بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چكيده :

چگونگي تكثير مصنوعي مولد بدن پرورشي كفال خاكستري (Mugil cephalus) در محيط هاي پرورشي (اسارت) تحوه تغذيه و نگهداري آنها در ماههاي قبل از تكثير و تخم ريزي و اسپرم گيري، نحوه تزريق هورمون و انواع هورمونهاي مورد استفاده براي تحريك تخم ريزي، چگونگي تشخصي زمان تخم ريزي و نحوه شناسايي رسيدگي جنسي از طريق نمونه گيري از گنادهاي مولدين و بافت شناسي اسپرم و اندازه گيري تخمك مولدين در آزمايشگاهها براي تعيين موقعيت و زمان تكثير، چگونه از مولدين تخم كشي و اسپرم گيري كنيم و آشنايي با مواد بيهوش كننده قبل از تكثير مصنوعي، نحوه شمارش تخمها، تعيين درصد لقاح و همچنين آشنايي و يادگيري مراحل انكوباسيون و همچنين چگونگي تخليه تخم هاي لقاح نيافته و جمع آوري تخم هاي سالم لقاح يافته و انتقال آنها باه تانكر انكوباسيون و نيز نحوه تنظيم شوري و درجه حرارت آب در كليه مراحل از زمان قبل از تكثير در استخرهاي نگهداري مولدين گرفته تا مراحل انتهايي عمليات تكثير كه نگهداري لاروها مي باشد در اين مقاله بحث خواهد شد.

اسلاید 2 :

مقدمه :

كفال خاكستري يكي از ماهيان استخواني با ارزش تجاري بسيار مهم مي باشد كه پراكنش آن در آبهاي ساحلي بين عرض هاي جغرافيايي 40 درجه شمالي و جنوبي گزارش شده است (Tamaru et al., 1993). به دليل شرايط مناسب جهت پرورش مقاومت زياد در برابر دامنه وسيعي از درجه حرارت و شوري، ضريب رشد خوب، ضريب تبديل غذايي مناسب و بازار پسندي عالي به عنوان يكي از بهترين گونه هاي پرورش ماهيان دريايي در سراسر جهان به شمار مي آيد.

 

اسلاید 3 :

از طرف ديگر، وجود منابع آب شور و لب شور فراوان در نواحي ساحلي شمالي و جنوب و نيز استان هاي مركزي و همچنين زمين هاي نامرغوب و كم بازده از نظر كشاورزي كه براي پرورش اين گونه مناسب تشخيص داده شده است، كشورمان را از نظر وجود منابع طبيعي جهت پرورش اين گونه ماهي ممتاز جلوه مي دهد.

اسلاید 4 :

با توجه به تلاش هاي فراواني كه در كشورهاي مختلف جهت دستيابي به     فن آوري مطمئن جهت تكثير مصنوعي اين ماهي در دو دهه قبل صورت گرفته است، با اين وجود پرورش اين گونه در اكثر نقاط دنيا تاكنون وابسته به جمع آوري بچه ماهيان از آبهاي ساحلي مي باد (مانند هنگ كنگ، تايوان، فلسطين و مصر). اگر چه فن آوري مناسبي براي تحريك مولدين نر و ماده اين ماهي وجود داشته، ولي جهت دستيابي به فن آوري زيستي دقيق تكثير مصنوعي اين گونه در شرايط كشورمان، پژوهش بيشتر ضروري به نظر مي رسد          (Tamaru et al., 1993).

فصل توليد مثل اين گونه در ماههاي سرد سال (آذرماه تا اسفندماه) مي باشد            (Tamaru et al., 1993).

اسلاید 5 :

در اكثر كشورها، جهت دستيابي به مولدين نر و ماده اين ماهي، مولدن بالغ را اغلب به هنگام مهاجرت توليد مثلي از مصب به قسمتهاي باز دريا صيد كرده و سپس آنها را وارد چرخه تكثير مصنوعي مي نمايند.

اين گونه در شرايط پرورش در استخرها، مي تواند به بلوغ كامل برسد (مولدين نر و ماده) ولي گزارشي مبني بر تخم ريزي و اسپرم ريزي در اين شرايط مشاهده نشده است

اسلاید 6 :

مولد :

عملكرد بي درد سر يك مركز تكثير به مولدين قابل اعتماد آن بستگي دارد نگهداري مطلوب مولدين بسيار مهم است كه اين وابسته به توجه شايسته و دائمي پرسنل مركز        مي باشد استرس وارده به مولدين اغلب از عدم توجه به عواملي نظير كميت و كيفيت تغديه، درجه حرارت، شوري، اكسيژن محلول تراكم بيش از اندازه و دستكاري بي مورد نشأت مي گيرد و پيامدهاي متعددي نظير كيفيت پايين تخم، درصد پايين مولد رسيده و بيماري مي تواند باعث كاهش قابل ملاحظه توليد گردد. (Billard , 1981) كه آن نيز موجب كاهش توليد و بازده اقتصادي مي شود به همين دليل اولين نگراني مراكز تكثير بايد وضعيت مولدين در شرايط پرورشي باشد.

اسلاید 7 :

نگهداري و تغذيه مولدين :

مولدين در كانالهاي دراز سيماني 205 متر مربعي مجهز به جريان دائمي آب دريا باشد منبع آن بايستي از يك چاه 8 اينچي آب دريا باشد تغذيه مولدين به وسيله غذاي تجاري ته نشين شونده گر به ماهاي كانالي (Krus, El Monte, California USA) به ميزان 3 درصد وزن به صورت روزانه تغذيه شوند.

اسلاید 8 :

ميزان غذاي معرفي شده بر پايه كل وزن بدن مولدين موجود در استخرها يا حوضچه ها تعيين مي شود و اين موضوع مستلزم آگاهي از تعداد ماهي و كل وزن بدن آنها در هر استخر مي باشد با بررسي هاي ماهانه مولدين (به دست آوردن وزن بدن) و ثبت كليه تلفات اين اطلاعات حاصل مي شود كه علاوه بر كميت غذادهي، اطلاعات مربوط به كيفيت تغذيه نيز براي داشتن مولدين سالم ضروري است در اكثر دنيا بطور معمول سطوح پروتئين مورد استفاده 45ـ30 درصد مي باشد درصد چربي به همراه تركيبات اسيدهاي چرب غيراشباع يكي ديگر از عناصر كليدي در غذا مي باشداسيدهاي چرب غير اشباع با زنجيره بلند مثل ايكوزاپنتانوئيك اسيد تا دكوزاهگزانوئيك اسيد و آراشيرونيك اسيد براي بقاء لارو كفال خاكستري و كيفيت خوب تخم خيلي مهم به نظر مي رسد. يكي از فوايد پرورش مولدين كفال راه راه استفاده از جوامع جلبكي و دياتومه هاي توليد شده در استخر به عنوان غذا   مي باشد تركيب جلبكي موجود در جيره غذايي آنها يكي از منابع خوب اسيد آراشيرونيك است

اسلاید 9 :

كيفيت آب :

براي نگهداري مولدين بايد چندين فعاليت كليدي صورت گيرد كه از آن جمله مي توان بررسي مستمر فاكتورهاي كيفي آب را نام برد و مهمترين اين عوامل عبارتند از درجه حرارت آب، اكسيژن محلول و شوري. جهت اندازه گيري اين عوامل به ترتيب دماسنج (درجه سانتي گراد) پروب (Probe) اندازه گيري اكسيژن محلول و شوري استفاده مي شود. بررسي مستمر پارامترهاي كيفيت آب دو مزيت دارد.

نخست : بررسي مستمر به پيش بيني زمان شروع تغييرات رسيدگي جنسي كمك مي كند.

اسلاید 10 :

دومين مزيت بررسي مستمر كيفي آب، جلوگيري از تغييرات نامساعد در استخرها مي باشد. داده هاي جمع آوري شده هنگاميكه با اطلاعات عملكرد توليد مثلي مولدين همراه مي شوند بسيار مهم و قابل بررسي خواهد بود. چنين اطلاعاتي به برآورد ميزان فعاليت مورد انتظار براي نگهداري مولدين مفيد مي باشد بهترين دامنه براي رسيدن به بلوغ مولدين كفال راه راه شوري 35ـ13 در هزار درجه حرارت آب 27ـ26 درجه سانتي گراد و ميزان اكسيژن محلول بيش از 5 ميلي گرم در ليتر مي باشد چنانچه اين فاكتورها از حالت نرمال خارج شوند بايد تدابيري اتخاذ نمود كه از بروز هرگونه شرايط نامطلوب طولاني مدت يا زودگذر جلوگيري شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید