دانلود مقاله شاخص های بهای عمده فروشی

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان

شاخص هاي بهاي عمده فروشي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي عمده فروشي را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر مي كند. شاخص بهاي عمده فروشي كالا در ايران، يكي از انواع شاخصهاي قيمت است كه به عنوان ابزاري براي سنجش تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخص، قيمت كالاها را در سطح عمده فروشي نشان مي دهد.

طبقه بندي گروههاي اصلي
براي مجاسبه شاخص قيمت عمده فروشي كالاها- همانند ديگر شاخصهاي قيمت- از فرمولي استفاده مي كنند كه در بيشتر كشورها رايج است و آن را فرمول شاخص قيمت لاسپيرز مي نامند. كه معمولاً هر 5 سال يك بار، يا اگر واقعه مهم اقتصادي رخ دهد، زودتر از 5 سال تعيين مي شود و بر مبناي عدد 100 اعلام مي گردد. در ايران، آخرين سال پايه براي محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي، سال 1369 انتخاب شده است. در اين سال، جمعاً 432 قلم كالا كه در اقتصاد كشور اهميت زيادي داشته و مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زير، انتخاب گرديده است.


ارزش هر يك از سه گروه فوق در سال پايه محاسبه شده و مبناي ضريب اهميت هر يك از گروهها قرار گرفته است. ضريب اهميت، عبارت است از نسبت ارزش توليد يا فروش هر كالا به كل ارزش توليد يا فروش مجموعه كالاها در سال پايه (1369). هر ماه قيمت كالاها در سه گروه ياد شده را گردآوري مي نمايند و در محاسبه اين شاخص به كار مي گيرند.

طبقه بندي گروههاي فرعي
طبقه بندي كالاها در شاخص بهاي عمده فروشي، طبق جزوه منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس طبقه بندي بين المللي استاندارد بازرگاني كالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بيشتر كشورها اعمال مي گردد. طبق اين طبقه بندي، كالاها در هشت گروه فرعي طبقه بندي گرديده اند كه در زير، به عناوين و همچنين ضريب اهميت هر گروه در سال پايه اشاره شده است:

نحوه قيمتگيري
همان طور كه اشاره كرديم براي محاسبه اين شاخص، قيمت ماهانه كالاها به صورت ميانگين از سطح كشور يا مراكز توليد و توزيع اخذ و به ادارة‌تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز اعلام مي گردد. چگونگي قيمتگيري توسط اين اداره به شرح زير است:
- قيمت محصولات كشاورزي از عمده فروشان
- قيمت محصولات صنعتي در محل كارخانه
- قيمت محصولات معدني در محل معدن
- كالاهاي وارداتي به قيمت فروش در بنادر مرزي كشور


متوسط قيمتهاي گردآوري شده هر كالا در هر ماه به متوسط قيمت مشابه آن در ماه قبل تقسيم و در عدد 100 ضرب و نتيجه در ضريبهاي اهميت جاري آنها ضرب مي گردد تا ارزش توليد، واردات يا صادرات كالاها در ماه جاري به دست آيد. از تقسيم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پايه، طبق فرمول لاسپيرز، اعداد شاخص كل و ديگر شاخصهاي فرعي به دست مي آيد.

شاخص قيمت سهام
شاخص قيمت سهام، بيانگر تغييرات قيمت سهام در فاصلة بين دو محدودة زماني است و دماسنجي است كه عملكرد بازار سرمايه كشور را نشان مي دهد. اين شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسيهاي اقتصادي محاسبه و منتشر مي كرد، ولي چون اين شاخص بايد به صورت لحظه اي محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطاي احتمالي ناشي از ورود مجدد اطلاعات، اين امر به شركت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گرديد تا با بهره گيري از امكانات كامپيوتري مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختيار مديريت سازمان، كارگزاران، سرمايه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.


اين شاخص نيز همانند شاخص بهاي عمده فروشي و ديگر شاخصهاي قيمت، بيان كننده تغييرات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار كشور است. سال پايه براي شاخص قيمت سهام در بورس تهران نيز از آغاز سال 1369 و عدد پايه در آن تاريخ، معادل 100 فرض شده است.

فرمول محاسباتي شاخص
فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نيز از فرمول لاسپيرز است كه در بيشتر بورسهاي معتبر جهان براي مجاسبة شاخص قيمت سهام از آن استفاده مي كنند. شمار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاريخ 1/1/1369، به 54 شركت مي رسيد.
نظر به اينكه تعداد شركتهاي مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار تهران، با پذيرش مستمر شركتها، در حال افزايش است، عملاً شمار شركتهاي پذيرفته شده، در پايان مرداد 1376، به 252 شركت رسيد كه نسبت به ابتداي سال پايه(1/1/1369)، معادل 7/5 برابر شده است.
طبقه بندي شركتها برحسب صنايع مختلف
اين 252 شركت، جمعاً در 18 گروه طبقه بندي شده اند كه بر مبناي ارزش جاري آنها در پايان مرداد 1376، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي، با 87/23 درصد بيشترين سهم، و صنايع خودروسازي و صنايع شيميايي، به ترتيب، با 75/13 درصد و 95/10 درصد در مقامهاي دوم و سوم قرار دارند. كمترين سهم را صنايع چوب و محصولات چوبي دارند كه تنها 08/0 درصد ارزش جاري سهام را تشكيل مي دهد. درصد اهميت 18 گروه صنايع مختلف، به شرح جدول زير است.


همان طور كه از اين حدول مي توان نتيجه گرفت، از نظر تعداد شركت، گروه صنايع غذايي با 35 شركت در مقام اول قرار گرفته است. در حالي كه از نظر ارزش جاري سهام، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي با 3/6458 ميليارد ريال بيشترين ارزش را داراست. گفتني است كه طبقه بندي مورد استفاده سازمان بورس اوراف بهادار تهران نيز مبتني بر طبقه بندي مركز آمار ايران است كه خود متكي بر ISIC مي باشد.


علت انتخاب اين سيستم كدگذاري صنايع در بورس تهران، فراهم آوردن زمينة مبادله اطلاعات بين سازمان بورس و مركز آمار ايران و احتمالاٌ ساير بورسهايي در جهان است كه از اين طبقه بندي استفاده مي كنند.

انواع شاخصهاي مختلف
هم اكنون علاوه بر شاخص قيمت سهام براي كل بورس تهران كه آن را TEPIX مي‌نامند و در مجامع بين المللي معرفي شده است و به صورت روزانه و بر مبناي آخرين قيمت در زمان بسته شدن بازار محاسبه و منتشر مي نمايند، شاخصهاي جداگانه اي بر حسب صنايع و تك تك شركتها نيز منتشر مي شود. ضمناً طراحي شاخصهاي جديدي نيز در دست بررسي است كه به زودي تحت عناوين شاخص مالي، شاخص قيمت، شاخص كل و شاخص تعدادي از شركتهاي انتخابي كه احتمالاً 50 شركت خواهد بود، منتشر خواهد شد.

مقايسه دو شاخص بهاي عمده فروشي و قيمت سهام
اينك كه مباني محاسبتي دو شاخص فوق را گفتيم، به موارد تشابه و افتراق آنها مي‌پردازيم. مهمترين وجه تشابه دو شاخص ياد شده، فرمول محاسبتي آنهاست كه عيناً شبيه به هم است و از فرمول لاسپيرز استفاده مي شود.


فرمول مورد استفاده سازمان بورس ظاهراً با فرمول لاسپيرز متفاوت است و آن استفاده از به جاي در صورت كسر مي باشد. تا هنگامي كه هيچ نوع تغييري در شركتها انجام نشود خواهد بود. ولي به لحاظ فوق العاده شركتها، تعداد سهام شركتها از طريق افزايش يا كاهش سرمايه، تجزيه يا تجمع سهام تغيير خواهد نمود، بنابراين، تعداد سهام در بلندكدت تغيير مي كند، اما با توجه به اينكه قيمت سهام كاهش يا افزايش خواهد يافت و در صورت انجام معامله در قيمت تعادلي(قيمت بي تفاوتي) عملاً حاصل ضرب تعداد سهام قديم در قيمت قديم سهام، با حاصل ضرب تعداد سهام جديد در قيمت جديد سهام يكسان باقي خواهد ماند. مي توان گفت كه حتي با تغيير تعداد سهام، صورت كسر تغيير نمي كند، و بنابراين، فرمول نيز تغييري نكرده است.


الف)تعداد كالا و سهام
در محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي كالاها تعدادي معين كالا انتخاب مي شوند و براي مدت نسبتاتً طولاني اين تعداد ثابت باقي خواهد ماند. در حاليكه تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه سهام آنها مورد داد و ستد قرار مي گيرد، يك پارامتر متغير است كه پي.وسته در حال تغيير است و با پذيرش شركتهاي جديد، افزايش و يا حذف شركتهاي موجود، كاهش خواهد يافت. بنابراين، تعداد شركتها در سبد سهام متغير است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمهعدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشوربیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ...

دانلود مقاله هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
مقدمه محدوده مورد مطالعه، پارک علمی - تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشـتی اسـت که در مجاورت شهر زیرآب در استان مازندران واقـع شـده اسـت. شـهر زیـرآب در شهرستان سوادکوه واقع شده است و معادن ذغال سنگ آن معروف می باشند. آب و هوای منطقه معتـدل و میزان بارش متوسط سالیانه حـدود 700 میلـی متـر بـا درجه حرارت متوسط +13 درج ...

دانلود مقاله بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع : 1- PMBOK GUIDE, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge", Project management Institute, Four campus Boulevand Square, PA 19073-3299 USA, 2004 (2) Parker, George, "Dimension of Risk Management: Definition and Implication for financial service: 1-16. in Risk Management Problems an ...

دانلود فایل پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری یکی از عوامل مهم عدم استفاده از اطلاعات حسابداری توسط مدیران این است که اطلاعات کیفیت لازم را ندارند. بر اساس یافته های تحقیقی،اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد،مدیریت در تصمیم گیریهای خود از آنها استفاده می کند. البته ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی

PowerPoint قابل ویرایش
149 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حسابهاي كلان اقتصاد nآمارهاي مالي دولت (GFS) Government Finance Statistics nآمارهاي پولي و مالي (MFS) Monetary and Financial Statistics nجريان وجوه (FOF) Flow of Funds nترازپرداختها (BOP) Balance of Payments nحسابهاي ملي (SNA) System of National Acc ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی معابر

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رواناب شهری باعث: افزایش حجم رواناب با توسعه شهرها سطوح پوشیده از ساختمان، سنگ‌فرش و آسفالت و ...  حجم رواناب را افزایش می‌دهد. افزایش تهدید رواناب برای شهروندانمدیریت نادرست رواناب افزایش یافته ممکن است برای شهروندان خطرآفرین باشد  یا خساراتی به دنبال داش ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
253 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : آب در طبیعت مقدمه —در قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی: همه شی ها از آب زنده اند. — آب مهمترین ماده شمیمیایی است — در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود. — 80% سطح زمین از آب پوشیده شده است. — 97% از آب های موجود شور هستند. —2% از آب های جهان به ...

مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه الیگودرز با استفاده از شاخص کیفی آبهای سطحی ایران ( IRWQISC )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کیفیت آب رودخانه الیگودرز با استفاده از شاخص کیفی آبهای سطحی ایران (IRWQISC)   چکیده: رودخانهها جزء کوچکی از آبهای جاری جهان و به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح میباشند. در هر ...