مقاله بررسی حقوق شهروندی درآموزش عمومی و نیروی انتظامی ایران

word قابل ویرایش
21 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مسئله حقوق شهروندی مبتنی بر قراردادهای متقابل اجتماعی، سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگی و کاهش هزینه های اجتماعی، انتظامی و قضایی می شود. دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگی و کاهش هزینه های اجتماعی، انتظامی و قضایی می شود.
هدف این پژوهش ، بررسی نقش آموزش و پرورش و نیروی انتظامی و میزان عملکرد آن ها بر نهادینه شدن ارزش ها و استقرار نظم و امنیت در حفظ حقوق شهروندی است . ارزش ها و استقرار نظم و امنیت در حفظ حقوق شهروندی است .
این مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که از راه نکته برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف ، تحلیل ها، ، و نظریه پردازی ها در مورد مفاهیم شهروندی، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی است . نظریه پردازی ها در مورد مفاهیم شهروندی، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی است .
نتایج پژوهش ، عملکرد آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در جهت رسیدن به جامعه محوری آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ایران با هدف نهادینه کردن ارزش ها و کسب اعتماد مردم و حفظ حقوق شهروندی برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و دارای امنیت اجتماعی پایدار نشان می دهند. رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و دارای امنیت اجتماعی پایدار نشان می دهند.
کلید واژه : شهروند، حقوق شهروندی، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی
مقدمه
هزاره جدید در حالی آغاز شد که نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و این نرخ شهرنشینی رو به افزایش است . هرچه شکل زندگی اجتماعی مردم پیچیده تر وگسترده تر می شد رفتارهایی که از سوی مردم و دولت ها سرزنش آور تلقی می شدند از حالت نانوشته به سمت قوانین تدوین شده که برای آنها مجازات تعیین شده است رفتند. در اینجا بود که دولت ها به فکر انتصاب مجریانی برای رعایت قوانین مکتوب خود وجلوگیری از هرج و مرج افتادند که در دنیا بیشتر به این متصدیان پلیس گفته می شود. نقش شهروندان درحیات مدنی جامعه و ارتباط آنها با حکومت و دولت امری مهم می باشد (رابطه دو سویه حق و تکلیفی) که منفعل بودن شهروندان باعث تمرکزامور، کاهش عدالت و رفاه اجتماعی، افزایش هزینه ها، وکاهش نوآوری ها خواهد شد.
میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود است که نشان دهنده سطح زندگی اجتماعی و میزان عدالت در آنجا خواهد بود. در دنیای معاصر آموزش مولفه بسیار مهمی در خصوص رابطه دولت ومردم وحقوق و تکالیف آن ها می باشد و وقتی صحبت از حقوق شهروندی به میان می آید آموزش درمفهوم گسترده تر خود به وضوح نمایان می شود. بی اطلاعی از حقوق افراد و اهمال ورزیدن در مورد آن یا حقیر انگاشتن آن ، یکی از مهم ترین علل تیره روزی های عامه مردم و فساد حکومت ها است (١ ,١٧٨٩ ,Declaration of the Rights of Man).
ماده ١٠٠قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت را موظف به تصویب و تنظیم منشور حقوق شهروندی نموده است ، بنابراین مسئله حقوق شهروندی یکی از ضرورت های مهم توسعه فرهنگ شهری و اجتماعی می باشد. هر جامعه ای برای رسیدن به سطح بالایی از توسعه یافتگی و پیشرفت در امور اجتماعی و فرهنگی و… نیاز به شهروندانی آگاه به حقوق خود در زمینه های شهروندی و اجتماعی وسیاسی دارد. با توجه به ساختار نظام آموزشی ایران متوجه می شویم که متمایز از سایر روش ها عمل می کند و با توجه به اهمیتی که نظام تعلیم و تربیت در آموزش نیروی انسانی دارد تربیت و آموزش حقوق اجتماعی و شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نظام آموزش و پرورش از نظر نهادینه کردن ارزش ها و معیار های حقوق شهروندی ناکارآمد بنظر می رسد.
نگاشته های موجود در خصوص آموزش از بنیان های مفهومی و محکمی برخودار نیستند ، سازمان هایی مثل نیروی انتظامی هم از میزان کیفیت کارهای خود نسبت به مشارکت فعال مردم آگاهی کافی ندارند، بنابراین با روش توصیفی و کتابخانه ای سعی شده است عملکرد دو سیستم مهم آموزش و پرورش ونیروی انتظامی و آگاهی متقابل این سازمان ها و مردم از حقوق و تکالیف شهروندی خود و افزایش اعتماد مردم نسبت به عملکرد این سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد.
منظور از آموزش حقوق شهروندی چیست ؟آیا عملکرد پلیس با حقوق شهروندی قابل جمع است ؟
حقوق شهروندی:در تبیین مفاهیم نظری حقوق شهروندی، به عضویت یک اجتماع سیاسی درآمدن به معنای شهروندی تلقی می شود چنانچه که ارسطو معتقد است عالی ترین نوع اجتماع است و در برگیرنده سایر اجتماعات نیز می باشد. اگرچه حقوق شهروندی به دنبال حوادث سیاسی ایجاد شد وجنبه سیاسی آن غلبه بیشتری دارد اما با مرور زمان و پذیرش روز افزون حقوق در سایر زمینه ها باعث رشد سایرجنبه ها شد و دقت نظر به حقوق اجتماعی، قضایی و اقتصادی اشخاص نیز درهمین زمینه طرح میشود. «شهروند» از ریشه civtias و ترجمه citizenمی باشد ودر زبان لاتین به آن polisنیز گفته میشود. به نظر مارشال ، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است . این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق ، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند (١۶٨ ,٢٠٠٢ ,Friedman).در تعریفی دیگر مفهوم ” شهروند بین المللی ” اشتراک مسئولیتی را برجسته می کند؛ حقوق شهروندی را در حقوق جمعی و فرهنگی بازنویسی، و در عین حال تفاوت ها را تائید میکند؛ همچنین تعامل ارتباطی را به مثابه عنصر سازنده زندگی عمومی بین المللی می داند (٢٠٢ ,٢٠٠۶ ,Others &Jansen ).
شهروندی همواره به دنبال قدرت بخشی در برابر جهانی متغیر و نامعلوم بوده است . شهروندی، همزمان با درک مردم از اینکه چه چیزی برای قدرت بخشی به آن ها لازم است ، شامل اقدامات ، حقوق و تعهدات شده است .
چنین فرایندی متوقف نخواهد شد، زیرا که هدف آن امنیت و رضایتمندی در یک جهان متغیر است . شهروندی در رابطه با دولت است که شناخته می شود و این تابعیت است که در یک کشور مردم را بیش از سایر موارد صاحب عنوان شهروندی می کند. تابعیت اصول شناخته شده ای مانند اینکه هرکس باید دارای تابعیتی باشد، دارد و در ماده ٩٧۶ قانون مدنی ایران تبعه های ایرانی را برشمرده است . البته لازم به ذکر است که صرف تابعیت برای برخورداری از حقوق شهروندی کافی نیست و ما علاوه بر تابعیت به بلوغ سیاسی و مدنی نیز نیازمندیم . «در کنار اکثریت مسلمانان ، اقلیت های غیر مسلمان وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران ، از اعضای ملت محسوب می شوند» در قانون اساسی کشورمان برای افراد خارجی مقیم ایران ، خارجی اهل کتاب ، خارجی غیراهل کتاب و پناهندگان نیز در اصول ١٣،١۴،١٩و٢٠ حقوق شهروندی قائل شده است . درمورد مصادیق حقوق شهروندی براساس تقسیم بندی مارشال می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف )حقوق سیاسی: بیش از سایر حقوق در فرآیند دموکراتیک حکومت ضروری است و معمولا برای شهروندان مقیم این حق وجود دارد شامل حق رای، تصویب مسئولیت در سطوح مختلف حکومت ، آزادی اطلاعات و گرد همایی و تشکیل انجمن .
ب )حقوق اجتماعی: تعریف دشواری دارد اما وابسته به سیاست گذاری اجتماعی است و شامل حق کارکردن ، برابری فرصت ها درآموزش و بازار و…، حق برخورداری از بهداشت و امکانات رفاهی و اجتماعی، و برخورداری از
استاندارد های آموزشی است ، و از آزادی های مثبت است که تکالیفی بر دولت بار میکند. ج ) حقوق مدنی: برخاسته از مفاهیم لیبرالیسم است و آزادی های منفی به معنای عدم مداخله دولت را شامل می شود. این حقوق شامل آزادی، آزادی بیان ، آزادی مذهب ، مصونیت از تعرض ، حمایت از شخص در مقابل اقدامات غیر

قانونی دولت است . د) حقوق قضایی: از موارد مهم حقوق مدنی مهم است و تضمین سایر حقوق شهروندی در گرو رعایت این حق است . این حق شامل دادرسی منصفانه و عادلانه است و در واقع نشانگر قانونی بودن جرم و مجازات است . اصول دادرسی منصفانه : علنی بودن ، حق رسیدگی و استماع منصفانه ، بی طرفی و استقلال دادگاه ، رسیدگی در مدت زمان معقول ، برخوردای از معاضدت ومشاوره مناسب ، آگاهی، داشتن شارح در دادرسی، حق بازجویی از شهود، حق دادرسی به اتهام فرد در حضور وی و حق تجدید نظرخواهی است . آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ در ماده ۶-٣ خود به دادرسی منصفانه و اصول آن اشاره کرده است .
آگاهی شهروندی
آگاهی به معنی شناخت شهروندان از تکالیف دولت ها، شهرداری ها، نیروی انتظامی و نظام آموزشی و… درقبال شهروندان ، و تلاش در انجام تعهدات و تکالیف خود می باشد. ارمه شهروندی را متشکل از سه عنصر مکمل و جدایی ناپذیر آگاهی، رفتار و ارزش میداند؛ آگاهی از حقوق و تکالیف ، رفتارهای مدنی واقعی و نظام ارزشها، و اعتقاد اخلاقی و ارزشی به حاکمیت مردم (ارمه ١٣٧۶، ١٧۴).
و نیز برای برخی، مفهوم شهروندی فعال برای خیلی از افراد نیازمند تشـویق ، تمـرین ، آگـاهی بخشـی و توسـعه فرهنگی است (٢٠٠١,١۶۶ ,Lawson)
شهروندی فعال
شهروندی فعال به معنای درگیر کردن شهروندان در فرایند تصمیم گیری است ، به این معنی که به مردم فرصت اظهار نظر در برنامه ریزی و انجام خدمت عمومی بدهیم . در دیدگاه ما، شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیطی که در آن زندگی میکند، برای او در سلسله مراتب ارزشی، جایگاه والایی داشته و تلاش میکند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود، چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند (قاسمی و ژیانپور، ١٣٨۶، ١٨٧) آموزش حقوق شهروندی
در اینجا سه رویکرد جداگانه به میان می اید
١:آموزش درمورد شهروندی: آموزش به طور همگانی و رسمی است ، واطلاعات محور است . دانش سطحی ای را منتقل می کند و فرصت کمی را برای خلاقیت و نوآوری ها باقی می گذارد.
٢:آموزش از طریق شهروندی: حداکثرتفسیر را از آموزش حقوق شهروندی می دهد ومخلوطی از رویکرد های رسمی و غیر رسمی است که تفکر انتقادی و فعال را ترغیب می کند.
٣:آموزش برای شهروندی: در بردارنده دو رویکرد قبلی نیز می باشد. آموزشی پایدار می باشد که هدف عمده سیاست های آموزشی است . هدفش نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک و کاربردی کردن آنهاست . در همین باره ، مطالعۀ بین المللی آموزش همگانی و شهروندی (ICCS)ت۶نظیم شده در سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، آموزش برای شهروندی را متشکل از سه بعد عمده میداند:
– دانش و وقوف بر مفاهیم ، نظام ها و فرآیندهای حیات همگانی
– مهارت های مشارکت همگانی، حل مسئله و مذاکره
– ارزش ها و اصول اخلاقی .
حقوق شهروندی و نیروی انتظامی
در کشور ایران ، طبق ماده ٣ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣۶٩، هدف از تشکیل این نیرو، برقراری نظم ، امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون ، در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است . در گذشته نظر مردم به پلیس به شکل ضابطین قضایی بود که وظیفه کشف جرم ، تعقیب ، و در حالت کلی مبارزه با جرم وبزهکاری داشتند. اما امروزه پلیس فقط در مفهوم سنتی خود دیده نمی شود بلکه پیشگیری از جرم نیز در این حیطه نمود می یابد. به عملکرد پلیس در قالب ضابط قضایی، پلیس قضایی گفته می شود و عملکرد آن در قالب پیشگیری از جرم ، پلیس اداری می گویند. قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣۶٩ در ماده ٣و۴ خود در٢۶ بند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 21 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد