دانلود مقاله شرکت فراورده های غذائی وقند

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شرکت فراورده های غذائی وقند

شرکت فراورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۷۹
۱-تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) درتاریخ ۲۶/۹/۱۳۶۲ تحت شماره ۵۰۱۸۹دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت از احداث – احیاء نوسازی واداره کارخانجات تولید موادخوراکی وتولید وفروش

محصولات آن خرید مواد اولیه از جمله چغندرقند واحداث واداره مزارع چغندرقند ویا کمک به زارعین چغندرکار برای تامین مواد اولیه کارخانجات خود تفویض نمایندگیهای فروش محصولات وانجام هرنوع عمل صنعتی وبازرگانی مجاز که بامواد فوق بنحوی از انحاء مربوط باشد می باشد.

کارخانه قند جام در سال ۱۳۴۸توسط وزارت اقتصاد وقت تاسیس و بموجب مصوبه شماره ۵۳۹۷۶مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ هیات دولت به سازمان گسترش ونوسازی ومتعاقب آن طی نامه شماره ۷۳۶/۳۰۶۹مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۳ شورایعالی سازمان مذکور به شرکت شهدساز (سهامی خاص) واگذار ونهایتا با تشکیل شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) کارخانه ذکر شده در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.
۲-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۲ دارائیهای ثابت:
دارائیهای ثابت برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند مخارج بهسازی وتعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمرمفید دارائی های ثابت می گردد. بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب وطی عمرمفید دارائی های مربوطه مستهلک می شود هزینه های نگهداری وتعمیرات جزئی هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و بحساب سود وزیان دوره منظور میگردد.

استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمرمفید برآوردی دارائیهای مربوطه براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می گردد.

دارائی ثابت نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان ها ۱۰%و۸%و۷% نزولی
ماشین آلات تولیدی ۱۵ساله مستقیم
ماشین الات کشاورزی ۳۰% نزولی

تاسیسات ۱۰%و۱۲% نزولی
وسائط نقلیه ۲۵%و۳۰%و۳۵% نزولی
اثاثه و ومنصوبات ۱۰ساله مستقیم
ابزارآلات ولوازم آزمایشگاهی ۱۰% نزولی

شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه ۱)
مضافا نرخ ها روشها ومقررات مورد عمل شرکت درمورد استهلاک دارائی های ثابت با مفاد ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مطابقت دارد.
۲-۲ سرمایه گذاری های بلندمدت:
سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده ارزشیابی می شود.
۳-۲ موجودی کالا:

موجودی کالا به اقل بهای تمام شده وخالص ارزش بازیافتنی ارزیابی می شود. خالص ارزش بازیافتنی عبارت از ارزش فروش موجودی ها در جریان عادی عملیات تجاری پس از کسرکلیه هزینه های لازم جهت تکمیل کالاوهزینه های بازاریابی و فروش می باشد و بهای تمام شده موجودی ها بر اساس روشهای زیرتعیین می گردد:

روش محاسبه بهای تمام شده
کالای در جریان ساخت میانگین سالانه
کالای ساخته شده میانگین سالانه
قطعات ولوازم یدکی میانگین موزون

۴-۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هرسال خدمت آنان محاسبه ودر حسابها منظور می شود.
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی( ادامه ۵)
۷-سفارشات مواد وکالا
سفارشات مواد وکالا شامل اقلام زیر می باشد:
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
ریال ریال
چهاردستگاه پمپ-اعتبار اسنادی شماره ۱۴۷۰۲۰۳ — ۶۹۹۷۷۵۱
لوازم یدکی توربین بخار “”” “””” ۱۴۷۰۱۹۱ —- ۵۹ ۴۷۹۱۶۹
لوازم یدکی دیفوزیون “”” “””” ۱۴۷۰۱۹۰ —– ۴۴۲۸۳۴۲۷
لوازم یدکی توربین بخار””” “”” ۱۴۷۰۰۸۷ —- ۴۰۰۶۳۸۵۰
پارچه صافی “” “””” ۱۴۲۰۱۹۳ —– ۳۹۷۳۶۶۱۱
لوازم توربین بخار “” “”” ۱۴۷۱۰۰۱۵ ۱۵۷۳۸۰۴۳
سایرسفارشات ۷۰۰۰ ۱۶۳۹۰۸۲۲
…………… …………
۱۵۷۴۵۰۴۳ ۲۶۹۹۳۱۳۹۳
…………….. ……………….
کلیه سفارشات فوق با استفاده از ارز رقابتی وازمحل سهمیه وزارت صنایع ایجاد گردیده است.

شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه ۶)
۸-موجودی مواد وکالا
موجودی مواد وکالا ازاقلام زیرتشکیل شده است:
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
…………….. ………………..
ریال ریال
کالای ساخته شده – شکر ۸۵۰۵۸۷۱۷۵۴ ۴۰۹۳۹۴۷۷۲۹
محصول فرعی- تفاله و ملاس گندم ۱۸۸۰۱۱۹۴۶ ۱۴۵۸۲۴۸۲۷
کالای درجریان ساخت ۲۴۶۶۲۳۲۱ ۲۹۹۳۹۷۸۷
قطعات ولوازم یدکی ۵۶۵۱۹۵۹۵۹ ۳۷۱۴۹۱۹۰۳
انبارکشاورزی ۸۷۶۳۲۸۵۰ ۳۷۲۷۹۶۵۵
سایرموجودیها ۷۷۱۸۳۵۷۶۷ ۱۹۵۰۰۸۶۱۳
کالای امانی نزد دیگران ۱۶۵۳۱۵۳۶۷ ۱۹۳۳۸۶۲۱
………………. …………………..
۱۰۳۰۸۵۲۵۹۶۴ ۴۸۹۲۸۳۱۱۳۵
…………………….. …………………….
شکرامانی سازمان قند وشکر ( ۱۱۰۹۱۶۳۰۰۰) (۱۰۶۴۵۴۸۰۰۰)
کالای امانی دیگران نزد شرکت ( ۳۰۶۰۸۵۷۱) ( ۱۴۰۲۹۲۰ )
………………….. ………………..
( ۱۱۳۹۷۷۱۵۷۱ ) (۱۰۷۸۵۷۷۲۰۴)
………………….. …………………….
۹۱۶۸۷۵۴۳۹۳ ۳۸۱۴۲۵۳۹۳۱

۱-۸ – موجودی کالای ساخته شده – شکردرپایان سال ۷۱ در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی تا مبلغ ۸۸۰/۷ میلیون ریال بیمه شده است.
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه ۲۱)
۲۳- خالص فروش محصولات تولیدی
خالص فروش محصولات تولیدی شرکت بشرح زیر قابل تفکیک است:
سال منتهی به سال منتهی به
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
…………… …………………..
ریال ریال
۹۸۹۴۷۲۵۷۴۵ ۵۹۵۴۴۹۰۰۰۰
۴۰۷۰۲۲۳۲۷ ۲۶۳۹۸۹۶۸۰
…………….. ……………….
۱۰۳۰۱۷۴۸۰۷۲ ۶۲۱۸۴۷۹۶۸۰

مقدار ۵۰۰۰تن از محصول اصلی (شکر) براساس هرتن ۴۲۰۰۰۰ ریال به اداره قند وشکرکشور ومابقی فروش محصول شکر ومحصول فرعی ( تفاله خشک) براساس نرخ های تعیین شده توسط هیات مدیره شرکت صورت گرفته است.
۲۴- بهای تمام شده کالای فروش رفته
یادداشت ۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
خرید مواد لولیه طی سال …………… …………….
۹۵۹۰۵۴۲۴۶ ۹۹۵ ۶۵۴۶۱۷
دستمزد مستقیم ۲۳۵۴۸۱۴۳۳ ۱۵۳۷۳۹۷۴۹
سربارتولید ۲۲۷۲۸۷۳۳۵۳ ۱۳۰۸۷۹۶۹۰۰
…………………. …………………
بهای تمام شده تولید ۱۲۰۹۸۸۹۷۲۵۴ ۸۰۱۱۱۵۴۶۴۴
اضافه می شود موجودی کالای درجریان ساخت در ابتدای سال ۲۹۹۳۹۷۸۷ ۱۸۵۲۱۲۰

کسرمیشود:موجودی کالای در جریان ساخت در پایان سال ( ۲۴۶۶۲۳۲۱)
( ۲۹۱۹۳۹۷۸۷)
بهای تمام شده کالای ساخته شده ۱۲۱۰۴۱۷۴۷۲۰ ۷۹۸۳۰۶۶۹۷
اضافه میشود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال ۳۱۷۵۲۲۴۵۵۶ ۲۹۹۶۳۳۴۰
کسرمی شود: خالص فروش ملاس وتفاله تر (۳۴۹۵۷۰۲۳۰) (۱۸۳۵۵۲۲۴۸)
…………….. ……………..
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۱۴۹۲۹۸۲۹۰۳۶ ۹ ۷۸۲۹۴۷۸۰۶
اضافه میشود- دریافت کالای امانی ۶۰۰۰۰۰۰ —————
کسرمیشود-ارسال کالای امانی (۱۳۵۰۸۲۶۸۲)
کسرمیشود-موجودی کالای ساخته شده –شکر(۷۳۹۶۷۰۸۷۵۴) (۳۰۲۹۳۹۹۷۲۹)
“”” “” “””” “””” “”” “”” “”” تفاله خشک(۱۸۸۰۱۱۹۴۶) (۱۴۵۸۲۴۸۲۷)
————- ——————
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷۲۱۶۰۲۵۶۶۴ ۴۶۵۴۲۵۳۵۱۳
——————- ————

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشتهای همراه صورتهای مالی (ادامه ۲۲)
۱-۲۴) سربارتولیدی از اقلام زیرتشکیل شده است:

سال منتهی به سال منتهی به
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
———— ————–
مواد غیرمستقیم تولیدی ۴۶۲۲۰۳۶۳۸ ۲۲۲۷۱۳۰۴۴
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان غیرتولیدی کارخانه ۶۳۶۴۶۵۱۶۵ ۷۰ ۳۸۳۵۶۹۹
عیدی و پاداش کارکنان کارخانه ۵۸۹۴۳۹۷۹ ۳۲۷۴۸۹۶۳

مزایای پایان خدمت کارکنان کارخانه ۷۴۵۶۶۷۴۳ ۵۰۵۱۵۵۱۹
دودرصد صندوق کار اموری کارکنان کارخانه ۱۲۲۴۶۶۰۱ ۷۱۱۱۲۸۸
هزینه سفروفوق العاده ماموریت ۱۱۰۲۳۲۶۰ ۱۰۵۰۷۴۱۴
نگهداری وتعمیرات ۳۳۱۱۰۳۴۶۳ ۱۷۵۶۳۶۴۷۶
سوخت وروشنائی ۲۴۲۸۶۷۱۳۷ ۱۳۲۸۶۷۴۳۴
بیمه دارائی ها ۴۹۵۰۳۶۲ ۳۷۷۸۰۳۰
استهلاک دارائی ها ۵۲۵۳۶۰۳۱ ۲۹۱۳۹۸۱۸
حمل ونقل ۸۹۹۵۱۹۰ ۵۱۴۳۸۰۵
کیسه گونی ولوازم بسته بندی ۲۱۷۶۷۷۰۹۷ ۸۷۶۴۵۹۷۹
حفاظت ۱۰۹۳۱۱۷۴ ۶۲۷۷۱۱۱
پاداش افزایش تولید ۱۲۷۵۲۴۳۱۷ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
لوازم آزمایشگاهی مصرفی ۴۵۱۹۸۱۹ ۲۹۰۲۶۹۸
اجاره محل ۷۶۲۹۷۵ ۱۱۴۳۶۴۵
سایر ۱۵۵۵۶۴۰۲ ۵۷۰۹۵۷۰۶
————— —————–
۲۲۷۲۸۷۳۳۵۳ ۱۳۰۸۷۹۶۹۰۰
— ———— ———— —-

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه ۲۳)
۲۵- خالص محصولات کشاورزی
خالص فروش محصولات کشاورزی شرکت بشرح زیر قابل تفکیک است:
سال منتهی به سال منتهی به
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
———— —————–
ریال ریال
محصول چغندرقند ۹۶۷۷۳۷۲۶ ۱۵۷۸۹۱۱۲۵
محصول گندم وجو ۸۴۴۴۱۷۷۳ ۲۴۳۲۵۷۵۴
محصول مرغ گوشتی ۱۰۷۰۴۰۴۸۵ ۳۵۳۷۶۹۷۵
محصول زیره سبز ۴۲۶۰۰۶۰۰ ۱۵۹۴۳۳۲۰
سایر ۱۹۸۸۸۰۰۰ ۵۰۹۲۲۰۷

—————- ——————–
۳۵۰۷۴۴۵۸۴ ۲۳۸۶۲۹۳۸۱
———————- ——————

۲۶- بهای تمام شده محصولات کشاورزی
بهای تمام شده محصولات کشاورزی فروخته شده عبارت از کلیه هزینه هائی است که درجریان عادی عملیات ودر ارتباط مستقیم محصولات فروخته شده تحمل گردیده بشرح زیر می باشد:
سال منتهی به سال منتهی به
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
—————– ————
ریال ریال
مواد وملزومات مصرفی ۴۳۲۷۷۸۴۵ ۲۵۴۹۲۴۵۵
دستمزد ۵۶۰۵۲۷۹۶ ۳۸۴۲۸۸۳۷
سربار تولید ۱۲۳۱۵۴۰۱۱ ۲۵۴۴۸۵۶۱
——————– ———–
۲۲۲۴۸۴۶۵۲ ۸۹۳۶۹۸۵۳

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی(ادامه ۲۴)
۲۷- هزینه های عمومی واداری
هزینه های عمومی واداری از اقلام زیرتشکیل شده است:
سال منتهی به سال منتهی به
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
————- ————
ریال ریال
حقوق –دستمزد ومزایا ۲۳۴۳۱۲۶۷۴ ۸ ۱۵۶۵۰۵۸۱
اجاره اراضی صنعتی ومسکونی استان قدس ۹۰۰۰۰۰۰۰ ——-
عیدی وپاداش ۱۴۵۵۴۵۴۸ ۹۲۷۶۲۱۵
مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۲۲۶۸۳۳۶ ۲۵۸۴۰۳۷۱
هزینه سفروفوق العاده ماموریت ۸۲۱۷۱۴۹ ۳۳۹۹۱۲۸
تعمیرات ساختمان و اثاثه ۵۰۶۷۱۲۱۲ ۶۵۶۱۷۳۲۷
پست وتلگراف وتلفن ۱۰۱۹۵۵۴۱ ۵۳۳۷۱۸۱
هزینه طرح مکانیزاسیون شرکت قند وشکر ۲۱۵۸۳۰۰۰ ———
استهلاک اثاثه و منص ۸۹۳۳۸۱۲ ۸۳۰۰۹۸۴
جشن وپذیرایی ۲۷۲۹۱۶۷۶ ۱۵۷۴۰۶۶۲
۲% ودو در هزار فروش ۳۴۰۰۴۳۰۱ ۱۳۰۱۹۸۷۸۰
کمک به زلزله زدگان ———- ۸۰۰۰۰۰۰
پاداش افزایش تولید ۳۸۶۶۰۷۱۳ ۴۰۰۰۰۰۰۰
حسابرسی ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۲۸۸۸۱۲۳۵ ———-
هزینه حمل ونقل وباربری ۴۰۲۶۸۵۴۵ ———
هزینه حق العمل کاری ۸۱۷۸۸۸۰ ——-
سایرهزینه ها ۳۹۶۴۱۹۱۲ ۱۰۰۷۹۹۷۹
—————- —————–
۷۲۹۹۶۱۶۸۲ ۵۰۲۰۲۷۳۶۴

۲۸- هزینه های مالی
هزینه های مالی ازاقلام زیرتشکیل شده است:
۲۹/۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۱
————– —————–
ریال ریال
سود تضمین شده وکارمزد تسهیلات مالی دریافتی ۳۳۴۰۵۱۶۱۵ ۱۶۵۲۳۰۱۹۶
سایراقلام ۸۷۲۵۰۰۰ ۷۴۵۱۷۶۲
—————- —————
۳۴۲۷۷۶۶۱۵ ۱۷۲۶۸۱۹۵۸
——————- —————–
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام (سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی(ادامه ۲۵)
۲۹- خالص درآمد ها وهزینه های متفرقه
خالص درآمدها وهزینه های متفرقه متشکل از اقلام زیرمیباشد:
یادداشت سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
۲۹ /۱۲/۷۱ ۳۰/۱۲/۷۰
ریال ریال
هزینه مدرسه سازی ۹۳۵۹۳۶۸۳ –

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد