بخشی از مقاله

پرورش شتر مرغ
مطابق جدول زماني ارائه شده با خريد 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خريد 10 قطعه شتر مرغ يك ساله و خريد 125 تخم شتر مرغ فعاليت پرورشي شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ هاي مولد را افزايش مي دهيم تا بتوانيم ظرفيت مزرعه را به 200 قطعه برسانيم ، كه در نهايت در پايان سال پنجم مزرعه به ظرفيت كامل مي رسد .
پرورش شتر مرغ داراي مراحلي به قرار زير است :
1- خريد شتر مرغ هاي مولد و يكساله و تخم تشر مرغ
2- ايجاد تأسيسات و ساختانهاي جهت نگهداري شتر مرغ
3- ايجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذيه شتر مرغ ها

1- شتر مرغ هاي خريداري شده براي شروع كار :
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 2
2 شتر مرغ بالغ ماده 5
3 شتر مرغ يكساله 10
4 تخم شتر مرغ 125


سال شروع (1384 )
با توجه به 5 ماده مولد خريداري شده كه هر كدام 60 عدد تخم مي گذارند و 125 عدد تخم شتر مرغ خريداري شده و همچنين در نظر گرفتن 60 الي 70 درصد قدرت باروري ، متوسط 85 درصد و 20 درصد تلفات جوجه ، 324 جوجه خواهيم داشت كه از اين تعداد 160 عدد جوجه ماده و 160 عدد جوجه نر مي باشند .
پايان سال 1384
در پايان سال 1384 تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 2
2 شتر مرغ بالغ ماده 5
3 شتر مرغ يكساله 290
4 جوجه يكروزه 300

فروش از سال 1384
با توجه به توليد و جهت بدست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
1 جوجه يكروزه 300 200 قطعه 100 قطعه
2 شتر مرغ يك ساله 290 250 قطعه 40 قطعه
سال اول 1385
تعداد بالغين ما با توجه به خريداري 7 قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خريداري 1 قطعه شتر مرغ نر و 4 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد شتر مرغ هاي بالغ در اين سال به 12 قطعه خواهد رسسيد (3 قطعه نر و 9 قطعه ماده ) كه با اين شرايط تا پايان سال 1385 انتظار توليد زير را خواهيم داشت .


پايان سال 1385
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 3
2 شتر مرغ بالغ ماده 9
3 شتر مرغ يكساله 100
4 جوجه يك روزه 540

فروش از سال 1385
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
1 جوجه يكروزه 540 400 قطعه 140 قطعه
2 شتر مرغ يك ساله 100 50 قطعه 50 قطعه


سال دوم 1386
تعداد بالغين ما با توجه به خريداري 10 قطعه شتر مرغ يكساله ( مطابق جدول -3 ) در سال 1384 كه در سال 1386 به سن بلوغ رسيده اند و خريداري 2 قطعه شتر مرغ بالغ و 6 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ 10 نر و 20 ماده مي باشد كه تا پايان سال 1386 انتظار توليد بر اساس زير را خواهيم داشت .


پايان سال 1386
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 10
2 شتر مرغ بالغ ماده 20
3 شتر مرغ يكساله 140
4 جوجه يك روزه 600

فروش از سال 1386
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
1 جوجه يكروزه 600 400 قطعه 200 قطعه
2 شتر مرغ يك ساله 140 100 قطعه 40 قطعه


سال سوم 1387
تعداد بالغين ما با توجه پرورش و نگهداري40 قطعه شتر مرغ يكساله از سال 1385 كه در سال 1387 به سن بلوغ رسيده اند، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ 25 عدد نر و
45 عدد ماده مي باشد و تا پايان سال 1387 انتظار توليد زير را خواهيم داشت .


پايان سال 1387
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .

رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 25
2 شتر مرغ بالغ ماده 45
3 شتر مرغ يكساله 200
4 جوجه يك روزه 4800

فروش از سال 1387
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
1 جوجه يكروزه 4800 2800 قطعه 2000 قطعه
2 شتر مرغ يك ساله 200 120 قطعه 100 قطعه
سال چهارم 1388
در اواسل سال 1388 تعداد بالغين ما با توجه به پرورش و نگهداري 50 قطعه شتر مرغ يكساله از سال 1386 به سن بلوغ رسيده اند ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ 40 عدد نر و 80 عدد ماده مي باشد .
پايان سال 1388
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .

رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 40
2 شتر مرغ بالغ ماده 80
3 شتر مرغ يكساله 100
4 جوجه يك روزه 2000

فروش از سال 1388
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
1 جوجه يكروزه 2000 800 قطعه 1200 قطعه
2 شتر مرغ يك ساله 100 80 قطعه 20 قطعه


سال پنجم 1389
در اوايل سال 1389 تعداد بالغين ما با توجه به پرورش و نگهداري 200 قطعه شتر مرغ يكساله از سال 1387 كه در سال 1389 به سن بلوغ رسيده اند ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ 65 عدد نر و 135 عدد ماده مي باشد كه در اين سال ظرفيت پروژه به 200 عدد شتر مرغ بالغ رسيده است .


پايان سال 1389
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
1 شتر مرغ بالغ نر 65
2 شتر مرغ بالغ ماده 135
3 شتر مرغ يكساله 1200
4 جوجه يك روزه 8100

در سال هاي بعد توليدات و عرضه آن به كشور ايران و صادرات محصول مطابق با جدول -1 خواهد بود .
الف – تخم شتر مرغ 2000 عدد
ب- جوجه يك روزه 1000 عدد
ج- شتر مرغ سه ماهه 800 عدد
د- شتر مرغ يكساله آماده فروش 500 عدد
ه‍ - شتر مرغ يكساله كشتاري 700 عدد


جدول -1
گسترش زماني گله مولد تا رسيدن به ظرفيت كامل مزرعه با توجه به حيوانات خريداري شده مطابق جدول زير مي باشد .
نوع حيوان سال صفر سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
شتر مرغ نر بالغ 2 3 10 25 40 65
شتر مرغ ماده بالغ 5 9 20 45 80 135
جمع 7 12 30 70 120 200

ساختار گله توليدي با احتساب تلفات در زمان ظرفيت كامل مزروع
شرح تعداد
مجموع تخمهاي جمع آوري شده از 135 ماده مولد با احتساب 60 عدد براي هر يك 8100 = 135×60
مجموع تخم هاي بارور با احتساب 80 درصد باروري و فروش 2000 عدد از آنها 6400=8/0×8100
4400=2000-6400
تعداد جوجه هاي يكروزه با احتساب 80 درصد قدرت زنده ماندن و فروش 1000 قطعه از آنها 3520=80/0×4400
2520=1000-3520
تعداد شتر مرغ هاي سه ماهه با احتساب 85 درصد قدرت زنده ماندن و فروش 800 قطعه آنها 2142=85/0×25200
1342=800-2142
تعداد شتر مرغ هاي يكساله با احتساب 90 درصد زنده ماندن و فروش يا كشتار 1207=9/0×1342

ساختمان و تاسيسات
براي نگهداري شتر مرغ ها از حصار و سايه بان ( پناهگاه ) به همراه چراهگاه مناسب مي گردد . براي هر شتر مرغ بالغ 4300 متر (5 عدد چراگاه 17 هكتاري كه در هر چراگاه 39 شتر مرغ مولد نگهداري مي شود) و براي شتر مرغ هاي پرواري حدوداً 11 متر (5 عدد چراگاه 2500 متري كه در هر چراگاه 240 شتر مرغ پرواري نگهداري مي شود). همچنين در اين طرح براي مولد ها بطور جداگانه محل عراضي كشت علوفه نيز در نظر گرفته شده است كه حدوداً 80 هكتار مي باشد.

سايبان پيش بيني شده براي 39 شتر مرغ مولد و براي پرواري ها حدوداً 240 قطعه در نظر گرفته شده است . بدهي است محوطه نگهداري بايستي عاري از هر گونه اشياء براق و تيز باشد . حصار كشي ها در دو نوع شيمي و فنس ( توري ها با چشمه ريز ) با ارتفاع 5/1 تا 2 متر در نظر گرفته شده است كه نوع اول عمدتاً براي چراگاه و نوع دوم براي بهار بند استفاده خواهد شد . براي تغذيه پرنده ها از آبشخور و دان خوري ها مناسب و قابل شستشو استفاده شده است . جهت جوجه كشي محلي براي نگهداري تخم ها و دستگاه آنكوباتور ، هچر و نيز محل پرورش جوجه با تجهرزات لازم و قابليت ضو عفوني در نظر گرفته شده است و همچنين 5 دستگاه آنكوباتور و 1 دستگاه هچر در نظر گرفته شده است .

بطور كلي سطح مورد نياز براي تاسيسات و تجهيزات همراه با ساير اماكن پيش بيني شده از قبيل ساختمان هاي اداري ، كارگري و نيز قرنطينه و امور بهداشتي و كشت دانه براي تغذيه ، شتر مرغ ها حدوداً 200 هكتار مي باشد كه محوطه چراه گاه ها و يونجه زار ها و بهار بند ها فنس كشي مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید