مقاله ارائه راهکارهایی جهت افزایش قابلیت اجرایی پروژه های صنعت ساخت و ساز منطبق بر اصول ساخت پذیری

word قابل ویرایش
28 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
ساخت پذیری یک تکنیک مدیریت پروژه برای بازنگری فرآیند ساخت و ساز از شروع تا پایان ، در فاز پیش اجرا می باشد. این تکنیک قبل از اجرای پروژه با شناسایی موانع موجب کاهش و یا جلوگیری از بروز اشتباهات ، تاخیرات و نیز سرریز هزینه ها خواهد شد. گرچه صنعت ساختمان سازی در ابعاد مختلف کمی و کیفی از ابتدا رشد چشمگیری داشته و جلوه های بدیع و در عین حال منحصر بفردی از صنعت ساختمان سازی به تصویر کشیده شده است ، اما همچنان مشکلات بسیاری گریبان گیر وضعیت فعلی صنعت ساخت می باشد. با وجود برنامه ریزی های دقیق و تخمین هزینه ها، همواره به دلایل پیش بینی شده و پیش بینی نشده ، بسیاری از پروژه ها از خط قرمز زمان و هزینه عبور می کنند، که علاوه بر ضررهای مالی، موجب نارضایتی کارفرما نیز می گردد. در این تحقیق هدف ارائه راهکارهایی جهت تسهیل حضور پیمانکاران در مراحل اولیه مطالعات و طراحی به منظور پیاده سازی مفهوم ساخت پذیری می باشد. برای بررسی پژوهش های گذشته و تفسیر آن ها از روش مطالعات کتابخانه ای متاسنتز استفاده شده و سپس از طریق آنالیز توصیفی و آنالیز الگویی طبقه بندی داده ها صورت گرفته است . در نهایت راهکارهای ارائه شده منطبق بر اصول ساخت پذیری طبقه بندی گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفته است . ضرورت این مطالعه از آنجا ناشی می گردد که سهم زیادی از مشکلات پروژه ها مانند افزایش زمان و هزینه ، عدم یکپارچگی طرح و ضعف سیستم اجرایی، ریشه در عدم تبادل اطلاعات و ارتباط موثر فازهای طراحی و ساخت و نادیده گرفتن اثرات تصمیمات طراحی در ساخت پذیری طرح دارد. با یافتن راهکارهای موجود جهت اجراییسازی مفهوم ساخت پذیری، می توان زمینه های موثرتری را جهت ارتقاء یکپارچگی پروژه های ساخت و ساز ارائه داد.
کلمات کلیدی: ساخت پذیری، راهکارهای ساخت پذیری، فرا ترکیب ، اصول ساخت پذیری، یکپارچگی، پروژه هـای عمرانـی، پیمانکاران ساخت .
١. مقدمه
یکی از بارزترین چالش های زمان ساخت برای کارفرمایان پروژه ها، هزینه های ناشی از دوباره کاری ها است که منجر به عبور از خط قرمزهای زمان و بودجه پیش بینی شده پروژه می شود. این مشکلات ریشه در مجزا بودن و عدم یکپارچگی در فازهای پروژه دارد . برای هم راستا کردن اهداف پروژه و هماهنگی تغییرات ، یکی از ضروریات ، توجه به ساخت پذیری طرح است . ساخت پذیری سیستمی جهت دستیابی به یکپارچگی بهینه از دانش و تجربه در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه شامل برنامه ریزی، مهندسی، تدارکات و فرآیند اجرای ساختمان ، به منظور ایجاد تعادل در پروژه های مختلف و تامین محدودیت های زیست محیطی برای دستیابی به اهداف کلی پروژه می باشد. ضرورت حضور پیمانکاران ساخت در مراحل مطالعات اولیه و نیز فاز طراحی از آنجا ناشی می گردد که سهم زیادی از مشکلات پروژه ها مانند دوباره کاری ها، افزایش زمان و هزینه ، عدم یکپارچگی طرح و ضعف سیستم اجرایی، ریشه در عدم تبادل اطلاعات و ارتباط موثر فازهای طراحی و ساخت و نیز فقدان دانش اجرایی طراح دارد. طراح باید درک درستی از اجرا داشته باشد، ولی عملکرد سیستم با این دیدگاه مغایرت دارد. لذا پیمانکار جهت اجرای صحیح طرح بایستی پیش از شروع فاز ساخت ، مشکلات بالقوه طرح اولیه را شناسایی کند. مفهوم ساخت پذیری منجر به بهبود روند اجرا و صرفه جویی هایی در تمام ابعاد یک پروژه نظیر زمان و هزینه در طی فرآیند آن از آغاز تا بهره برداری و نگهداری می گردد که این مزایا از طریق ایجاد زمینه هایی جهت تسهیل حضور پیمانکاران اجرایی در فازهای ابتدایی پروژه فراهم خواهد شد. با توجه به بررسی ادبیات ساخت پذیری، این امر یک مسئله بلند مدت می باشد و به طور مستمر باید پیگیری شود، و تا حد ممکن باید قبل از ساخت با در نظر گرفتن موانع موجود، بر روی حذف و کاهش این مشکلات و نیز تسهیل ساخت پذیری تمرکز شود . هدف از این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت تسهیل حضور پیمانکاران در مراحل اولیه مطالعات و طراحی به منظور پیاده سازی مفهوم ساخت پذیری می باشد.
٢. ارزیابی اصول و مفاهیم ساخت پذیری
همان طور که مک گئورگ و پالمر اذعان داشته اند دو واژه ”Constructability“ و ”Buildability“ در هیچ فرهنگ لغت استانداردی یافت نمی شود و هر دو واژه معرف شرایطی هستند که تنها به عوامل صنعت ساخت و ساز مربوط می گردد . ساخت پذیری در واقع ادغام دانش و تجربه برای بهینه سازی ساخت و ساز در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، تدارکات ، و اجرا برای رسیدن به اهداف کلی پروژه است . در واقع ساخت پذیری اصولی می باشد که تاکنون به شکل آگاهانه یا غیرآگاهانه در پروژه های متنوعی استفاده شده است و نیز بارها توسط پژوهشگران و سازمان های مختلف با عنوان “استفاده بهینه از دانش و تجربه ساخت در مراحل برنامه ریزی مفهومی، مهندسی تفصیلی و ساخت جهت نیل به اهداف کلی پروژه ” مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است .
در کشورهای پیشرو همچون ایالات متحده امریکا، استرالیا، انگلستان ، مالزی برای تبیین اصول ساخت پذیری و رفع موانع موجود برای اجرایی سازی مفهوم آن مطالعات گوناگونی انجام گرفته است . اصول و مفاهیم ساخت پذیری بیش از قابلیت اجرایی پروژه ، ادغام دانش ساخت ، تجربه ، و مهارت ها را در برنامه ریزی و طراحی اولیه مدنظر قرار می دهد، که موجب بهبود بهره وری و کاهش مشکلات و کار گروهی بهتر در روند پروژه و در فاز اجرایی می شود . این یکپارچگی دید شفاف تری از مرحله ساخت برای برنامه ریزان و طراحان فراهم می سازد. این موضوع می تواند موفقیت پروژه را در ابعاد مختلف نظیر زمان ، بودجه ، ایمنی وکیفیت تحت الشعاع قرار دهد . به علت توانایی اثرگذاری مقوله ساخت پذیری بر هزینه ها و پیشرفت زمانی برای دستیابی به شرایط بهینه ، در نظر گرفتن ساخت پذیری طرح در مراحل اولیه چرخه حیات پروژه از ضروریات می باشد . اصول معرفی شده ساخت پذیری توسط CIIA با توجه به آن که مناسب ترین زمان کاربرد این اصول در چرخه عمر پروژه را نیز مد نظر قرار داده نسبت به سایر مدل ها دارای مزیت می باشد. این اصول دوازده گانه در جدول شماره ١ نشان داده شده است .
جدول ١- اصول ساخت پذیری
از جمله فواید پیاده سازی این اصول ساخت پذیری، می توان به موارد درج شده در جدول ٢ اشاره کرد:
جدول ٢- مزایای ساخت پذیری
مفاهیم توسعه یافته ساخت پذیری در فازهای پروژه در سال ٢٠٠١ میلادی توسط نیما و همکاران تهیه شده که در جداول ٣ تا ۵ نشان داده می شود .
جدول ٣- مفاهیم ساخت پذیری در فاز طراحی مفهومی
جدول ۴- مفاهیم ساخت پذیری در فاز طراحی و تدارکات
جدول ۵- مفاهیم ساخت پذیری در فاز عملیات اجرایی
حلقه ساخت پذیری به عنوان یکپارچگی بین دانش و تجربه در تمام فازهای پروژه تعریف شده است و همچنین برای پر کردن شکاف بین مهندسی اجرای سنتی و مدرن ، در اوایل شروع ساخت پروژه مزایای فراوان آن به رسمیت شناخته شده است که این روند در شکل ٢-٩ نشان داده شده است .
شکل ١- جریان های بازخورد در چرخه عمر پروژه
٣. موانع پیاده سازی اصول ساخت پذیری
از جمله موانع شناخته شده در مقابل اجرایی سازی مفهوم ساخت پذیری، که توسط محققین همین پژوهش ارزیابی و طبقه بندی گردیده است ، این مشکلات در سه گروه (کلان موانع ) طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در شکل ٢ نشان داده شده است .

شکل ٢: چهارچوب مفهومی موانع ساخت پذیری
نگاهی اجمالی به این چهارچوب ارزیابی شده نشان می دهد که اکثریت موانع ناشی از کمبود دانش و تجربه در تیم های درگیر در پروژه ، علی الخصوص تیم طراحی است . این مورد برای ایجاد یک تصویر ذهنی منظم ، جهت حل این موانع پیش زمینه مناسبی ایجاد می کند. با در نظر داشتن این موانع ، در این تحقیق سعی شده است که راهکارهایی منطبق بر اصول ساخت پذیری جهت رفع این موانع ارائه گردد.
۴. متدولوژی تحقیق
در این پژوهش جهت یافتن راهکارهایی برای پیاده سازی اصول ساخت پذیری، از روش کیفی- مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است و هدف از آن ارائه راهکارهایی منطبق بر اصول ساخت پذیری در فرآیند های ساخت و سازشهری می باشد.
برای این منظور، این موانع به کمک روش متاسنتز١ شناسایی شده و سپس از طریق آنالیز توصیفی ٢ و آنالیز الگویی و ٣ توسط نرم افزار ٨ QSR NVivo طبقه بندی گردیده است .
۴. ١ مبانی روش متاسنتز
از آن جا که مفهوم ساخت پذیری در کشورهای در حال توسعه تقریبا جدید است و از طرفی بیشتر مقالات در این زمینه مطالعات کیفی و بدون داده های کمی هستند، روش برگزیده برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ، فراترکیب در نظر گرفته شده است . روش فراترکیب ماهیتا یک روش کیفی بوده و بعنوان یک روش مرور سیستماتیک ، جهت یکپارچگی نتایج تحقیقات گوناگون ، که با موضوع تحقیق مرتبط هستند، انتخاب شده است . این شیوه ، یک روش کیفی، مهندسی و شکل دهی مجدد بوده و بر تجمیع نتایج کیفی، یافته های تحقیقاتی و مطالعات موجود متمرکز می باشد. .
۴. ٢ گام های روش فرا ترکیب
برای تحقق هدف در این تحقیق ، از روش فراترکیبی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (٢٠٠٧) استفاده شده و مراحل انجام آن را در شکل ٣ نمایش داده شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 28 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد