بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طاق ها

طاق زدن:

طاق زدن حد واسط بين طره و قوس واقعي است كه متشكل از رديفهاي متوالي اجر  كه روي يكديگر در دو طرف بازشو قرار گرفته اند و به تدريج به هم نزديك ميشوند تا با هم تلاقي نمايند.ميباشد.

اسلاید 2 :

قوسهاي مصالح بنائي

قوسهائي كه به شكل وارونه ساخته شده است مانند يك كابل معلق فقط تحت فشار خواهد بود و در ان هيچگونه نيروئي  خمشي مورد مطالعه قرار نميگيرد.

 

اسلاید 3 :

اما در قوس فرم منحني بصورت زنجيره وار است.

اگر در يك كابل معلق  بارگزاري بصورت گسترده و يكنواخت  در  طول افقي دهانه باشد  فرم منحني به صورت سهمي است

اسلاید 4 :

اما در قوس فرم منحني بصورت زنجيره وار است.

اگر در يك كابل معلق  بارگزاري بصورت گسترده و يكنواخت  در  طول افقي دهانه باشد  فرم منحني به صورت سهمي است

اسلاید 5 :

عكس العمل رانشي نسبت عكس با ارتفاع قوس دارد
در قوس كم خيزتر رانش جانبي توليد شده در اثر بار گذاري بيشتر خواهد بود

اسلاید 6 :

طاق ها:                                            

طاق قوسي نيروها را فقط از طريق فشار به تكيه گاه منتقل مي كند.

طاق هاي استوانه اي:

گهواره اي/منحني طنابي/تيزه دار/

اسلاید 7 :

رفتار سازه اي:                                

در مقايسه با مجموعه اي از قوس هاي همجوار در برابر بار متمركز رفتاري متفاوت دارد.

قوس ها به گونه اي رفتار مي كنند كه بار وارده بر يكي از انها به وسيله قوس هاي مجاور انتقال نمي يابد.مجموع بارها بسمت پائين  قوس انتقال مي يابد.

مقاومت برشي طاق امكان پخش بار را براي سطوح مجاور فراهم مي سازد.

اسلاید 8 :

مقاومت رانشي:                              

مشابه قوس ها تمامي طاق ها  رانش افقي ايجاد مي نمايند با كم ارتفاع شدن خط رانش. رانش بيشتري ايجاد مي شود.

اسلاید 9 :

مفهوم ميانگين مقاومت جانبي رانشي در طاق ها:

الف:اصطكاك پي.

ب:تمايل طاق هاي متكي بر ديوارهاي عمودي براي باز شدن.

ج:طاق نيمدايره رومي با ماهيچه تقويت شده و ديوارهاي ضخيم

پشت بندهاي توپر رومانسكي

ه:طاق نيمه گوتيكي

تير اتصالي فلزي

اسلاید 10 :

مصالح مورد استفاده براي خنثي  كردن نيروهاي رانشي.چ

1- چوب :

استفاده از چوب از لحاظ سرعت عمل و اجرا سهولت دسترسي و هماهنگي با مصالح سنتي مناسب است.اما به دليل امكان پوسيدگي و ضعف اتصالات همچنين آسيب پذيري آن در مقابل موريانه مناسب نيست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید