بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اصطلاحشناسي بهرهوري

اصطلاح رايج و شايع (productivity)

 در فرهنگ لغت فارسي، به معناي بهرهبرداري، كاميابي و با فايدگي است و در پژوهشها به معناي راندمان، بازدهي، مولّديت و باروري به كار ميرود. البته تعريف اصطلاحي اين واژه فراوان است و پيوسته جديدتر و كاملتر هم ميشود. برخي، بهرهوري را در مفهوم اقتصادي آن در رابطه بين كميت و كيفيت كالاها و خدمات توليد شده و مقدار منابع مصرف شده ميدانند.

 

آژانس بهرهوري اروپا (European Productivity Agency) بهرهوري را چنين تعريف ميكند: بهرهوري در درجه اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد و مبتني بر اين عقيده است كه انسان ميتواند كارها و وظايفش را بهتر از روز قبل انجام دهد.

سازمان ملي بهرهوري ايران هم بر اين باور است كه: بهرهوري، يك نگرش عقلايي به كار و زندگي است كه هدف آن، هوشمندانهتر كردن فعاليتها براي دستيابي به زندگي بهتر و متعاليتر است.

آخرين و دقيقترين تعريف بهرهوري، مجموع اثربخشي و كارآيي است:

بهرهوري = اثربخشي (اجراي كارهاي درست) + كارآيي (اجراي درست كارها).

اسلاید 2 :

  يعني براي اينكه بتوانيم در كار خود اثربخش باشيم و به هدف برسيم، بايد كارهاي درست را انجام دهيم. پس از انتخاب درستترين كار هم، بايد كارآيي خود را با انجام كار به صورت شايسته بالا ببريم.

   

  اگر چه هر كدام از اين تعريفها در جايگاه خود درست و كارآمد است، بهرهوري ميتواند بيشترين استفاده از كمترين امكانات و منابع مادي و معنوي در راه رسيدن به رشد و شكوفايي همه جانبه زندگي انسان باشد.

  منظور از امكانات و منابع مادي، فنآوري، مديريت، نيروي انساني و منابع طبيعي است. منظور از منابع معنوي هم ارزشها، رفتارها، هنجارها، نگرشها و اسلوبهايي است كه قابل اندازهگيري نيستند، ولي ميتوانند نقش مهمي در بهبود بهرهوري به طور مستقيم و غير مستقيم ايفا كنند.

اسلاید 3 :

بهرهوري در اسلام

  با توجه به مفهوم لغوي و اصطلاحي بهرهوري، مشخص ميشود كه جوهره اين مفهوم نه تنها در جامعه ديني و اسلامي ما تازگي ندارد، بلكه جزو بديهيات زندگي به شمار ميآيد. همچنين اين مسئله همواره در كلام باريتعالي و معصومان  متجلي است؛ چرا كه فلسفه آفرينش انسان، به كمال رسيدن و هر روز بهتر از روز قبل شدن است و اين همان معناي بهرهوري است.

  امام علي(ع) در گفتاري ارزشمند ميفرمايد: «كسي كه امروز خود را اصلاح و كوتاهيهاي ديروز خود را جبران كند، رستگار ميشود».

   امامصادق(ع)  هم ميفرمايد: «هركس دو روزش يكسانباشد، فريب خورده است».

اسلاید 4 :

چو كس كار امروز خـود را درست  رساند به انجام و چـالاك و چست

به جـبران ديـروز كـوشـد هـم او     بـود رستـگار آن پسنـديـده خو

اسلاید 5 :

  بيشك، با توجه به دو منبع فياض الهي (قرآن و سنت)، مفاهيم ارزشمند فراواني از كلام باريتعالي و معصومان  ميتوان يافت كه انسان را به بهرهگيري بهينه از نعمتها، فرصتهاي ارزشمند عمر، دقت و اتقان در كار، نظم و مشاركت در امور، پيشگيري از اسراف و دهها مفهوم ارزشي ديگر فرا ميخوانند.

   همه اين موارد، انتظارهايي است كه فرهنگ بهرهوري امروز از انسان دارد. به يقين، هر تلاشي كه در به فعليت رساندن آن مفاهيم ارزشمند انجام پذيرد، كوششي در راه بهرهور ساختن خود و جامعه خواهد بود؛

  چنان كه علامه محمدتقي جعفري، بهرهوري را «به فعليت رساندن مفيديت يك موضوع، اعم از انساني و غيرانساني براي رفع نيازهاي اصلي و فرعي زندگي مادي و معنوي» مي‌‌دانست.

اسلاید 6 :

نتيجهگيري

  هر چند ديدگاههاي گوناگوني درباره بهرهوري وجود دارد و حتي گاه برداشتهاي نادرستي از آن ميشود كه بيشتر از ناآگاهي از مفهوم مورد بحث سرچشمه ميگيرد، بهرهوري، مفهومي بسيار گسترده است كه مصداقهاي فراواني دارد. از اين رو، نبايد آن را يك معيار اقتصادي و مالي صرف دانست.

 

  بهتر است آن را فرهنگ و نگرش واقعگرايانه به زندگي بدانيم كه در آن، انسان با تفكر و هوشمندي خود، كارهايش را با واقعيت منطبق ميسازد تا بهترين نتيجه را در راه اهداف مادي و معنوي خود به دست آورد.

اسلاید 7 :

بهره‌وري چه نيست!                                                   بهره‌وري چه هست!

صرفاً معياري اقتصادي و مالي                                        نگرشي براي عقلايي كردن فعاليت‌ها

الزاماً كار بيشتر                                                      جلوگيري از كارهاي بيهوده

كم مصرف كردن                                                   درست و بجا مصرف كردن

زندگي براي كار كردن                                          استفاده‌ صحيح‌از عمر براي‌زندگي‌بهتر و متعالي‌تر

تجمل‌گرايي                                                              ايجاد محيطي دل‌پذير و شاداب در حد امكانات

صرفاً توليد بيشتر                                                     هماهنگ‌كردن كيفيت‌وكميت و هزينه و رقابت

منفعت‌طلبي‌فردي‌يا چشم‌پوشي‌از حاصل‌فعاليت                     قرار گرفتن در جايگاه خود در جامعه

استثمار و بهره‌كشي از زيردستان                               همكاري و مشاركت براي منافع مشترك

اسلاید 8 :

بهره ورى و نماز :

  چون نماز خير العمل است، پس مى‏تواند الگوى تمام كارها باشد اگر آداب نماز انجام شود و به اسرار نماز توجه شود، علاوه بر بركات معنوى به طور طبيعى در زندگى روزمره و روابط اجتماعى و اقتصادى ما آثار مثبت خواهد داشت.

  در اسلام عبادت يك كار شمرده شده و كار عبادت خوانده شده.

   امام باقر عليه السلام، فرمود: دوست دارم در حال كار كردن بميرم.

  نماز كارى لازم، مفيد، مقدس، با طرح و برنامه، در وقت معين با آموزش قبلى.

اسلاید 9 :

 نماز محور تربيت در اسلام است:

 نماز:

 جهت گيرى - بايكوت - اجتماع - رهبرى - نظم - حق الناس - طبيعت - نظافت - وقف - لقمه حلال - دوست‏گيرى - وسيله گزينش و شناخت - تعبد - اصالت تقوى و عدالت و امانت - تفقد از ديگران - انفاق - علم – قرآن

 نماز يك آزمايش عملى براى مقدار تعهد آن‏هاست.  نماز تمرينى است كه بعضى كارها تعطيل بردار نيست.  نماز جماعت، همكارى و همگامى در مردم بودن، با مردم بودن، از مردم بودن، را در انسان زنده مى‏كند.

 نماز نشانه:  روحيه شكر گزارى - وظيفه‏شناسى - آمادگى - اطاعت - انضباط - رشد و علاقه است.

اسلاید 10 :

1- نظم وترتیب:

  نظم عامل بسيار مهمى در بهره ورى است . همه كارشناسان بهره ورى نظم را از مهمترين عوامل دانسته‏اند. بى نظمى به هر مقدار كه باشد، افت مى‏آورد. اگر در يك كارگاه هر چيز به جاى خودش نباشد، هر كس كار خودش را انجام ندهد، كارها مختل مى‏شود.

   در فرهنگ نماز، نظم و ترتيب را مى‏آموزيم.  هر كارى در وقت خود: اول اذان، بعد اقامه.

 اول حمد بعد سوره.

 اول ركوع بعد سجده.

 اول نماز ظهر بعد عصر.

   ترتيب يكى از واجبات نماز است و اگر مراعات نشود، نماز باطل است. هر چيزى بجاى خود، هر كارى در وقت خود، كارها به ترتيب و اولويت.  در نماز ترتيب و موالات شرط است. نمى‏شود ذكر سجده را در ركوع گفت.  نمى‏شود به جاى 34 مرتبه الله اكبر 50 مرتبه گفت.  نمى‏شود بيش از يك ركوع و دو سجده انجام داد.  حمد قبل از سوره - ركوع قبل از سجده - قنوت قبل از ركوع.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید