بخشی از مقاله

چکیده

زمینه و هدف: ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري نقش مهمی در درمان زخم پپتیک و سوهاضمه دارد.رژیمهاي متعددي جهت درمـان ریـشهکنی این ارگانیسم پیشنهاد گردیده است. به دلیل مقاومت نسبتا بالاي ارگانیسم نسبت به مترونیدازل در ایران، داروهاي دیگري بعنـوان جـایگزین
پیشنهاد شده اند. در این مطالعه فورازولیدون در مقایسه با تتراسیکلین در رژیم چهار دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش کار: در این کارآزمایی بالینی109بیمار مبتلا به سوهاضمه با عفونت هلیکو باکتر پیلوري که از شهریور تا اسفند1383به کلینیکداخلی بیمارستان خاتم الانبیائ زاهـدان مراجعـه نمودنـد بطـور تـصادفی در دو گـروه درمـانی قـرار گرفتنـد. بیمـاران گـروه اول بمـدت 2 هفتـه امپرازول20 میلیگرمی هر 12 ساعت ، بیسموت ساب سیترات200 میلیگـرم هـر6 سـاعت، آموکـسی سـیلین 1000میلـی گـرم هـر 12سـاعت و

فورازولیدن 100 میلی گرم هر 12 ساعت ( رژیم(OAB-F وگروه دوم تتراسیلکین 500 میلیگرم هر 12 ساعت بـه جـاي فورازولیـدون (رژیـم

(OAB-T به همان مدت دریافت کردند.

یافته ها: 49بیمار در گروهOAB-Fو51بیمار در گروهOAB-Tمطالعه را به پایان رساندند.میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري بر اسـاسمنفی شدن آنتی ژن مدفوعی در گروه OAB-F وOAB-T در پایان هفته چهارم بترتیب 85/7 و80/4 درصد بود.

نتیجه گیري: رژیم درمانی حاوي فورازولیدون((OAB-Fدر ریشه کنی هلیکو باکتر پیلـوري مـوثر و بـا توجـه بـه ارزان و در دسـترس بـودن

داروي فورازولیدون، رژیم قابل قبولی در درمان هلیکو باکتر پیلوري در ایران می باشد. (مجله طبیب شـرق، دوره9، شـماره4، زمـستان86،

ص237 تا (246

کلیدواژه ها: هلیکو باکتر پیلوري، رژیم ریشه کنی، سوهاضمه، فورازولیدون، تتراسیلکین


مقدمه
عفونت با هلیکو باکتر پیلوري شایعترین عفونت میکروبی می باشد.(8و7و(3 با توجه به اهمیت عفونت هلیکو باکتر پیلوري در
مزمن در انسان است که در سراسر دنیا و در تمام سنین مشاهده انسان، بدیهی است تشخیص صحیح، سریع و درمان مناسب این
می شود.((1 این عفونت در کشورهاي در حال توسعه در مقایسه ارگانیسم بسیارمهم است. تست هاي تشخیصی این عفونت به دو
با کشورهاي صنعتی شایعتر بوده ودر سنین پایین تري مشاهده دسته تقسیم می شود: -1 تستهاي تهاجمی که بوسیله
می شود.((1 درکشورهاي در حال توسعه شیوع عفونت در بالغین اندوسکوپی و انجام نمونه برداري و بررسی نمونه بافتی انجام
بیش از80 درصد است.(1و(2 تقریبا در تمام افرادي که عفونت را می شود -2 تستهاي غیر تهاجمی که شامل تست تنفسی اوره،
کسب کرده اند التهاب مزمن معده ایجاد می شود.این ارگانیسم سرولوژي وآزمایش آنتی ژن مدفوعی می باشد. جهت تشخیص
ارتباط قوي با ایجاد زخم پپتیک و سرطان (آدنوکارسینوم) معده ابتدایی معمولا از روشهاي غیر تهاجمی مانند سرولوژي و
دارد و عامل مهم ایجاد کننده یک نوع لنفوم معده (Maltoma) آنتی ژن مدفوعی و براي پیگیري از تست تنفسی اوره و آزمایش

آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) 237 Email: yailia121 @yahoo.com

آنتی ژن مدفوعی استفاده می شود.(10و(9

در مورد درمان ریشه کنی این ارگانیسم رژیم هاي متعددي پیشنهاد گردیده است. شایعترین رژیمهاي توصیه شده به عنوان خط اول درمان شامل رژیمهاي سه دارویی (مهارکننده پمپ پروتون - آموکسی سیلین- کلاریترو مایسن) و چهار دارویی

(مهارکننده پمپ پروتون – بیسوت – مترونیدازل- تتراسیکلین)

می باشد. با توجه به عوامل مختلفی مانند عوارض داروها، میزان تحمل بیمار، میزان مقاومت ارگانیسم به دارو، هزینه درمان و در دسترس بودن دارو استفاده از رژیمهاي پیشنهادي فوق همواره ممکن نیست. به همین دلیل مطالعات وسیعی در مورد امکان استفاده از رژیمهاي دیگر جهت ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري انجام شده است. با توجه به ارزان و در دسترس بودن داروي فورازولیدون در کشورهاي در حال توسعه، چندین مطالعه در مورد تاثیر فورازولیدون در رژیمهاي ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري انجام شده است. میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوري در این رژیمها از 66 درصد تا 95 درصد متفاوت بوده است.((11-17

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید