بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست:

 مديريت و مديران

 مباني برنامه ريزي

 مباني تصميم گيري

 مباني طراحي ساختار

 مديريت منابع انساني

 مباني رفتار فردي و گروهي

 انگيزش و پاداش

 رهبري و سرپرستي

اسلاید 2 :

مقدمه :

نگرش فرآيندي به مديريت بر اساس مجموعه اي از فعاليتهاي مرتبط به يکديگر که بر پايه برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل قرار دارد شکل مي گيرد.

اسلاید 3 :

اهداف

آشنايي با:

 علم مديريت، برنامه ريزي در مديريت و ابزار برنامه ريزي

 مسائل اساسي سازماندهي، طراحي ساختار سازماني و طراحي فرآيندهاي کار

 تجزيه و تحليل رفتار سازماني

 تامين و تجهيز منابع انساني، ارزيابي کارکرد

 شناخت ماهيت عوامل انساني، انگيزش، تيم سازي

 رهبري و ارتباطات

اسلاید 4 :

جايگاه درس در رشته مهندسي صنايع

مديريت مهمترين مقوله اي است که بايد براي رشد و تعالي فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه مورد توجه قرار گيرد.

طي سالهاي اخير مباحث مديريتي در حوزه مهندسي صنايع اهميت قابل توجهي يافته است.

مهندس صنايع نمي تواند تخصص خود را صرفا در بخشهاي توليدي و بدون توجه به شاخصهاي کنترلي و مديريتي و داشتن يک ديد جامع و کل نگر از مسائل مربوط به حوزه مديريت و اصول سازماندهي بکار گيرد.

اسلاید 5 :

چرا بايد به مطالعه مديريت پرداخت؟

 همه ما از بهبود نحوه مديريت سازمانها سود ميبريم.

 وقتي شما از دانشگاه فارغ التحصيل شده و مشغول به كار مي شويد يا مديريت ميكنيد يا بر شما مديريت ميكنند.

اسلاید 6 :

چگونه مديريت را مطالعه كنيم؟

قبل از اواسط قرن بيستم ديدگاههاي متفاوتي از مديريت پيشنهاد شدند.

سه چهار چوب  مطالعه مديريت عبارتند از:

نگرش فرآيندي

نگرش سيستمي

نگرش اقتضايي

اسلاید 7 :

نگرش فرآيندي چيست؟

در دسامبر 1961 پروفسور هارولد كونتز مقالهاي منتشر كرد كه در آن با دقت انواع نگرشهاي مديريت (مانند: نگرش هاي فرايندي، كمي و روابط انساني) ذكر شده بود:

 نگرش فرآيندي مي تواند دگرگونيهاي روزمره را دربرگرفته و آنها را به شکلي با هم ترکيب کند.

اسلاید 8 :

چگونه نگرش سيستمي ميتواند مفاهيم مديريت را يكپارچه نمايد؟

اواسط دهه 1960، اين تصور كه سازمانها را ميتوان در يك چارچوب سيستمي تجزيه و تحليل كرد، طرافداران سر سختي پيدا كرد.

دو نوع سيستم اساسي وجود دارد:

 سيستم بسته: سيستم هاي بسته تحت تأثير و يا ارتباط متقابل با محيط قرار نميگيرد.

 سيستم باز: نگرش سيستمهاي باز به دنبال ارتباط متقابل و پويا سيستم با محيط است.

اسلاید 9 :

نگرش اقتضايي در مطالعه مديريت چيست؟

نگرش اقتضايي (كه گاهي نگرش موقعيتي هم ناميده ميشود) در سال هاي اخير به جاي اصول سادهگراي مديريت و براي در هم آميختن تئوريهاي مديريتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

چهار متغير اقتضايي عبارتند از:

  اندازه سازمان؛

  عادي بودن تكنولوژي كار؛

  عدم اطمينان محيطي؛

  تفاوت فردي.

اسلاید 10 :

مديران چه كساني هستند و چه كار مي كنند؟

يك سازمان، آرايشي سيستماتيك از افرادي است كه به منظور دستيابي به اهدافي خاص گرد هم آمده اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید