین فاکتور K مطرح می شود در این حالت مجموعه ای از ولتاژهای نهایی و محاسبات مقدار RMS با توجهبه جریان نهایی مطرح می شود و فاکتور نهایی در حالت مشابه مربوط به مدار برقی در یک خانواده عمل می کنند. مقدار RMS ولتاژهایی( حاصل) شکل۶٫۱۷ فبیانگر تنوع در مقدار VRM ولتاژ است که به مقدار RMS و مقدار V را با توجه به عره ولتاؤ و عملکردCom Ce مطرح می کند و مقدار اصلی و خاص را محاسبه می کند.

با خطوط(-) انتقال از یک حالت اجرا به حالت بدر نشان داده ایم. این بردارها اینطور نشان می دهد که است ،در مقایسه با مدار برقی با مقاومت k در یک گروه می توانیم این ساختار را مشابه می کنیم و افزایش در حداکثر به تاسب اندازهK مطرح می شود. هر چند این مزّیت زمانی که کاهش یابد واضح نیست.

تجزیه و تحلیل هارمونیک ولتاژ ۶٫۱۸ بیانگر نتایج تجزیه و تحلیل هامونیک برایK=2 به عنوان عملکرد زاویه ، و برای چهار مقدار ما مقدارV,RMS را با توجه به ولتاژ]ایی مطرح می کنیم و مقدارV/ , RMS یک ساختار زیر بنایی و مقدار از ساختار چهارم مطرح می شود، هفتمین و یازدهمین ساختار هارمونیک را مطرح می کنیم. مقایسه این قبیل بردارها با ساختارهای مطرح شده برای یک فرکانس ۲ تایی مطرح شده است، وبه جزء مقدار فاکتور هارمونیک به تدریج کاهش می یابد، همچنین هارمونیک۳ و یا هارمونیک چند تایی از بین می رود و آن دسته از ساختارهایی که باقی می ماند، تمایل به افزایش دارند. این قبیل ساختارها بیانگر مقادیری برای برای دیگر مقدارهای K هستند. در این شرایط بردارها به صورت مشابه ظاهر می شود.

فرمولهای(۶٫۱۵)(۶٫۱۴)(۶٫۱۳)بیانگر ۶٫۱۹ بیانگر انواعF است که به صورتی عملکرد Con برای مقدارهای مختلف k مطرح شد زمانی که میزان ظرفیت کمی کاهش می یابد، میزان رابطه های طبیعی کاهش می یابد، و مقدار F به تناسبK افزایش می یابد. این افزایش مستقیماً با مقدار RMS مرتبط است. هر چند این نوع ارتقاء زمانی که کاهش می یابد، کمتر مشاهده می شود. و زمانی که فاکتور قدرت به کمتر از۵% می رسد، ناچیز می شود.

مزایا و مضرات کاهش رابطه های طبیعی: اهش رابطه های طیعی ۲ عیب جزئی داارد: ترسیتورها از طریق یک پالس مدّت زمان طولانی نمی توانند کنترل شوند. لازم است از پالسهای استفاده کنیم که از نظر عرضی گسترش می یابد و یا ممکن است از ۲ پالس استفاده شود. تنوع در زاویه خواستار کنترل ولتاژ از حداکثر مقدار آنها تا صفر است و این ساختارها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

در این حالت کنترل کمتر می شود. هر چند کاهش ساختار ها بیانگر ۲ مزّیت بارز است اولین ساختار جلوگیری از هارمونیک ۳ تایی و ا چند تایی است . در این حالت افزایش کیفی ساختارهای افزایند. موجی را شاهد هستیم. دوم، افزایش استفاده از فاکتور حرکتی ثانیه است که بیشترین مقدارK مشخص می شود. از تمام مدار برقی که در پایان تجزیه و تحلیل گروهی از فرایندها مفید به نظر می رسند، در نهایت فرکانس ۳ تایی است که از بیشتر ساختارهای مربوطه کاهش طبیعی شود می برد. با توجه به ساختر تنظیم کند. :

اگر ظرفیت و بار با ستاره ای بدون رابطه طبیعی از طریق ظرفیت ولتاژ جایگزین شود، این نوع ساختار ها بر عملکرد ترسیتور تاثیر نمی گذارد و یا بر جریانهای که بر بار عرضه شده اند نیز تاثیر نمی گذارد. علی رقم اختلاف در ساختار موجی ولتاژ که از ۳ فاز عبور می کند، ویژگیهای ساختاری بدون تغییر باقی می مانند. استفاده از رابطه توری برای ساختار افزایند ولتاژ ۳ فازی.

ضریب افزایش را k ئر نظر بگیرید ولتاژ متناوب باید از طریق یک انتقال دهنده به منظور ایجاد یک ساختار متناوب تولید شود. اتصال عرضه ساختارها در تور بیشتر از بخش ستاره ای در این حالت بیانگر مزّیت است. زمانی که شمار فاز عرضه ساختارها زیاد است، رابطه نوری از یک فاکتور ثانویه اجرا استفاده می کند در این حالت انسجام و استقلال شد فازهای q را مطرح می کند، در حالی که با رابطه ستار ه ای فاکتور مربوط با توجه به q کاهش می یابد. افزایند ها از یک ساختار پیشرفته مشابه به سود می برند. همانطور که هر مورد خاص است.

فقط مدار برقی حاصل از ۳ فاز را مورد ارزیابی قرار می دهیم و از طریق ۲/۳ و ۲/۳ فرکانس را افزایش می دهیم. افزایش فرکانس تا ۳ شکل بیانگر محاسبه ۶ ولتاژ مورد نیاز در رابطه با نقطۀ فرقی طبیعی است. ۱۸ ترانزیسفور که به صورت یک جفت بین ۹ پایانه انتقال دهند. و ۳ پایانه با ۳ ظرفیت قرار گرفته را به هم متصل کرده است. این مدار برقی از ۵ ساختار جانبی استفاده می کند که در هر کدام از انها ۳ انتقال دهنده قرار گرفته. یکی با nz چرخش ۲ تا با Bn2 چرخش، که در این حالت است. ۲ تا با Ax رخش که است. اگر از طریق V، RMS مقدار ولتاژ را بیان کنیم در این حالت ولتاژ عبوری با توجه به چرخش A2 به صورت زیر مطرح می شود.:

این نوع مدار برقی دقیقاً شبیه به فرکانس با ۳ فاز تولیدی عمل می کند که در شکل ۶٫۱۳نشان داده شده است، به منظور بیان مقدار و میزان ظرفیت، ساختارهای عنوانشده برای جریانها و ولتاژ در ساختا رو عملکرد ثانویه و بهینه سازی این نوع حرکت ا را محاسبه می کنیم. در این حالت می توانیم استفاده از نتایج مطرح شده در بخش ۲٫۱ را بیان کنیم به منظور محاسبه مقدار و ساختار جدید فاکتورF لازم است که حالت عملکرد را بات توجه به حداکثر مقدارSMS محاسبه کنیم. توزیع جریان در سیم پیچها در طول یک زمان بگذارد زمان را محاسبه می کنیم که در طول آن به صورت همزمان اجرا می شوند. در یک مرد کلی مزان ظرفیت استقرایی

و قابل کنترل و جریانها فاز مربوطه از طریق فرمول ۶٫۲۱ محاسبه شده است. انتقال از ۳ گروه فاز در چند ضلع سیم پیچ صورت می گیرد. به منظور محاسبه عبارتها برای جریانهای در یک ساختار چند ضلعی، اینطو تصور می کنیم که تمام فاز در یک نوع مقاومت ظاهری ( امیدانس) مشابه قرار دارند و جریانهای در تناسب تعداد خازن های موجود در هر بخش توزیع شده اند این فرضبه قبلا برای تجزیه و تحلیل جریانهای ثانویه یک سو کننده ها با یک ساختار توری استفاده شده است و نشان می دهد که نتایج قابل قبول دارند. در طول ان زمان، جریانهای ممکن است با توجه به فرمولهای زیر کاهش می ییابد.

شکل موج جریان در سیم پیچ: شکل ۶٫۲۲ بیانگر ساده ترین تصویر است که ۴ عملکرد اولیه را در یک زمان نشان می دهد. اولین زمان در پاراگراف قبلی تجزیه و تحلیل شده با توجه به انطباق بعضی از روشها برای زمان دوم( دورۀ دوم) می توانیم را مطرح می کنیم که در این حالت در حال اجرا هستند سپس فرمول زیر را محاسبه می کنیم:

در طول سومین دوره در حال اجرا است. و برای چهارمین دوره که در این حالت در حال اجرا هستند ما در طول اولین دوره رابطه های متفاوتی یاافتیم: هر زمان با افزایش می یابد، ما رابطه مشابهی بین جریانهای سیمهای فصل دوم و جریانهای نهاییi2,i2,i3 یافته ایم. همانطور که با توجه به لطف چرخۀ بندی مطرح می شود، جریانهای هماهنگ چرخه مشابه ای دارند درست همانطور که جریانها با ظرفیت مربوطه ارائه می شوند. به منظور یافتن عبارات و معادله های متفاوت برای جریان در سیک پیچ ثانویه، تقریباً لازم است که چیزی را که جریانهای هماهنگ از طریق هر دوره دنبال می کنند را محاسبه کنیم. شکل ۶٫۲۳، بیانگر ساختارهای

موجی جریانهای i2,i2,i3 است که در۳ فاز عنوان شده است و با توجه به جریانهای هماهنگ در سیم پیچ ثانویه که برای بار مثب عنوان شده است مطرح می شوند. جریانها در سیم پیچها چرخه مشابهی دارند. درست همانطور که ولتاژ ارائه می وشد، در نیم چرخۀ منفی آنها به جزء علائم مربوط به نیم چرخۀ مثبت، مناسب هستند. فاکتور بهینه سازی سیم پیچ ثانویه فاکتور بهینه سازیFe اغلب با نسبت حداکثر نیروی موجود که از طریق یک مدار برقی افزایند. برایتناسب انتقال دهند مطرح می شود و جریانها را خارج می کند، برابر است محاسبه این قبیل فاکتور ها با محاسبه مقدار RMS جریانها در سیم پیچ ثانویه مطرح می شود.

جریانها در یک فاز ۹ تایی به جزء تغییر فاز ۲مناسب هستند، و در طول خلاصه زمانی مناسب در یک چرخۀ، جریان در فاز مورد نظر از نظر انداز شبیه به جریان در فازهای متفاوت در طول اولین فاصله زمانی است به منظور به حداقل رساندن زاویه اجرا حداکثر مقدار RMS را برای جریانهای ثانویه jm مطرح می کنیم و این ساختار را در طول اولین دوره فاز اول که jc4,jc4,ja را در خود دارند، مطرح می کنیم.
در نتیجه، مقدارjmax به صورت زیر محاسبه می شود:
در این شرایطja, jb,jc از طریق فرمول (۶٫۳۳ محاسبه شده اند، اما کل عبارت باید در این حالت دوباره نوشته شود.

حالا می توانیم نیروس ظتپاهری را محاسبه کنیم که ساختار انتقال دهنده از آن حاصل می شود اما در شرایطی که میزان جریان تولیدی به یک ظرفیت با فاز متعادل ۹ مطرح شود و برابر با فرمول زیر باشد: همانطور که نیروی ظاهری متخص مدار برفپقی برابر با می تواند حاصل شود در این حالت، با توجه به مدار برقی افزایند. بدون عرضه طبیعی و یا عرضه غیر مستقیم می توانیمF را به صورت زیر محاسبه کنیم:

اختلاف و تنوع در F با توجه به عملکردCos Ce در شکل ۲۸/۶ مطرح شده است در مقایسه با بردار که به صورت- نشان داده شده با توجه به فاکتور افزایند مشابه، اینطور نشان داده شده که استفاده از عرضه از طریق سم پیچ توری به جای شتاره ای باعث افزایش انتقال و بهینه سازی ساختار انتقالی می شوند. شک۶٫۲۶ بیانگر طرحی از روش محاسبه ۱۲ ولتاژ مورد نیاز از طریق ۲ برابر کردن فرکانس با یک نیروی ۳ فازی است ۱۲ ترسیتوز را نشان می دهد.

اگر ولتاژ عبوری از فاز ثانویه، مستقیماً تولید شودف آنها خواستار ۱۲ سیم پیچ و دوران
هستند این مدار برقی از هشت سیم پیچ تشکیل شده که در هر ۳ شاخ از انتقال دهنده قرار گرفته: و ۴ تا باگرست که
اگر V بیانگر مقدار R ولتاژ و مقدار ولتاژ که از فاط ثانویه عبو می کند، برابر با است.
با افزایش ۳ برابر فرکانس، حالت اجرا و ویژگی های مربوط به کیفیت نیرو شبیه به زمانی است که عرصه در یک ستار ه صورت می گیرد. در این حالت فقط جریانها را در سیم پیچ ثانویه با توجه به حداقل زاویه اجرا محاسبه می کنیم. زاویه اجرا ترسیتوز برابر با است.

تجزیه تحلیل جریان در سیم پیچ: در طول دوره تسیتوز صورت همزمان اجرا می شوند. در مورد میزان ظرفیت مربوطه ارائه می شوند از طریق فرمول (۶٫۲۱) محاسبه م یشود و برای مقادیر ضرایب A وB از فرمول ۳۰/۶ نیزاستفاده می کنیم و مقادیر با مقدار ثابت از طریق فرمول ۳۱/۶ و ۲۶/۶ و ۲۴/۶ و ۲۳/۶ و محاسبه می ود در این حالت لازم است ساختارهای زیر را جایگزین کنیم. در این دو فرمول . اگر ما از طریق JA جریان ساختارها را به دنبال ترمینالهای ۳a عنوان کنیم در این حالت۱a در عرض فاز ۲ مطرح می شود،Ja با توجه به جریان از ۲B,1A می رسد در فاز ۵ مزرح می شود. از طریقb جریان حاصل از پایانه ۲B به پایانه۳A و همچنین از فاز ۵ عبور می کند. اگر ما فرضیات مشابه را با توجه به تجزیه و تحلیل فرکانس ۳ تایی منطبق کنیم می توانیم فرمول زیر را بنویسم:

که ساختار زیر را عنوان می کنید:
تجزیه وتحلیل این ساختارها به ۳ نشان می دهدکه این امکان وجود دارد تا تجزیه و تحلیل جریانهایJa, Jb, Je را کاهش دهیم و در یک ساختار چند ضلعی با توجه به فاصله زمانی واحد ساختارها را محاسبه کنیم. در طول هر فاصله زمانی ما ساختار مرکزی مشابهی را می یابیم، یک مسیر با ۲ فاز ۲ ساختار با ۵ فاز. به منظور محاسبه عبارات برای جریان در سیم پیچ ثانویه، لازم است تا این ساختارها را با توجه جریانJa, Jb, Je در طول فاصله زمانی متفاوت را محاسبه کنی. شکل ۶٫۲۵ بیانگر ساختار های موج جریانهایJa, Jb, Je است و جریان Ja, J2b در ۲ فاز ۱۲ تایی مطرح می شود و با توجه یزان بار مقاوم مطرح می شوند.

لازم به ذکر است که میانگین مقدار J2a , J2b صفر نیست، اما مجموع میانگین این ساختار ها صفر است. حال این ۲ جریان از۲ سیم پیچ عبور می کند، میزان چرخش آنها مشابه است و در شاخه های مشابه قرار می گیرند. در نتیجه از طریق عملکرد یک جفت از سیم پیچ ها می توانیم اطمینان حاصل کنیم که حرکت آمپر ثانویه در هر زمانی از میانگین صفر برخوردار است. فاکتور بهینه سازی سیم پیچ ثانویه: جرانه J/a برابر با جریانJa, Jb, Je در طول هر ۱۲ فاصله زمانی است که در یک چرخه قرار گرفتهاندRMS مقدار JA در نتیجه با توجه به عملکرد ۳ جریان مطرح می شود و کاملاً بعد از تجزیه و تحلیل یک دراز چرخه عرضه ولتاژ ساختارهای بررسی می شوند. حداکثر RMS مقدار جریان ثانویهJmax با حداکثر مقدار زاویه اجرایی مطرح می شود و ممن است به صورت زیر محاسبه شود:

در این حالت از طریق فرمول ۶٫۳۴ محاسبه می وشد. نیروی ظاهری که انتقال دهنده تولید می کند با یک ساختار متعادل ۱۲ فای و جریان مربوط ارائه می وشد و برابر با ساختار زیر است:
حداکثر نیروی ظاهر که مدار برقی می تواند تولد کند، شبیه به مدار برقی و فرکانس ۲ برابر است که بدون رابطۀ طبیعی و با عرضه نیروی مطرح شده و در این حالت فاکتور زیر را می توانیم محاسبه کنیم:

تنوع در Fu به صورت عملکردCon در شکل ۶٫۲۸ نشان داده شده. و مامی بینیم که افزایش در فاکتور بهینه سازی سیم پیچ ثانویه زمانی محاسبه می شود که عرضه نیز به جای عرضه نیروی به صورت ستاره استفاده می شود و با توجه به ساختار فرکانس بیشتر قابل نوین است. افزایش فرکانس در ۶/۳٫ مدار برقس از عرضه تماس مدار استفاده می کنند، و فرکانس ولتاژ مورد نیاز برای یک ساختار ۳فازی را مطرح می کند و باعث می شود که در ۲/۳ ضریب شود. در این حالت هر بخش انتقالی به ۱۰ سیم پیچ احتیاج داریم:

۲ با X2 گردش چهار با ax2 چرخش چهار تا باBx2 چرخش ضریب B,A مقدار مشابه با توجه به ضریب ساختار در ۳ دارد اما همانطور که سیم پیچهای بیشتری مورد نیاز است مثل یک ساختار متراکم ۱۸ فازی این ساختار ها ۲ برابر می شوند. اگر RMA V مقدار ولتاژ اsj. Rms مقدار ولتاژ که از فاز ثانویه عبور می کند برابر با است. مثل ۲ مدار برقی قبلی، ما عملکرد مشابهی را محاسبه کردیم و جریان حاصل و ویژگیهای ولتاژ را با توجه به عرضه تماس در رابطه ستاره ای محاسبه کرده ایم، در این حالت باید تجزیه و تحلیل خود را محاسبه جریانها در سیم پیچ ثانویه با توجه به حداقل زاویه اجرا محاسبه کنیم و زاویه اجرا تراسیتورها است.

تجیزیه و تحلیل جریانها در سیم پیچ :
در طول دور ترسیتورهای در حال اجرا است اگر میزان بار و ظرفیت از فشار استقراری و مقاوم تشکیل شده باشد، ما برای جریانهای با توجه به میزان ظرفیت حل از رابطۀ کلی (۶٫۳۱)و (۶٫۳۰)(۶٫۲۶)(۲۴٫۶)(۲۳٫۶)(۲۱٫۶) فرمولهایی ارائه م یدهیم که در این حالت لازم است این ساختارها را جا به جا و جایگزین کنیم. باذکرJA میزان جریان ۳c به /A مطرح می شود ۲B را به۳C و بر عکس در هفت فاز متصل می کند و می توانیم ساختار زیر را بنویسم:
که بیانگر فرمول زیر هستند:

همانطور که در مدار برقی قبل ذکر شده تجزیه و تحلیل این جریانها ممکن است به یک فاصله زمانی کاهش می یابد، در این حالت، برای هر یک از فاصله ها مدار برقی مشابه ای را می یابیم که در یک مسیر ۴ فاز وجود دارد، و ۲ ساختار با هفت فاز مطرح می وشد.در این حالت ما عبارت قابل قبول را برای جریان در سیم پیچ مشابه از طریق محاسبه جریانهایJA, JBC که از طریق این سیم پیچ دنبال می وشند را محاسبه می کنیم و این ساختارها بیانگر ۱۸ فاصله اجرا در هر چرخه هستند.

شکل ۶٫۲۷ بیانگر ساختارهای موجی جریان است و جریانهای را در ۲ فاز ۱۸ تایی نشان می دهد. در طول یک چرخۀ جریان ثانویه j/A از چهار نیم چرخه تشکیل شده و از ۲ چرخه مثبت و ۲ چرخه منفی که در طول دیگر ساختارها ۲ برابر می شوند. هر چند، اگر چه جریان J/A از مقدار مثبت تشکیل شده باشد، باید ذکر کنیم که جریان jVA با توجه به قرار گرفتن در یک سیم پیچ در شانه مشابه قرار گرفته و میانگین آن شبیه میانگین ساختا ر است.

و با توجه به دو برابر شدن فرکانس، می توانیم سیم پیچ را در یک شاخه مشابه قرار دهیم و اینطور دریافتیم که میزان آمپر ثانویه در هر شاخه ازDC مناسب تشکیل شده است فاکتور بهینه سازی سیم پیچ ثانویه جریان JA در سیم پیچ ثانویه برابربا جریان تولیدی در طول ۱۸ فاصله زمانی موجود در یک چرخه است Rms مقدار Ja در این حالت به صورت عملکرد مطرح می شود که کاملاً بعد از تجزیه و تحلیل چرخه عصر ولتاژ مورد ارزیابی قرار می گیرد حداکثر RMS مقدار Jma جریانها در سیم پنج ثانویه با توجه به حداقل به صورت زیر محاسبه می شود که د این فرمول از طریق فرمول ۶٫۳۵ محاسبه می شوند.

قدرت ظاهری که انتقال می دهند. می تواند ارادئه دهد اما در شرایطی که جریان عرضه شده با یک بار ۱۸ فازی متعادل باشد برابر با حداکثر انرژی که مدار برقی می تواند تولید کند شبیه ۲/۳ مدار افزاینده است بدون رابطه ها طبیعی و با رابطه ستاره ای و به صورت ۳ نشان داده می شود. فاکتو بهینه سازی در این ساختار به صورت زیر مطرح می شود:

تنوع در FA به صورت عملکرد در شکل ۶٫۲۸ نشان داده شده است. عرضه رابطه ستاره ای را با سیمی جایگزین کنید و از سیم پیچهای بیشتر به منظور محاسبه سیم مشابه دو ولتاژ ثانویه استفاده کنید. هر چند فا ثانویه جریان را به صورت همزمان و مداوم انتقال دهد در این حالت بهتر بهینه می شوند این قبیل نتایج، در یک افزایش قابل ملاحظه ای در فاکتور بهینه سازی سیم پیچ ثانویه برای ۳ فاکتور افزایند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . این افزایش بیانگر بیشترین مقدار فاز ثانویه است.

در تجزیه و تحلیل دیگر ما فقط خانواده کلی افزاینده فرکانیپس را محاسبه می کنیم این بیل ساختارها بیانگر افزایش فرکانس با توجه به ارقام مربوطه است و با توجه به واریانس ممکن در فاز ۳ تایی محاسبه می وشند مدار های برقی خاص برای یک جفت از غاکتورهای افزاینده k مطرذح می شود و بیانگر مقدار فاز ظرفیتی q است. برای مثال برای q=3 , K=2 داریم و ساختار انتقال دهنده می تواند کاهش یابد و مستقیماً از طریق سیستم ۳ فازی رد و بدل ش.د.

ساختار کلی مبدلهای مستقیم مهمترین ساختارهای مربوط و مبدلهای استاتیک مستقیم از ماتریس اجهتی است که قادر می سازد تا هر یک از ورودیها به خروجی وصل شود. شکل(A) بیانگر یک مبدل با ورودی m و خروجی x است و علائم موجود را نشان می دهد. در این جا فرمول زیر را مطرح می کنیم ولتاژ ورودی جریانهای ورودی. ولتاز خروجی جریانها یخروجی انطباق x×m به صورت تصویری از طریق خطوط مستقیم با پیکانهایی که در هر ۲ مسیر قرار گرفته اند نشان داده شده اند ساختار انتقال دهنده و رسانای معمولی ممکن است به سهولت بیانگر منشأ ولتا ژباشند. در موارد خاص بیانگر یک جریان هستند هر ولتاژ خروجی از بخش انتخاب شده گرفته می ود و با توجه به اواع ولتا ز ورودی مورد ارزیابی قرار می گیرد ایجاد رابطه از یک خروجی به ورودی بیانگر عدم ارتباط بین این ساختار خروجی و ورودی باتوجه به رابطه های قبلی است در مدارهای برقی موتاه جلوگیری می کند. یکی از ورودیها در ولتا ژ صفر می تواند یاشند. این ساختار ها برای مدارهای برقی یک ساختری آزاد را به همراه دارند.

این نوع طرح کلی در بسیاری از مبدلهای مستقیم ساده هستند، برای ساختار تنظیم کنندهac تعداد خروجیها برابر با تعداد ورودیها است. هر یک از خروجیها با یک ورودی رابطه برقرار می کنند و این ارتباط از طریق یک کلید ۲ خروجی حاصل میوشد و برای یکسوکننده ها ،فقط ۲ ترمینال و پایانه ۲ خروجی وجود دارد. کلیدها زمانی که یک سو کننده جریان قابل برگشتی ندارند نمی توانند جهت یابی کنند. برای افزایندهای فرکانس که در فصل ۶ عنوان دشه هر ورودی به یک خروجی متصل شده برای رابطه ها و فقط ۲ ورودی و۲ خروجی وجود دارد.

برای مبدلّها، فقط ۲ ورودی وجود دارد. فقط با مبدل فرکانس است که کنترل ورودی را به فرکانس خروجی را مداوم مطرح می کند در این حالت کل پیچیدگی طرح به صورت بارز نشان داده می شود. با توجه به عبارت حلاصه انواع اصلی مبدلهای مربوطه و فرکانس باید تجزیه و تحلیل خودمان را به ایجاد یک ولتاژ خروجی با فرکانس اصلی کل با توجه به ۳ ولتاژ ورودی فرکانی S با تجزیه و تحلیل می شود و ای پن ساختار ها یک سیستم متعادل شکل می دهند. ۳ کلید تک سویه باعث می شود که خروجی به هر یک از ورودیهای متل سوند و در این حالت از طریق TA,TB,TC نشان داده می شود هر یک از این ساختارها از ۲ وسیله تشکیل شده اند،

که به یک ساختار معکوس متصل سده از طریق خاموش وروش کنترل می شوند . این ساختارها به راحتی با توجه به ورودی M خروجی X توسعه می یابند . عملکردهای موجود دو نوع موج خروجی عملکرد های موجود ، و ولتاژ خروجی نوع مثبت ومنفی ، در تجزیه و تحلیل مبدل چرخه ای مورد ارزیابی قرارمی گیرند حال ، هر چند ، یک نوع موج به مدت طولانی از طریق اتوماتیک وبه صورت خود کاربا یک گروه ازساختار های( )متصل شوند. به منظور بیان رابطه بین ورودیها و خروجیها ، عملکرد های موجود استفاده می شوند. عملکرد مربوط به توجه کلید یک خروجه به صورت زیر مطرح می شود :

۱٫ زمانی که بسته است.۰ زمانی که بازاست cVcH+BVBH+AVpH4V.cT,BT,AT بیانگرعملکرد ۳ کلید cT,BT,AT است .در هر مثال یکی از آنها یک مقدار دارند . ۲ ساختار دیگر مقدارصفر دارند . زاویه ۶ برای بیان ساختارهایی استفاده می شود که با توجه به ولتاژ ورودی ، انتقال از صفر به یک ساختارها را نشان می دهد . حالت ساکن مدار برقی یک نوع و ساختار خروجی با نوع مثبت تولید می کند که به عنوان یک مجع در نظر

رفته می شود.و ولتاژ نوع مثبت است در شرایطی که هر نوع از ساختارها با توجه به افزایش ناگهانی در مقدار مداوم و زیادی مطرح می شوند . این ولتاژ را عنوان می شود شکل ۳٫A .C=Y را نشان می دهد ، میزان مرجع ولتاژخارجی c-V است که از ۳ ساختار ورودی cV .BV.AV با توجه به زاویه فرکانس W و sRM مقدار V مطرح می شود . در زیر ما عملکرد های مربوط به ۳ کلید cT.BT.AT را نشان داده ایم در عمل ما از طریق تصاویر با خط مستقیم ، زمان انجام فرایند ها را نشان می دهیم در این حالت عملکرد ها برابربا ۱است .

سرانجام در این حالت با توجه به جریان خروجی که مثبت است ، شکل موج جریان ورودی ها و ساختار زیر بنای آن را بررسی کرده ایم . این شکل نشان می دهد . که میانگین ولتاژ خروجی صفر است . این ساختار از طریق حالت ساکن مدار برقی شروع می شود . اگر ۱مثبت باشد . ساختار زیر بنای جریانهای ورودی با توجه به ولتاژ مربوطه به صورت نشان داده می شوند . اگر i مثبت باشد رفت وبرگشت طبیعی ساختارها ممکن است . در حقیقت AT است که از Ai عبور می کند زمانی که BT در حال اجرا است ولتاژ BV.AV برای AT مطرح می شود و منفی است . اگر( ) را منفی در نظر بگیریم ، اینطور خواهیم

یافت که ساختار زیر بنای ولتاژ را از طریق مطرح می شود . در این حالت لازم است تا از یک نیروی اجباری استفاده کنیم ولتاژ BV.AV برای مطرح شده که از طریق مطرح می شود که مثبت است به منظور افزایش میانگین مقدار ولتاژخروجی لازم است تا شروع هر دوره را با توجه به ساختار هایی که در شکل ۱ مطرح شده اند (پیشرفت ) گسترش دهیم وشکل ۳٫A به اشاره دارد . همانطور که جریان ۱ مثبت است . این ساختار می تواند از یک عملکرد رفت وآمد طبیعی استفاده کند . این فرایند با توجه به به وجود y بین مطرح می شود جایگزین شدن و ساختار جاری و جریان ورودی به صورت نشان داده می شود . اگر ما را منفی در نظر بگیریم . لازم است استفاده از نیروی مربوط به نقل وانتقال جریان را بررسی کنیم ، یک فاز را به صورت محاسبه کنیم . رابطه بیانگر میانگین مقدار ولتاژخروجی و فاز جریانهای داخلی هستند که به صورت زیر نشان داده شده اند.

( ) باشد . را زمانی مثبت در نظر می گیریم که یکی از رابطه ۱ با توجه به کلید ۲ مطرح که در حالت ساکن پیشرفته هستندVc بیانگرمیانگین ولتاژحاصل از طریق یک کربن ولتاژمشابه با استفاده از( ریورها) است .
با توجه به کلید های مشابه میانگین ولتاژ خروجی از طریق استفاده از امواج ورودی متفاوت محاسبه می شود .

عملکردهای مکمل درارتباط بانوع دوم کنترل مطرح میشوند 🙁 )
عملکردهای مکمل ( ) کلید تک خروجی ( ) است . وبرای بقیه اوقات صفر است .کنترل از طریق میانگین عملکرد مکمل بیانگر ولتاژ خارجی با نوع منطقی است که را نشان می دهد ف در این حالت ، هر نوع ساختار نقل و انتقال و انتقاع به توجه به کاهش نا گهانی در ولتاژ خروجی محاسبه می شود .شکل ۴-۸ بیانگر حالت ساکن عملکرد (۰=Y) چرخه مدار برقی است که موج منفی توصیه می کند را از cV .BV.AV استخراج می کنیم طرح مربوطه با توجه به عملکرد مکمل بیانگر انطباق و ۳ طرح کلیدی است .

جریان ورودی ۱i , و ساختار اصلی را در جریان خروجی مثبت را مطرح می کند . اینطور می بینیم که در در حقیقت صفر است. در این شرایط جریانهای ورودی با توجه به ولتاژ به صورت مطرح می شوند و میزان نیروی لازم مورد نباز است . در حقیقت خاموش کردن Tb بیانگر ارائه ولتاژ مثبت BV.AVبه است که قبلاً اجرا شده اند . اگر ۱ منفی باشد ، ساختار نقل و انتقال با جریان های اصلی به صورت طبیعی ظاهر می شود . به منظور افزایش میانگین مقدار ولتاژ خروجی لازم است تا انتقال از ۰ تا۱ عملکرد های مکمل به صورت روزانه صورت بگیرد . شکل (b)4.A به صورت نشان داده شده .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 54 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد