بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 مفهوم اوليه كلمه استراتژي

  • اولين بار يونانيها از اين كلمه استفاده كردند

اسلاید 2 :

استرات‌گی

هنر جنگ

Ø تدوين برنامه جنگي توسط ژنرالها

Ø صحيح عمل كردن در زمان و مكان مناسب

Ø دست يافتن به نتايج مطلوب و مورد نظر

Ø

اسلاید 3 :

چگونه ميتوان به يك استراتژي اثربخش دست يافت؟

تفكر استراتژيك زيربناي استراتژيهاي خلاق و اثربخش ميباشد.

 

تفكر استراتژيك يعني ”مهارت معماري استراتژيك“

 

تفكر استراتژيك زيربناي استراتژيهاي خلاق و اثربخش ميباشد.

 

تفكر استراتژيك يعني ”مهارت معماري استراتژيك“

 

اسلاید 4 :

ويژگيهاي بهينه تفكراستراتژيك

بيش از اطلاع گيري به دنبال يادگيري

از محيط باشيد

بيش از پاسخگويي به نيازهاي كشف شده

به دنبال كشف نيازهاي پاسخگويي نشده باشيد

بيش از اهداف مياني، چشم

به اهداف نهايي داشته باشيد

بيش از قابليت سازي براي توليد به دنبال

 قابليت سازي براي رقابت باشيد

در حركت به سوي هدف بيش از سرعت 

به دنبالراه ميانبر باشيد

  استراتژي خلاق حاصل تفكر استراتژيك است و برنامه ريزي استراتژيك تسهيل روند كار و پياده سازي نتايج آن را بر عهده دارد.

اسلاید 5 :

تعريف استراتژي

راهي است كه رسيدن به هدف را تضمين نموده و جهت‌گيري سازماني را براي بكارگيري توانمندي سازماني و بهره‌گيري از فرصتها  فراهم مي‌سازد.

اسلاید 6 :

چرا برنامه‌ريزي را استراتژيك مي نامند

بدين دليل كه :

تعيين بهترين راه براي پاسخ به شرايطمحيط پيراموني سازمان را فراهم ميكند

و اغلب بصورت پويا و فعال حتي نقش راهبردي ايفاء مي كند.

اسلاید 7 :

تعريف انتخاب استراتژي

مقايسه‌اي كه هر سازماني بين مهارتها، منابع داخلي، فرصتها و ريسكها مي‌نمايد و راه مناسب و كارآمدي براي پاسخگوئي به شرايط انتخاب مي‌نمايد.

اسلاید 8 :

مديريت استراتژيك چيست ؟

مديريت استراتژيك عبارت است از :

مديريت، هدايت و كنترل سازمان به‌نحوي كه بتواند واكنش مناسب و سريع در برابرتغييرات محيط دروني و بروني سازمان نشان داده و درشرايط ايده‌آل تغييردهنده  محيط دروني و يا بروني باشد

مديريت استراتژيك: از 1)تدوين ، 2)اجراء و 3)ارزشيابي استراتژيها تشكيل شده است

اسلاید 9 :

تفكر استراتژيك

تفكر استراتژيك عبارت است از آمادگي كامل ذهني واجرائي همه آحاد سازمان براي انطباق با شرايط يا تقدم زماني و معنائي بر تغييرات محيطي

آمادگي محيط سازماني براي تغيير

آمادگي و حمايت كامل مديريت ارشد از محيط قابل تغيير

ريسك پذيري در سازمان

توانائي مديران عملياتي و كاركنان براي ايجاد تغيير و تحمل شرايط تغييرچرا تفكر استراتژيك ؟؟

اسلاید 10 :

چرا تفكر استراتژيك ؟؟

محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط اقتصادي

رويكرد تجارت جهاني

تجارت الكترونيكي و تهديدها و فرصتهاي آن

تعامل اقتصادي بين كشورهاي مختلف

بي‌ثباتي اقتصاد جهاني

تعامل شديد بين مؤلفه‌هاي اقتصاد جهاني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید