بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ذهنيت و عينيت در معماري كودكان

 • چكيده :
 • در راستاي ايجاد فضاي معماري زيبا ومطلوب و دوست داشتني براي كودكان و جهت ادراك ماهيت فضاي معماري به بهترين وجه ممكن به بررسي چگونگي شكل گيري ذهنيات و عينيات كودكان مي پردازيم و با توجه به كنش ها و واكنش ها در برابر قابليتهاي محيط ايجاد شده تلاش جهت بهبود فضاهاي موجود و يا در حال شكل گيري صورت گيرد.

اسلاید 2 :

مقدمه :

 • امروزه مهمترين مساله در معماري ((ماهيت فضاي معماري)) و ادراك آن از سوي كاربران است دستيابي به اين مهم به تعريف و باز شناسي محيط و دريافت پيام آن نياز دارد دنياي صنعتي و پر سرو صداي امروز ايده آل انسان متمدن و عناصر تشكيل دهنده فضاي زندگي او چندان مطلوب و مناسب روحيه حساس كودكان نيست چرا كه ايشان تاثير پذيري بيشتر و عميق تري دارند ودر عوض تا ثير گذاري كمتري نيز بر محيط دارند  ايجاد فضاهاي خشك و بي روح و بي معنا براي كودكان مانند بزرگسالان نه تنها جوابگوي نياز هاي كودكانه ايشان نمي باشد بلكه اثرات جبران نا پذيري  در رشد و تكامل روحي آنها نيز خواهد داشت به همين دليل معماري كودكان به عنوان معماري ويژه  براي گروه سني خاص به لحاظ توانا ئي هاي فيزيكي و روحي ايشان داراي اهميت بسياري است فضايي براي انان دوست داشتني است كه حاوي معاني به ياد ماندني كه درك ان با توجه به ذهنيات پايه ايشان و تجارب كوتاه مدتشان ملموس و آسان باشد .
 • باحضورانسان در يك مكان ودرطي فرآيند ادراك محيط اطلاعات عيني ازمحيط دريافت مي شود كه توسط طرح واره ذهني برانگيخته مي شود وسپس توسط نيازهاي شخص هدايت مي گردد.درست به اين دليل مكانهايي كه در آن حادثه اي خاص اتفاق افتاده ويا محلي كه عده اي خاص به فعاليتهاي ويژه مي پردازند بار معاني متفاوتي براي افراد مختلف باسنين گوناگون وفرهنگهاي متفاوت داردكه دربعضي فرهنگها به صورت نماد ونشانه هاي خاص با ارزشهاي زيبا شناختي آشكار مي گردد.
 • جرج سانتايانا مفهومي را بعنوان "محيط زيبا"ودرعين حال (لذت بخش)مطرح مي نمايد كه با فرض تامين نيازهاي فيزيولوژيكي.شخصيتي اجتماعي وفرهنگي داراي ارزشهاي حسي فرمي نمادين نيز باشد بنابراين هدف درايجاد معماري ايده آل باحفظ وتامين وحتي ايجاد اين ارزشها است به گونه اي كه به خوبي درك وتاثير گذارباشد.
 • ژان پياژه برجسته ترين نظريه پرداز روان شناسي رشد وتكامل كودك معتقد است كه كودكان معرفت را با تنظيم يا سازمان دهي اطلاعات از محيط كسب مي كنند.

اسلاید 3 :

ويژگي هاي تصاوير ذهني

 • 1-اين تصاوير داراي علائم ذهني مخصوص فراوان مي باشند كه توسط راه ها يا عناصر ارتباطي در ذهن متصل مي گردند.2-تصوير ذهني افراد از محيط هايي كه بيشتر استفاده مي شوند يا آنها را بيشتر مي بينند به واقعيت نزديك تر ودقيق تر است درنتيجه نقش بندي آن در ذهن ما بستگي به تمايل فكر ما به آن پديده دارد.3-تصوير ذهني اي كه افراد از يك محيط دارند بر اثر استفاده مداوم از آن وبه مرور زمان كامل تر مي گردد.4-نقشه هاي ذهني افراد ازلحاظ اندازه محتوي وصحت ودقت با هم متفاوتند اين تفاوت ها بيانگر اختلافهاي دريافتي ذهني كودكان است.5-هرچه عناصر سازنده تصاوير غني تر باشد به همان نسبت درك شخص نيز ازمحيط افزايش مي يابد
 • ازمهم ترين فوايد تصاوير ذهني ايجاد انس با فضا وكاهش فاصله بين معمار ومصرف كننده است.ادراك حسي كودك نسبت به اطراف اشيا و مكان ها ابتدا مبهم و عمومي است و از روي اراده به انها توجه نمي كند مگر با يك تحريك اني در ان مكان اشيا

اسلاید 4 :

كودكان 6تا 8 سال (اول و دوم ) :

 • در لين دوره كودكان تمايل فراواني به فعاليتهاي پر تحرك و فعاليتهاي فيزيكي بالا دارند كه به سازمان دهي و گسترش مهارتهاي ايشان كمك مي كند
 • كودكان 8تا11 سال : با نزديك شدن به دوره نوجواني به فعاليتهايي براي افزايش يا نمايش قدرت و تعادل و هماهنگي در يك تيم و بر گزاري مسابقات نيازمندند
 • ايجاد محيط هايي براي بازي با فعاليت فيزيكي بالا كارهاي ابداعي و ابتكاري وجود بعضي المان و عناصر مي تواند محرك اين انگيزه گردد.امكان تجربه هاي حسي وايجاد محيطهايي براي كسب اين قبيل تجربيات وايجاد فضاهايي درخلوت وسكوت
 • ازمعماران به عنوان خالقين وسازمان دهندگان انتظار مي رود توجه به امور زيبا شناختي ورعايت مقررات ايمني خاص كودكان توجه ويژه نمايند.
 • طراحي فضاهاي متنوع با مصالح مناسب مي تواند دامنه وسيعي ازتجربيات حسي را براي كودكان ميسر سازد وبراي اين منظور كافي است درمحيط معمارانه كنجكاوي ها وتخيلات كودكان را برانگيخت.

اسلاید 5 :

مصالح در مدارس ابتدايي

 • اين تحقيق در ارتباط با ويژگيهاي مدارس دخترانه و اين مطلب كه فضاهاي آموزشي چه تأثيري در سلامت رواني دانش آموزان ميتواند داشته باشد. در مجموعه عوامل آموزشي كه شامل نيروي انساني و روشهاي يادگيري است يك عامل مؤثر ديگر فضاهاي فيزيكي مدرسه است كه كمتر به آن توجّه شده است. عوامل و متغيرهاي مهمي كه در مدارس در يادگيري مؤثر است يكي رنگ كلاس است كه در تحقيقي كه انجام شد تمام دانش آموزان به اتفاق اين مسئله را عنوان كردند كه رنگ كلاس بايد رنگ شاد و روشن باشد به دليل اين كه رنگ روشن آرامش ميدهد و باعث ميشود كلاس روشنتر شود. براي فضاهاي آموزشي استانداردهاي جهاني مطرح شده كه مدارس ما از اين استانداردها به دور است اين كه مدرسه در محل شلوغ نباشد فاصله مدرسه تا خانه نزديك باشد ويژگيهاي خاص دانش آموزان از نظر جنس آنها بايد در مدرسه در نظر گرفته شود. در تحقيقي كه من انجام دادم نظر معلمان و دانش آموزان در اين زمينه مطرح شده و اين مسئله كه نيازهاي دانش آموزان در سه مقطع تحصيلي نيز متفاوت است و مدارس از نظر فيزيكي بايد در هر مقطع خصوصيات خاص خود را داشته باشد.

اسلاید 6 :

 • نكته مهم ديگر كه ما بايد توجّه كنيم اين كه محيط مدرسه را بايد طوري بسازيم كه كرامت انساني دانش آموز در آن رعايت شود. دانش آموزان ما اكثريت گله داشتند كه مدرسه طوري ساخته شده كه مدير و معاون تمام رفتار ما را كنترل ميكنند و نظارت دارند اگر كلاسها در طبقهي دوم و اتاق عوامل اجرايي در طبقه اول باشد، اين كرامت به دانش آموزان داده ميشود. شباهتي كه بين ديدگاه متخصصان و دانش آموزان موجود مي باشد اين كه كلاسهاي درس بايد داراي پنجره باشد آن هم از نوع بلند و بزرگ. اكثر مدارس دخترانه پنجره ها را تيره ميكنند يا با ايرانيتهاي بلند مي پوشانند كه از نظر معماري و رواني اشكال دارد با يك متخصص معماري كه در مورد پوشاندن و پنجره صحبت شد ايشان مطرح كردند كه پنجره واسطه ای است بين دنياي بيرون و درون در واقع دانش آموزان در كنار پنجره ارتباطش را با بيرون حفظ ميكند بنابر اين فلسفه . پنجره ارتباط بيرون و درون است و دانش آموزان اتاقهاي بدون پنجره يا با پنجره هاي كوچك را نمي پستند اگر مناطق به اين نياز توجّه نمايند ميتوانيم از پنجره هاي رفلكس استفاده كنيم.
 • نياز ديگر دانش آموزان به وجود باغچه در مدرسه است خصوصاً در مدارس دخترانه كه روحيات زيبا پسندانه دارند و اين مسئله در مدارس با وجود باغچه هاي كوچك يا استفاده از گلدان جبران خواهد شد. نكته بعدي شباهت ديدگاه دانش آموزان و متخصصان در اين است كه مدارس ما با كمبود تجهيزات ضروري ميباشد از قبيل جا لباسي در مدرسه كه در جزوه اي كه از طرف مشاور امور بانوان منطقه هشت نيز تنظيم شده اين مسئله مطرح گرديده است. اميدواريم اراده اي جمعي و شايد همين اقدام شما باعث شود تا قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شود. از مسائل مهم كه بايد در مدارس دخترانه به آن توجّه شود نصب آينه است كه اين مسئله موجب ميشود بچه ها از آينه هاي جيبي كمتر استفاده كنند كه با متخصصان ديني هم كه مطرح كرديم هيچگونه منع شرعي براي آينه مطرح نكردند نكته مهم بعدي دستشوئيها و سرويسهاي بهداشتي مدارس خصوصاً دخترها به خاطر مسئله و عدم وجود بهداشت دچار بيماريهاي مختلف شدند كه بايد به عنوان يك فضاي مهم به آن رسيدگي شود.

اسلاید 7 :

مكان ورزشي

 • مسئله عدم وجود مكانهاي ورزشي در مدارس از نكاتي است كه اميدواريم در آينده به آن توجّه شود كه بيشتر امكانات و فضاهاي ورزشي مختص پسران است. ما بايد به سمت آن برويم كه مدارس را با حياط هاي مركزي بسازيم كه در معماري اسلامي به آن توجّه شده در حال حاضر در شهر قم مدرسهاي وجود دارد كه به اين صورت ميباشد و بحث مشرف بودن در اين گونه مدارس اصلاً مطرح نيست. نيمكتهاي مدارس از جمله مسائل مهم ميباشد كه اگر هر دو نفر در يك نيمكت قرار گيرند، بسياري مشكلات آموزشي از بين خواهد رفت كه اميدواريم در حركتهاي اصلاحات در مدارس اين نكات مد نظر گرفته شود. امروزه شاهد مدارس غيرانتفاعي با فضاهاي بسيار كوچك هستيم كه من پيشنهاد ميكنم به رؤساي مناطق در جلسات كه بحث بودجه ميشود پيشنهاد  تغيير فضاهاي آموزشي را بكنند . سند اصلاحات در آموزش و پرورش امضاء شده و اين احتياج به  ديدگاه .

اسلاید 8 :

روانشناسي در معماري مدارس

 • در زمينه اهميت توجه به روانشناسي در معماري بايد اشاره شود كه عموم جامعه هاي انساني در گذشته، فرهنگي منسجم و نوعي رابطه اجتماعي نسبتاً روشن با نهادها و ساختارهاي اجتماعي داشتند، كه در طول زمان چندان دگرگون نمي شد و به همين سبب آگاهي از دانش ها و تخصص هاي مربوط به بسياري از هنرها، از جمله هنر معماري، طي روندي تجربي ميسر بود...

  معماران ورزيده حتي بدون آموزش هاي رسمي مي توانستند پس از سپري كردن همه مراحل تجربي و كسب اطلاع از دانش هاي معمول و مرتبط با هنر معماري و دستيابي به مرتبه استادي، كه غالبا طي فرآيندي طولاني صورت مي پذيرفت، بر اطلاعات و تجربيات لازم و ضروري براي ابداع و خلاقيت دست يابند.
  اما اينك بيشتر جامعه هاي انساني از يك سو، در پي گسترش و افزايش انواع فعاليت ها و مهارت ها و نيز تعميق و تخصصي شدن دانش ها و فنون و از سوي ديگر به ويژه به سبب گسترش ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و فني (بين تمدن ها، كشورها و جامعه هاي گوناگون) بسياري از رشته هاي فني و هنري به گونه اي توسعه يافته اند كه مهارت در آنها بدون گذراندن دوره هاي تخصصي آموزشي غيرممكن يا بسيار دشوار شده است.
  معماري نيز از آن گروه از هنرهاست كه با موضوعي پيچيده، يعني فضاهاي زيست مواجه است كه طراحي برخي از آنها مانند فضاهاي شهري، عمومي، فرهنگي و مذهبي در بهترين صورت ممكن بدون توجه به برخي از دانش ها و تخصص هاي مرتبط با معماري به سادگي تحقق نمي پذيرد.

اسلاید 9 :

روانشناسي در معماري مدارس • دانش روانشناسي به ويژه روانشناسي معماري و محيطي از جمله دانش هايي است كه متاسفانه تاكنون به صورت تخصصي و حرفه اي در ايران مورد توجه قرار نگرفته است در حالي كه اگرچه نه در همه انواع فضاهاي معماري اما مطمئنا در طراحي برخي از انواع فضاها بسيار ضروري و لازم است.
  اين موضوع در سرفصل دروس معماري در دانشكده هاي معماري نيز جايي ندارد و در اين صورت برخي از منابع جنبي مي توانند در توجه به موضوع و جبران كمبود منابع سودمند واقع شوند زيرا فضاهاي معماري براي انسان هايي ساخته مي شوند كه ضمن دارا بودن برخي ويژگي هاي مشترك، خصوصياتي خاص و متمايز نيز دارند و افزون بر الگوهاي رفتاري عمومي (مربوط به نحوه استفاده از فضا) الگوهايي خاص نيز دارند، درحالي كه در طراحي بسياري از انواع فضاهاي معماري، كمتر به جنبه هاي روانشناسانه استفاده كنندگان از فضا توجه مي شود.
  براي نمونه اگر فضاي يك مهدكودك يا دبستان يا دبيرستان و ساير مراكز آموزشي، در طراحي مورد نظر قرار گيرد، كمتر ممكن است طراح به اين مساله توجه كند كه روحيه، رفتار و خصوصيات روانشناسانه كودكان كردستان، بلوچستان، آذربايجان، خراسان، فارس و ساير مناطق قومي، فرهنگي، اقليمي ايران، لزوما يكسان نيست و اين نكته در طراحي فضاهاي معماري مدارس مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

اسلاید 10 :

 • در زمينه اهميت توجه به روانشناسي در معماري بايد اشاره شود كه عموم جامعه هاي انساني در گذشته، فرهنگي منسجم و نوعي رابطه اجتماعي نسبتاً روشن با نهادها و ساختارهاي اجتماعي داشتند، كه در طول زمان چندان دگرگون نمي شد و به همين سبب آگاهي از دانش ها و تخصص هاي مربوط به بسياري از هنرها، از جمله هنر معماري، طي روندي تجربي ميسر بود...

  معماران ورزيده حتي بدون آموزش هاي رسمي مي توانستند پس از سپري كردن همه مراحل تجربي و كسب اطلاع از دانش هاي معمول و مرتبط با هنر معماري و دستيابي به مرتبه استادي، كه غالبا طي فرآيندي طولاني صورت مي پذيرفت، بر اطلاعات و تجربيات لازم و ضروري براي ابداع و خلاقيت دست يابند.
  اما اينك بيشتر جامعه هاي انساني از يك سو، در پي گسترش و افزايش انواع فعاليت ها و مهارت ها و نيز تعميق و تخصصي شدن دانش ها و فنون و از سوي ديگر به ويژه به سبب گسترش ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و فني (بين تمدن ها، كشورها و جامعه هاي گوناگون) بسياري از رشته هاي فني و هنري به گونه اي توسعه يافته اند كه مهارت در آنها بدون گذراندن دوره هاي تخصصي آموزشي غيرممكن يا بسيار دشوار شده است.
  معماري نيز از آن گروه از هنرهاست كه با موضوعي پيچيده، يعني فضاهاي زيست مواجه است كه طراحي برخي از آنها مانند فضاهاي شهري، عمومي، فرهنگي و مذهبي در بهترين صورت ممكن بدون توجه به برخي از دانش ها و تخصص هاي مرتبط با معماري به سادگي تحقق نمي پذيرد.

  دانش روانشناسي به ويژه روانشناسي معماري و محيطي از جمله دانش هايي است كه متاسفانه تاكنون به صورت تخصصي و حرفه اي در ايران مورد توجه قرار نگرفته است در حالي كه اگرچه نه در همه انواع فضاهاي معماري اما مطمئنا در طراحي برخي از انواع فضاها بسيار ضروري و لازم است.
  اين موضوع در سرفصل دروس معماري در دانشكده هاي معماري نيز جايي ندارد و در اين صورت برخي از منابع جنبي مي توانند در توجه به موضوع و جبران كمبود منابع سودمند واقع شوند زيرا فضاهاي معماري براي انسان هايي ساخته مي شوند كه ضمن دارا بودن برخي ويژگي هاي مشترك، خصوصياتي خاص و متمايز نيز دارند و افزون بر الگوهاي رفتاري عمومي (مربوط به نحوه استفاده از فضا) الگوهايي خاص نيز دارند، درحالي كه در طراحي بسياري از انواع فضاهاي معماري، كمتر به جنبه هاي روانشناسانه استفاده كنندگان از فضا توجه مي شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید