دانلود مقاله شرکت فراورده های غذائی وقند

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان

شرکت فراورده های غذائی وقند


شرکت فراورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/79
1-تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) درتاریخ 26/9/1362 تحت شماره 50189دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت از احداث – احیاء نوسازی واداره کارخانجات تولید موادخوراکی وتولید وفروش

محصولات آن خرید مواد اولیه از جمله چغندرقند واحداث واداره مزارع چغندرقند ویا کمک به زارعین چغندرکار برای تامین مواد اولیه کارخانجات خود تفویض نمایندگیهای فروش محصولات وانجام هرنوع عمل صنعتی وبازرگانی مجاز که بامواد فوق بنحوی از انحاء مربوط باشد می باشد.


کارخانه قند جام در سال 1348توسط وزارت اقتصاد وقت تاسیس و بموجب مصوبه شماره 53976مورخ 5 اسفند 1351 هیات دولت به سازمان گسترش ونوسازی ومتعاقب آن طی نامه شماره 736/3069مورخ 20 آبان ماه 1353 شورایعالی سازمان مذکور به شرکت شهدساز (سهامی خاص) واگذار ونهایتا با تشکیل شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) کارخانه ذکر شده در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.
2-خلاصه اهم رویه های حسابداری


1-2 دارائیهای ثابت:
دارائیهای ثابت برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند مخارج بهسازی وتعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمرمفید دارائی های ثابت می گردد. بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب وطی عمرمفید دارائی های مربوطه مستهلک می شود هزینه های نگهداری وتعمیرات جزئی هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و بحساب سود وزیان دوره منظور میگردد.


استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمرمفید برآوردی دارائیهای مربوطه براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می گردد.

دارائی ثابت نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان ها 10%و8%و7% نزولی
ماشین آلات تولیدی 15ساله مستقیم
ماشین الات کشاورزی 30% نزولی


تاسیسات 10%و12% نزولی
وسائط نقلیه 25%و30%و35% نزولی
اثاثه و ومنصوبات 10ساله مستقیم
ابزارآلات ولوازم آزمایشگاهی 10% نزولی


شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه 1)
مضافا نرخ ها روشها ومقررات مورد عمل شرکت درمورد استهلاک دارائی های ثابت با مفاد ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مطابقت دارد.
2-2 سرمایه گذاری های بلندمدت:
سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده ارزشیابی می شود.
3-2 موجودی کالا:


موجودی کالا به اقل بهای تمام شده وخالص ارزش بازیافتنی ارزیابی می شود. خالص ارزش بازیافتنی عبارت از ارزش فروش موجودی ها در جریان عادی عملیات تجاری پس از کسرکلیه هزینه های لازم جهت تکمیل کالاوهزینه های بازاریابی و فروش می باشد و بهای تمام شده موجودی ها بر اساس روشهای زیرتعیین می گردد:

روش محاسبه بهای تمام شده
کالای در جریان ساخت میانگین سالانه
کالای ساخته شده میانگین سالانه
قطعات ولوازم یدکی میانگین موزون

4-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هرسال خدمت آنان محاسبه ودر حسابها منظور می شود.
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی( ادامه 5)
7-سفارشات مواد وکالا
سفارشات مواد وکالا شامل اقلام زیر می باشد:
29/12/71 30/12/70
ریال ریال
چهاردستگاه پمپ-اعتبار اسنادی شماره 1470203 -- 6997751
لوازم یدکی توربین بخار """ """" 1470191 ---- 59 479169
لوازم یدکی دیفوزیون """ """" 1470190 ----- 44283427
لوازم یدکی توربین بخار""" """ 1470087 ---- 40063850
پارچه صافی "" """" 1420193 ----- 39736611
لوازم توربین بخار "" """ 14710015 15738043
سایرسفارشات 7000 16390822
............... ............
15745043 269931393
................. ...................
کلیه سفارشات فوق با استفاده از ارز رقابتی وازمحل سهمیه وزارت صنایع ایجاد گردیده است.


شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه 6)
8-موجودی مواد وکالا
موجودی مواد وکالا ازاقلام زیرتشکیل شده است:
29/12/71 30/12/70
................. ....................
ریال ریال
کالای ساخته شده – شکر 8505871754 4093947729
محصول فرعی- تفاله و ملاس گندم 188011946 145824827
کالای درجریان ساخت 24662321 29939787
قطعات ولوازم یدکی 565195959 371491903
انبارکشاورزی 87632850 37279655
سایرموجودیها 771835767 195008613
کالای امانی نزد دیگران 165315367 19338621
................... .......................
10308525964 4892831135
.......................... .........................
شکرامانی سازمان قند وشکر ( 1109163000) (1064548000)
کالای امانی دیگران نزد شرکت ( 30608571) ( 1402920 )
....................... ....................
( 1139771571 ) (1078577204)
....................... .........................
9168754393 3814253931

1-8 – موجودی کالای ساخته شده – شکردرپایان سال 71 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی تا مبلغ 880/7 میلیون ریال بیمه شده است.
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه 21)
23- خالص فروش محصولات تولیدی
خالص فروش محصولات تولیدی شرکت بشرح زیر قابل تفکیک است:
سال منتهی به سال منتهی به
29/12/71 30/12/70
............... .......................
ریال ریال
9894725745 5954490000
407022327 263989680
................. ...................
10301748072 6218479680


مقدار 5000تن از محصول اصلی (شکر) براساس هرتن 420000 ریال به اداره قند وشکرکشور ومابقی فروش محصول شکر ومحصول فرعی ( تفاله خشک) براساس نرخ های تعیین شده توسط هیات مدیره شرکت صورت گرفته است.
24- بهای تمام شده کالای فروش رفته
یادداشت 29/12/71 30/12/70
خرید مواد لولیه طی سال ............... ................
959054246 995 654617
دستمزد مستقیم 235481433 153739749
سربارتولید 2272873353 1308796900
...................... .....................
بهای تمام شده تولید 12098897254 8011154644
اضافه می شود موجودی کالای درجریان ساخت در ابتدای سال 29939787 1852120

کسرمیشود:موجودی کالای در جریان ساخت در پایان سال ( 24662321)
( 291939787)
بهای تمام شده کالای ساخته شده 12104174720 798306697
اضافه میشود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال 3175224556 29963340
کسرمی شود: خالص فروش ملاس وتفاله تر (349570230) (183552248)
................. .................
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 14929829036 9 782947806
اضافه میشود- دریافت کالای امانی 6000000 ---------------
کسرمیشود-ارسال کالای امانی (135082682)
کسرمیشود-موجودی کالای ساخته شده –شکر(7396708754) (3029399729)
""" "" """" """" """ """ """ تفاله خشک(188011946) (145824827)
------------- ------------------
بهای تمام شده کالای فروش رفته 7216025664 4654253513
------------------- ------------

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشتهای همراه صورتهای مالی (ادامه 22)
1-24) سربارتولیدی از اقلام زیرتشکیل شده است:

سال منتهی به سال منتهی به
29/12/71 30/12/70
------------ --------------
مواد غیرمستقیم تولیدی 462203638 222713044
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان غیرتولیدی کارخانه 636465165 70 3835699
عیدی و پاداش کارکنان کارخانه 58943979 32748963


مزایای پایان خدمت کارکنان کارخانه 74566743 50515519
دودرصد صندوق کار اموری کارکنان کارخانه 12246601 7111288
هزینه سفروفوق العاده ماموریت 11023260 10507414
نگهداری وتعمیرات 331103463 175636476
سوخت وروشنائی 242867137 132867434
بیمه دارائی ها 4950362 3778030
استهلاک دارائی ها 52536031 29139818
حمل ونقل 8995190 5143805
کیسه گونی ولوازم بسته بندی 217677097 87645979
حفاظت 10931174 6277111
پاداش افزایش تولید 127524317 100000000
لوازم آزمایشگاهی مصرفی 4519819 2902698
اجاره محل 762975 1143645
سایر 15556402 57095706
--------------- -----------------
2272873353 1308796900
--- ------------ ------------ ----

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه 23)
25- خالص محصولات کشاورزی
خالص فروش محصولات کشاورزی شرکت بشرح زیر قابل تفکیک است:
سال منتهی به سال منتهی به
29/12/71 30/12/70
------------ -----------------
ریال ریال
محصول چغندرقند 96773726 157891125
محصول گندم وجو 84441773 24325754
محصول مرغ گوشتی 107040485 35376975
محصول زیره سبز 42600600 15943320
سایر 19888000 5092207


---------------- --------------------
350744584 238629381
---------------------- ------------------

26- بهای تمام شده محصولات کشاورزی
بهای تمام شده محصولات کشاورزی فروخته شده عبارت از کلیه هزینه هائی است که درجریان عادی عملیات ودر ارتباط مستقیم محصولات فروخته شده تحمل گردیده بشرح زیر می باشد:
سال منتهی به سال منتهی به
29/12/71 30/12/70
----------------- ------------
ریال ریال
مواد وملزومات مصرفی 43277845 25492455
دستمزد 56052796 38428837
سربار تولید 123154011 25448561
-------------------- -----------
222484652 89369853

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی(ادامه 24)
27- هزینه های عمومی واداری
هزینه های عمومی واداری از اقلام زیرتشکیل شده است:
سال منتهی به سال منتهی به
29/12/71 30/12/70
------------- ------------
ریال ریال
حقوق –دستمزد ومزایا 234312674 8 15650581
اجاره اراضی صنعتی ومسکونی استان قدس 90000000 -------
عیدی وپاداش 14554548 9276215
مزایای پایان خدمت کارکنان 32268336 25840371
هزینه سفروفوق العاده ماموریت 8217149 3399128
تعمیرات ساختمان و اثاثه 50671212 65617327
پست وتلگراف وتلفن 10195541 5337181
هزینه طرح مکانیزاسیون شرکت قند وشکر 21583000 ---------
استهلاک اثاثه و منص 8933812 8300984
جشن وپذیرایی 27291676 15740662
2% ودو در هزار فروش 34004301 130198780
کمک به زلزله زدگان ---------- 8000000
پاداش افزایش تولید 38660713 40000000
حسابرسی 21000000 15000000
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 28881235 ----------
هزینه حمل ونقل وباربری 40268545 ---------
هزینه حق العمل کاری 8178880 -------
سایرهزینه ها 39641912 10079979
---------------- -----------------
729961682 502027364

28- هزینه های مالی
هزینه های مالی ازاقلام زیرتشکیل شده است:
29/12/71 30/12/71
-------------- -----------------
ریال ریال
سود تضمین شده وکارمزد تسهیلات مالی دریافتی 334051615 165230196
سایراقلام 8725000 7451762
---------------- ---------------
342776615 172681958
------------------- -----------------
شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام (سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی(ادامه 25)
29- خالص درآمد ها وهزینه های متفرقه
خالص درآمدها وهزینه های متفرقه متشکل از اقلام زیرمیباشد:
یادداشت سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
29 /12/71 30/12/70
ریال ریال
هزینه مدرسه سازی 93593683 -

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

word قابل ویرایش
62 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبکه تعاونی روستایی که گسترده ترین قسمت از بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی می باشد ابزار مهمی در رفع نیازهای تولیدی و اقتصادی روستاییان به شمار می رود. زمینه های مثبتی که این شبکه برای توسعه کمی و کیفی دارد و نیز الزام سیاستهای اجرایی در گسترش کشاورزی و خودکفایی از نظر محصولات غذایی با توجه هرچه بیشتر به افزا ...

گزارش کار اموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی شرکت مشاوره ارکان توسعه

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیده طبقه همکف : اطلاعات، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای آنالیز و سیگامی، شیمی و فیزیک، معدنی عمومی، شیمی آلی، فیزیک مکانیک، مکانیک سیالات، تحقیقات شیمی، اتاق رسمی فنی. طبقه اول و دوم : سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انب ...

دانلود مقاله در مورد تأثیر رفتار هزینه بر پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
103 صفحه
18700 تومان
چكيده:يكي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت بيانگر آن است كه تغييرات هزينه ها رابطه اي متناسب با افزايش و كاهش سطح فعاليت دارد. اما به تازگي اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينه ها توسط آندرسون و همكارانش مورد بحث قرار گرفته است؛ به اين معنا كه ميزان افزايش در هزينه ها با افزايش در سطح فعاليت بيشتر از ميزان ك ...

دانلود مقاله در مورد بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

Word قابل ویرایش
164 صفحه
18700 تومان
چكيده:مطالعات متعددي اثبات كرده اند كه در افقهای زماني متفاوت کوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژي مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوي و سایر سرمایه گذاران در بازارهاي سرمایه حال حاضر دنیا استراتژي معکوس و استراتژي مومنتوم می باشند. در هر دوي این استراتژي ها که ...

دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
101 صفحه
18700 تومان
چكيدهدر اين تحقيق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

Word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شدهبا قیمت سهام در شرکتهای سهامی عامچكيده:سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عام ...

دانلود مقاله در مورد ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
170 صفحه
34700 تومان
مقدمه:بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وج ...

مدیریت بازاریابی در شرکت های بیمه

Word قابل ویرایش
56 صفحه
18700 تومان
مقدمه :در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که بتوانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آنها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند. مشتریان امروزه خواهان محصولاتی با کیفیت برتر، خدمات بیشتر، سرعت ارائه بالاتر، با قیمتی مناسب تر و سازگار با ...