بخشی از مقاله


چکیده

فعالیتهای تربیتی از جمله فعالیتهای اساسی است که در حیات فردی و جمعی انسان، تاثیری انکارناپذیر دارد. این فعالیتها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل یا اصولی است. مشخصکردن اصول تربیت از جمله اقدامات اساسی است که باید قبل از هر کاری انجام پذیرد. در این نوشته پس از بررسی بخشی از تعاریف و بحثهای ارائه شده توسط صاحبنظران تربیت و کتابهای موجود درباره تربیت اسلامی،و بیان نظریات تعلیم و تربیتی از دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان به بیان اصول تربیتی از دیدگاه دو اندیشمند اسلامی ؛امام خمینی و علامه طباطبایی خواهیم پرداخت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تربیت انسان الهی هدف نهایی و اصلی نظام تعلیم و تربیت است.

واژه های کلیدی: تربیت اسلامی، اصول تربیتی، تعلیم و تربیت


78

Education and nutrition in view of Imam Khomeini and Shahid Motahari

Khodaada Rahmati Zadeh, Dr. Marjan Behzaad Far

Master student, history and philosophy of educating, Payam Noor University, Hamedan, Iran

Professor Assistant. Science community. Payam Noor. Hamedan, Iran

Abstract

Nutrition activities are among basic activities that have an important impact on groping and individual life of persons. These activities to reach to purpose3s are following by basic dependency. Determining nutrition bases

are among basic activities that must perform before each work. In this research after studying some indicated definitions and discussions by experts of nutrition and p[resent books about Islamic nutrition and indication related opinions in view of philosophers and scientists, we indicate two Islamic scientists: Imam Khomeini and Tabatabaee. The findings of this research show that nutrition of faithful human is final purpose in system of nutrition and education.

Keywords: Islamic nutrition- nutrition bases- education and nutrition

79

-1مقدمه

تعلیم و تربیت یکی از اساسیترین فعالیتهایی است که در طی یک فرایند نسل اول می کوشد تا قدرت آگاهی نسل بعد از خود را در همه زمینه ها پرورش داده و آنها را برای برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد. تعلیم و تربیت به مثابه جریانی است که باید در کنار آموزش دانش، قدرت تفکر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر محیط زندگی افزون کند. در آموزش و پرورش هم از علم صحبت میشود و هم از تفکر. هم پرورش عقلانیت مورد توجه است و هم از جنبه اجتماعی بودن انسان سخن به میان آمده است .اهمیت تعلیم و تربیت تا بدانجا است که در جای جای قرآن مجید سخن از آن آمده است و متعالیترین تربیت که همان تربیت الهی است بارها مورد تأکید قرار گرفته است .

در طول تاریخ تغییر و تحولات بسیای در نحوه تعلیم و تربیت در جوامع متمدن صورت گرفته و تحت شرایط مختلف روشهای متفاوتی اتخّاذ شده است. با سیر تکاملی تمدنها و تغییرات آرام فرهنگها بسته به شرایط خاص

جامعه روشهای تعلیم و تربیت نیز تغییر یافته است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید