بخشی از مقاله

خلاصه

مطالعات علمی نشان میدهد بازخورد مهمترین عامل در اکتساب ،یادداری، و کنترل مهارت های حرکتی است. هدف از تحقیق حاضر شناخت تاثیر دو نوع بازخورد آزمون گرکنترل،خود کنترل بر اکتساب،یادداری مهارت اساسی فوتبال در بازیکنان جوان شهر ایذه است. برای انجام این تحقیق 20 آزمودنی جوان فوتبالیست به صورت تصادفی از کل جامعه آماری آزمودنی های جوان پسر فوتبالیست شهر ایذه ،که تعداد 62 نفر طبق دفتر آمار هییت فوتبال می باشند ،و دارای محدوده سنی17/3 15/2 ، وزن 61/2 57/7 ، قد 163/3 158/6 ، انتخاب و به دو گروه آزمون گر کنترل 10 و گروه خود کنترل 10 نفر، تقسیم شدند.

این تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی ، در دو گروه ، به همراه پیش آزمون و پس آزمون انجام خواهد شد. گروههای آزمودنی تحقیق به مدت شش هفته ، در هفته دوجلسه و در هر جلسهی تمرینی ، به مدت60دقیقه بر طبق برنامه خاص هر گروه تحقیقی، به انجامتمرینات خواهند پرداخت.

در نهایت نتایج ذیل بدست آمد. گروه آزمون گر کنترل ، ازخود کنترل - در کوششهای انجام شده - بطور معنادار بهتر توانست مهارت های اساسی فوتبال را سریع تر اجرا کنند. و همچنین گروه آزمون گر کنترل بطور معنی داری بهتر از گروه خود کنترل در اجرای مهارت های اساسی فوتبال، عمل کردیادگیری. می باشد نهایتاً، بررسی میانگین دو گروه آزمون گر کنترل - در کوششهاینجام شده - و گروه خود کنترل - در کوششهای انجام شده - مخصوصاً در آزمون یادداری، گروه آزمون گر کنترل بهتر و کارآمدتر، عمل کرد. برای تجزیه و تحلیلدادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

در سطح آمار توصیفی میانگین ، انحراف معیار ،حداکثرو حداقل و نمودارهای مربوطه اطلاعات بدست خواهد آمد . برای مقایسه نتایج گروه های تحقیق در پیش آزمون، پس آزمون اکتساب، یادداری به دلیل حائز شرایط بودن طرح تحقیق، از تحلیل واریانس یک متغیری - * - Anova استفاده شده است. کلیه عملیات آماری در این پژوهش با استفاده از برنامه نسخه یازدهم Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . ضمنا برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری P 0/05 در نظر گرفته خواهد شد.

مقدمه 
موفقیت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی به مجموعه ای از توانایی های ادراکی - حرکتی وابسته است و بدون پشتوانه این توانایی ها ، یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی سخت تر خواهد شد. به همین دلیل ابزار متعددی نیز جهت تقویت ،اندازه گیری و سنجش توانمندی های مهارتی و ورزشی بازیکنان وجود دارد ولی در طول زمان و شرایط محیطی و جغرافیایی دست خوش تغییر شده اند .

بر این اساس بازیکنان و مربیان رشته های ورزشی با تکیه بر علوم ویافته های جدید تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی به خصوص رفتار حرکتی ، توانسته اند به پیشرفت های خوبی در زمینه ملی و بین المللی در رشته های گوناگون دست یابند - شامخی،. - 1391 مربیان و دست اندر کاران ورزشی در صدد شناخت عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مهارت های ورزشی هستند .از جمله این عوامل کسب اطلاعات علمی و برخاسته از تحقیقات جدید در مورد تاثیرات انواع بازخورد ها است. این عامل - بازخورد - به عنوان یکی از مهمترین فاکتور های ادراکی B حرکتی ، در بیشتر اجرا های فعالیت های ورزشی نقش ارزنده ای ایفاء می کند

تاثیر پذیری مهارت های ورزشی از این عوامل می تواند پیروزی یا شکست یک تیم را رقم بزند و یا موفقیت و عدم موفقیت بازیکنان را در اجرای موفقیت آمیز مهارت های ورزشی را نمایان سازد. بنابراین هرچه ادراک و رفتار اتخاذ شده سریع و مناسب باشد، موفقیت ورزشکار دست یافتنی تر می شود. مربیان موفق و آنهایی که در زمینه سازندگی بازیکنان نخبه و خوب در رشته های ورزشی از جمله فوتبال تلاش می کنند ، عموما به دنبال روش و عوامل مداخله گر وتاثیر گذار بر شرایط تمرینی ورزشکاران هستند که تکنیک ها و مهارت های اساسی رشته ورزشی خود را در کوتاه ترین زمان و بهترین شیوه ممکن به بازیکنان خود آموزش دهند

این موضوع که چه عوامل مداخله گری می توانند بر نحوه اجرای مهارت های ورزشی به خصوص فوتبال در جوانان تاثیر گذار باشند و چگونه میتوان بازخورد مناسب آنها را تقویت نمود ، مبحث جدیدی است که کانون توجه متخصصان علم تربیت بدنی در گرایش رفتار حرکتی، شده است.

انتخاب بازخورد صحیح و سریع، برخورداری از حس دیدن و شنیدن سریع نیست ، بلکه با انجام تمرینات خاص باید درک درستی از چگونگی تحلیل سریع عوامل مداخله گر و انتخاب بازخورد مناسب و صحیح برای انجام مهارت ورزشی به خصوص فوتبال در میان جوانان، با موفقیت ودر کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.بازیکنان رشته های ورزشی از جمله جوانان فوتبالیست باید درک درستی از زمان و نحوه و چگونگی ارائه بازخورد مناسب داشته باشند تا بتوانند در موقعیت ها و شرایط خاص از زمان بازی ، که نتیجه را نیز رقم می زند ، مسلط بشوند. از جمله عواملی که در اجرای موفقیت آمیز مهارت های رفتاری و حرکتی می تواند موثر باشد انتخاب نوع بازخورد می باشد

مواد و روش ها

این تحقیق از نوع کاربردی است و طرح آن نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است که به شکل میدانی اجراء شد. در این تحقیق سعی شده تاثیر دو نوع بازخورد آزمون گر کنترل و خود کنترلی بر اکتساب،یادداری مهارت اساسی فوتبال در بازیکنان جوان شهر ایذه مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان پسر فوتبالیست شهر ایذه ، دامنه سنی 17 - 15 سال دارای محدوده سنی17/3  15/2 ، وزن 61/2  57/7 ، قد 158/6 163/3 ، انتخاب و به دو گروه آزمون گر کنترل 10 نفر و گروه خود کنترل 10 نفر، تقسیم شدند.

لازم به ذکر است که پس از بررسی اطلاعات کسب شده از آزمودنی ها معین شد که آزمودنی ها در مهارت های فوتبال و در متغییر های تحقیق با همدیگر همگن و همسان بوده و اختلاف معنی داری ندارند . آزمودنی ها فرایند رشد و تکامل را به نحوه مناسب طی کرده و از دیدگاه علم رشد وتکامل ، در شرایط مطلوب سنی و مناسبی قراردارند .گروه های آزمودنی تحقیق به مدت شش هفته ، در هفته دوجلسه و در هر جلسهی تمرینی ، به مدت60دقیقه بر طبق برنامه خاص هر گروه تحقیقی، به انجامتمرینات خواهند پرداخت.

گروه آزمون گر کنترل در طول انجام تمرینات مهارتی خود از آزمون گر نتیجه و بازخورد اجرای مهارت را پس از اجرای آن دریافت می کرد و در صدد اجرای مطلوب در نوبت های تمرینی بعدی بر می آمد. به عبارت دیگر آزمون گر زمان بازخورد را تعیین می کند، که به شرح ذیل است :

آزمودنی ها ابتدا به مدت 10 دقیقه بدن خود را به شکل عمومی گرم و آماده فعالیت می کنند که به صورت حرکات نرمی و کششی است. سپس تمرینات خود را در قالب انجام تست مهارت دویدن با توپ به این صورت انجام خواهند دادکه آزمودنی با ضربه زدن به توپ و عبور از خط فرضی - A-B - مربی کرنومتر را روشن خواهدکرد و آزمودنی با عبور از خط فرضی - E-F - می تواند به توپ ضربه زده و توپ را از خط فرضی - - G-H با حداکثر ارتفاع60سانتیمتر بگذارنند. با اینکه آزمودنی بعد از خط - E-F - توپ را با خود تا قطع خط فرضی - GH - حمل خواهند کرد.

آنگاه مربی کرنومتر را متوقف نموده و زمان تست را 0/1 ثانیه محاسبه خواهد کرد. این تمرین در 10 بلوک انجام خواهد شد . اگر آزمودنی مرتکب خطاهای زیر گردد اجرای او قابل قبول نخواهد بود و به شکل بازخورد توسط آزمون گر کنترل به اطلاع او خواهد رسید تا در صدد رفع و اجرای بهتر در نوبت های تمرینی بعدی تلاش خواهد کرد،که عبارتند از:

الف - آزمودنی اگر قبل از خط EFبه توپ ضربه بزند.

ب - توپ با ارتفاع بیش از 60 سانتی متر از خط GH عبور کند .

ج - آزمودنی روی زمین بیفتد یا بلغزد.

به هر آزمودنی دو بار فرصت انجام تست داده شد در صورتی که بار دوم هم خطا نمود امتیازی به وی تعلق نمی گیرد.این تمرین را به مدت 10 دقیقه انجام دادند و به مدت 5 دقیقه استراحت کردند که به صورت استراحت فعال و گوش دادن به توضیحات آزمون گر کنترل بود . تمرین بعدی آنها مهارت دریبل کردن - دریبلینگ - است که در قالب تست دریبل انجام دادند 

تمرین از نقطه استارت که 2 یارد فاصله دارد شروع و پس از دریبل وعبور از جلوی مخروط های - A-B-C-D - بدون برخورد به مخروط ها وعبور از بین خط - E-F - که 2 یارد است توپ را متوقف خواهد کرد.هنگامی که آزمودنی از خط شروع عبور نمود کرنومتر روشن می شودو به محض عبور از خط - E-F - و توقف توپ کرنومتر خاموش می شود. زمان تست تا 0/1 ثانیه ثبت خواهد شد. این تمرین در 10 بلوک انجام شد . هر آزمودنی مرتکب یکی از خطاهای زیر شد باز خورد آن توسط آزمون گر کنترل به آزمودنی داده خواهد شد.

سپس آزمودنی در صدد رفع و اجرای بهتر در نوبت های تمرینی بعدی تلاش می کنند. به عبارت دیگر آزمون گر کنترل زمان بازخورد را تعیین می کند، که عبارتند از : الف - از خط جلوی هریک از مخروط های - A-B-C-D - عبور نکند. ب - با هریک از مخروط ها - A-B-C-D - یا مخروط های دروازه تماس پیدا کند . ج - پشت هر یک از مخروط های - A-B-C-D - یا مخروط های بین دروازه را دریبل نماید یعنی از مخروط ها عبور نماید. د - آزمودنی نتواند توپ را پشت خط پایان متوقف نماید. ه - آزمودنی بیفتد، بلغزد و یا سر بخورد. به آزمودنی بازخورد های لازم داده می شود که حتما تمرکز حواس داشته باشند در غیر این صورت موفق نخواهد بود.

این تمرین را به مدت 10 دقیقه انجام دادند و به مدت 5 دقیقه استراحت می کنند که به صورت استراحت فعال و گوش دادن به توضیحات آزمون گر کنترل می باشد. سپس تمرینات در خصوص مهارت سرزدن - هد زدن - را درقالب تست مربوطه ادامه می دهند

دراین قسمت از تمرین با بکار بردن یک دروازه ، خط دروازه ، علامت ها و مخروط ها علامت گذاری می شود. دروازه باید استاندارد - 2/40× 7/20 - باشند. آزمودنی پشت خط C/D علامت گذاری شده می ایستد. آزمون گر کنترل که توپ را می فرستد همراه با توپ پشت خط می ایستد و یا دو دست توپ را برای سرزدن می فرستد. توپ بین خط A/B و C/D به طرف زمین می آید.

آزمون گر با حدس زدن اینکه توپ کجا فرود می آید به جلو برای سر زدن به توپ و ایجاد تماس قبل از خط A/B حرکت می نماید.اولین تماس آزمون گر ، اگر قبل از خط A/B باشد او نمی تواند نمره بگیرد. توپ احتمالا مستقیم داخل دروازه می رود بدون اینکه با زمین برخورد نماید یا قبل از عبور از خط یک بار به زمین برخورد می نماید. توپی که برای کسب امتیاز است نباید قبل از عبور از خط دو بار روی زمین بخورد.

بازیکن فوتبالیست پسرجوان سه بار توپ را دریافت می کند. در هر نوبت توسط آزمون گر کنترل، نسبت به اجرای مهارت به او باز خورد داده میشود. هر گل را یک امتیاز و هر توپی که گل نشود نمره صفر توسط آزمون گر کنترل تعلق خواهد گرفت. این تمرین در 10 بلوک انجام خواهد شد . هر آزمودنی مرتکب یکی از خطاهای زیر شد باز خورد آن توسط آزمون گر کنترل به آزمودنی داده می شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید