بخشی از مقاله


چکیده

هر سازمان بزرگ اقتصادی در دنیا به طور مستمر باید در حال پیشرفت و سازگاری با تغییرات جدید باشد. گمرک نیز نهاد مهمی در کشور است که دروازههای ورود و خروج کالا به حساب میآید و با توجه به قدیمی بودن نظام و ساختار این سازمان باید با استفاده از برنامهریزیهای کلان و طولانیمدت در مسیر توسعه و سازگاری با تحولات داخلی و بینالمللی قرار گیرد.

امروزه، تبدیل شدن به یک گمرک مدرن (e-customs) سالم و ایمن، مؤثر وکارآ به عنوان یک شریک تجارت و مرزبان اقتصادی کشور، متناسب با تغییرات، از طریق بررسی، اصلاح، ارتقا و روزآمد نمودن ساختار سازمانی، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیستمها و رویههای گمرکی به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد.

اجرای طرح گمرک نوین با توجه به اهداف آن از جمله چابک بودن، هوشمندی و پاسخگویی به مراجعان پروژهای است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. موفقیت طرح گمرک نوین در گرو افزایش دانش و انگیزهی کارکنان است.


کلمات کلیدی : گمرک ، گمرک نوین ، گمرک الکترونیک ، نظام گمرکی یکپارچهی نوین ، ستاگ ، آسیب شناسی گمرک ،


مقدّمهای در مورد گمرک و جایگاه آن

گمرک، نهادی حیاتی برای تأمین رفاه و کامیابی شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب میشود. سازمان جهانی گمرک از طریق ایجاد توسعهی محیط گمرکی

درستکار، شفاف و قابل پیشبینی به حمایت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملی کمک مینماید. این امر به تجارت قانونی بینالمللی رونق داده و این امکان را به وجود

میآورد که در قبال کارهای غیرقانونی اقدامات مؤثری صورت گیرد.

-1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول و کارشناس امور گمرکی (نویسنده مسئول) -2 کارشناس مسئول امور گمرکی

امروزه گمرک به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخلی در عرصهی تجارت بینالملل اعم از بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات حمل و نقل و ... نقشی مهم و کلیدی در توسعهی تجارت قانونی و اعمال سیاستهای بازرگانی کشور ایفا مینماید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید