بخشی از مقاله

آمار ـ نقش مهاجرت

مقدّمه:
با توجه به نقش مهاجرت(Emigration) به عنوان عاملي مؤثر در جهت افزايش يا كاهش جمعيت هر كشور ,هدف پروژه ي فوق ارتباط بين ميزان سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت مي باشد.
در اين پروژه كه جامعه ي آماري 112 نفر از افراد با سنين مختلف مي باشد,
نوع متغير كمي است و روش جمع آوري داده ها از طريق داده هاي از پيش تهيه شده است

جدول توزيع فراواني شماره ي 2

جدول توزيع فراواني شماره 1

جدول توزيع فراواني شماره 3جدول توزيع فراواني شماره 4

شاخص هاي مركزي در جدول


شاخص هاي پراكندگي در جدول


نتيجه:
مردم به علل گوناگون مانند : تفريح, استراحت, بيماري, … ممكن است به شهرها و كشورهاي ديگر مهاجرت(Emigration) كنند . مهاجرت اگر براي تفريح و گردش باشد به فصول سال بستگي دارد.داده هاي جمع آوري شده سنين مختلفي را در بر دارد ؛ اما تحقيقات و بررسي آماري فوق نشان مي دهد بيشترين درصد مهاجرت در سنين 28-14سالگي اتفاق مي افتد.اميد است كه بررسي آماري فوق توانسته باشد با استفاده از محاسبات و انواع نمودار ها اين واقعيت را به خوبي منكعس سازد.
با تشكر از دبير گرامي جناب آقاي مدّرس غروي كه راهنما و مشوق ما در برداشتن اين گام بوده اند.

داده هاي مرتب شده آماري

15 15 15 15 14 14 14 14 14
17 16 16 16 16 16 16 15 15
18 18 18 17 17 17 17 17 17
21 20 19 19 19 19 19 19 18
22 22 22 22 22 22 21 21 21
26 26 25 25 24 24 24 23 23
31 31 28 28 28 28 28 26 26
37 37 37 35 34 34 33 32 31
46 44 41 41 40 39 39 39 39
56 55 53 53 53 51 51 49 47
73 71 69 68 63 62 62 57 56
101 100 100 91 82 81 81 77
112 110 106 106 102

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید