دانلود مقاله تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات تجهیزات در (نیروی انتظامی)

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

SID

یکی از مهمترین ارکانی که نیاز به توجه جدی داشته و باید پویایی در آن بطور مداوم مشهود باشد سیستم های تعمیر و نگهـداری مـی باشد.

با توجه به تجارب بدست آمده در هشت سال دفاع مقدس و همچنین سالهای بعد از جنگ ، اقدامات موثری در امر نگهداری و تعمیـرات در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که باعث افزایش بهره وری و اثربخشی در بسیاری از تجهیزات این نیرو گردیـده که بطور اختصار شرح داده می شود.

-۱ فرآیند انجام کار در اداره کل تعمیرات ناجا:

الف- شناخت وضعیت تعمیرات تجهیزات در ناجا

– نحوه انجام امور تعمیرات (خودرو – شناور – وسایل پرنده – جنگ افزار – تجهیزات اداری)

– فضاهای تعمیراتی و محل استقرار آنها

– کیفیت و کمیت کارکنان تعمیرات

– تعمیرات در بخش داخلی و بخش خصوصی

ب- شناخت دقیق از تجهیزات

– از نظر کمیت و کیفیت

– به لحاظ موجودیت یا آمایش در کشور (آمار به تفکیک رده های ناجا)

ج- شناخت انتظارات فرماندهی نیرو د- شناخت ظرفیت های تعمیراتی خصوصی و یا دولتی خارج از ناجا

ن- شناخت وضعیت مطلوب تعمیرات در ناجا با استفاده از اطلاعات بدست آمده قبلی و اصول علمی در جهان

– آیا مراکز تعمیراتی در نقاط مختلف کشور کافی است؟

– آیا در مرکز کشور احداث یک مرکز بزرگ تعمیراتی نیاز است؟

– آیا بهتر است کلیه تعمیرات به بخش های خصوصی واگذار شود؟

و- تبیین وضعیت مطلوب تعمیرات ناجا:

– سازماندهی اولیه جهت حرکت امور تعمیرات به سمت وضعیت مطلوب

– روش تاکتیکی (اضطراری)

– روش استراتژیک (اساسی)

س- شناخت:

(شناخت تجهیزات)

– آمار اقلام ، وضعیت (نو ، سالم ، تعمیری ، از رده خارج)

– نیروی انسانی تعمیرات : تعداد به تفکیک تخصص و مهارت ، پراکندگی تحصیلات ، تجربه ، درجه و … .

– فضای تعمیراتی : ابعاد ،کیفیت ، نوع مالکیت ، نوع ساختمان ، تجهیزات و تأسیسات.

تجهیزات کارگاهی : نوع ، کاربرد ، وضعیت ، آمار ، …. .

– اخذ استراتژی فرماندهی و اهداف کلان ایشان در بحث تعمیرات

– برنامه ریزی و تعیین سیاست ها بر اساس نظرات فرماندهی و وضع موجود

(برنامه ریزی کوتاه مدت)

– پیگیری و نظارت بر آموزش نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز

– پیگیری و اخذ گارانتی خودروها و تجهیزات جدید

– توزیع و نظارت بر بودجه تعمیراتی

– بررسی و حل مشکلات جاری تعمیرات رده ها

(برنامه ریزی و تعیین سیاست های درازمدت)

Archvie of SID

– برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی تعمیرات ناجا

– تهیه دستورالعمل های تعمیراتی اقلام و تجهیزات ناجا

– تعمیر ، تکمیل و تجهیز مراکز تعمیراتی ناجا

– تعیین عمر اقلام و تجهیزات

– بررسی انجام تعمیرات به شیوه های سازمانی ، خصوصی یا نیمه خصوصی در زمینه کلیه اقلام

– آمایش سرزمینی مراکز تعمیراتی ناجا

-۲ اصلاح روش های نگهداری و تعمیرات در ناجا :

با توجه به رشد سریع فن آوری و تأثیر آن در مأموریت های نیروهای مسلح و افزایش چشمگیر قیمت آنها ، تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا بکارگیری شیوه های سنتی تعمیرات باعث افزایش هزینه ها و خرابی زودرس اینگونه اقلام می گردد. بر همین اساس و بمنظور جلوگیری از خرابی تجهیزات که موجب خواب و تحمیل هزینه گزافی برای بازیافت آنها خواهد شد ، کارهای نظری وعملی زیادی انجام و از نظریه (Total Productive Mantenance ) TPM یا نگهـداری و تعمیـرات سـودمند جامع استفاده گردید در شیوه جدید ابتدا ماشین آلات مورد بازدید دوره ای قرار گرفته و فقط در صورت لزوم متوقف تا تعمیـرات مـورد لزوم روی آنها صورت گیرد.

-۳ نگرش سیستمی به تعمیرات :

شاخص های نگرش سیستمی به تعمیرات در ناجا عبارتند از :

– سیستم نت یک نظام پویا متشکل از مجموعه هماهنگی از فعالیت هاست که بمنظور حفظ و نگهداری و تعمیرات تجهیزات در سازمان ایجاد و پیاده سازی می شود.

– ایجاد بانکهای اطلاعاتی (دستگاه ها – تجهیزات – خودروها – ابزارآلات – تعمیرکاران – سازمان تعمیرگاه– فعالیت های نت و … .

– ثبت کلیه فعالیت های تعمیراتی و ارائه به موقع گزارشات و پیشنهادات

– اشاعه وظایف نت از محدوده تعمیرگاه به کلیه بخش های عملیاتی – پشتیبانی

– الویت دادن به فعالیت های نت پیشگیرانه

– ایجاد گردش اطلاعات فنی و سیستمی بین قسمت های مختلف سازمان

– تعیین انواع فرم های عملیاتی (حکم کار – بازرسی)

– نحوه بررسی گزارشات تعمیراتی و تجزیه و تحلیل آنها و اصلاح بهبود و روش ها

– ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت کلیه کارکنان تعمیرات ناجا در فعالیت های تعمیراتی

– ایجاد یک سیستم جامع برای فعالیت های نت که شامل دستگاه ها – خودروها و سایر تجهیزات

– ایجاد انگیزه مادی و معنوی در نیروی انسانی درگیر با نت بمنظور ایجاد روحیه نوآوری ، از طریق تعریف وظایف مستقل برای هـر رده سازمانی
– تدوین و ابلاغ شرح وظایف دست اندرکاران و روش های انجام فعالیت های نت

-۴ هدف از نگرش به سیستم نتی :

– حفظ اقلام و تجهیزات ناجا در شرایط فعلی و آماده بکار

– با انجام بموقع فعالیت های نت (PM – CM – EM) قابلیت در دسترس بودن دستگاه ها و تجهیزات افـزایش مـی یابـد و تعـداد خرابی ها کاهش و کیفیت بهره برداری افزایش می یابد.

– با افزایش دوره های آموزشی نت نظام مند برای کارکنان و تشویق و اجبار ایشان به ثبت فعالیت ها و سیستم کنترلی و نظارتی تحـول مثبتی در نگرش و رفتار کارکنان تعمیرات ایجاد خواهد شد و با افزودن عنصر اصلاح و بهبود مستمر ، نظم ، تمیزی ، دقـت و نشـاط در محیط کار به صورت محسوس افزایش می یابد و انگیزه کار در افراد تقویت و بازدهی فرماندهی فعالیت ایشان نیز افزایش خواهد یافـت ، ضمن آنکه هزینه های نت نیز کاهش خواهد یافت.

-۵ بکارگیری انواع فعالیت نگهداری و تعمیرات در ناجا :

Archvie of SID

الف- نت پیشگیرانه Preventive Maentenance

در این فعالیت در زمان عملکرد تجهیزات ، برای صیانت از آنها و جلوگیری از توقف و خرابی و افزایش عمر کـاری فعالیـت هـایی ماننـد تعویض تسمه ، بازدید یا تعویض روغن ، فیلتر هوا ، روغنکاری ، تنظیم موتور و بازدید هـای دوره ای انجـام مـی گیـرد و بسـیاری از عیوب که منتج به خرابی اقلام می گردد ، پیش از وقوع خرابی ، شناسایی و با انجام اقدامات پیشگیرانه سـاده و کـم هزینـه مرتفـع مـی گردند.

ب- نت اصلاحی Corrective Maintenance

در این فعالیت به هنگام خرابی و شکست خودرو و یا اجزاء آن بر روی قسمت مورد نظر صورت می گیرد تا خودرو به وضعیت عـادی بـاز گردد کلیه فعالیت های نت مانند تعمیر ، تعویض ، تنظیم و سرویس ، در نت اصلاحی CM وجود دارند حتی بازسازی (Overhall)

ج- نت EMERGENEY Maintenance

فعالیت هایی هستند که به هنگام خرابی و از کارافتادگی خودرو و اقلام دیگر بر روی قسمت مورد نظر صورت می گیرد تا خودرو به

وضعیت طبیعی باز گردد. تفاوت EM و CM در این است که خرابی های EM دارای تأخیر مجاز نیستند و لازم است در اولین فرصـت انجام شود
د- عملکرد کلی سیستم نت

سیستم نت که ورودی آن تجهیزات نیازمند به تعمیرات می باشد و خروجی آن تجهیزات سالم است ، برای هـر سـازمانی لازم و جهـت بکارگیری آن نیاز به ابزار و تجهیزات تعمیراتی ، مواد مصرفی ، نیروی انسانی مجرب ، بودجه کافی و کارگاه مناسب تعمیراتی می باشـد علاوه بر تجهیزات معیوب ، تجهیزات سالم نیز تحت پوشش سیستم نت قرار می گیرد و سیستم نت با انجام عملیات نـت پیشـگیرانه بـر روی این اقلام جلوی خرابی آنها را می گیرد.

جهت انجام سیستم نت به اطلاعات و دانش فنی کافی نیازمند است ، پس یکی دیگر از ورودی های سیستم نت دانش فنی است کـه در قالب دستورالعمل های نت ارائه می شود.

-۶ استفاده از سیستم Condition Monitoring

مراقبت وضعیت (CM) یکی از فعالیت های نت در بخش بازدیدهای دوره ای است که با انجام مرتب آن بر روی خودروهای بنـز ناجـا و همچنین شناورها و وسایل پرنده این نیرو از وضعیت کارکرد برخی مجموعه ها و سیسـتم هـا ماننـد موتـور ، الکتروموتـور ، گیـربکس ، سیستم های هیدرولیکی و پمپ ها که امکان بازدید آنها در داخل ناممکن است و بسیار پر هزینه می باشد کسب اطلاع کـرده و قبـل از گسترش هر گونه عیبی آنرا درک و رفع عیب می نمائیم.

در روش آنالیز روغن در مورد دستگاه هایی قابل اجرا است که بـه هنگـام کـار لزومـاً توسـط روان کننـده هـا (گـریس روغـن)

روغنکاری می شوند. با برداشتن نمونه ای از روغن موتور می توانیم با آنالیز آن اطلاعـات وسـیعی از فعـل و انفعـالات درونـی ماشـین را بدست آورده و به سلامت یا عدم سلامت دستگاه پی ببریم و در صورتی که روغـن موجـود خاصـیت قلیـایی نداشـته باشـد و داخـل آن آلودگی و گرد و غبار باشد با ایجاد لجن و کف در روغن شده و خاصیت خورندگی روغن را بالا مـی بـرد و باعـث مـی شـود آنهـایی کـه احتمالاً با روغن مخلوط شده اند از آن جدا نشوند و به قطعات گردنده خودرو آسیب وارد شود.

-۷ مزایای استفاده از سیستم های نت در ناجا :

– جلوگیری از خرابی زودرس و فرسوده و مستهلک شدن تجهیزات و افزایش طول عمر آنها

– کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات

– افزایش قابلیت اطمینان و امکان پیش بینی آن

– امکان ایجاد بازرسی و کنترل به منظور جلوگیری از خرابی ها

– افزایش سطح کیفی و کمی خدمات و تعمیرات

– افزایش سطح ایمنی تجهیزات

– افزایش میزان آماده بکار بودن تجهیزات

– استفاده بهینه از امکانات

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد