دانلود مقاله عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

موضوع تحقیق: عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در ۱۰ سال گذشته
متغیر مستقل در این موضوع عوامل موثر است که درباره این عوامل بحث خواهد شد.
متغیر وابسته: مهاجرت نخبگان
متغیر کنترل: ۱۰ سال گذشته

متغیرهای تعدیل کننده: جنس: سن، مدرک تحصیلی
از آنجائیکه پرسشنامه داریم و مقادیر کمی است نوع مقیاس فاصله ای می باشد و بنابراین متغیرها کمی و پیوسته می باشد.

مقدمه:
باروری، مرگ و میر و مهاجرت از مهم ترین موضوع های جمعیتی هستند که نقش تعیین کننده ای در میزان رشد و ساخت سنی و جنسی ژئوپلیتیک انسانی هر جامعه دارند . در این راستا، پدیده مهاجرت یکی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص ها و اولویت های ژئوپلیتیکی جمعیت بوده و در مطالعه های جمعیتی نقش اساسی را ایفا می کند، تاریخ جمعیت جوامع گویای تحرک و جابجایی انسانها از محلی به محل دیگر است که این مسأله از اولین روزهای زندگی بشر در کره خاکی وجود داشته است.

مهاجرت یعنی فرایند رفتن از جایی به جای دیگر برای زندگی کردن و نخبگان یعنی اشخاص و گروههایی که در نتیجه قدرتی که به دست می آورند تاثیر به جای می گذارند که یا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می نمایند یا به وسیله ایده ها، احساسات و هیجاناتی که به وجود می آورند در کنش تاریخی جامعه ای موثر واقع می شوند.
پدیده مهاجرت یا کوچیدن برای اقامت از شهر یا کشوری به شهر یا کشور دیگر یکی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص های جمعیت بوده است.

یکی از انواع مهاجرت کوچیدن افراد نخبه و ممتاز و برگزیده از کشور خود به کشور دیگر است.
عواملی که تاثیر گذار بر این مهاجرت هستند فضای سیاسی و فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور، کمبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و علمی، شرکت ندادن نخبگان در کنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر کشورها.

البته نمی توان از نظر دور داشت که مهاجرت یکی از خصوصیات ذاتی انسان است. در تحلیلی به رساله فرار مغزها، اداره کل امور فرهنگی ایران خارج از کشور آمده در پژوهشی که در مورد ۶۱ کشور کمتر توسعه یافته انجام شده بیشترین نرخ مهاجرت مربوط به افراد با تحصیلات عالی بوده است.
«اهمیت و ضرورت تحقیق»
کشورهای پیشرفته و فرا صنعتی با برنامه ریزی های بسیار دقیق و فراهم آوردن امکانات وسیع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی سعی در جذب نخبگان کشورهای دیگر را دارند. منابع مختلف، مقدارسودی را که با «فرار مغزها» نصیب کشورهای جذب کننده آنها می شد نشان داده اند،

بعضی برآوردها حاکی از آن است که ایالات متحده در طول ۳۰ سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از این راه سود برده و در بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ بیش از ۵ میلیارد دلار در هزینه های آموزش نیروهای متخصص موردنیاز خود صرفه جویی کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در کل برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود بالغ بر یکصد میلیارد تومان صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی خود کرده است اما به علت بی سیاستی و بی برنامه بودن در جذب متخصص و نیروی انسانی کارآمد و علی رغم تحمل میلیاردها تومان هزینه‌ی آموزش

و تحقیقات، این نیروی عظیم و خلاق را مفت و مجانی تقدیم کشورهای پیشرفته صنعتی کرده است. بنابراین با شناخت ابعاد موضوع و درک هماهنگ مسئولین و تصمیم گیرندگان اقتصادی، سیاسی، پیش نیاز تنظیم ساز و کارهای جدیدی شد تا شرایط بازگشت متناوب و تداوم یافتن

حضور نخبگان را در ایران اسلامی فراهم ساخت از آنجا که نیروی انسانی کارآمد و متخصص یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و هر چقدر که یک کشور از غنای نیروی انسانی متخصص و متفکر برخوردار آن کشور توان بالاتری در ارائه‌ی خلاقیت، نوآوری و ابتکارات را دارا می باشد.
با توجه به نقش مهمی که نخبگان و متخصصان در توسعه و پیشرفت کشور دارند با شناسایی علل واقعی (مهاجرت نخبگان) و رفع آنها برای جلوگیری از فرار مغزها چاره ای اندیشید یا دست کم آن را کاهش داد و این نیروها را به خدمت گرفت و خسارتهای اقتصادی و علمی بوجود آمده را جبران کرد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان
اهداف فرعی:
مقایسه عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان زن و مرد
مقایسه عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در سنین متفاوت
مقایسه عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان با مدرک تحصیلی متفاوت
مقایسه عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان با توجه به فرهنگ خانواده
«بیان مسأله»
براساس پژوهشی که در اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور انجام شده است ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. به نحوی که روزانه تعداد ۱۸ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری از کشور خارج می شوند.
سؤال اصلی: چه عواملی بر مهاجرت نخبگان موثر است؟
سؤالهای فرعی:
آیا عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در زنان و مردان متفاوت است؟
آیا عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در سنین متفاوت یکسان است؟
آیا عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان با مدارک تحصیلی متفاوت موثر است؟
تعریف عملیاتی:
مهاجرت نخبگان: یعنی بیرون رفتن مغزها یا متفکران و دانشمندان از یک سرزمین به سرزمین دیگر در حالی که کشور به وجود آنها نیازمند است.

برای انتخاب متغیر مستقل از طریق پرسشنامه اقدام می کنیم و اطلاعات لازم درباره عوامل موثر که همان متغیر مستقل است را جمع آوری می کنیم: از جمله در مورد فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، مدیریت صحیح امکانات جهت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی.
فرضیه تحقیق:
«عوامل مشخصی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»
مثلاً «مسائل اقتصادی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»
فرضهای آماری:

«روش نمونه گیری»
از روش غیراحتمالی هدفدار استفاده می کنیم و به اساتیدی که در این مورد اطلاعات دارند پرسشنامه می دهیم.
جامعه آماری اساتید دانشگاه
نمونه: ۴۰ نفر از استادان دانشگاه های دولتی و آزاد استان تهران
تحقیق از نوع کاربردی و غیر آزمایشی می باشد.

طرح تحقیق: چون تحقیق از نوع طرحهای پس از وقوع است.
از طرح مطالعه یک مرحله ای استفاده می کنیم.
ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد.
از روش توصیفی در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.
با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص آماری درصد
«نتیجه گیری»
با تجزیه و تحلیل کامل این مسأله در می یابیم فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور نبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور نبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و علمی، شرکت ندادن نخبگان در کنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر کشورها همگی به طور موثری در فرار نخبگان نقش دارند.

پیشگیری و مقابله با این معضل، مستلزم عزم ملی، درک بحران توسط شبکه مدیریت کشور، ایجاد ساز و کار مدیریتی لازم برای پیگیری مساله، تدوین راهبردها و سیاستهای مشخص و هماهنگ و انجام مقدمات مستمر و حساب شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد