مقاله اجرای احکام اسلامی : محرکی قابل در فرایند پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان

چکيده
حسابداري اسلامي با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان در کشور هاي اسلامي و همگرايي احکام شريعت اسلامي با استاندارد هاي حسابداري شکل گرفت . اين مقاله در ابتدا به بررسي چگونگي اجراي حسابداري اسلامي در دنيا و سپس به بيان اجراي احکام اسلامي در ايران به عنوان يک محرک قابل در امر پياده سازي حسابداري اسلامي مي پردازد.
موضوع شناسايي و اندازه گيري مبالغ خمس و زکات در حسابداري اسلامي از مهمترين مولفه مي باشد .قوانين حسابداري که در حال حاضر در کشورهاي مسلمان تدوين شده است و کماکان اجرا مي گردد، با قوانين حسابداري مدل انگليسي – آمريکايي تفاوت بسزايي دارد که جملگي ريشه در رهنمودهايي دارد که دين مبين اسلام در تجارت و کسب و کار به بشريت ارزاني فرموده است .
در اين مقاله مشخص گرديد که حسابداري همواره متأثر از محيط زندگي خود مي باشد و هم پاي با تغييرات محيط سياسي ،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دستخوش تغيير گشته است و براي دوام و بقا انعطاف پذيري خاصي از خود نشان داده است . بنابراين در ايران نظر به اينکه تمامي قوانين آن بر پايه احکام اسلامي تدوين مي گردد، اجراي عمليات حسابداري آن نزي خارج از محدوده شريعت اسلامي نيست .
کليدواژه : حسابداري اسلامي، استانداردهاي حسابداري ، مؤسسات مالي اسلامي
Implementation of Islamic law: the stimulus in Process Implementation of Islamic accounting in Iran
Abstract
Islamic accounting was formed aimed Supply of Information needs users and Convergence of Islamic Sharia law with accounting standards In Islamic
countries. First, this article examines how the Islamic accounting is implemented in the world and then to the implementation of Islamic laws in Iran as a significant stimulus for the implementation of accounting Islamic.
Identify and measuring the amount of Khums and Zakat issue in Islamic accounting is an important component.
The accounting rules which have been formulated in Muslim countries and are still in practice are a lot different from the rules of Anglo _Saxon model, and
this difference emanated from the guidelines of Islam concerning business.
In this article it was decided that accounting has always been affected it environment, and it has undergone changes in tandem with political, economic, social and cultural change and it proved to be so flexible in order
to survive for live. Therefore in Iran concerning the fact that all the rules of which are formulated based on Islamic teachings, the implementation of which is
within Islamic sharia.
Key words: Islamic accounting, accounting standards, Islamic financial institutions
مقدمه
با آغاز توسعه وسيع حسابداري در کشورهاي اسلامي، مسلمان فکر و ذهن خود را به تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر احکام اسلامي ، جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي و فرآيند گزارشگري و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان مسلمانان معطوف نمودند. بدين منظور در سال ١٩٩٠ ميلادي سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي در الجزاير تشکيل شد. سپس در ٢٧ مارس ١٩٩١ ميلادي اين سازمان در کشور بحرين به عنوان يک شرکت غيرانتفاعي مستقل بين المللي به ثبت رسيد.
در سال ١٩٩٣ ميلادي کريگ و کلارک بيان داشتند که ارتباط بين اسلام و حسابداري مي تواند يک ارتباط چشمگير و قابل ملاحظه باشد. اين موضوع در حالي است که هافستد در سال ١٩٨٠ ميلادي بيان داشت که در جوامع اسلامي ، مذهب به طرز چشمگيري بر روش انجام حسابداري تأثير مي گذارد. بنابراين لازم است که مدل حسابداري خاصي به وجود آيد تا بتواند به صورت بهتري نيازهاي اطلاعاتي جوامع اسلامي را تأمين نمايد.
در سال ١٩٩٤ ميلادي بي دون و ويلت بيان داشتند که ماهيت نظريه هاي حسابداري اسلامي ٦ به مانند رهنمودي است درباره اينکه کارها چگونه بايد انجام شوند تا اهداف اسلامي برآورده شود و در نهايت اينکه کارها در عمل چگونه انجام شود. اين محققين محاسبه زکات را به عنوان هدف اصلي در حسابداري اسلامي مطرح نمودند.
در سال ١٩٩٧ ميلادي زيد حسابداري اسلامي را فرآيند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي بر مبناي اين معاملات unknown error.خطای ناشناختهبه منظور استفاده در تصميم يگري معرفي نمود.. در سال ٢٠٠١ ميلادي الخدش حسابداري اسلامي را فرآيند شناسايي، اندازه گيري ، گزارشگري مشروعيت فعاليت هاي مالي که براي تصميم گيري ، محاسبه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي بر اساس دستورات اسلام معرفي نمود. و همچنين در سال مذکور شاهول بيان نمود که حسابداري اسلامي نه تنها غير علمي و يا قابل اعتراض نيست ، بلکه در حقيقت استفاده از آن به عنوان يک نتيجه مورد انتظار در يک سيستم حسابداري بر اخلاق که علاوه بر اندازه گيري سود، عملکرد مبتني اجتماعي - محيطي و مذهبي را نزي اندازه يگري مي کند، منطقي به نظر مي رسد. وهمچنين برخي ديگر از صاحبنظران حسابداري معتقدند که چارچوب نظري سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي هم جهت با حسابداري سنتي است ، اگرچه در اهداف آن جوهره اسلامي اسلامي مشاهده مي شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
بخش اولموضوع و مفهوم بانكهاي مركزيمفاهيم مختلفي از بانكداري مركزي به ذهن آمده كه در همه آنها اين نكته مشترك است: بانك مركزي بانك معتبري است كه قسمت اعظم عمليات خود را بجاي اينكه از طريق افراد صورت دهد به وسيله بانكها انجام ميدهد. و در اين معاملات به بازار پول و سرمايه بيشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. ...

مقاله حسابداری نوین ( مرسوم ) بستری جهت استقرار حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش بدنبال بررسي اين موضوع است که حسابداري اسلامي در حيطه گزارشگري خود چه ميزان با سيستم گزارشگري در حسابداري نوين (مرسوم ) تفاوت دارد و چگونه مي توان با استفاده از سيستم گزارشگري نوين نيازهاي سيستم گزارشگري اسلامي را برطرف نمود. در اين پژوهش ، ابتدا بصورت مختصر به معرفي اقتصاد اسلامي پرداخته تا ...

مقاله چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است که در بين کشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانکداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينکه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يک واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه که بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهاي اسلامي ب ...

مقاله حسابداری اسلامی و چالش های پیاده سازی آن در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در کشورهاي اسلامي نقش تعاليم اسلامي در زندگي جمعي پررنگ مي باشد و در قوانين و مقررات حکومت داري، قرآن و سنت درنظر گرفته مي شود .بنا براين حسابداران مسلمان سعي دارند تعاليم اسلامي را در استاندارد هاي حسابداري توسعه دهند به طوري که مطابق با نياز هاي اسلامي شان باشد. به همين دليل از عنوان حسابداري اسلامي ...

مقاله چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : امروز در کشورهاي اسلامی به دلیل تفاوتهاي بنیادي محیطی با غرب موضوع حسابداري اسلامی مطرح شده است. حسابداري اسلامی به صورت فرایند شناسایی، اندازه گیري و گزارشگري مشروعیت فعالیتهاي مالی که براي تصمیم گیري ،محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاري اسلامی براساس دستورات اسلام مفید باشد، تعریف شده است. منظور ا ...

مقاله مروری بر ادبیات حسابداری اسلامی و تاثیر ابزارهای مالی موجود بر نظام بانکی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده نظام بانکداري نقشي بي بديل در کل منظومه سياست هاي اقتصادي و حتي روابط اجتماعي واخلاقي جامعه ايفا مي کند و به عنوان قلب تپنده مناسبات پولي و اعتباري هر اقتصادي نقشي مهم درکيفيت ديگر روابط و شاخص هاي اقتصادي به عهده دارد از اين رو تطبيق روش ها و الگوهاي استفاده شده در اين نظام با اصول اسلامي در واقع به ...

مقاله بررسی چالش ها و مشکلات بانکداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده آغاز بانکداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان از يک سو و وقوع بحران مالي جهاني و تزلزل بيش از حد انتظار بانکداري متعارف و ثبات نسبي بانک هاي اسلامي در قبال آن از سوي ديگر، بسياري از متفکران را به تامل بيشتر در ماهيت بانکداري اسلامي وا داشته است .از آنجا که بانک ها نقشي تخصصي در جهت به روز کردن ...

مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بانکداری اسلامی

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با گسترش صنعت بانکداري، متفکران مسلمان به اين فکر افتادند که به شکلي از اين پديده استفاده کنند اما به دليل آن که بيش تر فعاليت هاي بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع مي باشد, از اين رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانکداري متعارف , توجيه هاي شرعي پيدا کنند اما در عمل استدلالي ک ...