بخشی از مقاله

چکیده:

مصرف کنندگان دردنیای جدید کسب و کار با نامهای تجاری متعددی در بازار رو به رو هستند، به همین سبب آنها در انتخاب نامهای تجاری، انتخاب های بیشتری دارند. برخی کشورها با ایجاد تصویرسازی مثبت از خود در سطح بین المللی و مردم جهان به دنبال ترفیع نامهای تجاری ارائه شده توسط تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات کشورشان هستند .این امر ریشه در این واقعیت دارد که تصویر تولیدکننده به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی پایدار برای شرکتها تلقی می شود.

از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آگاهی مشتری از نام تولید کننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی پرداخته است .به منظور تحقق این هدف، بر اساس مدل مفهومی تحقیق رابطه آگاهی مشتریان از نام تولید کننده و نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی فرضیه سازی و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق مشتریان پوشاک شهرستان رشت، در استان گیلان بوده است.

حجم نمونه آماری 384 نفر بوده که تعداد420 پرسشنامه توزیع و 387 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تعیین نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف و اسمیرنف استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل دادهها وآزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهایSPSS 22 و LISREL 8.54استفاده گردید.

1 مقدمه:

در فضای رقابتی عصر جدید، نامهای تجاری، که نشاندهنده هویت و اعتبار و یادآور همه کارکردهای تعامل شرکت با مشتریان خود است، اهمیت ویژه ای دارد. چالش جدید شرکتهای امروزی رقابت با شرکتهایی است که هر روز بیش از پیش درصدد کسب سهم بیشتری از بازار هستند. در این میان کسب جایگاه متمایز از دید مشتریان بازار هدف، نقش حیاتی داشته و می-تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست شرکتها باشد

عوامل متعددی هستند که باعث می شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کننده نقش بندد. یکی از این عوامل تاثیری است که آگاهی از نام تولیدکننده کالا در اذهان به جای می گذارد. تاثیر آگاهی از نام تولیدکننده عبارت است از هر گونه تاثیری که نام تولیدکننده بر مصرفکننده بر جای گذاشته تا ادراک منفی و یا مثبتی از کالا در ذهن خود پیدا کند

هرچقدر اطلاعات و آگاهی مشتریان از ویژگیهای محصولات برند بیشتر باشد و محصولات، جوابگوی نیازها و خواسته های مشتریان بوده و احساس نمایند برند تجاری مورد نظرشان، طرح و ترکیب محصولی سالم و دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه میکند، منجر به آن میشود که مشتری با شناخت و آگاهی کامل و با نگرش کاملا مثبت به سمت برند حرکت کند، بنابراین دانش مصرفکننده به کاهش پیچیدگی اطلاعات کمک میکند و سبب کاهش تردید وی نسبت به برند می-گردد.

این فرایند در نهایت منجر به وفاداری به برند میشود که در نهایت منجر به رفتارهای خاصی مانند افزایش حجم خرید، بیان نقاط مثبت شرکت و توصیه محصولات شرکت به دوستان و خویشاوندان می شود - محرم زاده و اکبری،. - 1392 نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی درواقع احساس تمایل یا عدم تمایل مشتریان نسبت به برند های خرده فروشی اطلاق می شود.

طی این پژوهش به بررسی تاثیرات آگاهی مشتریان از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی با در نظر گرفتن عواملی همچون آگاهی از ارزش ، آگاهی از قیمت و تمایل به خرید پرداخته شده است.

باتوجه به مطالب بیان شده در مورد برندهای خرده فروشی و نگرش مشتریان نسبت به آنها ، تحقیقات کمی به بررسی تاثیر آگاهی مشتری از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی پرداخته اند . همین امر اهمیت و ضرورت بررسی تاثیرات آگاهی مشتریان از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی را نشان می دهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید