بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مفهوم اولیه و اساسی:
Basic Concept

تقدم  تجربیات کلینیکی بر تجربیات نظری

... برخلاف برنامه های متداول که تقریبا

 تقدم مطلق با مباحث نظری است و تجربه کلینیکی در قالب انترنشیپ( کارورزی) تحصیل می شود.

اسلاید 2 :

چرا؟

 ... ذهن آبستن سوال و ایده شده، تشنه دریافت مباحث نظری و دانش متراکم رشته و جذب و فهم آن می گردد

آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

اسلاید 3 :

مفهوم اولیه و اساسی:
 
Basic Concept

... در مفهوم اولیه ”وارونگی“ تقدم زمانی

مد نظر است.

 با توسع مفهومیبه :

وارونه کردن ” نگاه سلسله مراتبی“ نسبت به دروس کلینیکی و دروس میدانی و عملی

 می توان رسید. منزلت و مرتبت برتر دانش نظری مردود است.

اسلاید 4 :

مفهوم اولیه و اساسی:
 
Basic Concept

...دیگر دانش نظری فضلی نسبت به دانش عملی ندارد، بلکه حتی ارزش خود را مدیون ذهن آمیخته با مساله و مستعد بهره برداری از آن است.

اسلاید 5 :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی

vocationalism /

occupationalism

اسلاید 6 :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

  • حرفه گرائی به معنای دیگری مورد نظردیوئی است
  • در چارچوب موازین و مبانی اندیشه دیوئی یعنی عمل گرائی باید تفسیر شود.
  • نه به معنائی که در گفتمان امروزی آموزش های فنی وحرفه ای مطرح است.
  • برای همه یادگیری ها نه فقط یادگیری های کاربردی و فنی حرفه ای.

اسلاید 7 :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

در واقع از نظر دیوئی حرفه گرائی

 ( به معنای مفید بودن و به کار آمدن)

 باید جهت گیری  اصلی هر نوع یادگیری و ملاک اعتبار آن تلقی شود.

اسلاید 8 :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

به همین دلیل است که درباره این اندیشه

(وارونگی)گفته شده است:

"That's straight out of Dewey”

اسلاید 9 :

دیوئی:

برنامه درسی core  مبتنی بر تجربه شخصی

 یا unstructured

اسلاید 10 :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: برنامه درسیcore  مبتنی بر تجربه شخصی unstructured))

... برنامه درسی core ،در چارچوب اندیشه دیوئی، از مصادیق بارز ”برنامه درسی تلفیقی“ شناخته شده است.

...دو مفهوم ”وارونگی“ و ”تلفیق“ از حیث منطق و ماهیت هم آیند و هماهنگ با یکدیگرند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید