بخشی از مقاله

هزینه¬های کیفیت

چکیده
کیفیت و زمان از مولفه های مهم کسب و کار است که با افزایش رقابت، اعمال مدیریت بر آنها ضرورت می یابد. مشتریان در تصمیمات خرید خود به عامل کیفیت و زمان تحویل کالا به عنوان عامل تعیین کننده توجه دارند. عامل کیفیت و عامل زمان به همراه عامل بهای تمام شده، عناصر سه گانه مثلث بقا است که در فرایند مدیریت هزینه ارزش آفرین مورد توجه قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری دارد که فرایند مدیریت هزینه ارزش آفرین، تعامل این سه عامل مثلث بقا از این منظر که هر سه عامل منابع سازمانی را مصرف می نمایند، بر تغییرات هزینه سازمان موثر بوده و در تبیین مدیریت هزینه ارزش آفرین، ضروری است. در این مقاله نظام هزینه-های کیفیت مورد توجه قرار گرفته است.


واژه های کلیدی: کیفیت، هزینه های کیفیت، هزینه یابی کیفیت
مقدمه


رقابت و تغییر نیاز مشتریان از مولفه های محیطی است که با ورود به هزاره سوم، نقش با اهمیتی در کسب و کار پیدا کرده است. موفقیت در رقابت از بعد کمی و کیفی در کسبو کار امروز به درجه اثرگذاری کیفیت، زمان تحویل کالا و هزینه ارتباط پیدا کرده است.


کیفیت عامل تعیین کننده در تصمیم گیری است و توجه به آن موجب می گردد که تصمیمات اقتصادی باشند. کیفیت یک مشخصه مجرد و ابزاری در کسب و کار نیست بلکه یک پارادایم نوین است که در قالب تفکر مدیریتی تحت عنوان مدیریت کیفیت جامع مفهوم پیده کرده است.


روشهای شناسایی و ثبت هزینه های عملیاتی مربوط به فعالیتهای مختلف از دیرباز در کلیه سازمانها و شرکتها بکار گرفته می شده اند. یکی از این فعالیت ها بررسی و آزمون یا به عبارت دیگر کنترل کیفیت می باشد.


آنچه تا دهه 1950 به عنوان هزینه های بازرسی و آزمون یا به عبارت دیگر کنترل کیفیت محسوب می گردید تنها هزینه های مستقیم این فعالیت بود و هزینه های متعدد دیگری را که به نوعی از کیفیت ناشی می شدند در بر نمی گرفت.
مبحث هزینه های کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاوی برانگیز است. بطور رایج همه از اینکه محصول با کیفیت باشد تمجید می کنند. لیکن کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه ای قابل توجه است.
وضعیت صنعت کشور و نگرش عمومی مدیران ارشد مجموعه ها به کیفیت به گونه ای است که کیفیت را به عنوان یک عامل هزینه ساز و غیر اقتصادی قلمداد می کنند ازسوی دیگر بی توجهی به امر کیفیت نیز اثرات مخربی دارد که اطلاح وضعیت و بهبود شرایط و در نهایت کیفیت نامطلوب آثار گسترده ای در حوزه های رقابت، اقبال مشتری، قیمت و سرعت فروش دارد که باید به آنها نیز توجه کرد.
به عقيده برخی، هزینه های کیفیت برای شرکت هایی که در گامهای نخستین مدیریت کیفیت جامع قرار دارند، نسبت به شرکت هایی که در این راه پیشرفت های بیشتری داشته اند بسیار مفید تر است.
به هر حال سازمانهایی که در سطح جهانی مطرح هستند از هزینه یابی کیفیت به عنوان شاخصی برای عملکرد کیفیت خویش بهره می گیرند.
سه راه کاهش هزینه ها هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی کایزن و هزینه یابی کیفیت می باشد.
هزینه یابی کیفیت ما را در شناسایی موارد غیر کیفی که برای سازمان هزینه ساز هستند، ردیابی علل و تاثیرات مشکلات، پیدا کردن راه حل مسایل با استفاده از تیم های بهبود کیفی و هدایت پیشرفت کار یاری می کند.
آگاهی از هزینه های کیفیت مدیران در جهت تنظیم نحوه سرمایه گذاری در بهبود کیفیت کمک کرده و آنان را در بررسی کوششهای به عمل آمده و ارزیابی میزان اثر فعالیتهای مختلف برای میدهد و این آگاهی در جهت کاهش خطا در مورد هزینه های مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه یابی کیفیت عملکرد کیفی سازمان را به زبان پول که زبان مشترک هیات مدیره، تیم مدیریت ارشد، سهام داران و موسسات مالی است بیان می کند.


هزینه های کیفیت و هزینه یابی کیفیت
کیفیت از منظر عملیاتی،فعالیتی است که موجب افزایش قابلیتهای کارکردی و بعضا ساختاری در کالاها و خدمات تولیدی می شود. این فعالیت به عنوان مجموعه ای از اقدانات در قالب وظلیف تعریف شده، منابع سازمانی را مصرف می کند. مصرف منابع سازمانی، نشان دهنده هزینه است. بنابر این کیفیت با هزینه همراه است. هزینه های کیفیت، هزینه های مصرف منابع در فعالیتهای ارتقا کیفیت و یا تثبیت کیفیت و یا توجه به کیفیت است. تغییر هزینه های کیفیت متاثر از تغییرات کیفیت کالاها و خدمات موجب تغییر سود بنگاه اقتصادی می شود. بنابراین، بهبود کیفیت بر سوداوری و نرخ بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.

 


تعریف کیفیت از دیدگاههای مختلف:
سازمان بین المللی استاندارد کیفیت را به عنوان مجموعه حالتها و ویژگی های یک کالا یا خدمت که نیازهای ظاهری و پنهان مشتریان را برآورده کند تعریف می کند.


جامعه آمریکا کیفیت را به عنوان بک اصطلاح ذهنی(درونی) که هر شخص برای آن تعریفی از خودش دارد تعریف می کند. در کاربرد فنی کیفیت می تواند دو معنا داشته باشد 1-ویژگیهای یک محصول یا خدمت که به توانایی آنان در برآوردن نیازهای مفهومی یا مقرر شده مربوط می شود.


2-یک محصول یاخدمت عاری از کمبود و نقصان.
دکتر دمینگ مشاور معروف و نویسنده موضوعات کیفیت، کیفیت را به عنوان سیستم بدون عیب تشریح می کند. دکتر دمینگ تاکید می کند که تلاشهای کیفی باید به سمت نیازهای آتی و حاضر مشتری جهت داده شود. دمینگ خاطر نشان می کند که نیازهای آتی مشتریان ممکن است توسط مشتریان معین نشده باشد اما به منظور مصرف مشتری باید معین شده باشد.


نیاز به تعدادی محصولاتی که ما در زندگی روزمره مان استفاده می کنیم مانند انواع تجهیزات الکترونیکی به وسیله شرکتهایی که طراحی، تولید و انتشار می دهند، توسعه یافته است. به عبارت دیگر الزاما مشتریان نباید از چیزی که آنها می خواهند تا زمان دریافت آن محصول یا خدمت آگاه باشند و به این دلیل مشتریان ممکن است خصوصیات محصول یا خدمت مورد نظرشان مو شکافی کنند.
دکتر جوران در کتابش به نام " راهنمای کنترل کیفیت جوران " کیفیت را به عنوان انطباق با نیازمندیها تشریح می کند و بی کیفیتی را به عنوان عدم تطابق با نیازمندیها.
آرمند نویسنده کتاب کنترل کیفی بیان می کند که کیفیت تصمیم مشتری است که بر پایه تجارب واقعی او از محصول یا خدمت بنا شده در مقابل نیازهای او محک زده شده و همیشه یک هدف رو به رشد در یک بازار رقابتی از خود نشان دهد. آتکینسون نویسنده کتاب حسابداری مدیریت می گوید: کیفیت بین محصول وعده داده شده و محصولی است که مشتری دریافت می کند. کیفیت اختلاف بین آن چیزی که مشتری می خواند و آنچه که دریافت میکند نیست چرا که تولید کنندگان
نمی توانند انتظارات مجهول و غیر منطقی جمعی از مشتریان را دریافت و نسبت به آن مسئول باشند. تنها وعده هایشان به مشتریان را در پیش می گیرند.
هیلتون نویسنده کتاب حسابداری مدیریت کیفیت را این گونه تعریف می کند: کیفیت تولید یا خدمت اختلاف بین سودآوری و ورشکستگی آتی یک سازمان را تشریح می کند. سازمان بین المللی استاندارد مجموعه ای از پنج استاندارد بین المللی کیفیت را در بیش از شصت کشور جهان به اجرا گذاشت که شرکت ها به کمک این استاندارد ها اجزاء سیستم تضمین کیفیت خود را مستند و قابل اتکا کردند.
اهمیت کیفیت در تجارت:
در دهه گذشته بسیاری از سازمانها به اهیمت کیفیت برای سلامت سازمانی خود پی برده اند، آنها دریافته اند با مدیریت کیفیت می توانند دربازارهای داخلی و بین المللی رقابت کرده و باقی بمانند.
همگامی باکیفیت نه تنها به سوی بهره بری بیشتر، استانداردهای بالاتر، سیستم ها و رویه های بهبود یافته، انگیزش بهتر و رضایت بیشتری رهنمون می شود بلکه سبب هزینه های کمتر و صرفه جویی نیز می شود.


نارضایتی مشتری، از بین رفتن حسن شهرت سازمان را به دنبال خواهد داشت.
معادله کیفیت دو بخش دارد یکی انجام دادن کارهای درست که شامل ویژگی هایی از محصول و خدماتی است که برای ایجاد رضایت در مشتری در نظر گرفته می شود و دیگری انجام ندادن کارهای نادرست و نامناسب. منظور انجام ندادن رفتارهایی است که موجب نارضایتی مشتری گردد.


هزینه یابی کیفیت با بخش دوم سر وکار دارد. کیفیت هدف دست نیافتنی نیست اما نمی توان به نهایت آن رسید وقتی که شرکتی با روشهای جدید خروجی قبلی را با ورودی کمتر به دست می آید بهره وری افزایش می یابد.
بهره وری =اثر بخشی+کارایی کارایی=انجام درست کار اثربخشی =انجام کارهای درست


اثر بخشی سازمان به کیفیت برمی گردد. وقتی که بهره وری افزایش یافت یعنی کیفیت بهبود یافته با مقایسه نرخ بهره وری دو سال می توان بهبود کیفیت را اندازه گرفت.


در جهان تجاری امروز فرصتی برای ارائه محصول غیر مناسب و خدمت ضعیف وجود ندارد در بسیاری از نمونه ها هزینه های مرتبط با کیفیت یکی از منابع عمده بالقوه برای صرفه جوییهای لازم هستند.
هزینه یابی کیفیت یکی از چندین ابزار و تکنیک هایی است که شرکت ها را در بهبود کیفیت شناسایی و حذف هزینه های مازاد و فعالیت های زائد و بدون ارزش افزوده یاری می نماید.
دلایل اهمیت هزینه های کیفیت:
1-هزینه های کیفیت بسیار وسیع هستند.


2-معمولا 95% هزینه های کیفیت صرف ارزیابی و شکست می شود. این هزینه ها تاثیر چندانی در بالا بردن ارزش تولیدات یا خدمات ندارند.
3-هزینه های غیر ضروری و قابل چشم پوشی موجب گرانی کالاها و خدمات می گردند، که این امر به نوبه خود بازار رقابت کالاها و در نهایت میزان حقوق و دستمزدها و نیز استاندارهای زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
4-علی رغم وسعت هزینه ها و علی رغم آنکه میزان قابل توجهی از آنها قابل چشم پوشی هستند، اما واضح است که هزینه ها و اقتصاد مربوط به بسیاری فعالیت های کیفی، از جمله سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و ارزیابی از سوی شرکتها هنوز شناخته نشده است.
سیر تکاملی هزینه یابی کیفیت
مدل PAF
اگر چه مدلهای ارائه شده درباره هزینه یابی کیفیت تاکنون دستخوش تغییراتی شده اند، اما مطالعات انجام شده در مورد آنها نمایانگر ماهیت همسانی است که همه آنها در ارزیابی هزینه های کیفیت دارند.اگرچه این بدین معنا نیست که روشهای موجود ارائه شده همگی در اجرا، نتایج یکسانی داشته اند.به هر حال اولین روشی که در هزینه یابی کیفیت ارائه شده است همان روش جوران است که امروزه به روش سنتی معروف شده است. در این روش هزینه های کیفیت به چهار بخش که به اختصار در زیر آورده شده است، تقسیم می‌شوند:
الف - هزینه های شکست داخلی: هزینه هایی که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی محصول قبل ازاینکه محصول به دست مشتری برسد را شامل می شود.
ب - هزینه شکست خارجی: هزینه ای است که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی بعد از اینكه محصول به دست مشتری رسید، صورت می گیرد.
پ - هزینه ارزیابی: هزینه مربوط به سنجش یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از استانداردهای کیفی در این دسته می گنجد.
ت - هزینه های پیشگیری: هزینه ای است که برای پیشگیری از وقوع ضایعات کالاها و یا جلوگیریازتولید محصولات با کیفیت بد باید پرداخت شود.
آنچه مسلم است، هزینه كردن در سطح پیشگیری همواره مقرون به صرفه تر از سطح ارزیابی و شکست خواهد بود.
مدل جوران بر این نكته مهم تاکید دارد که هزینه های کیفیت برای محصولات در دست مشتریان بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه با هزینه های کیفیت در سطوح بالاتر است.
مدل هزینه یابی فرایندی
این مدل در سال 1979 توسط کرازبی پیشنهاد شد.این مدل در حقیقت هزینه‌های کیفیت را ناشی از فعالیتهای کیفی می‌داند. منظور از فعالیتهای کیفی تمام فعالیتهایی است که در جهت بهبود کیفیت محصولات،خدمات و فرآیند ها انجام می‌شود.
کرازبی فعالیتهای کیفی را به دو دسته تقسیم بندی كرد:
1- فعالیتهایی که برای بار اول انجام می‌شوند تا سطح کیفی محصولات ،خدمات و فرایندها به سطح كیفیت موردنظربرسد.
2- کرازبی دسته دوم را فعالیتهایی می داند که در جهت رفع نقصها، دوباره کاریها و .... بعد از حصول سطح کیفیت ضعیف ودر جهت بهبود انجام می شود.


کرازبی هزینه‌های ناشی از اقدامات دسته اول را (Cost Of Conformance (coc یا هزینه‌های انطبــــاق می خـواند و هزینه‌های ناشی از اقدامـــات دسته دوم راCost Of None Conformance (conc)i یا هزینه های عدم انطباق نامگذاری کرده است.
ارتباط بین مدل جوران ومدل كرازبی
هزینه های كیفیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1- هزینه های تطابق كه شامل
- هزینه های پیشگیری و هزینه های ارزیابی می باشند
2-هزینه های عدم تطابق كه شامل
- هزینه های شكست داخلی و هزینه های شكست خارجی می باشند
مدل کوه یخ
مدل کوه یخی توسط «پلانكت» و «دیل» در سال 1995 ارائه شد. این مدل در حقیقت هزینه های کیفیت را مانند یک کوه یخی در نظر می گیرد که بیننده در نگاه اول فقط بخش کوچکی یا به عبارت دیگر فقط قله کوه را می بیند، غافل از این نکته که بخش اعظمی از کوه یخ در زیر اقیانوس قرار گرفته است.طبق مدل ارائه شده مهندسان کیفیت هزینه های گارانتی ،هزینه های ساعات اضافی کار ناشی از ضعف کیفیت و هزینه دوباره کاریها را به طور مستقیم مشاهده می‌کنند، در صورتی‌که بخش اصلی هزینه ها به صورت نامشهود از جمله هزینه های مشتریان، هزینه‌های بهبود برنامه های کیفی، کنترل فرایند ، وفاداری مشتری،ارزیابی کیفیت و..... از دید کارشناسان کیفیت مخفی است .
این مدل بر این نکته اساسی تاکید می‌کند که: اصولا آنچه درمقوله هزینه یابی کیفیت اهمیت دارد، فراموش نکردن هزینه‌های پنهان است.
روش BSC
روش (BALANCED SCORE CARD= BSC) پیشنهاد می کند که مدیران اطلاعاتی در خصوص عوامل هزینه زا در امر کیفیت را از چهار منظر، را به طور هماهنگ در یک کارت یادداشت کنند و به تحلیل آنها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از :
1- منظر مشتری
2- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
3- منظر رشد، نوآوری و یادگیری سازمانی
4- منظر مالی.
کارت‌های امتیاز دهی متوازن ماهیتا برای توصیف و ارزیابی عملکرد گذشته و در جهت عملی ساختن استراتژی و ماموریتهای سازمان به وجود آمده است، ولی به خاطر ماهیت و نقش کنترلی که در تعیین عملکرد ها ایفا کرده است. بعضا در مواردی برای هزینه یابی کیفیت نیز به کار گرفته شده است.فرایند هزینه یابی کیفیت توسط کارت‌های امتیاز دهی متوازن یک فرایند کیفی است، بدین گونه که از نظرات ذی نفعان سازمان برای اندازه گیری میزان و نوع تاثیر گذاری هزینه های عدم مرغوبیت استفاده می شود. یعنی از دیدگاه مالی سهامداران باید پاسخ دهند کدام یک از هزینه های عدم مرغوبیت بار مالی بیشتری به سازمان وارد می کند. همچنین مشتریان باید از دیدگاه خود هزینه های کیفی را که بیشترین تاثیررا در کاربرد محصول دارند، مشخص کنند. در ادامه از منظر فرایند کسب و کار باید ارتباط بین هزینه های کیفیت و مزیت رقابتی مشخص شود ونیز معلوم شود که صرف این هزینه‌های کیفی چه ارتباطی با یادگیری و رشد در سازمان خواهد داشت.بعد از جمع آوری این اطلاعات با قرار دادن آنها در کنار هم و ارزیابی و بررسی اطلاعات گردآوری شده بر اساس چهار منظر ذکر شده،علاوه بر اینکه تخمینی از عملکرد صرف هزینه های کیفی به دست می آید، می توان میزان این هزینه ها را نیز تا حد زیادی معین کرد.همانطور که اشاره شد استفاده از روش اخیر در هزینه یابی کیفیت بسته به نوع صنعت و دیدگاه مدیریت کیفیت است اگرچه مطالعات انجام شده نشان دهنده استفاده بسیار ناچیز از این روش بوده است‌.مطالعات عملی در متن صنعت به محققان اثبات کرده است که این کیفیت نیست که عامل هزینه است، بلکه ضعف کیفیت است که همواره موجب ایجاد بار مالی شده است.بنابراین آنچه که ما آن را هزینه کیفیت می خوانیم، در حقیقت همان هزینه ضعف کیفیت است. چرا که محققان به این نتیجه رسیده اند که هر آنچه برای کیفیت هزینه شود در حقیقت افزودن به دارایی هاست،تا جایی که برخی محققان برای کیفیت ترازنامه را در نظر گرفته اند وهزینه های تطابق را در سمت راست ترازنامه در نظر گرفته اند. (یعنی آنها را از جنس دارایی دانسته‌اند.) اگرچه رویکردهای حسابداری صنعتی به مقوله هزینه های کیفیت به خاطر وجود جنبه های پنهان بسیار (وجود نداشتن سرفصل حسابها به صورت آشکار) هرگز نتوانسته اند به خودی خود روشی مستقل در ارزیابی هزینه های کیفیت محسوب شوند.از آنجا که کاهش هزینه های کیفیت یک امر نسبی است و هرگز در هیچ موسسه ای دیده نشده است که این هزینه ها به صفر برسد، محققان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است با این مسئله با رویکردی مقایسه ای برخورد و از روشهای Benchmarking استفاده کنند.
مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت
پیش از این مهمترین روشهای هزینه‌یابی کیفیت را بیان کردیم. پاسخ به این سوال که هر یک از این روشها تاچه میزانی هزینه‌های کیفیت را کاهش داده وبرای چه نوع موسساتی وبا چه میزانی ازسطوح کیفیت مناسب هستند، مطلبی است که بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع به دنبال آن هستند.
هزینه های داخلی هزینه های خارجی
هزینه های آشكار هزینه های ضایعات/تعمیرات
هزینه های پیشگیرانه هزینه های گارانتی،هزینه های شكایات مشتریان
هزینه های پنهان هزینه های پاین آمدن كارایی هزینه های ارزیابی هزینه های كاهش اعتبار نزد مشتریان
جدول شماره 2
بدین منظور مورد کاوی که توسط محققان دانشگاه مك گیل انجام شده است رامی توان پاسخی به این سوال دانست که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است به منظور مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت از چهار شرکت مختلف در صنایع متفاوت دعوت شده است تا در این مورد کاوی شرکت کنند.شرکت A که در زمینه ارتباطات فعالیت می کند به خاطر تولید محصولات الکترونیک همواره رسیدن به سطح کیفی Zero Defect (نقص صفر) را سر لوحه کا ر خود قرار داده و هزینه

های کیفی را در دو قالب هزینه های تطابق و هزینه های عدم تطابق در محاسبات رسمی شرکت دخیل کرده است و برای ارائه رسمی این هزینه ها از مدل P-A-F استفاده می كند.شرکت B نیز یک شرکت الکترونیک است كه فلسفه «نقص صفر» را سرلوحه اقدامات خود قرار داده، اگر چه برنامه های آموزشی گسترده ای در جهت کیفیت در سطح سازمان پیاده کرده است، ولی از مدلی به عنوان یک مدل رسمی برای محاسبات استفاده نمی کندو بیشتر به کاهش هزینه های انطباق توجه دارد.شرکت C محصولاتی در زمینه صنایع هوایی تولید می کند. به خاطر حساسیت بالای تجهیزات تولیدی احتیاج به سطح کیفیت نقص صفر دارد و برای کاهش هزینه های کیفیت از اقدامات سازمانی و روش بهبود مستمر استفاده می کند.این

شرکت نیز مدل رسمی برای هزینه های کیفیت اتخاذ نکرده است و برنامه های هزینه یابی کیفی خودرا معطوف به ارزیابی هزینه های عدم انطباق کرده است.شرکت D یک شرکت تولید لوازم خانگی است که با سطح مشخصی از معیوبی فعالیت می کند. این شرکت مدل رسمی برای محاسبه هزینه های کیفیت ارائه نداده، ولی راهکار ارائه شده توسط مدیران، کاهش هزینه های شکست به صورت مستقیم است.خلاصه وضعیت این چهار شرکت در زمینه هزینه یابی کیفیت در جدول شماره 1 ارائه شده است.

 

كاهش هزینه های كیفیت مدل هزینه یابی هزینه های مورد بررسی استراتژی كیفیت شركت
عالی P-A-F Coc + Conc Zero defect A
خوب ندارد Coc Zero defect B
خوب ندارد Conc Zero defect C
متوسط ندارد Conc درصد مورد قبولی از معیوبی D


جدول شماره1
نتایج مورد کاوی بالا نشان می دهد هر چه موسسات، بیشتر در جهت شناسایی هزینه های ناآشکار کیفیت بکوشند و با استفاده از مدلهای رسمی سعی در مشخص کردن و به حساب آوردن این هزینه ها در قالب هزینه های رسمی و با سر فصل مشخص بکنند،همواره کاهش هزینه های کیفی بسیار چشمگیر تر بوده است.هر چند نباید از نقش موثر رویکرد کیفی موسسه(در این مثال نقص صفر) به آسانی گذشت.چرا که شرکتهای D,C,B هیچیک از مدلی به طور رسمی استفاده نکرده اند، ولی شرکت D از آنجا که رویکردی متفاوت با استراتژی Zero Defect اتخاذ کرده است، از نظر کاهش هزینه های کیفی هرگز نتوانسته است به جایگاه دو شرکت دیگر دست یابد.
استفاده از Benchmarking در تخمین هزینه‌های بدی كیفیت
در این روش سعی بر این است که هزینه‌های کیفیت هر چه بیشتر از حالت کیفی به حالت کمی و مقداری بدل شود.کمی شدن این هزینه علاوه بر اینکه باعث می‌شود هزینه های پنهان کیفیت راحت تر شناخته شود، شاخص بسیار محکمی است جهت مقایسه و بهبود.در راستای کمی شدن هر چه بیشتر تمامی هزینه ها محققان دانشگاه «آربوس» دانمارک دسته بندی جدیدی از هزینه های کیفیت ارائه کرده اند. تحقیقات نشان داده است، در صورتی که کلیه هزینه های کیفی سازمان بر اساس این مدل گرد آوری شود(جدول2) همه موارد ضعف کیفی پوشش داده شده است.
دلیل محاسبه هزینه های کیفیت:
1-با محاسبه امکان این که فعالیت های کیفی را به زیان مدیریت بیان کنیم فراهم می کند. این امر به نوبه خود باعث می شود که کیفیت به عنوان یک پارامتر تجاری در کنار سایر پارامترها مثل بازاریابی در نظر گرفته شود.
2-وارد کردن هزینه های کیفیت به میدان تجارت اهمیت کیفیت در جهت سلامت مورد تاکید قرار گرفته و رفتار و برخورد کارکنان کلیه سطوح سازمان در جهت بهبود مستمر کیفیت قرار می گیرد.
3-ایجاد تمرکز بر هزینه های ضایعات و تشخیص مشکلات بالقوه مربوطه و زمینه های کاهش هزینه و روش های بهبود.
4-نمایانگر تغییرات ناگهانی و ناهماهنگی های مرتبط به تخصیص هزینه ها، استاندارد و روش های فروش محصولات.
5-مشخص کننده موارد عدم تطابقی است که به وسیلع روش های حسابداری قرارداری قابل بررسی نستند.
6-محاسبه هزینه های کیفیت اولین قدم به سوی کنترل و بهبود است.
مدل اقتصادی هزینه های کیفیت:
هزینه های ارزیابی و پیشگیرانه در نقطه مقابل هزینه های شکست قرار دارند. یعنی هر چه یک سازمان بیشتر بر روی پیشگیری و ارزیابی هزینه صرف کند مقدار شکست های داخلی و خارجی آن کاهش می یابد.
اما بین چگونگی هزینه کردن وکاهش متقابل این هزینه ها ارتباط خطی وجود ندارد و در یک نقطه از این دو منحنی به نقطه بهینه خود می رسند و از آن به بعد تاثیر معکوس خواهند داشت. این روندها در مورد شرکت های با فرآیند سنتی و شرکت های با فرآیندهای در حال توسعه نیز متفاوت می باشد که در زیر به هر یک از آنها می پردازیم:


الف-شرکت های با فرآیند های سنتی:
در این شرکت ها با توجه به سنتی بودن فرآیند تولید، امکان رسیدن به کیفیت صددرصد و انطباق کامل محصول با مشخصه های مورد نظر از طریق اعمال فعالیت های ارزیابی و پیشگیرانه وجود ندارد و به هر حال درصدی عدم انطباق در مقایسه با آنچه باید مطابق آن باشد وجود خواهد داشت. نمودار زیر رابطه بین میزان هزینه های صرف شده در هزینه های ارزیابی و پیشگیرانه و هزینه های شکست داخلی و خارجی را نشان می دهد، همان طور که در شکل ملاحظه می شود افزایش در هزینه های ارزیابی و پیشگیرانه می تواند سبب کاهش در هزینه های شکست و در نتیجه مجموع کل هزینه های کیفیت شرکت شود اما این کاهش دائمی نبوده و در یک نقطه به صورت معکوس عمل کرده و باعث افزایش هزینه ها میگردد و نهایتا شرکت های با فرآیند سنتی نمی توانند به انطباق صددرصد کیفی دست یابند.


\

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید