بخشی از مقاله

كبوتر (فاخته يا قمري صخره اي)
معمولاً به عنوان كبوتر شناخته مي‎شوند. فاخته ها مدتها قبل از طريق اروپا به آمريكاي شمالي وارد شدند، اين پرندگان صدها سال است كه با انسانها همدم هستند. فاختة صخره اي تصور مي‎شود كه اولين پرنده رام شده بوده كه اگر به قبل برگرديم، از زمان مصريان قديم براي گوشت شان پرورش مي يافتند.


شرح:
اين پرندگان از نظر رنگ گوناگونند. اين مسئله به سبب اصلاح نژاد توسط انسان مي‎باشد. در حدود 13 اينچ طول با يك سر خاكستري تيره، گردن قوس و قزحي با يك پشت خاكستري روشن و دو تا بال تيره.


عادات جفتگيري:
اين پرندگان تك جنس اند، جفتها اغلب در فصلهاي متوالي در تمام مدتي كه هر دو جفت پرنده زنده اند جفتگيري خواهند كرد. اغلب تلاش خواهند كرد چندين جوجه را در هر سال توليد كنند. گاهي چهار يا پنج جوجه در يكسال ايجاد خواهند كرد.
عادات آشيان سازي:


عادات آشيان سازي اين پرندگان كمي عجيب (منحصر به فرد) است. نر يك محلي را تحت نظر ماده انتخاب مي كند، يك شاخه درخت (تكه چوب) را انتخاب مي‎كند و آن را از طريق پشت بدن حمل مي كنند و در مقابل جفتشان مي گذارند. ماده اي كه در منطقه آشيان سازي مي ماند، چوبهايي را كه نر براي او آورده قبول مي‎كند و آن ها را در زير خودش قرار مي‎دهد.


لانه اين پرندگان مي‎تواند بر روي لبه (طاقچه) ساختمان، تيرهاي عرضي طاق، تيرهاي عمارت و زيرپل ها يا درون انبار غله (طويله) يافت شود. آشيانه از نظر شكل شبيه نعلبكي (بشقاب كوچك) مي‎باشد و از شاخه ها و برگها درست شده. ماده ممكن است كه در آشيانه براي يك روز يا دو روز قبل از گذاشته شدن اولين تخم بنشيند. عموماً 2 تخم سفيد گذاشته شده. هر دو جنس نر و

ماده روي تخم مي خوابند، هر چند ماده كار خوابيدن روي تخم در شب را انجام مي‎دهد. خوابيدن روي تخم 18 روز طول مي كشد و جوجه جوان 25 تا 29 روز بعد از بيرون آمدن از تخم آشيانه را ترك مي‎كند. در ابتدا، جوجه جوان بوسيله شير كبوتر تغذيه شده (غذاي برگردانده شده يا قي شده از چينه دان والدين). در يك دوره زماني 10 روزه، جوجه جوان بوسيله مقادير افزوده شدة غذاي جامد مثل هزارپاها تغذيه مي‎شود.


عادات غذا خوردن:
كبوترها از روي زمين تغذيه مي كنند و مي‎توانند بوسيله غذا دهنده هاي گردشگاهها جذب شوند. خرده نانها، غلات بو داده و ديگر دانه هاي حبوبات اين پرندگان را جذب خواهند كرد.
قمري انبار (stock) در اين كشور مقيم است كه اين امكان وجود دارد كه از ديگر كبوتران جنگلي بوسيله اندازه خيلي كوچكترش و نبود رنگ سفيد در گردن و بالهايش تشخيص داده شود. به همان اندازة قمري صخره اي اما بدون سرين (ماهيچه هاي سرين) كم رنگ و ستونهاي بالي توپر مي

باشند. پروبال خاكستري كه در بخش زيرين كم رنگ تر شده، اين يك سايه قرمز رنگ در بخش سينه اي و درخشش صورتي رنگ در گردنش دارد. دو ستون كوتاه نازك در قاعده بالها وجود دارند كه همچنين داراي يك بال بالايي سياه مجاور رأس دم مي‎باشد كه آن هم سياه است. اين نوع فاخته در بسياري از زيستگاهها وجود دارد و تنها در مناطق دور شمالي وجود ندارد. اين گونه اغلب نسبت به ديگر انواع كبوترها بزرگتر به نظر مي رسد. اين گونه ها آنطور كه در مورد يك كبوتر جنگلي گفته مي‎شود آفت نيستند چون اساساً از دانه هاي علفهاي هرز تغذيه مي كنند.


زيست شناسي:
اندازه: بطور متوسط طول 3 اينچ يا 33 سانتي متر دارند.
زيستگاه: اساساً ييلاقات (حومه شهر) و صخره ها
منطقه آشيانه سازي: معمولاً يك حفره در يك درخت يا صخره. گاهي در يك خرابه يا گياه پيچي (نيلوفري) يا آشيانه قديمي پرنده ديگر.
تخم ها: روي دو جفت تخم كه كرم / سفيد اند مي خوابند بين ماههاي مارس و اكتبر
غذا: اساساً دانه هاي علفهاي خودرو و شاخه هاي جوان، همچنين دانه غلات، ميوه و بذر، ميوه بلوط و حلزون و …
زمان پديدار شدن تخم (مدت خوابيدن روي تخم): حدوداً 17 روز.
شكل زير قمري انبار را در حال پرواز نشان مي‎دهد به حاشيه هاي سياهي بال با بخش غيرسفيد بالايي و اينكه ستونهاي بال (??? Bars) خيلي كوچك هستند توجه كنيد.


(قمري صخره اي / كبوتر شكاري (وحشي) ) Clumba livia Feral Pigeon Rock Dove
قمري صخره اي به عنوان غذا در سنين متوسط نگهداري مي‎شود و در اين كشور مقيم مي‎باشد. اما بسياري از آنها از كبوتر خانه ها فرار مي كنند و فرزندان آنها كبوترهاي وحشي هستند كه در ميدانهاي شهر، خيابانها و ايستگاههاي قطار ديده مي‎شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید