دانلود مقاله تولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:

در آنتاآی آمریکا گیاهان توتون به آارخانه های تولید داروهای ضد سرطان تبدیل شده اند. در ویرجینیا ذرت برای معالجه بیماری Cystic Fibrosis برداشت می شود و در نبراسکا محققین امیدوارند آه در مزارع محصولاتی جهت درمان بیماری ایدز تولید آنند. از مزارع جو در ایالت واشنگتن تا مزارع نیشکر در هاوایی، دانشمندان آمریکایی محصولات آشاورزی پیشرفته ای را تولید می آنند آه محصولات ارزانتر و راههای موثرتری را برای درمان بیماران با این غذاها فراهم می آنند. این آار آه با استفاده از تکنیک های انتقال DNA انسانی یا DNA های سایر موجودات بخشنده انجام می شود. گیاهان را به گونه ای تغییر می دهند آه پروتئینهای نوترآیب انسانی را تولید آنند. این آار به

مدت بیش از یک دهه است آه انجام می شود، اما محصولات ذآر شده به تازگی مراحل نهایی فرآوری خود را پشت سر گذاشته اند و وارد آزمایشات آلینیکی و فرایند تجاری شدن شده اند. بطوریکه تعدادی از بیماران در حال حاضر مقادیری از این گیاهان رابعنوان دارو استفاده می آنند(.(Anonymous,2003 در دسترس بودن پروتئینهای انسانی نوترآیب باعث تحولی در استفاده از پروتئینهای ارزشمند از نظر دارویی در پزشکی بالینی شده است. امروزه آنتی بادی های نوترکیب حدود ٣٠% از تولید پروتئین های بیولوژیک را به خود اختصاص داده اند(.(Joosten, 2003 فروش جهانی پروتئین های داروئی نوترکیب در سال ۵١٩٩ بالغ بر ١٠میلیارد دلار بوده است که برای سال ۵٢٠٠ این رقم ۶١ میلیارد دلار تخمین زده می شود. در حال حاضر حدود ٢٠پروتئین نوترکیب در بازار وجود دارد که٠۶% فروش آنها مربوط به شش پروتئین داروئی است. این پروتئین های نوترکیب داروئی عبارتند از: اریتروپویتین، عامل محرک کلونی گرانولوسیت، واکسن هپاتیت B، هورمون رشد انسانی، انسولین و آلفا اینترفرون. در حدود ٣٠٠ داروی نوترکیب برای درمان بیماری های مختلف بویژه سرطان، ایدز، ناراحتی های دستگاه عصبی در مراحل

جدول ١- پروتئین های دارویی مهم که تاکنون در گیاهان بیان شده اند

شکل١- مقایسه سیستم های مختلف برای تولید پروتئین نوترکیب

مختلف آزمایش های بالینی قرار دارند(Giddings et al ., 2000 ).از آنجایی آه پروتئین های بیگانه ای آه در گیاهان بیان می شوند ساختار اصلی خود را حفظ می آنند می توان از گیاهان ترانس ژنیک برای تولید پروتئین ها و پپتیدهایی با ارزش دارویی استفاده آرد آه از آن جمله می توان به آنتی بادیها، واآسن ها و هورمونهای پستانداران اشاره آرد(. (Daniell, 2003b بیوراآتورهای گیاهی میتوانند تا ١٠ آیلوگرم آنتیبادی در هکتار تولید آنند. گیاهان مورد استفاده در این مورد عبارتند از توتون، ذرت، سویا و یونجه. در مقایسه با تولید در بیوراآتورهای دیگر قیمت تمام شده تولید آنتی بادی در گیاهان حدود یک دهم است. تفاوت گلیکوزیلاسیون بیوراآتورهای حیوانی و گیاهی تأثیر چندانی در تمایل آنتیبادی به آنتیژن ندارد (بی نام ١٣٨٣). توتون یک محصول غیرغذایی و غیرعلوفه ای و یک انتخاب مناسب برای تولید پروتئینهای دارویی است. این بعلت انعطاف پذیری نسبی آن به دستورزی ژنتیکی است. توتون یک تولید آننده وزن تر عالی (۴٠ تن در ایآر ) برگ تازه براساس چند بار برداشت است آه در یک فصل کاشت انجام می گیرد. همچنین توتون بذر زیادی (بیشتر از١ میلیون بذر در یک گیاه) تولید می آند. بنابراین در اسرع وقت می توان آن را تکثیر ومحصول آن را وارد بازار فروش نمود. توتون بطور گسترده ای به عنوان یک سیستم مدل گیاهی برای تست مناسب بودن سیستم بیان گیاهی برای تولید پروتئین های دارویی و یا دیگر ترانس ژن ها بکار می رود(.(Leite et al ., 2000 تاآنون بیشتر ژن ها به آلروپلاست یا ژنوم هسته ای گیاه توتون منتقل شده اند، تا به گیاهان دیگر. در توتون هم ژنوم هسته ای و هم ژنوم آلروپلاستی براحتی ترانسفورم شده اند. توتون یک محصول خود گرده افشان است و خویشاوندان زراعی یا وحشی کمی دارد. بنابراین امکان فرار ژن در این حالت بسیار اندک است. چندین مطالعه انجام شده است آه نشان می دهد ترانس ژن ها وقتی به ژنوم آلروپلاستی در توتون منتقل می شوند از طریق وراثت مادری توارث می یابند. علاوه بر این هر دو تکنیک نر عقیمی و عقیمی بذر قبلاً در توتون ایجاد شده اند. بنابراین تکنولوژی پیشرفته ای برای جلوگیری از انتقال و فرار ژن از طریق گرده یا بذر به سایر گیاهان به آسانی در دسترس است(.(Daniell, 2003a

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد