بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :


اعتقاد ات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.
اين ؛ يكي از آزمونهاي دلاي لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است براي اين آزمون زمان بگذاريد
از آن لذت خواهيد برد
 دلاي لاما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است

اسلاید 2 :

فقط 4 سوال

پاسخها روشنگر خواهند بود

v صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد

vذهن همانند چتر ميماند وقتي خوب كار ميكند كه كاملا باز شود

vتقلب نكنيد

اسلاید 3 :

قبل از آغاز آزمون

يك آرزو كنيد

oبترتيب به سوالات جواب دهيد

oفقط 4 سوال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد

oبه آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد

اسلاید 4 :

يكقلم و كاغذآماده كنيد
در انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت.
به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيد
اولين چيزي كه به ذهنتان خطور ميكند
بهترين است
به ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند.

اسلاید 5 :

سوال اول

حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك

اسلاید 6 :

سوال دوم

درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا

اسلاید 7 :

سوال سوم

درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را ميشناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد .

هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد

زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز

اسلاید 8 :

سوال چهارم

üيك عدد بنويسيد 

üروزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد

اسلاید 9 :

در انتها

مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد

قبل از خواندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد

اسلاید 10 :

  • گاو: پيشرواست
  • پلنگ : غرور و افتخار است
  • گوسفند : عشق است
  • اسب : خانواده است
  • خوك : پول است
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید