دانلود مقاله تولید پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه های مویین توتون

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده فارسی
به کارگیری تکنولوژی DNA نوترکیب باعث تولید بسیاری از پروتئینها و پپتیدهای درمانی از منابع متنوع که توانایی بالقوه

درمانی دارند گردیده است . یکی از روشهای تولید پپتیدهای نوترکیب ، انتقال ژنهای آنها به سلولهای گیاهی و ایجاد ریشه مویین از این سلولها با استفاده از روشهای انتقال ژن و کشت بافت گیاهی میباشد. در این تحقیق ژن لاکتوفریسین بمنظور تولید پپتید نوترکیب به ریشه های مویین گیاه توتون منتقل گردید و پس از تولید ریشه مویین و استخراج پروتئین میزان
خاصیت ضد باکتریایی آن مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور ابتدا ژن مذکور به طریقه مصنوعی سنتز و در وکتور

بیان pBI121 همسانه سازی گردید و با استفاده از PCR و هضم آنزیمی مورد تائید قرار گرفت . جهت انتقال ژن به گیاه از
باکتری Agrobacterium rhizogenes و ریز نمونه های برگی توتون استفاده شد . تائید ریشه های تراریخت با استفاده

از آغاز گرهای اختصاصی ژن و PCR استفاده شد . برای ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی پروتئین نوترکیب تولید شده عمل استخراج پروتئین از ریشه های تراژن انجام گرفت و سپس با استفاده از روش انتشار دیسکی خاصیت ضد میکروبی آن مورد بررسی قرار گرفت . آنالیز بدست آمده مقاومت قابل ملاحظه ای نسبت به پروتئین شاهد را نشان داد .

کلمات کلیدی DNA: نوترکیب ، لاکتوفریسین نوترکیب ، اگروباکتریوم رایزوژنز ،پپتید های ضد میکروبی

مقدمه
پپتیدهای ضد میکروبی در سال های اخیر با تلاش محققان در مبارزه با عوامل بیماریزا کشف شده اند . این پپتیدها که در طبیعت یافت می شوند از طیف وسیعی از موجودات زنده بدست می آیند علاوه بر این آنالوگ ها و مشتقات مصنوعی بر
اساس الگوی پپتیدهای طبیعی با موفقیت سنتز شده اند پپتیدهای. ضد میکروبی معمولاٌ متشکل از ٌٍ تا ًِ اسید آمینه می

باشند که توسط میکروارگانیسم ها و موجودات پر سلولی به عنوان بخشی از مکانیزم های دفاعی میزبان سنتز می شوند .این پپتیدها بدون هیچگونه صدمه ای به میزبان عمل خود را انجام می دهند که در واقع تفاوت ساختاری بین سلول میزبان و غشاء سلول هدف باعث ایجاد چنین روندی می شود و یک نقش اساسی در اقدام گزینشی این پپتیدها به شمار می آید

(َ ). این پپتید ها به دو طریق سنتز می شوند ، غیرریبوزومی و ریبوزومی گروه. اول عمدتاٌ توسط باکتری ها تولید می شوند و دیگری توسط تمام موجودات زنده سنتز می شوند (َ) . لاکتوفرین یکی از مهمترین ترکیبات ضدمیکروبی است که در
تمامی پستانداران یافت میشود. لاکتوفرین یک گلیکوپروتئین متصل شونده به آهن از خانواده ترانسفرین می باشد. و یک ترکیب اصلی در شیر بوده و در غده های ترشحی ،اشک ، بزاق و مخاط نیز وجود دارد. این پروتئین خاصیت ضد میکروبی
دارد و از آن پپتیدهای مختلفی پس از هضم آنزیمی تولید می شود از آن جمله لاکتوفریسین می باشد که یک پپتید آنتی
باکتریال قوی کاتیونی است که شباهت زیادی به گروه پپتیدهای کاتیونی ا ز جمله cecropins و magainin دارد که

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد