دانلود مقاله بررسی پارازیتهای شته Hym . : Braconidae : Aphidiinae در استان فارس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه

یکی از بزرگترین گروههای خانوادهی براکونیده زیرخانوادهی Aphidiinae است .(Barahoeie H., 2012) اعضای این زیرخانوادهی پارازیت انفرادی داخلی شتهها هستند. این زیرخانواده با داشتن تعداد زیاد و پراکندگی درسرتاسر دنیا نقش مهمی در کنترل جمعیت شتهها که درواقع کاهش جمعیت شتههای موجود بر روی گیاهان زراعی و غیر زراعی مختلف است، ایفا میکنند .(Rakhshani E.,2012) شتهها با تغذیه از گیاه باعث کاهش پروتئین غلات و زردرنگشدن برگ گیاه و کوچک شدن اندازهی بذر آن میشود و با تزریق ویروس به درون گیاه در هنگام تغذیه از آن باعث آسیبزدن به گیاه مورد تغذیه میشوند ( Rakhshani

.(E., 2008

دشمنان زیادی برای شته ثبت شده است که در بین آنها زیرخانوادهی Aphidiinae از اهمیت بیشتری برخوردار است ( Tazerouni Z., 2011 و .(Alikhani M., 2013 مطالعات زیادی بر روی طبقهبندی و روابط غذایی این زیرخانواده انجام شده است .(Barahoeie H., 2014) در پژوهشی 49 گونه از زیرخانوادهی Aphidiinaeگزارش شده است پژوهشهای بعدی به منظور به-روزرسانی این پژوهش تعداد دیگری Aphidiinae را گزارش کردهاند که درمجموع تعداد آنها به 66 گونه رسیدهاست
.(Barahoeie H., 2013)

تحقیقات پراکندهای در زمینهی شناسایی گونههای Aphidiinae استان فارس صورت گرفته است. این پژوهش به منظور تکمیل پژوهشهای گذشته به بررسی این زیرخانواده در بخشی از استان فارس میپردازد. به این منظور از مناطق قلات، کفترک، داراب، سپیدان، شهرک گلستان، کیانآباد، آب باریک و مهارلو نمونهها به روش تورزنی و پرورشی از روی یونجه، خاکشیر، گندم، بادامو کانولاجمعآوری شدند و در اتانول نگهداری شدند و پس از شناسایی مورد تأیید رخشانی از دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل قرار گرفتند.
روش و مواد

در این پژوهش نمونهها از 11 منطقه استان فارس شامل قلات 29 49 N 52 19 E، کفترک 29 34 N 52 41 E، قصرقمشه 26 E

29 46 N 52، کیانآباد 52 29 E 29 34 N، خیابان خلیلی33 E 52 38 N 29، مهارلو 20 N 52 49 E 29 ، آب باریک
30 42 N 52 28 E، داراب 29 E 34 N 52 29، سپیدان 29 E 52 34 N 29، خیابان خلیلی شیراز 33 E 29 38 N 52،
قصرقمشه 46 N 52 26 E 29 به روش تورزنی جمعآوری شد و به کمک آسپیراتور از تور خارج گردید و سپس در ظروف

شیشهای حاوی اتانول 96 درصد برچسبداری که بر روی برچسب آنها اطلاعات زمان و مکان جمعآوری نمونه نوشته شد و به آزمایشگاه متقل گردید. در برخی از مکانها قطعهای از گیاه که شتههای مومیایی شده بر روی آن دیدهمیشدند، قطع گردید و در ظروف پلاستیکی که دارای درپوش منفذدار بودند قرار داده شد و به آزمایشگاه برده شد. در آزمایشگاه ظرفها در دمای 20-25 درجه سانتیگراد به مدت 2 هفته نگهداری شد تا تخمهای پارازیت چرخهی زندگی خود را کامل کنند واز بدن شته خارج شوند. پس از 6-5 روز زنبورهای پارازیت خارج شده در شیشههای برچسبزدهی حاوی اتانول نگهداری شد. سپس نمونههای موجود بر اساس شکل شاخک، قطعات سینهای و شکمی، رگبالها و سایر خصوصیات زوائد حرکتی بدن حشره با کمک کلید شناسایی (Bahrollahi H. et al. 2013, Rakhshani E., 2012) طبقهبندی شد و برای تأیید شناسایی گونهها نزد رخشانی از دانشگاه زابل دانشکده کشاورزی، فرستاده شد.

2

نتایج

مکان جمعآوری: قلات 29 49 N 52 19 E، قصر قمشه 29 46 N 52 26 E، کیان آباد 29 34 N 52 29 E

توصیف گونه: در این گونه رگبال Rs به انتها نمیرسد. بر روی پروپودئوم آرئولهای پنجضلعیشکل باریک دیده میشود. طول رگبال R1 برابر طول استیگما است. رگبال M & m-cu کامل است.

گیاه: گندم، یونجه، خاکشیر میزبان:

Amegosiphon platicaudum (Narzikulov); Aphis affinis del Guercio; Aphis craccivora Koch; Aphis dlabolai Holman; Aphis euphorbiae Kaltenbach; Aphis fabae Scopoli; Aphis gossypii Glover ; Aphis intybi Koch; Aphis nasturtii Kaltenbach; Aphis plantaginis Goeze; Aphis pomi DeGeer; Aphis punicae Passerini; Aphis solanella Theobald; Aphis spiraecola Patch; Aphis umbrella Börner; Brachycaudus amygdalinus (Schouteden) ;Brachycaudus cardui (L.); Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov ; Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach); Brachycaudus persicae (Passerini); Brachycaudus tragopogonis (Kaltenbach); Capitophorus similis van der Goot; Diuraphis noxia (Kurdjumov); Dysaphis devecta (Walker); Dysaphis plantaginea (Passerini); Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe); Eucarazzia elegans (Ferrari) ; Hyalopterus amygdali (Blanchard) ; Hyalopterus pruni (Geoffroy); Hyperomyzus lactucae ( L.); Lipaphis erysmi (Kaltenbach); Lipaphis lepidii Nevsky; Lipaphis pseudobrassicae (Davis); Metopolophium dirhodum (Walker); Myzus ascalonicus Doncaster; Myzus beybienkoi (Narzykulov); Myzus cerasi (F.); Myzus certus (Walker ); Myzus persicae (Sulzer); Ovatus insitus (Walker); Phorodon humuli (Schrank);Rhopalomyzus sp.; Rhopalosiphum maidis
(Fitch); Rhopalosiphum nymphaeae(L.) Rhopalosiphum padi (L.); Schizaphis graminum (Rondani); Sitobion

avenae (F.); Sitobion fragariae (Walker); Wahlgreniella nervata (Gillette) ( Barahoeie H., 2014) .

پراکندگی در ایران:

البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، همدان، اصفهان، کهکیلویه بویراحمد، مرکزی، قم، کرمان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران . (Barahoeie H., 2014 )

پراکندگی در جهان: در سرتاسر دنیا پراکنده است .(Barahoeie H., 2014)

شکل Aphidius matricariae Haliday - 1


3

مکان جمعآوری: کفترک 29 34 N 52 41 E

توصیف گونه: F1 زردرنگ است. در بال جلویی رگبال m-cu به صورت لوله کمرنگی دیده میشود.قسمت وسیعی از بخشهای کناری مزونوتوم بدون مو است. آنتن 18 قطعه است. پروپودئوم صاف است و در قسمت پتیول خار دیده میشود.
گیاه:یونجه

میزبان: Therioaphis trifolii (Monell), Therioaphis riehmi (Börner).

پراکندگی در ایران:

البرز، سیستان و بلوچستان، اصفهان، همدان، کردستان، کرمانشاه خراسان شمالی، تهران، سمنان، قزوین است (Barahoeie H.,

.2014)

در این پژوهش برای اولین بار از منطقهی کفترک شیراز گزارش میشود. پراکندگی در جهان:

منطقهی پالئارکتیک غربی، منطقهی نئارکتیک . (Barahoeie H., 2014 )

شکل Praon exsoletum (Nees) -2

مکان: خیابان خلیلی شیراز 29 38 N 52 33 E، آب باریک 30 42 N 52 28 E، داراب 29 34 N 52 29 E

توصیف گونه: در قسمت پتیول خارها به طور متراکم وجود دارند. F1 تیره است و پایهی آن زردرنگ است. در بال جلوئی رگبال m- cu دیده میشود. آنتن 16دارای قطعه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی ارتباط شادی و اضطراب وجودی با بهزیستی روانی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه مطالعاتی که در زمینه سلامت روانی توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار انجام شده است نشان داده استکه سلامت کارکنان در سازمان ها و محیط کار هر روز بیش از گذشته در معرض آسیب جدی قرار دارد (سازمان جهانی بهداشت، ( 2002 که می تواند اثرات نامطلوبی بر افراد شاغل بگذارد (براگ به نقل از حبیبی، .(1387 ...

دانلود مقاله بررسی نقش استقرار اتاق فکر در عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی در سال تحصیلی 93 - 94

word قابل ویرایش
23 صفحه
21700 تومان
مقدمهاتاق فکر یکی از واژه هایی است که این روزها بسیار می شنویم و در بسیاری از سازمان ها اقدامات متعددی برای ایجاد این اتاق انجام شده است. یکی از آسیبهای جدی در حوزه مدیریتی، روزمرگی مدیران تصمیم گیر در مسایل جاری و اجرایی است که به شکل روال مندی با شرکت در جلسات و پاسخگویی به مراسلات، چندان فرصت تفکر و اندیشه ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری استان کرمان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
1 مقدمهگردشگری بهعنوان یکی از مهمترین پدیدههای هزاره سوم، طی نیم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصادی و تبادلات فرهنگی کشورها داشته است. طبیعت گردشگری در هر جامعه، متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر گردشگری دارای ابعاد مادی و ...

دانلود مقاله بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمه احداث ساختمانها با مصالح آجری در سطح وسیعی از کشورهای جهان و از جمله در ایران در حال اجرا می باشد. علت آن وزن کم، قیمت ارزان، حمل و نقل آسان، قالب گیری در شکل و اندازه لازم و زیبایی خاص آجر برای نماکاری است. مواد اولیه آجر را میتوان از شیل، مارن و رس ها تامین کرد. کانی های مهم موجود در مواد اولیه آجر ش ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته نساجی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان هدف آشنایی با تاریخچه فرشبافی در منطقه ای که نامی از آن در جغرافیای فرش ایران وجود ندارد. چکیده : این تحقیق بیشتر میدانیست و در باره تاریخچه و طرح و نقش فرشهای این منطقه توضیح داده است اسلاید 2 : پ ...

دانلود فایل پاورپوینت داستان دو برادر به زبان فارسی و انگلیسی

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : This is a story about two brothers named James and Henry. One was a very good boy. His name was James. He always made his mother very happy. His clothes were always clean. And he always washed his hands before he ate his dinner.اين داستاني درباره ي دو برادر به نام هاي جيمز و هنري است . يکي از ...

مقاله بررسی عملکرد الگوریتم های بهینه سازی PSO و ICA در ارائه برنامه تحویل و توزیع بهینه تحویل آب ( مطالعه موردی کانال اردیبهشت در شبکه آبیاری درودزن استان فارس )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي عملکرد الگوريتم هاي بهينه سازي PSO و ICA در ارائه برنامه تحويل و توزيع بهينه تحويل آب (مطالعه موردي کانال ارديبهشت در شبکه آبياري درودزن استان فارس ) خلاصه مسئله تحويل و توزيع آب در شبکه آبياري، يکي از مسائل مهم مورد توجه جهت تحقق ...

مقاله بررسی رابطه بین مؤلفه های ظرفیت سازمانی با عملکرد سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی در اداره کل میراث فرهنگی استان فارس

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین مؤلفه های ظرفیت سازمانی با عملکرد سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی در اداره کل میراث فرهنگی استان فارس چکیده هدف از توسعه ظرفیت سازمانی، کمک به بهبود عملکرد سازمانی در پرداختن به موضوعات شناخته شده و واکنش نسبت به موضوعات به وجود آمدهای میباشد که ناشی از تغییر سریع جهان امروز است؛ به عبارتی دیگ ...