بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مساله اصلی تحقیق

تشریح وبيان موضوع

ضرورت و اهميت موضوع

اهداف تحقيق

فرضيه‌های  تحقيق

چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

نوع و روش تحقیق

قلمرو مكاني تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

اسلاید 2 :

بنگاهای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند.

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت. ”کوچک زیباست“.

اسلاید 3 :

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند.

اسلاید 4 :

از طرف دیگر اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است. و اثربخشی سازمانی کاملاً با نوآوری عجین شده است اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر شرکتها، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر تکنولوژی است. امروزه خلق محصولات، فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می‌شود و می‌دانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است

اسلاید 5 :

تشریح مساله وبيان موضوع

Úبنگاههاي كوچك و متوسط به عنوان بستر خلق و بكارگيري نوآوري‌ها و عامل محرك نظام‌هاي اقتصادي در حركت به سوي نظام اقتصادي دانش مدار شناخته شده‌اند اين بنگاهها به كمك كارآفرينان، ايده‌هاي جديد تلاشها را با توجه به نيازهاي روز بازار به محصول و ياخدمات تبديل كرده و بخاطر انعطاف پذيري بالايشان نسبت به صنايع  بزرگ مي توانند سهم بالايي در بر طرف سازي نيازهاي مشتريان داشته باشند.

اسلاید 6 :

برخي از زمينه‌هايي كه منجر به ايجاد قابليت‌هاي نوآوري در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌شود به شرح زير است:

Úبنگاه‌هاي كوچك و متوسط به دليل تخصصي شدن كارهايشان، (بنیاد توسعه فردا، 1382) بيشترين خلاقيت، نوآوري و تحقيقات كاربردي را در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و كسب بازارهاي جديد از خود نشان مي‌دهند.

Ú بسياري از پيشرفت­ها، ناشي از اختراعات كوچك و در عين حال دقيق است و چون بكارگيري و فروش اينگونه پيشرفت‌هاي كوچك و دقيق براي صنايع بزرگ قابل توجيه نيست، چنين فرصت‌هايي در خلق نوآوري‌هاي جديد، مورد بي توجهي صنايع بزرگ قرار مي­گيرد

Úفعالیت­های سازماني را كه ممکن است منجر به خلق نوآوري ‌گردد، مي‌توان به شكل بهتري در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كنترل و هدايت كرد.

Ú

اسلاید 7 :

Ú  با توجه به اهميت نوآوري تكنولوژيك در توسعه وعملكردكسب و كارهاي كوچك و متوسط، شناسايي عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك مهمترين پيش نياز حركت به سوي استقرار سيستمهاي نوآورانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط خواهد بود. بنابراين محرك اصلي انجام تحقيق حاضر پاسخگويي به سوال اصلي زير است:

Úمهمترين عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك در كسب و كارهاي كوچك ومتوسط در ايران كدامند؟

اسلاید 8 :

ضرورت و اهميت موضوع

Ú4/98 درصد از کسب و کارها در ایران از نوع بنگاه‌های خرد (با نیروی کار 1 تا 9 نفر) هستند، در حالی که نسبت کل بنگاههای کوچک (از 10 تا 49 نفر) تنها 4/1 درصد است. این اطلاعات عدم تجانس آشکاری را در بین تعداد بیشمار بنگاه‌های خرد و تعداد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نشان می‌دهد. باید توجه داشت که عدم وجود تعداد مناسبی از صنایع متوسط (که با صنایع بزرگ در حدود 2/0 درصد از کل کسب و کارها را تشکیل می‌دهند) می‌تواند بر توانایی صادرات ایران اثر منفی گذارد.

اسلاید 9 :

Úبا توجه به توزیع ارزش افزوده براساس اندازه‌های مختلف بنگاه‌های صنعتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود که عمده ارزش افزوده بخش صنعت، دربنگاه‌های بزرگ (بنگاه‌های بالای 200 نفر) ایجاد شده است. درحقیقت، به دلیل موانع موجود درراه رشد صنایع کوچک در ایران، این صنایع نمی‌توانند رشد کنند وبه بنگاه‌های متوسط تبدیل شوند. درنتیجه سیرطبیعی رشد سازمان‌ها درصنایع ایران مشاهده نمی‌شود وما درایران با دودسته بنگاه‌های کوچک که سهم کوچکتری درارزش افزوده دارند و بنگاههای بزرگ (که عمدتاً توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند) روبرو هستیم.

اسلاید 10 :

Úبررسی توزیع تعداد شاغلان بخش صنایع کشورهای تازه صنعتی شده و مقایسه آن با ایران نیز نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط سهمی بیش ازصنایع بزرگ دراشتغال دارند. به عنوان مثال همان طورکه درجدول (1) مشاهده می‌شود. سهم اشتغال در بخش صنایع کوچک و متوسط کشورتایوان 70% و درصنایع بزرگ این کشور 30% است وعموماً بیش از 50% نیروی شاغل صنایع کشورهای تازه صنعتی شده در بخش صنایع کوچک ومتوسط شاغل می­باشند واین درحالی است که درایران سهم صنایع کوچک ومتوسط ازاشتغال دربخش صنعت تنها 37% می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید