بخشی از مقاله

کود های شیمیایی

کنترل کیفیت کود
قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)
با تصویب این قانون در سال 1997 قانون کود ( 1960و 1982 ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون -- به کلمه " کود " اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی "ترکیبات کشاورزی" به صورت زیر تعریف شده است:
" هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. "

هدف از تصویب این قانون

الف) جلوگیری از خطرات مربوط به استفاده از ترکیبات شیمیایی به خصوص در مورد تجارت این ترکیبات امنیت حیوانات ایمنی در کشاورزی
ب) حصول اطمینان از عدم کاهش سطح استاندارد محصولات داخلی به دلیل استفاده از این ترکیبات شیمیایی
ج) حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده نسبت به خواص این ترکیبات شیمیایی
بنابراین این قانون در خصوص کیفیت کود نیست بلکه جهت فراهم ساختن شرایط برای استفاده ایمن از این کودهاست . این قانون توسط ----- ارائه شده است ------ نظارت و ثبت تمامی مبادلان انجام شده تحت عنوان ترکیبات کشاورزی می باشد.
قانون ---- از ان جهت حائز اهمیت است که بهتر توسعه و اعمال ضوابط حرفه ای را فراهم می سازد.

ضوابط حرفه ای کود

طبق قانون مدیریت صنایع ( 1991 ) تمامی شهروندان وظیفه دارند تا از هر گونه فعالیت و یا عمل که به محیط زیست آسیب می رساند اجتناب کنند. این قانون شامل کود هم می شود.
به همین اساس سازمان صنایع تولیدی کود قانون مخصوص به کود را برای تمامی بخشها از جمله جنگلداری باغداری پرورش گل و کشاورزی تصویب کرد. این قانون دو هدف عمده دنبال می کند:

- اعمال مقررات مربوط به سیاستهای منطقه ای و طرح های ایالتی که از نظر RMA ضروری می باشد.
- تعیین یک چهارجوب ابزار و اطلاعات انطور که مصرف کنندگان از کود بتوانند خطرات زیستی و اجتماعی این کودها و همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل انبار توزیع و مصارف کشاورزی انها را ارزیابی و کنترل نمایند.
این قانون تجویزی نیست اما بیان کننده فرایندی است که اگر به ان عمل شود ضامن مصرف اقتصادی همراه با کمترین خطرات زیستی و اجتماعی می باشد. عناصر اصلی این فرآیند بر مبنای چهارچوب ارزیابی مدیریت زمینهای قابل کشت ( feslm) می باشد. در این فرآیند هر نوع مدیریتی که در خصوص زمینهای قابل کشت وجود دارد تعریف شده است و به تمامی موارد ذیل نیز پرداخته شده است:

1- آیا استفاده از کود میزان تولید محصول را افزایش می دهد یا خیر؟
2- ایا استفاده از این کود خطرات مربوط به تولید محصول دلخواه را کاهش می دهد؟
3- ایا این کود خطری برای محیط زیست ندارد؟
4- ایا از نظر اجتماعی قابل قبول است؟
5- ایا استفاده از این کود مقرون به صرفه است؟

این قانون از سه بخش تشکیل شده است: در بخش اول اصول و مبانی این قانون بنیان شده است. بخش دوم به راهنمایی و اموزش مصرف کنندگان در تمامی بخش ها یعنی جنگلداری زراعت باغداری و کشاورزی می پردازد. بخش سوم نیز مجموعه ای از دستورالعملهایی است که شامل تمامی اطلاعات و منابع مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب می باشد.
این دستور العمل امروزه به عنوان یکی از قوانین اصلی acvs شناخته می شود. این قانون حتی به تایید شوراهای محلی نیز رسیده است و در بسیاری از پروژه ای ابی و خاکی مورد اعمال می شود. در سالهای اتی باید تلاشهای بیشتری برای تنظیم و اجرای عملی این قانون در سطح مصرف فردی از کود انجام پذیرد.

بر اساس این قانون هر نوع کود می بایست دارای 2 نشان استاندارد کیفیت باشد:
نشان کود و نشان توزیع.
شورای کیفیت کود:
این شورا در سال 2002 توسط اتحادیه کشاورزان تشکیل شد و نتیجه ان تعیین دو استاندارد کیفیت یعنی نشان کود و نشان توزیع بود.

نشان کود

در سال 1992 اتحادیه کشاورزان نیوزلند یک استاندارد کیفیت جدید برای کود تعیین کردند که نام ان " نشان کود " بود. انها تحت این نشان تجاری توانستند کیفیت کود را برای اعضا و مصرف کنندگان تضمین کنند.
در این استاندارد جدید کود به طور جامع تعریفشده است و شامل تمامی 16 ماده غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه و همچنین کبالتco)) سلنیوم (se) و آیواین (i) که برای تولید حیوانات ضروری می باشند می شود. ( فصل 6 را مطلعه کنید )

طبق ای ناستاندارد کود به مواد یا ترکیباتی اتلاق می شود که برای نگهداری افزایش رشد حاصلخیزی و افزایش کیفیت گیاهان و همچنین به طور غیر مستقیم برای رشد حیوانات که از این گیاهان تغذیه می کنند مناسب می باشند.
هدف اولیه از تعیین این استاندارد حصول اطمینان از مطابقت محتوی کود با اطلاعاتی می باشد که بر روی بر چسب انها ذکر می شود. بدین منظور کیفیت تمامی محصولات ثبت شده به طور مرتب مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه قانون بررسی محصولات جز قوانین جانبی کیفیت maf محسوب می شود. واضح است که "ستاندارد کود" ترکیبات کود را هم در بر می گیرد. کیفیت ترکیبات کود از طریق کنترل محتوی غذایی انها صورت نمی گیرد بلکه توجه و کنترل بیشتر بر روی مراحل و روشهای تولید این ترکیبات می باشد.

نشان توزیع

" نشان توزیع " در سال 1994 توسط انجمن پخش و توزیع کود در نیوزلند به تصویب رسید. هدف از این اقدام تعیین استانداردی لازم برای اطمینان از کاربرد و استفاده دقیق و مناسب از کود می باشد.
در سال 2000 این استاندارد به تصویب اتحادیه کشاورزان نیوزلند رسید تا در کنار " نشان کود " مورد کنترل قرار گیرد.

توافق نامه ها

بر اساس قانون ( توافق ) بین المللی مبنی بر ذکر محتویات غذایی کود ها شرکت های تولید کننده بایست اطلاعات مربوط به محتویات غذایی کود ها را به ترتیب نیتروژن (n) فسفر (p) پتاسیم (k) و در صورت لزوم سولفور (s) و منیزیم ( mg) بر روی برچسب انها ذکر کنند.
بنابراین مشاهده یک سری اعداد نظیر 12-12-14 بر روی بر چسب کود ها نشان دهنده ان است که این کود محتوی 14 درصد نیتروژن 12 درصد فسفر و 12 درصد پتاسیم می باشد. در کشور نیوزلند این اعداد معرف چگالی عناصر به کار رفته در این محصول می باشد.
دو عنصر منزیم و پتاسیم معمولا در ترکیبات به صورت اکسید k2o,p2o5 بیان می شوند.
در جدول 301 برای تعیین میزان عناصر لازم جهت تبدیل انها به اکسید یک مقیاس معرفی شده است. بنا بر این 10 درصد پتاسیم معادل k2oدرصد10/2 و ده درصد فسفر معادل 23 درصد p2o5 می باشد.

فرآيندهاي صنعتي

فرآيندهاي صنعتي پيشرفت كرده است. به منظور تبديا طيعي مواد خام در حال واكنش به روشي نوتر به آساني موجود شوند. در مورد PوS مواد خام سنگ فسفات ، عنصر S مي باشد نيتروژن از اتمسفر به دست ميآيد. فرآيندهايي نيز وجود دارند كه سبب متمركز شدن نوترنيت ها م يگردد به صورتي كه مي تواند به آساني پراكنده يا منتقل شوند قبل از اينكه فرآيند هاي شيميايي توسعه يابند. بيشتر براي حصول به اين مقصد به بقاياي چرخه انسان و گياه و كود گياهي.
مواد گياهي توجه دانست. به گونه اي كه با نام محصولات سبز و استخوان ها و مواد كاني و معدني زمين مشهور بودند. در برابر اين تكنيك هاي به ثبوت رسيده و خوب قديمي فرآيند هاي شيمياي فوايد بيشتري را ارئه دادند. درستي ريسك ها كاهش داده شده و محصولات با تمركز بالا مي توانند به گونه اي آسانتر و با قدرت و بخش گسترش سريعتر و البته با زحمت كمتر توليد مي شوند LIEBIG بدر حاصلخيزي مدرن خاك در سال 1840 كشف كرد كه با در رابطه گذاشتن يا مرتبط كردن استخوان و اسيد فسفات ها در اين مخلوط براي گياهان توليد مي شوند.

LAWES در سال 1842 يك فرآيند را به ثبت رساند به وسيله يك كود فسفر متمركز كهsuper phoosphorale ناميده شد.
كه از كود مرغان دريايي و مواد خام فسفاتتيك ديگر توليد مي شود.
پي گيري اين كار به توسعه rothamsted در اينگليس سپرده شد

که یکی از مشهورترن ایستگها های کشاورزی در جهان است .
بعد از جنگ جهانی اول فرآیندهای دیگر توسعه یافتند . آن کشف شد که جمع یا متمرکزp می تواند. بیشتر افزایش یابد،super phosphat سرو دوگانه گسترش و تکمیل شد.
نیتروژن می توتند از اتمسفر حاصل شود و تولید کننده آمونیاک و محصولات ترکیبی N,P از قبیلDAP می باشد.صنعت تولید کود نیوزیلند همه کشاورزان و پرورش دهندگان گل را بارنج کامل از محصولات مناسب برای محصول و محصولات مورد نیاز چراگاه ها حمایت می کند و احتیاجات این گروه را تامین می نماید . دو تولید کننده بزرگ کود در نیوزیلند وجود دارد.

سوپر فسفات و شنقاقش در پنچ کارخانه در سرتاسر کشور تولید می شود و UREAدر کارخانه بالانس در کاینیKAPUNI تولید میشود تمام کودهای حاصل دیگر وارد می وشند.
مواد خام:نیوزیلند سنگ فسفات رااز جزایر NAURU ، اقیانوس آرام، MAKATEA وCHRISTMAS (کریسمس)وارد می کند. همه اینها ذخایر با کیفیت بالا و کیفیت فیزیکی خوب و یک تسعیر بالا از آب غیر قابل حل یا حل شدنی به آب حلال نسبتا پیچیده می باشد.
به طور متداول سنگ فسفات از شرکت های خصوصیJORDAN (جردن) ESRAEL (اسرائیل)و آمریکایی جنوبی خریده می شود ئ به طور کلی این سنگ ها مقدار فسفات کمتری دارند و یک محصول با کیفیت فیزیکی پایین تری تولید می کند. به گونه ای که سنگ فسفات جزایر آرام PACIFIC بسیار غنی تر می باشد.
هم اکنون تلاش و کوشش بیشتری جهت یافتن و ذخایر فسفات صورت گرفته است استرالیا یک ذخایر بزرگ از سنگ فسفات در مرکز کود نیوزیلند دارد که یعنی حدود 1/14 درصد که برای کارخانه های کودسازی مناسب می باشد.

نیوزیلند نیز ذخایر غیر قابل دسترسی بزرگی دارد که این ذخایر زیر دریا و سواحل غربی دور از دسترس در هوکیانگ HOKIANG واقع شده است این فسفات ها به طور متوسط در حودو0/9 بوده و جزء سنگ های ارتجاعی دسته بندی می شوند .با این حال هنوز تکنولوژی برای بهره برداری از این ذخایر موجود نمباشد. به طور کلی طبق آینده پیش بینی شده به نظر می رسد که احتیاجات انسان به این کانی بسیار زیاد باشد علاوه به این تکنولوژی تکمیل شده است به منظور استفاده از ضخره های با نمره پایین تر برای کارخانه های صنعتی.
نیوزیلند همه سولفور را برای تولید اسید فسفریک از آمریکای شمالی و همچنین کانادا و ایالات متحده آمریکا وارد می کند. این مواد به شکل عنصری تقریبا خالص سولفور وارد می شوند به گونه ای که قبل از تولید اسید سولفوریک احتیاج به باز تولید نمی باشد.
ذخایر کمی سولفور در مرکز جزایر شمالی وجود دارد اما این ذخایر برای تولید اسید سولفوریک مناسب نمی باشند . به طوری متداول نیوزیلند در حدود 3 میلیون تن سولفور وارد می کند.

محصولات سوپر فسفات

سنگ فسفات به طور کلی در ظاهر شنی به نظر می رسد، ذراتی در سایز 1تا12 میلیمتر که به سهولت در این واکنش فسفات با اسید فسفریک و صخره ترکیب می شود. به همراه پودر تاکلوم که در یک آسیاب قرار می گیرند. از آنجا آن به یک جریان هوا وارد شد.و در سیلو ها انبار می گردند.
مواد با سایز بزرگتر به داخل آسیاب باز می گردند. سنگ های حاصل در مغیاس و میزان مورد احتیاج کنترل می شود و سپس آن ها را به داخل مخلوط کن می ریزند جایی که آن تماس می یابد با اسید فسفریک وآب نتیجه واکنش فسفات غیر قابل حل را به فسفات قابل حل در آب تبدیل می کند .
جدول قسمت اول کشور، قسمت دوم نواحی، قسمت سوم درست دی اکسید کربن CO2 ، قسمت چهارم واکنش پذیریHIGH (بالا)، MEDIUM (متوسط)، و غیره. (پایین).
نکات 1) درون هر ناحیه جغرافیایی درجات مختلفی از سنگ فسفات موجود است و نهایتآ آنالیزها بستگی دارند به تعهدات صنعت زای مکان ها.
2)تقریبآ همیشه کربنات سدیم با سنگ فسفات ترکیب می شود در طول تولید و واکنش سدم فسفات تقریبآ به طور کامل تبدیل به گاز CO2 می شود این به معنی آن است که سنگ فسفات با گنجایش زیادی از کربنات سدیم که محصولات نهایی کمتری در هر تن تولید می کند نسبت به آنها باکربنات سدیم پایین.

3)صخره ها با اندرکش بالامناسب هستند برای کار برد مستقیم.
4)رخ داده ای فلوراید قسمتی از ساختمان اپاتیت هستند در حالی که بیشتر اندرکش ها با H2SO4 فلوراید کلسیم تولید می کند برخی به شکل گاز آزاد می شوند و باید به سختی مالش داده شوند به منظور ممانعت از شارژ شدن اتمسفر (تخله الکتریکی).
بیشتر سنگ های فسفات به شکل ذخایر رسوبی پیدا می شوند که میلیون ها سال قبل تشکیل شده اند هنگامی که صخره ها با اسید واکنش می دهند این سولفید ها به صورت ترکیبات خوشبویی آزاد می شوند.
ساده ترین معادله شیمیایی برای اندرکنش بین سنگ فسفات و اسید سولفوریک به قرار زیر می باشند:

2CA5(DO4)3F+6H2SO4+3H2O فسفر هاي غير قابل حل 3CA(H2PO4)2H2O+6CASO4+CAF2
یک تن از سنگ فسفات در حدود 65/1 تن سوپر فسفات تولید می کند، نتیجه آمیختن و ترکیب که پس از این مرحله به داخل اتاقک واکنش وارد می شود یک مخزن که
یک طبقه دوار در حال حرکت به صورتی آهسته دارد.زمانی که در مخزن باقی می ماند در حدود 20 دقیقه می باشد که در طی این زمان مخلوط به شکل یک قالب مشخص در می آید. دستگاه در حال حرکت این CAKE یا قالب را به کتر در حال چرخش منتقل م یکند که کیک را به تسمه انتقال منتقل می کند.
زمان پنهانی در پناهگاه بسیار بحرانی است زیرا در این مرحله تغییرات اندرکنش های شیمیای رخ می دهد و ماده مورد نظر به یک کریستال شیمیایی قابل حل و به شکل یک جامد تبیدل می شود.

کیک یا قالب مورد نظر سپس دندانه دندانه می شود. این خواسته به وسیله چرخش ماده در یک استوانه خطی لاستیکی حاصل می شود به طوریکه یک تاثیر سرمایش سبب متراکم شدن ذرات می شوند. آب به منظور تبدیل شدن به بسته های مورد نیاز جمع می شود، یک غربال در استوانه بیرون پوست ذرات را می کند و به دنبال آن چکش های شکننده عمل می کنند، این ها ذرات درون دندانه ها می چرخند اگر چه آن همیشه مورد استفاده قرار نمی گیرند با این حال گرانولاسیون امروزه بسیار مهم است..
یک محصول از ذرات با سایز ثابت و سخت و محکم از لحاظ کمایت و موثر بودن در حال انتقال گسترش و ترکیب شدن هستند. اهمیت بیشتر گرانولاسیون به خاطر کاهش مشکلات و مخاطرات گردو غبار می باشد.

در سوپر فسفات دانه دانه سپس به کانویر دستگاه حمل ونقل به منظور حفاظت منتقل می شود.
کنترل دما و رطوبت به منظور حفظ و نگهداری تکامل رویداد ها و اندرکشش شیمیایی بسیار ضروری است . یک مراقبت کم چنیدین روزه نیز بعد از انتقال و فرستادن محسولات لازم می باشد.

محصولات اسید سولفوریک

عنصر ذوب می شود سپس در یک دیگ با هوای خنک جوشانده یا سوزانده می شود.
این احتراق رخ می دهد و مقدار زیادی گرما تولید می شود . این گرما تسخیر می شود و استفاده می وشد برای راندن ژناراتور های قوی که برق تولید می کنند به گونه ای که برای گرداندن همه دستگاه های سوپر فسفات استفاده می شود و الکتریسته اضافی به شبکه اصلی فرستاده می شود.
محصول گاز دی اکسید سولفور بیشتر از یک کاتالیزگر پنتاکسید و انادیوم عبور داده می شود در حالی که آن را تبدیل می کند به تری اکسید سولفور و سپس در آب جذب شده و حدود98% اسیدسولفوریک تولید می کند.

بنابراین فرآیند های ضروری به این قرارند:
گرما+ SO1 اكسيژن+S عنصر

كاتاليزSO2+SO3

H2SO4 آب+ SO3

اسید سولفوریک جمع شده سپس انبار شده و با 73% آب رقیق می گردد این عمل در یک مخلوط کن رخ می دهد. به منظور توليد سوپر فسفات مي باشد.

محصولات UREA:گاز طبيعي سولفور شده و گرما داده شده با بخار واكنش داده مي شود وارد واكنش مي شود. به منظور اصلاح كردن كار ابتدايي به منظور اصلاح سازي. اين هست كه ظرف عمودي كود و گاز مستعل با تيوب پر از كاتاليزور در درون آن كه مخلوط واكنش از آن عبور مي كند. براي توليد كردن منواكسيد كربن ، دي اكسيد كربن و هيدروژن CH4+H2O→CO+CO2+H2 در دومين مرحله خالص سازي يك مقدار كنترل شده از هوا به اين مخلوط اظافه مي شود.به منظور توليد گاز سفتز شده به نسبت صحيحي از هيدروژن به نيتروژن سپس گاز عبور داده مي شود به مبدل ها جايي كه مونواكسيد كربن به دي اكسيد كربن تبديل CO+H2O→CO4_H2O مي شود.

بعد از اين مرحله گازهاي سفتز شده فشرده مي گردد. فرآيند فشردگي گازها كه تركيبي از گازهاي اصلي هيدروژن و نيتروژن مي باشد با حلقه آمونيا تغذيه مي شوند و از مبدل نستز آمونيا عبور داده مي شود.
3H2+N2→ZNH3 پس گازها فريز مي شوند و امونيا به خاطر كنار كشيدن از مرحله چرخش گاز نستز مثل يك مايع متراكم مي شود. اين محصول بيش از 5/99 درصد خالص بوده و به شكل مايع ذخيره مي شود. مايع دفع شده آمونيا از انبار بادي اكسيد كربن در واكنش نستز UREA تركيب مي شود.
محصول نتيجه تركيبي از آب UREA و يك مقدار متوسط از محصولكربنات آمونيوم مي باشد.

2NH3+CO2→ NH2COONH4→NH2CONH2HH2O
كه جدا سازي مي شود از AGUEAUSAREA در يك تلاش سه مرحله اي ، اين مرحله پاكسازي يك بخار آب توليد مي كند كه براي واكنش ثانويه UREAوارد چرخه مي شود.
AGUEOS UREA به وسيله آب تبخير شده اغز محصول جدا متمركز مي شود كه سپس دانه دانه مي شود در يك مخلوط از فوارة سيال مانند.
سپس UREA دانه دانه شده به يك مخزن با حجم زياد منتقل مي شود و براي توزيع شدن بين استفاده كننده ها آماده مي شود. ظرف يا ظرفيت متعادل .
نيتروژن %46
اكسيژن %27
كربن %20
هيدروژن %7

عناصر ضروري گياهان به اين ترتيب مشخص مي شوند كمبود يك عنصر ضروري باعث مي شود كه گياه نتواند چرخه اي نستز و فتو نستز خود را كامل كند چنين كمبودي مخصوص عنصر مورد نظر است و مي تواند آن را جلوگيري يا اصلاح شود تنها با اضافه كردن آن عنصر و اين عنصر به طور مستقيم شامل تغذيه گياه جدااز تاثيرات احتمالي در اصلاح شرايط نا مناسب شيميايي يا شرايط ديگر حاك يا مكمل هاي غذايي مي شودعناصر مغزي ضروري معمولا به در بخش عناصر اصلي و فرعي تقسيم مي شود كه گاهي اوقات به عناصر جزئي اتلاق مي شود مغزي اصلي و علائم شيمياي آنها عباتند از كربن ( C )، هيدروژن( H)، نيتروژن( O)، فسفر( N )،پتاسيم( F)، كلسيم( CA )، و منيزيم(MG ) سولفور( S )،عناصر فرعي عبارتند از مس( CU)، روي( ZN )، برم( B)، منگنز( MN )، آهن( FE)، كلر( CL )، و ميلينيم( MO ) بعضي از گياهان مهم از نظر كشاورزي وجود دارند كه به عناصر افزودني واضافه نياز دارند به عنوان مثال سديم مورد نياز بعضي از محصولات مانند چغندار قند و چغندر معمولي مي باشد.

هم چنين سبزيجات نمي توانند نيتروژن اتمسفر را جذب كنند اثر كبالت كافي نباشد در اين حالت ريزوبيا در ريشه بيشتر از گياه مادر به كبلت احتياج دراد ميزان نياز خيلي نياز نيست و خاك هم در نيوزلندم كبالت كافي براي اين منظور دارد اما آنها ي كه كم كبالت هستند براي استفاده و نگهداري حيوانات ، هم چنين نظير5 وجود دارند كه بعضي حالات جانشين مولونيوم( MO )گردد اما اين نظريه ها غير قابل بحث است

از شانزده عنصر ضروري كربن ، هيدرورژن ،و اكسيژن توسط گياه هم از اتمسفر تحت عنوان دي اكسيد كربن طي مرحله فتوسنتز گرفته مي شودو هم ازآب تركيب اين سه عنصر تشكيل كربوهيدارت ها را در گياه مي دهند و 90تا 95% درصد مواد خشك گياه را تشكيل مي دهد سيزده عنصر باقي مانده در خاك توسط ريشه به دست مي آيد و بقيه 5 تا 10% مواد خشك گياه را تشكيل مي دهد سبزيجات كمي متفاوتند يك نوع باكتري به نام ريزوبيا در رشيه آن توانايي آن را دارند كه از نيتروژن اتمسفر استفاده كند كه آنها جذب گياه ميزبان مي شوند اين نيتروژن جذب شده بوسله سبزي استفاده شده و سپس از مرگ گياه به خاك بر مي گردد و يا بوسيله حيوانات استفاده مي گردد چون هر شانزده مغزي براي رشد گياه ضروري هستند در نتيجه ميزان رشد گياه مشخص است .

چيزهاي ديگر مانند ساير فنري هستند كه محدودند اين اصطلاحي است مشهور به قانون فيوموم يا حداقل لاي بگ. اين قانون اصلي تغذيه گياه در آخر قرن نوزدهم به وجود آمد و با بهر گيري از بيشتر از صد سال تحقيق به اين واقعيت مي رسد كه بعضي از عناصري اثر متقابل دارند بنابراين محدويت پتاسيم مي تواند اصلاح شود تا حدي با به كار گيري سيرم همچنين منفز و سولفور مانند كلسيم و منيزيم در هم ديگر تاثير متقابل دارند تاثيرات قانون دوم واقعيت اجتناب ناپذير قانون حداقل را خنثي نمي كند آن هنوز قانون خوبي و عملي است كه براي فهميدن نقش تغذيه گياه از اين گروه 5 عنصر هستند ( N,P,KS,MG )فلزي هاي فرعي يا مكمل به خاك توسط كودها افزوده مي شود اين 5 مكمل پايه صنعت كود نيوزيلند است.


در حالي كه كلسيم كه نيز يك مغزي و تقويت كننده گياه است در نيوزيلند به ندرت از كودها به عنوان منبع كلسيم استفاده مي شود چند دليل براي اين وجود دارند كمبود كلسيم خاك در خاك هاي جوان نيوزيلند وجود ندارند كه معمولا كلسيم كافي به خاك اضافه مي شود به عنوان تركيبي از سوپر فسفات آهك.
نيوزيلند در استفاده به عنوان يك كاربرد تاكتيكي است براي ميزان كمبود هاي تغذيه اين فسفات است با سيستم هاي محصولات كشاورزي علمي كه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته كه وابسته به توليدات زياد كودهاي نيتروژن است در جهان نشان مي دهد كه گياهان و همچنين مقادير مورد نياز براي رشد گياه به ترتيب مهم مغزي ها جانبي NEK> PEJ>MGاست كه اما در تعارف قديمي براي كمبود تغذيه دستورP>S>K>MG> است از آن جا كه نيتروژن براي تركيب پروتئين پروتوپل

لازم است و چون پروتئين ها يك بخش سازمان يابي براي امام موجودات زنده هستند، نيتروژن يك تاثير جانبي روي كيفيت گياه دارد. يك تركيب ضروري از كلرفيل، در رنگي سبزين است كه براي فتو سنتز ضروري و حياتي است مراحلي
كه باآن نور خورشيد تبديل انرژي در گياه مي گردد به تدريج از رشد منو افتند.آن هم چنين محتويات پروتئين كم تري دارند و هم چنين ارزش غذايي كم دارند بتابراين نيتروژن اضافي نيز مي تواند باعث رشد بيش از حد نياز گياه شود كه اين خود باعث بروز مشكلاتي در حبوبات و توليدات ديگر با رشد بيش از اندازه و غير ضروري شود و اين مي تواند باعث بروز بيماري هاي درجه دوم شود .
گرده افشاني ضعيف در نتيجه دانه ضعيف ترند كمبود برم به ندرت در چراگا ه ها و مراتع اتفاقي مي افتد اما مي توان روي علفزارها و محصولات دانه سبزي تا ثير داشته باشند.
نشانه كمبود: كمبودبرم در گياهان مختلف متفاوت است در يونچه برگ هاي جوان زرد مي شوند در حالي در گياهان تر برگ ها داراي نقاط قرمز رنگ است در برنج و شلغم كمبود برم باعث رنگ قهوه اي شدن گياه كه ريشه داراي ظاهري در با آب قهوه اي رنگ و ساقه اي پوك و ميان نمي گردد براي بقيه محصولات نشانه ها ممكن است مانند جدول زير باشد.

نشانه ها

كرك هاي داخل و خارجي به هم پيچيده شكوفه     

غنچه ها خشكيده

ريختن زياد ميوه ها،برگ هاي زرد رنگ

از رشد نمو افتادن- ساقه هاي پوك گياهان جوان

محصول

درخت سيب

هلو

ليمو

سبزيجات –كاهو- و كلام

كلر نقش كلر به طور دقيق مشخص نيست برخي بر اين اعتقادند كه كلر عمل فتو سنتز را كامل م يكند نشانه هاي كمبود هيچ كلري نيوزلند گزارش نشده است اگر چه در در كمبود هايي در بعضي از محولات گياهي وجود دارد اين احتمال به خاطر موفقيت جغرافيايي و نزديكي بيشتر خاك آن به نمك و شوري آب درياست. 24 مس نقش عمل مس تشكيل دهنده و سازنده پروتئين هاست و شامل انتقال انرژي و فتوسنتز و ترشحات است شبزيجات هم چينين به مس براي مراحل جذب نيتروژن احتياج دارند نشانه هاي كمبود نشانه ها بيشتر در برگ هاي جوان تر قابل مشاهده است.

نشانه ها براي محصولات عبارتند از:

نشانه هاي خشك شدن انتهاي شاخه هاي كوچك يا جوانه ها و برگ هاموجي شكل داراي خال

محصول ليمو

برگهاي سوخته و خراب شده

حبوبات و غلات

زرد شدن برگها

ذرت

خشك شدن انتهاي برگها

سبزيجات

گياه به ظاهر سفيد رنگ و ريشه و ساقه از رشد مي افتد

بطور كلي


كودها و كاربردشان

كودهاي جامد

اكثر كودهاي به كاربرد شده در نيوزلند به شكل جامد هستند. جدول زير راهنماي كلي براي كاربرد كاربرد كودهاي n وp وk وs كه بيشتر استفاده مي گردد مي باشد.محصولات گنجانده شده، محصولات قليايي هستند.
این محصولات در زمانی که به تنهایی یا به صورت یک ترکیب (ترکیب با دیگر محصولات) استفاده می شوند نیاز های مواد مغزی را برای اثر حالت ها بر آورده می کنند. برای سهولت, ترکیبات استاندارد و ترکیبات این محصولات قلیایی تهیه و به عنوان طرح استاندارد کود فروخته می شود. مثال ها شامل اسید فسفریک ÷تاسیم و مقداری از محصولاتsuperplus و magphos می باشد.

افزودننی ها مانند عناصر کم اهمیت می توانند به عنوان ترکیبات خاص و مورد نیاز و ترکیبات محصولات قلیایی گنجانده شوند که طرح های غیر استاندارد کود هستند و می تونند برای بر آورد نیاز های خاص تولید شوند./
محصولات از سوپر (خوب) حل شدنی و سوپر سه گانه تا مکحصولات آزاد دیر اثر که تنها اگرph کمتر 6 و میزان بارندگی بیشتر از 800mm باشد و در حالت حفظ و نگهداری استفاده شوند, طبقه بندی می گردند. سوپر فسفات نیز شامل s است و خمل کننده ایداآلی برای افزودنی ها و عناصر ناچیز است . PوS مواد مغذی اصلی مورد نیاز خاک های چوپانی هستند.

پتاس می تواند به بیشتر محصولات قلیایی مانند سوپر برای دادن مقداری از نسبت های K و P افزودنه شود. فرمول استاندارد در برگیرنده پتاس در بسیاری از جاها استفاده نی شئد. 15 در صد پتاس شامل 8 درصد K باضریب یک Pو 12 می باشد. 3 درصد پتاس شامل 15 درصد K با ضریب تقریبا 2 می باشد. این محصولات در مزارع لبنیاتی و مزارعی که از آن لبنیات تهیه می شود . چراگاه های علوفه خشک و علوفه سیلو شده و محصولاتی که دوستدار K زیاد هستند (مانند کیوی)زیاد استفاده پتاس بیشتر موباتتاس استفاده شود.

اين محصولات ، s بنيادين را در بر مي گيرند و براي اينكه با محصولات ديگر استفاده شوند فرمول بندي مي شوند. آنها معمولا به ويژ در خا ك هايي كه s زياد، را تصفيه كردند(مانند خاك هاي مرو، و كودهاي گياهي براي كاربرد در پاييز استفاده مي شوند. سوپر سولفار 30 شامل 1% سولفاتS (از سوپر) و 2%S بينادي ، از
افزودن S حل شده به سوپر ، مي باشد. آن فرمول ايده آلي است كه شامل S آزاد دير اثر زود اثر مي باشد.S بنيادين، سايز ذرات كوچك را دارد و كاملا در 12 ماه در وسط اوضاع جزيره شمالي اكسيد خواهد شد. افزودن S بنيادين حداكثر تا 40% مي تواند انجام شود اما سايز ذره بزرگتر است كه ضريب اكسيد اسيون را كاهش مي دهد.
كودهاي در بر گيرندهMG ، در بريدگي نواحي به طور مداوم براي علوفه خشك و علوفه سيلو شده براي اكثر محصولات باغباني، ضروري هستند كريسوليت سوپر با افزودن سنگ كرسيوليت به سوپر در زمان توليد ساخته مي شوددهانه MAGPHAS شامل E-MOG ، (54% MOG) مي باشد و براي فراهم كردنMG و P در جايي كه نياز مي شود ، فرمول بندي مي گردد .

دهانهMOGPHOS ، شامل غلظت هاي بالاتري از P و MG نسبت به اينكه با كرسيوليت سوپر به نتيجه برسند، مي باشند.
DAP محصول آناليز زياد كه شامل غلظت هاي مشابه N و Pاست مي باشد. آن براي چراگههاي و محصولات
به ويژه در جايي كه داده هاي بالاتري از N مورد نياز مي شود استفاده شوند، آنها جداي از بذر ها جاي داده مي شوند.
سولفات آمونياك شامل غلظت هاي مشابهي از N و S است و مناسبترين محصول N براي تركيب با ديگر كودهاي را استاندارد مي باشد. اوره اي كه N زياد دارد كودي است كه بيشترين غلظت N را دارا است و براي تركيب با ديگر كود ها سفارش مي شود. نيترات آمونياك كلسيم (AN ) محصول ويژه N هست كه حاوي K وn (در شغل هاي نيترات و آمونيوم) مي باشد و در نواحي محصولات باغباني استفاده مي شود..

اینها به طور خاصی فرول یندی می شوند اساسا کودهای ترکیبی و آمیخته شده در تولید سبزیجات , باغبانی و به بار درآمدن محصول و حتی در چراگاه ها هم استفاده می شوند. این محصولات پر بار کود ابده آلی برای شروع هستند و برای جانشینی محصولات استفاده می شوند. HgDRO GREEN ضریب کمی از P:N با %20K به عنوان سولفات پتاسیم دارد .آن همچنین شامل %MG1 و بعضی از عناصر کم اهمیت می باشد.

محددیت های استفاده کودبه خاطر ویژگی های متفاوت فیزیکی و شیمیایی شان و به خاطر سلامتی حیوان و دیگر ملاحظات, محدودیت هایی در استفاده برخی از کودهایی که باید در نضر گرفته شوند وجود دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید