بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بهره وري

 • در «واژه نامه بهره وري»که از انتشارات داخلي سازمان ملي بهره وري ايران است ، بهره وري را بدين گونه تبيين نمودهاست:
 • «بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه عملي،‌ كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود استانداردهاي زندگي است، آنگونه كه به نفع كارگران، مديريت و جامعه باشد».

اسلاید 2 :

هفت «C» بهره وري

oهر راه حلي كه شركت ها، سازمان ها، موسسه‌ها براي ارتقاي بهره وري و كيفيت تدوين كننده لازم است كه به نيازهامنديهاي زير پاسخ دهند.

oاعتماد و ايمان                               Confidence and Trust

oهمكاري و تعهد             Cooperation and commitment          

oارتباطات                                                     Communication

oهمبستگي                                                           Coherence

oاستمرار                                                                  Continuity

oخلاقيت                                                                   Creativity

oآموزش مستمر                                 Continuous Training

o

اسلاید 3 :

در ادبيات مديريت بهره وري فراگير استفاده از چرخه بهره وري به صورت فرآيندي مستمر  ودر طول زمان كاملاً رايج است.اين چرخه از چهار مرحله به شكل زير تشكيل شده است :

 • سنجش و اندازه گيري
 • ارزيابي
 • برنامه ريزي
 • بهبود

  نكته حائز اهميت در اين چرخه، تأكيد بهره‌وري به عنوان برنامه هميشگي است.به اين معني كه بهره‌وري يك برنامه يا يك پروژه نيست كه تنها براي يك بار انجام شود بلكه قضيه بهره‌وري ماهيتي فرآيندي داشته و به صورت مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

اسلاید 4 :

مرحله اندازه گيري

 • در واقع اندازه گيري بهره‌وري، سطح بهره‌وري و تغييرات آن طي زمان را نشان مي دهد
 • بدون وجود شاخص هاي بهره‌وري، مفاهيم و مقاديري چون توليد ناخالص، سود ناخالص و... تصوير واقعي توليد يك كشور يا سازمان را نشان نمي دهد، چون افزايش ستاده‌ها نتيجه قطعي و حتمي افزايش بهره‌وري نبوده و مي تواند ناشي از افزايش تعداد توليد، قيمت فروش يا هزينه‌هاي انجام كارباشد كه به طور قطع تأثيري در بهره‌وري نداشته و مي‌تواند سود را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.

اسلاید 5 :

مرحلة ارزيابي بهره‌وري

 • با اندازه گيري بهره‌وري اعداد و ارقامي به دست مي‌آيد كه نياز به تجزيه و تحليل و تفسير دارند. در اين مرحله، براي بررسي وضعيت موجود با اهداف از پيش تعيين شده نياز به شاخص‌هايي است كه با آنها نتايج به دست آمده را مورد مقايسه قرار داد و نتايج حاصل را تحليل نمود. بنابراين صرف اندازه‌گيري بهره‌وري كافي نبوده و بايد با مقايسه تحليلي آن به انحرافات ايجاد شده دست يابيم.

اسلاید 6 :

مرحله برنامه ريزي بهره‌وري

كاتن ضمن تأكيد بر اهميت برنامه‌ريزي بهره‌وري، يك روش سه مرحله‌اي به اين منظور پيشنهاد مي نمايد:

 • فرآيند برنامه‌ريزي مؤثر را در سازمان ايجاد كنيد.
 • آرمان ها و اهداف بهره‌وري را تعيين كرده و سپس هدفگذاري ويژه‌اي بر مبناي اهداف تعيين شده طراحي كنيد.
 • فرآيند مراقبت ـ نظارت، همكاري و هماهنگي يا روش هاي مناسب با نيازهاي سازمان در زمينه بهره‌وري را برقرار سازيد

اسلاید 7 :

حركت بهره وري

اندازه‌گيري بهره‌وري، سازمان را در امر ايجاد ارتباط صحيح بين بهره‌وري با ساير هدف‌هاي استراتژيك سازمان ياري مي دهد. براي مثال بهبود بهره‌وري ممكن است ابزار اوليه دستيابي به افزايش سهم سازمان در بازار باشد

اسلاید 8 :

اهداف محاسبه ميزان بهره‌وري

   اهداف اصلي :

 • اهداف استراتژيك به منظور نجات و پيشرفت در يك بازار رقابتي
 • اهداف تاكتيكي، به منظور بررسي عملكرد بخش هاي مختلف
 • اهداف مربوط به برنامه‌ريزي، براي بررسي سود و زيان و تصميم گيري در موارد لازم
 • اهداف مديريتي،‌ به منظور توسعه يا تغيير نوع فعاليت‌ها

      ديگر اهداف:

                    - آگاهي سازي

                   - ارزيابي مشكلات (شناسايي فرصت ها و مقابلة با تهديدات)

                   - ايجاد مكانيزيمي براي ارائه بازخور

                   - ايجاد اطلاعات براي انواع تصميم گيري هاي مديريتي

اسلاید 9 :

مشخصات مطلوب سيستم انداز‌گيري بهره‌وري

  1-  اين سيستم بايد بين كلية ورودي هاي مهم و قابل توجه و محصولات خروجي سازمان رابطه مناسبي برقرار نمايد.

  2- سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري بايد شامل كليه عوامل و منابع قابل كنترل كه در حيطه مسئوليت مدير مربوط قرار دارند، بشود.

  3- در اين سيستم اثرات تورم بايد از ورودي‌ها و خروجي‌ها حذف گردد.

  4- سيستم بهره‌وري بايد انواع محصولات را مدنظر قرار دهد تا منجر به نتايج گمراه كننده در رابطه با بهره‌وري نشود.

  5- در اين سيستم بايد بهره‌وري مطلق در يك مقطع زماني خاص و نيز روند بهره‌وري در طول زمان قابل اندازه‌گيري باشد.

  6- سيستم بايد روش هاي مناسبي براي ارزيابي بهره‌وري هر يك از منابع و كل سيستم ارائه نمايد.

  7- با توجه به تنوع خروجي‌ها و محصولات مؤسسات توليدي از نظر درجه‌بندي و نوع محصول، سيستم بهره‌وري بايد روش‌هاي مناسبي براي اندازه‌گيري خروجي و تبديل مقدار يا ارزش اسمي آنها به يك مقياس واحد ارائه نمايد.

  8- با توجه به ماهيت و اهداف مؤسسه در سيستم بهره‌وري بايد شاخص‌هاي جزيي و كلي مناسب طراحي گردد.

اسلاید 10 :

مشخصات مطلوب سيستم انداز‌گيري بهره‌وري

  9- با توجه به اينكه ارزيابي شاخص‌هاي مختلف به تنهايي بيان كنندة عملكرد كلي مؤسسه نيست، لذا بايد روش‌هاي مناسبي براي جمع‌بندي شاخص‌هاي بهره‌وري پيشنهاد گردد.

  10- عموم روش‌هاي جمع‌بندي بهره‌وري مستلزم وجود يك سيستم وزن‌دهي به شاخص‌هاي مختلف است و در اين مورد تا كنون در تحقيقات انجام شده در زمينة بهره‌وري، كار قابل ملاحظه‌اي ارائه نشده است و عموم محققين با گذشتن از اين موضوع مدل‌هاي جمع‌بندي را صرفاً به صورت پارامتري ارائه كرده‌اند.

  11- در سيستم بهره‌وري دوره ارزيابي بايد به وضوح بيان گردد.

 12- پايه مقايسه‌ها در ارزيابي بهره‌وري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است لذا در سيستم بهره‌وري مبناي مقايسه بايد مشخص گردد. در اين زمينه معمولاً از داده‌هاي تاريخي (سال پايه) يا استانداردهاي مهندسي استفاده مي‌شود.

 13- ميزان دسترسي به اطلاعات و آمار مورد نياز بايد مد نظر قرار گيرد و شاخص‌هاي پيشنهادي با توجه به اطلاعات قابل دسترس طرح شود تا در اجرا مشكلي بروز نكند.

 14- سيستم اطلاعاتي لازم جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص‌ها بايد طراحي گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید