دانلود مقاله نشانه های پیدایش رستاخیز عمومی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

نشانه های پیدایش رستاخیز عمومی


این نشانه ها که از آنها تعبیر به الشراط الساعه یعنی : شرایط تحقق قیامت می شود ، دو جور است : یک قسم ، حوادثی است که حتما بایستی پیش از پیدایش قیامت و به عنوان پیش آهنگ رستاخیز ، تحقق پیدا کند .
و قسم دیگر اتفاقاتی است که ضرورت ندارد ، حتماً پیش از وقوع رستاخیز تحقق پذیرد ، هرگاه مقارن پیدایش قیامت نیز ، صورت پذیرد ، مانعی نخواهد داشت .
و ما ذیلاً به مهمترین آن نشانه ها اشاره می نمائیم :

نظام این عالم ، عوض می شود :

همان طوری که دانشمندان علم هیئت و فیزیک می گویند نظام کرات سماوی ، وابسته به یک نیروی قوی و نیرومندی است که تمام کرات را در چنبره قدرت خود گرفته ، نمی گذارد این نظام بدیع از هم پاشیده و یا اصطکاک و تصادمی در آن ، پدید آید .


دانشمندان مذبور این نیروی قوی و به تعبیر قرآن ستون های نامرئی را که همچون رشته ای کرات آسمانی را به هم پیوند داده بنام قوه ی جاذبه می خوانند .
هنگامی که بنا شود رستاخیز عمومی پدید آید ، مثل اینکه خداوند آن نخ پیوند دهنده و برقرار سازنده نظام بدیع را از میان کرات برداشته ، آنها را به حال خود وامی گذارد .
بدیهی است در آن صورت نظم و پیوستگی کرات از هم گسسته ، سر و صدا و انقلاب عجیبی در عالم پدید خواهد آمد .
آیات زیر اشاره به همین حقیقت و بیان کننده اوضاع و احوال چنین روزی است :

 

1- القارعة مالقارعة و ما ادریک ماالقارعة ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش...
یعنی : حادثه ی کوبنده ای؟ و تو چه می دانی که حادثه ی کوبنده چیست؟ روزی که مردم ، چون پروانه های پراکنده باشند و کوه ها چون پشم حلاجی شده باشد.(سوره ی قارعه آیه های 1- 5 )


2- یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب ، کما بدانا اول خلق نعیده .
یعنی : روزی که آسمانها را در هم پیچیم مانند در هم پیچیدن طومار برای نوشتن ، چنانکه در ابتدا مخلوقات را آفریده ایم همان طور هم اعاده شان خواهیم داد. (انبیاء آیه 104)

3- یوم تبدل الارض غیرالارض و السموات ، و برزو لله الواحد القهار.
یعنی : روزی که زمین به زمینی جز این تبدیل شود و هم چنین آسمانها بغیر وضع فعلی درآیند و مردم در پیشگاه خدای یکتای مقتدر حاضر شوند . (ابراهیم آیه 48 )

4- والسماء منفطر به کان وعده مفعولا.
یعنی : در آن روز ،آسمان شکافته شود ، وعده خدا واقع شدنی است . (مزمل آیه 18)

5- یوم تکون السماء کالمهل.
یعنی : روزی که آسمان ، مانند روغن جوشان گردد.(معارج آیه 8)

و همچنین است آیات:
اذا السماء انشقت (انشقاق آیه1)
و اذا السماء و انفطرت و اذا الکواکب انتثرت (سوره انفطار آیه 1-2)
و نظائر اینها .

خورشیدو ماه و ستارگان ،خاموش می شوند :

دانشمندان فلک شناس ،اظهار عقیده می کنند که : این خورشید فروزانی که ریاست منظومه ما را به عهده دار،1300،000 برابر حجم زمین ما حجم دارد ، و جرم آن 332000 مرتبه از جرم زمین بیشتر است و هرگاه بخواهیم وزن آن را به حسب تن بیان کنیم ، باید عدد 2 را بنویسیم و 27 صفر پهلوی آن بگذاریم در حالیکه زمین ما 082،841،310 ،0001،1کیلومتر مکعب ، حجم و 5977 تریلیون تن وزن دارد.


همین کره ی آتشین که گرمای ، سطح آن 11000 درجه فارنهایت و حرارت مرکزی آن 70 میلیون درجه است و شعله های آن تا 160000 کیلومتر زبانه می کشد و با سرعتی برابر 6000 کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب می شود بر اثر اینکه در هر ثانیه بالغ بر 4 ملیون تن از حجم آن : تبدیل به انرژی و حرارت می شود بالاخره روزی به خاطر این سخاوت بی مانند ، نیرویش تمام شده و به یک جرم کاملاً تاریک و بی فروغ تبدیل خواهد شد.


نه تنها خورشید ما دارای چنین سرنوشتی است ، بلکه ستارگان دیگر ، چه آنهائی که از خورشید کسب نور می کنند و چه آنهائی که خود ، دارای نور نبوده و از دیگران کسب نور می نمایند ، به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد .
قرآن شریف ، چنین روزی را که دانشمندان فلک شناس ، پیش بینی می کنند به عنوان پیش آهنگ قیامت و رستاخیز عمومی می شناسد . که ذیلاً به بعضی از آن آیات اشاره می شود :

 

1- اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت ...
یعنی : وقتی که خورشید ، پیچیده و خاموش شد ، و وقتی ستارگان تیره شوند و هنگامی که کوهها سیر داده شوند ... هر کسی آنچه احضار کرده اند بداند .( سوره تکویر آیات 1- 3 )

2- یسئل ایان یوم القیامه ، فاذا برق البصر و خسف القمر ، و جمع الشمس و القمر ، یقول الانسان ، یومئذ این المفر ؟
یعنی : می پرسد روز رستاخیز کی می رسد ؟ و چون دیده خیره شود و ماه بگیرد و خورشید و ماه در یکجا جمع شوند ، آنروز انسان گوید : گریز گاه کجاست ؟ ( سوره قیامت آیات 6- 10)

3- اذا السماء و انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت .
یعنی : هنگامی که آسمان بشکافد ، و ستارگان پراکنده شود و دریاها به هم پیوندد ، و گورها زیر و رو شود ، هر کسی خواهد دانست که چه کرده و چه نکرده . (سوره انفطار آیه 1- 5 )


4- فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت ، و اذا الجبال نسفت و اذا الرسل اقتت لای یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادریک ما یوم الفصل .
یعنی : هنگامی که ستارگان ، تار شوند و آسمان شکافته شود و کوه ها برافکنده شوند ، و فرستادگان وقت داده شوند ، برای چه روزی پس انداخته شوند ؟ برای روز جدا شدن ، و نمی دانی روز جدائی چیست ؟ (سوره مرسلات آیه 8 - 14)

زمین لرزه عمومی :

اذا زلزلت الارض زلزالها ، و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها .
یعنی : هنگامی که زمین به لرزشی هراس انگیز بلرزد ، و محتویات گران قیمت خود را از خود خارج کند و انسان از روی شگفت گوید : چرا زمین چنین می کند ؟ ! آنگاه زمین اخبار گفتنی را به او می گوید . ( سوره زلزال آیه 1- 4 )

فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض و الجبال فدکتاد دکه واحده فیومئذ وقعت الواقعه .
یعنی : هنگامی که نفخه ی صور یک دفعه دمیده شود و زمین و کوه ها برداشته شوند و به یک مرتبه درهم بشکنند آنوقت ، قیامت تحقق پیدا خواهد کرد . ( الحاقه آیه 14)

و یسئولونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفافیذرها قاعا صفصفا لاتری فیها عوجا و لا امتا یومئذ یتبعون الداعی لاعوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا.
یعنی : از سزنوشت کوه ها می پرسند بگو خدای من آنها را پاره پاره می کند ، آنگاه آنها را به شکل زمینی هموار در می آورد که نه کجی و نه پستی و بلندی در آن نمی بینی ، در آن روز مردم از خواننده ای که از ناحیه ی خدا مردم را ندا می دهد ، بدون تخلف ، پیروی می کنند و تمام صداها برای خداوند پست شده ، جز صدای آرام نمی شنوی . ( طه آیه 108)

و تکون الجبال کالعهن المنفوش .
یعنی : کوه ها چون پشم رنگارنگ حلاجی شده گردد . ( قارعه آیه 5)

اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباءً منبثا .
یعنی : هنگامی که زمین لرزه شدیدی پدید آید و کوه ها بنحو عجیبی پاره پاره شود و غباری پراکنده گردد . (واقعه آیه 605)

یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا
یعنی : روزی که زمین با کوه هائی که روی آن قرار دارد ، بلرزد و کوهها چون ریگها پراکنده گردد . ( مزمل آیه 14)

یا ایها الناس اتقو ربکم ان زلزله الساعه شی ء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب الله شدید .
یعنی : ای مردم ! از پروردگارتان بترسید که زلزله روز قیامت چیز بزرگی است . روزی که زلزله ی رستاخیز را به بینید ، زنان شیرده از شیرخوار خویش غافل شوند و زنان باردار ، بار خویش بگذارند و مردم را مانند افراد مست بینی اما مست نیستند بلکه عذاب خدا سخت است . ( سوره انبیاء آیه 2)

شاید پیش از رستاخیز در اثر همین زمین لرزه و آتشفشانها است که آب دریاها به مواد مذاب زمین که در حال غلیان و جوشش است ارتباط پیدا می کند و یا بواسطه ی سقوط پاره های ستارگان آسمانی که هنوز خاموش نشده اند ، و به دریاها می ریزند ، آب دریاها به حال غلیان و جوشش در می آید و فاصله ی بین آنها از بین می رود .
و قرآن شریف درباره ی آن می گوید : و اذا البحار سجرت یعنی : هنگامی که دریاها آتشین شود . ( سوره تکویر آیه 6)

و اذا البحار فجرت .
یعنی هنگامی که دریاها به هم پیوندد.( سوره ی انفطار آیه 3)
و نیز شاید برای خاطر همین عوامل است که معدنها و گنج هائی که در دل زمین و کوهها پنهان است آشکار شده بی مشتری روی زمین معطل می مانند .

و اخرجت الارض اثقالها .
یعنی : زمین متاعهای نفیس خود را بیرون اندازد ( سوره زلزال آیه 2)

و القت ما فیها و تخلت .
یعنی : زمین هرچه را که در شکم دارد بیاندازد و خالی شود ( انشقاق آیه 4)

رستاخیز عمومی :

بعد از آنکه حوادث گذشته و صحنه های یاد شده که حکایت از یک انقلاب کلی در عالم می کرد ، در جهان پدید آمد و جغرافیای طبیعی زمین و آسمان عوض شد و دنیای ما صورت دیگری به خود گرفت ، در آن وقت رستاخیز بزرگ که قرآن از آن تعبیر به " یوم البعث ، یوم القیامه " ، " یوم النشور ..." می کند ، پدید خواهد آمد و مردم دوباره زنده خواهند شد ، تا نتایج کردار پسندیده و یا زشت خود برسند .


در آن روز وحشت زا و هولناک که صحنه های یاد شده به عنوان پیش آهنگ و پیشقراول آن بشمار می آیند ، مردم فوج فوج به سوی صحرای محضر روانند ، برادر از برادر ، پدر از فرزند ، زن از شوهر ، دوست از دوست گریزانند ، چهره هائی در آن روز ، روشن و خندان و شادان است و بر بعضی دیگر گردی از پریشانی و بدبختی نشسته است . ( سوره عبس آیات 34 تا 41)
در آن روز وانفساه که نور ماه گرفته و خورشید و ماه در یک جا جمع می شوند ، آدمی با خود می گوید : امروز دیگر به کجا می توان فرار کرد ؟ راه فرار از هر طرف مسدود است ، قرارگاه همه نزد پروردگار تو است ، آنگاه هر کسی به آنچه که کرده و نکرده آگاه می شود .
" ینبو الانسان یومئذ بما قدم و اخر" ( سوره قیامت 7 تا 15)


در آن روز هراس انگیز که زلزله وحشتناک آن دلها را می لرزاند ، زهره ها را آب می کند ، طبقات مختلف مردم برای مشاهده کردار خویش ، مبعوث می گردند تا هر که هر مقدار و ذره ای کار نیک ، یا بد کرده باشد ثمره آن را دریابد :


" فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره ." ( سوره ی زلزال آیات 6 تا 8 )
در آن رستاخیز بزرگ که حسب و نسب بکلی ملغی است و از هیچکس پرسش نمی شود که از چه دودمان و خانواده ای هستی ، در آن روز آنهائیکه پرونده اعمال نیکشان سنگین تر است ، رستگارند ولی آنها که کردار زشت شان بیشتر است بر خود زیان وارد ساخته همواره در جهنم خواهند بود :

فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم بومئذ و لا یتسائلون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون ( مؤمنون آیات 99 تا 102)

وسائل سنجش اعمال مردم در آن روز آن چنان دقیق است که سر سوزنی به کسی ستم نخواهد شد و کوچکترین کرده آنان از قلم نخواهد افتاد . " والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون " ( اعراف آیات 8 - 9)

" و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین ."
میزانهای عدالت را روز قیامت به کار می اندازیم ، در آن روز به هیچ کسی ستم نخواهد شد ، هر کسی به مقدار عملش پاداش خواهد دید ، اگر چه کرده او به مقدار خردلی باشد ما آنرا به حساب خواهیم آورد و همین بس که ما حسابرس آنانیم .


" و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون "
از روزی بپرهیزید که در آن روز به سوی خدا بازگشت خواهید نمود ، آنگاه هر کسی نتائج کردارش را خواهد یافت و به کسی هم ستم نخواهد شد . ( بقره 28)
گرچه کسانی که نیکوکار و درست کردارند تخفیفهائی به آنها داده می شود و موقع حساب ، برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفته می شود . " فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا ". ( انبیاء آیه 2)


در آنروزی که مردم مانند پروانه ها پراکنده و کوهها چون پشم حلاجی شده گردد و شدت ترس و وحشت به اندازه ای باشد که بچه های خردسال به پیری زودرس دچار گردند کسانیکه پرونده ی آنان از اعمال نیک پر است در نهایت آرامش خاطر می زیند ولی بدبخت مردمی که اعمال نیکشان کم باشد ، آنان در میان شعله های سوزانی ماوی خواهند داشت که نمی شود شدت حرارت و عذاب در آنرا توصیف کرد .

" فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادریک ماهیه نار حامیه "
گرچه مردم از آمدن آن روز غافلند ولی خواه ناخواه آن روز فرا خواهد رسید

.

" اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون" (انبیاء آیه 1)
و در آنروز چه بخواهند کردار زشتشان را پنهان نگهدارند یا آشکار کنند بالاخره خداوند دقیقا اعمال آنان را مورد محاسبه قرار خواهد داد . آنگاه هرکسی را بخواهد می بخشد و هر که بخواهد عذاب می کند . خداوند بر هر چیز توانا است .

" و ان تبدوا ما فی انفسهم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شی ء قدیر " ( بقره آیه 282)
با توجه به کلیات یاد شده لازم است یک سلسله حقائق که بعد از رستاخیز عمومی صورت می گیرد را بررسی کنیم :

حشر :

بعد از برهمخوردن نظام این عالم و نفخ صور ، مردگان جهت تعیین سرنوشت نهائیشان زنده شده فوج ، فوج و گونه گون و به اشکال مختلف بسوی صحرای محشر که محل تجمع همه ی خلائق است می شتابند .


گروهی در کمال عزت و جلال و بر ناقه هائی از نور سوار وارد صحرای محشر می شوند :

یوم نحشر المتقین الی الرحمن و فدا
روزیکه پرهیزگاران را به سوی پروردگارشان سواره و دسته جمعی محشور گردانیم . ( مریم آیه 85 )

گروهی دیگر در نهایت ذلت و پریشانی در حالیکه به رو ، روی زمین کشیده می شوند ، کور و کر و گنگ می باشند محشور می گردند :

و نحشر هم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما ماویهم جهنم کلما خبت زدنا هم سعیرا .
روز قیامت آنان را در حالیکه چهره هایشان رو به زمین و کور و کر و لال هستند محشورشان می کنیم . جایشان جهنم است که هرگاه خاموش شود شعله را افزایش دهیم . ( اسراء آیه 97)
دسته ای دیگر نورشان پیشاپیش آنان را روش کرده و دسته ای دیگر پیش پایشان تاریک و از گروه نخست التماس نور می کنند :

یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشریکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرو نانقتبس من نورکم قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسورله باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد پیدایش شبکه های کامپیوتری

word قابل ویرایش
269 صفحه
44700 تومان
مقدمهمقدمهاهميت شبكه هاي رايانه اي بر كسي پوشيده نيست . در دنياي امروز ، رايانه به عنوان يك وسيلة مجرّد ، به تنهايي نمي تواند به طور كامل مفيد واقع شود و بازدهي كاملي داشته باشد . آنچه به رايانه ، اهميّتي فراتر از سابق مي بخشد تقش آن در ارتباطات و انتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است .هرچه زمان مي گذرد ، ...

دانلود مقاله اصول عمومی اسیب های ورزشی

word قابل ویرایش
166 صفحه
18700 تومان
آسیب‌های اسکلتی (شکستگی‌ها) سه استاد.اصولاً باید شکستگی را یک آسیب بالقوه جدی تلقی کرد چون نه تنها اسکلت بلکه بافت‌های نرم مجاور آن مانند عروق، اعصاب، تاندونها، رباطها، عضله‌ها و پوست دچار آسیب می‌شود.شکستگی ممکن است نتیجه‌ی یک ضربه مستقیم باشد مثل ضربه به ساق پایا غیرمستقیم باشد مثل از دست دادن تعادل و خوردن ...

مقاله در مورد بررسی عوامل موثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی جوانان و نوجوانان ( تخریب آگاهانه اموال عمومی )

word قابل ویرایش
152 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي عوامل موثر در پيدايش رفتارهاي ونداليستي جوانان و نوجوانان (تخريب آگاهانه اموال عمومي)پیشگفتار :من مطمئن هستم شما خواننده گرامی تاکنون در خیابانها ، مدرسه ، محل تحصیل ، اتوبوسها ، استادیومهای ورزشی و یا پارکهای محل اطراف زندگیتان و یا سایر نقاط شهر حتماً با اشیاء و لوازم خراب شده و یا نوشته های مستهجن بر ...

دانلود پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های ان

PowerPoint قابل ویرایش
269 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :اهداف كليهدف كلي از ارائه ي اين فصل آشنايي با مفاهيم اوليه ي نظريه ي مجموعه ها است. سپس به بيان اصول دوگاني و استقراء رياضي مي پردازيم و مقدماتي از آناليز تركيبي را ارائه خواهيم داد.اسلاید 2 :اهداف رفتاريدر انتهاي اين فصل از دانشجو انتظار مي­رود به اهداف زير نائل گردد:1) تشخيص دهد چه دسته اي از اشيا ...

دانلود مقاله تقویت حیات جمعی در طراحی فضاهای عمومی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهانسان موجودی اجتماعی است و پاسخگویی به نیاز های اجتماعی وی امری ضروری است. پاسخگویی به این نیاز ها، فرصت های لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی را برایش فراهم می کند.تعاملات اجتماعی در فضایی صورت می گیرد که معماران با آن روح می بخشند. اگر این فضا خصیصه های اجتماع پذیری را دارا باشد ، انسان به راحتی در آن به ...

دانلود مقاله بازنمود اندیشه های نشانه شناسی در خوانش معماری؛ نگاه ساختار گرا و پساساختارگرا

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیده:باتوجه به مفاهیم نظری معماری وهمسویی با اندیشه های زبان شناختی ونشانه شناسی، نیاز به تشریح وتبیین نشانه شناسی معماری مشهوداست. دراین مقاله ارتباط میان معماری ونشانه شناسی مورد تحلیل قرار میگیرد. هر متن اجتماعی (مانند معماری) حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان ها و روابط درون متنی به مخاطب ...

دانلود مقاله بازنمود اندیشه های نشانه شناسی در خوانش معماری؛ نگاه ساختار گرا و پساساختارگرا

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیده:باتوجه به مفاهیم نظری معماری وهمسویی با اندیشه های زبان شناختی ونشانه شناسی، نیاز به تشریح وتبیین نشانه شناسی معماری مشهوداست. دراین مقاله ارتباط میان معماری ونشانه شناسی مورد تحلیل قرار میگیرد. هر متن اجتماعی (مانند معماری) حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان ها و روابط درون متنی به مخاطب ...

دانلود فایل پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : *در مسمومیت مزمن با آرسنیک:ضعف وبیحالی،کم خونی،کاهش وزن،طعم فلزی در دهان،اختلالات گوارشی،اختلالات پوستی،نوارهای سفید رنگ در دیستال ناخن *دی نیتروفیل:کاهش وزن،اختلالات کلیوی یا کبدی،کاتاراکت،آگرانولوسیتوز *سرب:درد،کوفتگی،افتادگی مچ دست وپا،کاهش وزن، اختلال ر ...