بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كانالهاي توزيع

 • يك مجموعه از سازمانهاي وابسته به يكديگر)واسطه ها( درگير فرايند در دسترس ساختن يك محصول يا خدمت براي استفاده يا مصرف.
 • تصميمات كانال

نتيجه(اثر) ديگرتصميمات بازاريابي

در بر گيرنده الزامات بلند مدت

اسلاید 2 :

نقش واسطه ها

 • كارايي بيشتر در مفيد ساختن دسترسي به بازارهاي هدف
 • فراهم كردن واسطه ها

تماسها

تجربه ها

تخصص

متناسب با عمليات

 • تناسب موجودي و تقاضا

اسلاید 3 :

وظايف كانال

 • اطلاعات
 • ترويج
 • تماس
 • تناسب (عرضه و تقاضا)
 • مذاكره
 • توزيع فيزيكي
 • تامين منابع مالي
 • ريسك كردن

اسلاید 4 :

سطوح كانال

 • سازنده(توليد كننده)
 • عمده فروش
 • خرده فروش
 • مصرف كننده

اسلاید 5 :

تعارض و رفتار كانال

 • كانال بيشترين اثر بخشي را زماني خواهد داشت كه:

هر يك از اعضا وظايف تخصيص يافته به خود را به بهترين شكل ممكن انجام دهد.

همه اعضا جهت دستيابي به اهداف جامع كانال و ايجاد رضايت در بازار هدف با هم همكاري نمايند.

 

 • تمركز بر اهداف شخصي منجر به تعارض مي شود

تعارض افقي ميان شركتهايي كه در يك سطح از كانال هستند رخ مي دهد.

تعارض عمودي بين سطوح مختلف يك كانال رخ مي دهد.

 

اسلاید 6 :

 سيستمهاي بازاريابي عمودي

 • بنگاهي

مالكيت يكسان در سطوح مختلف كانال

 • قراردادي

توافقنامه هاي قراردادي در بين اعضاي كانال

 • اداري

بعهده گرفتن رهبري توسط اعضاي مسلط و مافوق

اسلاید 7 :

پشتيباني(Logistics)

 • كل زنجيره تامين را در بر مي گيرد.
 • اهميت لجستيك در حال افزايش است.

– لجستيكهاي اثربخش كليد پيروزي و نگهداري مشتريان شده اند.

– لجستيك براي بيشتر شركتها يك عنصر هزينه اي اصلي و مهم محسوب مي شود.

– انفجار در تنوع محصول يك نياز براي بهبود مديريت لجستيك را ايجاد نموده است.

– تكنولوژي اطلاعات فرصتهايي براي منافع بيشتر در كارايي توزيع ايجاد نموده است.

اسلاید 8 :

 اهداف سيستم لجستيك

 • فراهم نمودن سطح هدفمندي از خدمت به مشتري با كمترين هزينه
 • حداكثر نمودن سود، نه فروش

   هزينه هاي بالاي توزيع/ سطوح بالاي خدمات دهي به مشتريان

   هزينه هاي پايين توزيع/ سطوح پايين خدمات دهي به مشتريان

اسلاید 9 :

وظايف لجستيك

 • پردازش سفارش
 • انبارداري
 • مديريت موجودي
 • حمل و نقل
 • طراحي سيستم به منظور حداقل نمدن هزينه هاي دستيابي به هدف

اسلاید 10 :

مفهوم كلي تصديق ميكند كه فراهم كردن خدمات بهتر به مشتريان و بهبود هزينه هاي توزيع نيازمند كارگروهي هم در درون شركت و هم در بين همه سازمانهاي كانال بازاريابي مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید