دانلود مقاله شاخص های بهای عمده فروشی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شاخص های بهای عمده فروشی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای عمده فروشی را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر می کند. شاخص بهای عمده فروشی کالا در ایران، یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان ابزاری برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی نشان می دهد.

طبقه بندی گروههای اصلی
برای مجاسبه شاخص قیمت عمده فروشی کالاها- همانند دیگر شاخصهای قیمت- از فرمولی استفاده می کنند که در بیشتر کشورها رایج است و آن را فرمول شاخص قیمت لاسپیرز می نامند. که معمولاً هر ۵ سال یک بار، یا اگر واقعه مهم اقتصادی رخ دهد، زودتر از ۵ سال تعیین می شود و بر مبنای عدد ۱۰۰ اعلام می گردد. در ایران، آخرین سال پایه برای محاسبه شاخص بهای عمده فروشی، سال ۱۳۶۹ انتخاب شده است. در این سال، جمعاً ۴۳۲ قلم کالا که در اقتصاد کشور اهمیت زیادی داشته و مورد داد و ستد قرار می‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زیر، انتخاب گردیده است.

ارزش هر یک از سه گروه فوق در سال پایه محاسبه شده و مبنای ضریب اهمیت هر یک از گروهها قرار گرفته است. ضریب اهمیت، عبارت است از نسبت ارزش تولید یا فروش هر کالا به کل ارزش تولید یا فروش مجموعه کالاها در سال پایه (۱۳۶۹). هر ماه قیمت کالاها در سه گروه یاد شده را گردآوری می نمایند و در محاسبه این شاخص به کار می گیرند.

طبقه بندی گروههای فرعی
طبقه بندی کالاها در شاخص بهای عمده فروشی، طبق جزوه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد بازرگانی کالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بیشتر کشورها اعمال می گردد. طبق این طبقه بندی، کالاها در هشت گروه فرعی طبقه بندی گردیده اند که در زیر، به عناوین و همچنین ضریب اهمیت هر گروه در سال پایه اشاره شده است:

نحوه قیمتگیری
همان طور که اشاره کردیم برای محاسبه این شاخص، قیمت ماهانه کالاها به صورت میانگین از سطح کشور یا مراکز تولید و توزیع اخذ و به اداره‌تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز اعلام می گردد. چگونگی قیمتگیری توسط این اداره به شرح زیر است:
– قیمت محصولات کشاورزی از عمده فروشان
– قیمت محصولات صنعتی در محل کارخانه
– قیمت محصولات معدنی در محل معدن
– کالاهای وارداتی به قیمت فروش در بنادر مرزی کشور

متوسط قیمتهای گردآوری شده هر کالا در هر ماه به متوسط قیمت مشابه آن در ماه قبل تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب و نتیجه در ضریبهای اهمیت جاری آنها ضرب می گردد تا ارزش تولید، واردات یا صادرات کالاها در ماه جاری به دست آید. از تقسیم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پایه، طبق فرمول لاسپیرز، اعداد شاخص کل و دیگر شاخصهای فرعی به دست می آید.

شاخص قیمت سهام
شاخص قیمت سهام، بیانگر تغییرات قیمت سهام در فاصله بین دو محدوده زمانی است و دماسنجی است که عملکرد بازار سرمایه کشور را نشان می دهد. این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی محاسبه و منتشر می کرد، ولی چون این شاخص باید به صورت لحظه ای محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطای احتمالی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، این امر به شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گردید تا با بهره گیری از امکانات کامپیوتری مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختیار مدیریت سازمان، کارگزاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

این شاخص نیز همانند شاخص بهای عمده فروشی و دیگر شاخصهای قیمت، بیان کننده تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار کشور است. سال پایه برای شاخص قیمت سهام در بورس تهران نیز از آغاز سال ۱۳۶۹ و عدد پایه در آن تاریخ، معادل ۱۰۰ فرض شده است.

فرمول محاسباتی شاخص
فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نیز از فرمول لاسپیرز است که در بیشتر بورسهای معتبر جهان برای مجاسبه شاخص قیمت سهام از آن استفاده می کنند. شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹، به ۵۴ شرکت می رسید.
نظر به اینکه تعداد شرکتهای مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار تهران، با پذیرش مستمر شرکتها، در حال افزایش است، عملاً شمار شرکتهای پذیرفته شده، در پایان مرداد ۱۳۷۶، به ۲۵۲ شرکت رسید که نسبت به ابتدای سال پایه(۱/۱/۱۳۶۹)، معادل ۷/۵ برابر شده است.
طبقه بندی شرکتها برحسب صنایع مختلف
این ۲۵۲ شرکت، جمعاً در ۱۸ گروه طبقه بندی شده اند که بر مبنای ارزش جاری آنها در پایان مرداد ۱۳۷۶، گروه صنایع واسطه گریهای مالی، با ۸۷/۲۳ درصد بیشترین سهم، و صنایع خودروسازی و صنایع شیمیایی، به ترتیب، با ۷۵/۱۳ درصد و ۹۵/۱۰ درصد در مقامهای دوم و سوم قرار دارند. کمترین سهم را صنایع چوب و محصولات چوبی دارند که تنها ۰۸/۰ درصد ارزش جاری سهام را تشکیل می دهد. درصد اهمیت ۱۸ گروه صنایع مختلف، به شرح جدول زیر است.

همان طور که از این حدول می توان نتیجه گرفت، از نظر تعداد شرکت، گروه صنایع غذایی با ۳۵ شرکت در مقام اول قرار گرفته است. در حالی که از نظر ارزش جاری سهام، گروه صنایع واسطه گریهای مالی با ۳/۶۴۵۸ میلیارد ریال بیشترین ارزش را داراست. گفتنی است که طبقه بندی مورد استفاده سازمان بورس اوراف بهادار تهران نیز مبتنی بر طبقه بندی مرکز آمار ایران است که خود متکی بر ISIC می باشد.

علت انتخاب این سیستم کدگذاری صنایع در بورس تهران، فراهم آوردن زمینه مبادله اطلاعات بین سازمان بورس و مرکز آمار ایران و احتمالاٌ سایر بورسهایی در جهان است که از این طبقه بندی استفاده می کنند.

انواع شاخصهای مختلف
هم اکنون علاوه بر شاخص قیمت سهام برای کل بورس تهران که آن را TEPIX می‌نامند و در مجامع بین المللی معرفی شده است و به صورت روزانه و بر مبنای آخرین قیمت در زمان بسته شدن بازار محاسبه و منتشر می نمایند، شاخصهای جداگانه ای بر حسب صنایع و تک تک شرکتها نیز منتشر می شود. ضمناً طراحی شاخصهای جدیدی نیز در دست بررسی است که به زودی تحت عناوین شاخص مالی، شاخص قیمت، شاخص کل و شاخص تعدادی از شرکتهای انتخابی که احتمالاً ۵۰ شرکت خواهد بود، منتشر خواهد شد.

مقایسه دو شاخص بهای عمده فروشی و قیمت سهام
اینک که مبانی محاسبتی دو شاخص فوق را گفتیم، به موارد تشابه و افتراق آنها می‌پردازیم. مهمترین وجه تشابه دو شاخص یاد شده، فرمول محاسبتی آنهاست که عیناً شبیه به هم است و از فرمول لاسپیرز استفاده می شود.

فرمول مورد استفاده سازمان بورس ظاهراً با فرمول لاسپیرز متفاوت است و آن استفاده از به جای در صورت کسر می باشد. تا هنگامی که هیچ نوع تغییری در شرکتها انجام نشود خواهد بود. ولی به لحاظ فوق العاده شرکتها، تعداد سهام شرکتها از طریق افزایش یا کاهش سرمایه، تجزیه یا تجمع سهام تغییر خواهد نمود، بنابراین، تعداد سهام در بلندکدت تغییر می کند، اما با توجه به اینکه قیمت سهام کاهش یا افزایش خواهد یافت و در صورت انجام معامله در قیمت تعادلی(قیمت بی تفاوتی) عملاً حاصل ضرب تعداد سهام قدیم در قیمت قدیم سهام، با حاصل ضرب تعداد سهام جدید در قیمت جدید سهام یکسان باقی خواهد ماند. می توان گفت که حتی با تغییر تعداد سهام، صورت کسر تغییر نمی کند، و بنابراین، فرمول نیز تغییری نکرده است.

الف)تعداد کالا و سهام
در محاسبه شاخص بهای عمده فروشی کالاها تعدادی معین کالا انتخاب می شوند و برای مدت نسبتاتً طولانی این تعداد ثابت باقی خواهد ماند. در حالیکه تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که سهام آنها مورد داد و ستد قرار می گیرد، یک پارامتر متغیر است که پی.وسته در حال تغییر است و با پذیرش شرکتهای جدید، افزایش و یا حذف شرکتهای موجود، کاهش خواهد یافت. بنابراین، تعداد شرکتها در سبد سهام متغیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد