بخشی از مقاله

چکیده:

مهمﱰین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و ﲞصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامﲔ ماﱄ طرحهای سرمایه گذاری است .امروزه، بسیاری از کشورها ی جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، ﲤایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارند .از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی نیز به منظور کسب سود و بازده بیشﱰ متمایل به سرمایه گذاری درسایر کشورها شده اند .سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب صورت می گﲑد که عبارتند از؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خارجی در سبد ماﱄ یا بورس اوراق ﲠادار.

در این مقاله ،ابتدا سرمایه گذاری خارجی در بورس مورد ﲝث قرار گرفته و منافع و ﲥدیدات بالقوه FPIموردبررسی قرار می گﲑندوسپس به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازیم وعوامل موثربرجریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بررسی شده وبعدارآن مقایسه ای بین FDIو FPIاﳒام خواهیم داد.

کلیدواژه :سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDIوسرمایه گذاری پرتف وی

خارجی FPI -رشداقتصادی

1. Foreign Direct Investmen

2. Foreign Portfolio Investment

مقدمه:

کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمﱰین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است .سرمایه می تواند ﲞش تولید راﲢرک ﲞشیده و با افزایش تولید، موجب رشد ﲡارت، ﲠبود سطح زندگی افراد و رشد و توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آنکه بیکاری گسﱰده را به دنبال دارد؛ موجب عقب ماندگی سطح تولید ملی شده و در مرحله بعد، به فقر اقتصادی می اﳒامد .در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نیافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده درکشورهای توسعه یافته عنوان شده است.آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورها است، که از یک سو، بدلیل ناکاﰲ بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه نیافتگی بازارهای ماﱄ در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را باعث شده است (2)

یکی از مهمﱰین ﲢولات در سطح بﲔ اﳌلل طی چند دهه اخﲑ، پدیده جهانی شدن می باشد، به شکلی که توانسته است کلیه معادلات بﲔ اﳌللی و بعضاً ملی را ﲢت تاثﲑ قرار دهد .جهانی شدن اقتصاد که یکی از ابعاد بسیار مهم این پدیده می باشد، بنابر تعریف صندوق بﲔ اﳌللی پول 1(IMF) عبارت است از : ((رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و ﳘچنﲔ از طریق پخش گسﱰده تر و وسیع تر تکنولوژی (3)جهانی شدن بورس اوراق ﲠادار به عنوان جزء مهمی از بازار سرمایه، در راستای جهانی شدن اقتصاد هر کشور مطرح می شود .ﳘچنین فواید سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روزبالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، ﲠبود تراز پرداختها و افزایش قدرت رقابت است .از بین جریانات سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDIنقش اثرگذارترین متغیررابررشداقتصادی کشورهای

درصحنه اقتصادی بازی می کند وبه ﳊاظ ماهیت وانگیزه های ایجادکننده
آن از افق روشن تر وباثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی ه ای
اقتصادی که هدف رشدرا مدنظردارندبرخورداراست.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید