بخشی از مقاله

زودرسي در پنبه

پيشرفتي كه در اصلاح محصولات پنبه ايجاد شده است بامقايسه محصولات نا مقطع و واريته هاي منسوخ شده با واريته هايي با اصالتي جديد تر سنجيده شده است. در يك امتحان و ازمايش محصول پنبه سه واريته كه در توليدات اقتصادي بودند 112 كيلو گرم در هر هكتار بيشتر از محصول متوسط 13 واريته اين بود كه پيشتر بعنوان يك محصول اقتصادي كشت مي شد و اكنون منسوخ شده اند.

زودرسي

زود رسي در پنبه مزاياي زيادي دارد . اين مسئله پنبه را قادر مي سازد تا در هنگام وجود رطوبت مناسبي و فصل مرطوب رشد كند و قبل از صدمه ديدن توسط آب و هواي نا مساعد چيده شود. زودرسي به تناسب گروههاي ديگر در يك الگوي دروني مضاعف كمك مي كند . خسارتي كه توسط آفات بعدي و آسيب حشرات ايجاد مي شود مي تواند بوسيله واريته هاي زودرس كاهش يابد. وارينه هاي زودرس و سريع ميوه در پنبه به منظور جلوگيري از بروز شپشك غوزه تخمدان مدتهاي طولاني در آمريكا مورد تحقيق قرار گرفته است. و همچنين از خسارات زيادي كه بوسيله كرم صورتي تخمدان بوجود مي آيد اغلب توسط زودرس پنبه جلوگيري مي شود. زودرس و بلوغ يكسان برداشت مكانيكي را تسهيل مي كند. وقتي از برداشت كننده مكانيكي استفاده مي شود شايسته است در برداشت اول مقدار مشخصي از درصد بلندي در بوته ها مد نظر باشد. اگر پنبه توسط يك دستگاه مكانيكي جمع آوري شود ، همه پنبه ها قبل از برداشت بايد بالغ باشند. زودرسي در مناطق مرطوب و آبياري شده مناسب هست زيرا گياهان زود رس به بلوغ زودتر مي رسند و در استفاده از آبياري مرقوم به صرفه تر از انواع ديگر هستند.

تسريع در بلوغ يك ويژگي نيست كه به سادگي سنجيده مي شود. تا گياه هنگاميكه گل دهد وغوزه ايجاد كند در يك دوره زمانه طولاني زودرس تحت عوامل زير است:
(a به چه زودي كتان شروع به گل دادن كند.
b) به چه سرعتي گل هاي جديد رشد كند.
c) مدت زمان مورد نياز براي بلوغ تخمدان چقدر است.

طول اين دوره ها در انواع مختلف بسته به شرايط محيطي كه پنبه در آن رشد مي كند متغير است . در يك بررسي روي روشهاي سنجش زودرس ها در پنبه اين مسئله نتيجه گيري شد كه وزن دانه پنبه در اولين يا دومين برداشت بعنوان وزن نهايي دانه پنبه تعيين مي شود سنجش تحقيقي خوبي از زودرس هست. يك نقش ريختي كه بحثي مربوط به بلوغ زودرس است ، تعداد گره هاي نمو يافته قبل از اينكه اولين انشعاب ميوه دهنده رشد كند مي باشد.

وظايف و اعمالي كه معمولا به زودرس واريته هاي پنبه مربوط مي شود اندازه كوچك گياه است، اندازه تخمدان و دانه ها و تخمدان ها است كه باعث مي شود كه نزديك به زمين قرار گيرد. صفت بعدي كه براي كشاورز نامناسب است براي جمع آوري محصول ناجور باشد . تحمل سرماي گياهان دانه دار بلوغ زودرس در آب و هواي ملايم را بالا مي برد. همانطور كه اين آب و هوا اجازه مي دهد كه دانه پنبه سريعتر به گياه كامل تبديل شود. كه اين در آب و هواي استوايي مفيد نيست.

عادت كردن به برداشت ماشيني

اندازه غوزه و دهانه نمايش كيفيت برداشت هستند. لازم است كه غوزه به اندازه كافي از لحاظ عرض باز بشود تا به پنبه براي كركي شدن و چيده شدن توسط دوك در مجموعه هايي به منظور جمع آوري ماشين با يك دوك برداشت كننده اجازه بدهد اما اين مسئله هم لازم است كه واريته هايي با مقاومت لازم در برابر طوفان را داشنه باشيم تا باعث شوند فيبر ها در جداره سوراخ فرو بروند. و توسط باد و باران قبل از برداشت جدا شوند.
در تگزاس بهبود كيفيت واريته ها با غوزه هاي بسته ۱۵-۳ درصد از دست رفتگي قبل از برداشت را كاهش مي دهد. كه گياه باز نشده با غوزه يكي كه در امتداد ساقه اصلي قرار دارند و بالاتر از زمين كاشته شده اند. بهترين موفقيت براي برداشت كننده دوكي شكل مي باشد يك دوره سريع و كوتاه ميوه دهي اجازه بلوغ بيشتر غوزه را در يك فضاي كوتاه زماني مي دهد. يك تمايل ذاتي به ريزش برگ ها بر روي بستر كشت وجود دارد . غوزه ها براي سهولت بيشتر در ريزش برگ كه از مواد شيميايي استفاده مي شود اين امر ميزان برگ ها وزباله هايي كه از دانه پنبه گرفته مي شود را كاهش مي دهد نمو واريته ها با براكته هاي كوچك يا برگ ريز و با برگ هاي صاف بدون كرك در روي سطح ديگر نتيجه مي دهد كه در توليد پاك كننده هاي پنبه زيرا ميزان كمتر برگ و زايدات براكته ها با قيمانده از كتان وجود دارد.

در دشت هاي تگزاس غربي و اوكلاهاما، كتان معمولا به روش دو نيم كردن يا جدا كردن غوزه هاي پيوسته از گياه كارپل هاي خشك و دانه هاي كتان تومط جدا كننده هاي مكانيكي جدا مي شوند صفات وارياته هاي مناسب براي جدا كردن مكانيكي ، گياهان كوتاه با انشعابات ميوه دهنده كوتاه غوزه هايي كه بصورت تنها ظاهر شده اند و در فاصله بالايي از سطح زمين قرار دارند. زود ميوه دهي و بلوغ و دانه هاي كتاني كه محكم در درون غوزه در هنگام بلوغ قرار دارند.
بعضي واريته ها در جاهايي كه فيبرها را از غوزه ها جدا كنند بعلت چسبيدن به جداره سوراخدار بسيار مشكل است كه مواردي به آن عايق طوفان اشاره شده است. استفاده آنها براي موفقيت جدا كننده هاي نوع برداشت لازم است.

مقاومت در برابر آفات
خسارات آفات زيادي در رابطه با دانه پنبه وجود دارد . آفاتي كه در درجه اول اهميت قرار دارند خساراتي هستند كه بر روي نهال پنبه وارد مي شوند مثل تركيبات نماتدي، فوزاريوم و پژمردگي ورتي سيليوم. آفات باكتريايي فاسد شدن غوزه ، خسارات ديگر بصورت عمومي تخريبي هستند . ايجاد مقاومت در برابر بيماريهاي آفات در اصلاح واريته هاي مقاوم بيشتر مورد توجه است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید