بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nحقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود.

nوجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن ”حق حیات سیاسی ” است.

اسلاید 2 :

حاکمیت ملی

nبرای تشکیل یک نظام سیاسی و دولت در معنای عام آن (دولت-کشور) عوامل زیر نقش اساسی ایفا می‌کنند:

n

اسلاید 3 :

حق نظارت

nچیستی و چرایی نظارت

n”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه

nدر حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی

nازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و

nحفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های

nمختلف صورت می‌پذیرد.

nنظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان

nآنچه مطرح است نظارت شخصی است.

اسلاید 4 :

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

n1) انكارقلبي            

n 2 ) انكار لساني          

n 3) انكار يدي ( دست

اسلاید 5 :

حدود آزادی بیان

nآزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.

اسلاید 6 :

nاجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد.

nمعمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید