بخشی از مقاله

شركت حسابداري و حسابرسي حساب پژوهان نوانديش


به نام خدا

 

فهرست مطالب
شـــــــــــــرح
صفحه
مقدمه4

فصل اول
1 1 چكيده فعاليت . 8
2 1 موضوع فعاليت 9
3 1 تعريف حسابداری . 9
4 1 تعريف حسابرسي .. 11
5 1 موافقتنامه حسابرسي . 14

فصل دوم
1 2 چکیده

.. 15
2 2 كارهاي انجام شده در محل كار آموزي . 17

فصل سوم
1 3 نتيجه گيری

20
2 3 منابع و ماخذ .. 24
3 3 تشكر و سپاس .. 25


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
اصول حسابداری فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب نمي گردد ولی پرداخت حقوق ويا دستمزد مستخدمين در ازای ارائه کار و يا خدمت يک فعاليت مالی است که در نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويد

ادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که حسابداری عبارت است از فرآيند شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای يک موسسه در ه

ر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين

 

عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.از ديربازاطلاعات در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می شود.تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر اساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای

خدماتی انفرادی بيان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مال

ی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با

عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها

و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود0


فصل اول
شركت حسابرسي و حسابداري حساب پژوهان نو انديش سنندج
1 1 چكيده فعاليت :


استفاده از خدمات شركتهاي حسابرس و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقي آنها گرديده و با تجهيز سازمانها به اطلاعات دقيق و علمي، بهره‌وري آنها فزوني خواهد يافت. به‌ اين‌ منظور طرح راه‌اندازي شركتهاي خدما

ت حسابداري و حسابرسي، مشاوره مالي و ارزيابي اقتصادي با ارائه خدمات نيمه وقت، موقت و دائمي توسط فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري پيشنهاد مي‌گردد.
اين شركت مكاني است جهت ارائه خدمات

حسابداري به كليه شركتها، كارگاههاي توليدي، فروشگاهها، موسسات، كليه سازمانهاي اقتصادي و كليه بنگاههاي اقتصادي خصوصاً بنگاههاي كوچك اقتصادي، به نحوي كه اين خدمات براي بنگاههاي كوچك اقتصادي به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادي ارائه مي‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب اين شركتها عبارتند از: ثبت و تنظيم دفاتر مالي و استخراج گزارشهاي مالي، انبارگرداني، اصلاح حسابها، تنظيم اظهار‌نامه مالياتي، حسابرسي، مشاوره و ارزيابي مالي به درخواست مديران شركت‌ها و بنگاهها. برخي از اهداف اين طرح عبارتند از: توسعه عملياتي دانش حسابداري در كشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، ارائه حسابداري، حسابرسي، مشاوره و ارزيابي مالي بر اساس آخرين روش‌هاي علمي روز و متناسب با شرايط بومي و ملي جامعه و كاهش ريسك تجاري.
كلمات كليدي: خدمات حسابداري؛ خدمات حسابرسي؛ مشاوره مالي؛ شركتهاي حسابرس؛ ارزيابي اقتصادي؛ اشتغال
2 1 موضوع فعاليت :
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از انجام خدمات حسابداري و حسابرسي شامل انواع حسابرسي ، بازرس قانوني ، مشاور مديريت مالي و مالياتي ، طراحي و پياده سازي سيستمهاي مالي ، خدمات مالي و مالياتي ، نظارت بر انجام امور ، تهيه اظهارنامه مالياتي ، اصلاح حساب ، تهيه صورتهاي مالي و انبارداري شركتها و ادارات مختلفدر سطح استان و شهرستانها و. .


3 1 تعريف حسابداری :
حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که با دريافت داده هاي اوليه ( مدارك مثبته ) و پردازش آنها ( جمع بندي ، طبقه بندي ، ثبت ، تلخيص ، تفسير و. ) اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان ( صورتهاي مالي طبقه بندي شده و ساير گزارشات مالي حسابداري ) را تهيه و ارائه مي دهد . موئسساتي كه داراي سيستم منظم حسابدار
حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری مي بايست اين اطلاعات را بر سه هدف مهم تهيه نمايد0
- گزارش داخلی برای مديران برای استفاده در طرح ريزی و کنترل عمليات .
- گزارش داخلی برای مديران در تصميم گيری از قبيل سرمايه گذاری در اموال و قيمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمايه گزاران ، دولت و سايرارگانها .
- برای ثبت های حسابداری که مراحل اوليه حسابداری است نياز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معين است و برای موازنه حسابهای دفتر معين عينآ همانند دفتر کل است در اينجا کافی است که بايستی عمليات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمايد و می باشد0
اين شركت مي تواند دراين راستا امكانات زير را فراهم و در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد.
I. انجام كليه عمليات مالي و حسابداري در شركتها و موئسسات ( شركتهاي تعاوني ، سهامي ، با مسوليت محدود ، تضامني ، دولتي و. . )
II. تهيه و تنظيم دفاتر قانوني ( دفترروزنامه و دفتركل ) و ساير دفاتر مانند دفتر معين و تفضيلي ، دفتر صندوق ، فروش ، دفتر بدهكاران ، بستانكاران و طبق آئين نامه تحرير دفاتر .
III. تهيه صورتهاي مالي ( ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش وجوه نقد ) طبق رهنودها و استانداردهاي حسابداري در ايران و تهيه ساير گزارشات مورد نياز مديريت .
IV. اجراي ساير عمليات حسابداري مانند اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با ساير شركتها ، تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي كنترل داخلي ، تهيه مدارك مورد نياز جهت اخذ وام .
تامبن اعتبار و ذخيره تامين اعتباربه ميزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولي عامل ذيحساب به ميزان کل سند هزينه می باشد . يکی از مهمترين و اساسی ترين مراحل حسابداری تهيه و تنظيم گزارشات مالی می باشد که در پايان دوره مالی به وسيله واحد حسابداری تهيه وجهت آگاهی مديران و عامه مردم از چگونگی فعاليتهای انجام شده در شركتهاي حسابداري به موجب قانون منتشر مي گردد0

4 1 تعريف حسابرسي :


حسابرسي عبارت است بازرسي جستجو گرانه اسناد و مدارك حسابداري و ساير شواهد حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي ، بازرسي مدارك ، مشاهده دارائيها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير

روشهاي رسيدگي شواهد لازم و مورد نياز را در اختيار درخواست كنند ، قرار مي دهند . حسابرسي وظيفه اعتبار دهي را بر عهده دارد. هدف از حسابرسي اظهار نظر درباره تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي است . اين شركت در ارتباط با حسابرسي اطلاعات زير را در اختيار مردم قرار مي دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسي شامل حسابرسي صورتهاي مالي ، حسابرسي داخلي ، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، حسابرسي عملياتي و اجراي روشهاي توافقي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و حسابرسي .
 ارائه گزارشهاي حسابرسي مورد نياز بانكها جهت اعطاي تسهيلات .
 انجام بازرس قانوني شركتها .
انواع حسابرسي: 1 . حسابرسي مالي 2 . حسابرسي رعايت 3 . حسابرسي عملياتي
حسابرسي مالي : بررسي جستجو گرانه اسناد و مدارك پشتوانه صورتهاي مالي و تطبيق آن با اصول پذيرفته شده حسابداري و گزارش يافته ها به افراد ذينفع از قبيل : سرمايه گذاران ، اعتباردهند گان ، مديريت ، عرضه كنندگان مواد اوليه و كالا ، كاركنان ، دولت و
حسابرسي رعايت : بررسي جستجو گرانه اسناد ومدارك مربوط به بخشنامه ها ، آيين نامه ها، دستورالعملها و تطبيق آن با قوانين و مقررات و گزارش آن به افراد ذينفع .
حسابرسي عملياتي :‌ عبارت است از بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست يابه عبارتي حسابرسي عملياتي عبارت است ازبررسي صرفه اقتصادي ، اثربخشي و كارآيي مي باشد .
اين شركت در زمينه امورات مالي و حسابداري اطلاعات زير را در اختيار مردم قرار مي دهد.
1. حسابداري .
2. تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي .
3. تهيه نرم افزار و آموزش كليه برنامه هاي حسابداري مالي .


4. انواع حسابرسي داخلي ، مستقل ، مالياتي و صورتهاي مالي زير نظر انجمن حسابداران رسمي ايران .
5. مشاوره مالي ، مالياتي و مديريتي .
6. تبديل و اصلاح حسابهاي سنوات گذشته ، تهيه و تنظيم صورتهاي مالي استاندارد .
7. تبديل سيستم دستي به مكانيزه .
9. .. .

سابر فعاليتهاي شركت :
1. تكميل اظهارنامه مالياتي و راهنمايي هاي لازم در اين باره .
2. آموزش و نصب سيستم كامپيوتري در تمامي موئسسات با توجه به نياز .
3. تبديل سيستم حسابداري يك طرفه به سيستم دو طرفه طبق استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالي و مالياتي .
4. طراحي سيستم حسابداري براي تمامي واحدهاي تجاري به صورت دستي و مكانيزه ( آموزش ، پشتيباني و مشاوره .. ) .
5. برگزاري كلاسهاي آموزشي در باره حسابداري و مديريت با توجه به نياز واحدهاي تجاري.


5 1 موافقتنامه حسابرسي :
قراردادي است كتبي كه روابط قراردادي بين حسابرس و صاحبكار درآن آورده مي شود. حدود خدمات حرفه اي كه بايد ارائه شود ، تاريخهاي مورد انتظار براي تكميل رسيدگيها و مبناي محاسبه حق الزحمه حسابرسي بطور متداول در موافقتنامه حسابرسي مطرح مي شود.


فصل دوم

 

1 2 چکیده :
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام میدهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شنا

سایی مي كنند ، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذی نفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نهوه حسابداری انها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید