بخشی از مقاله

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻳﺞ ﺧﻮدروﺷﻤﺎري در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اﻳﺮان

 

ﭼﻜﻴﺪه

اﻃﻼﻋﺎت داده اي دﻗﻴﻖ از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﻧﻮاع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﺷﺒﻜﻪ راه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزي و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي آﻣﺎري از دﻳﺮﺑﺎز در ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺑﺮاي اﻧﻮاع راه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده . ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش و ﺗﺠﻬﻴ ﺰات ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻮع راه در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺑﺘﺪا اﻧﻮاع روش ﻫﺎ ي ﺧﻮدروﺷﻤﺎري راﻳﺞ در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راه ﻫﺎ ي ﻛﺸﻮر و روش ﻫﺎ ي ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ، در اداﻣﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮ ﻛﺪام از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي ﺧﻮدروﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺒﻜﻪ راه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮع راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﻃﺒﻘﻪ اﻳﺮان و ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ: ﺧﻮدروﺷﻤﺎر، ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ، آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﻳﺮان


ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻬﻢ، ﺷﻤﺎرش ﺧﻮدرو ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺑﺮداري ﺑﺮروي راه ﻫﺎ ﻣﻘﺎ ﺑﺮاي ﻣﻲ ﺻﺪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻧﺪازه ﺟﺎده ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ اي ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﻔﺎده ، از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎده آﺗﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﻲ اي ﻛﺸﻮر و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮر اي ﺟﺎده ، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ، ارزﻳﺎﺑﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺎده ﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻌﺮﻳﺾ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻫﺎ ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎ از روي آن ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺟﺎده ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اي ﻗﺎﻧﻮن ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎده ﮔﺬاري ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اي ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻜﺎن ، ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎده راﻫﻲ در ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه راه ﻫﺎي ﺟﺎده ، ﻧﺤﻮه ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي آﻧﻬﺎ ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ دارد ]1 .[ اﮔﺮﭼﻪ روش ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮددﺷﻤﺎر ي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻨ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﻴﻨﻪ در روش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺟﺎده ي در ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻧﻮاعراه ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ دارد ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺎده ًاﺻﻮﻻ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻧﻮاع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺧﻂ، ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺮدﺷﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﻴﺮد .[روش 2] ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ي ﺷﻤﺎرش وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﺮد (دﺳﺘﻲ 1) : ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ روش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮﺗﺎه، روش ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻓﺮم ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﻳﻚ ي ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺼﺮي )دﺳﺘﻲ( ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺟﺪولﻳﻚ اﺳﺖ (روش 2) . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دورﺑﻴﻦ ﻣﻲ (روش ﺑﺎ 3) . ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎري، ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺻﻮﺗﻲ، ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ راداري .ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ روش ﻫﺎ دارد ي ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد . ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ


ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ، ﻧﻮع وﺳ ﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻧﻮع 3 ] ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،7[. - دﺳﺘﻲ 1 ﺟﺪول ﺟﺪول ﺷﻤﺎرش ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪ روش

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا روش ﻫﺎ ي ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﻣﻲ ي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت روش ﻫﺎ ي ﺧﻮدروﺷﻤﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت و ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﺞ ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎر آﻣﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﻮاع ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎده اي و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. روش ﻫﺎ ﻧ ي ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﺣﻤﻞ و ﻘﻞﺟﺎده اي اﻳﺮان ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ در ، ﻫﻤﺎن آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪراه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ 1373 از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺼﺮي در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ازراه ﻫﺎ ﺑ ﺷﺮوع ﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺑ اﻣﺮوز ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺒﻜﻪراه ﻫﺎ ي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ، ي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮري 230 ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻮر

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دارد ﻗﺮار . اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺑﺼﺮي • ي : ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺒﻮري از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﻓﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﺘﺪاول1380 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﺮﻳﻦ روشﺗﺮددﺷﻤﺎري ﻛﺸﻮر در ﺑﻮده و از 1381 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺮددﺷﻤﺎر ي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎزه در زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ روزه ﻳﺎ ﻫﻔﺘﮕﻲ رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه • ي : ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺒﻮري از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮددﺷﻤﺎر در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ داراي اﻧﻮاع ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه .[2] ﺳﻴﺎر اﺳﺖ اﻟﻒ- ﺗﺮددﺷﻤﺎر اﻳﺮان ي ﺑﺼﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻃﻼ ﻋﺎت آﻣﺎري ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ، ي ﺑﺼﺮي ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪ راه ﻫﺎ ﺟﺎده اي اﺳﺖ اﻳﺮان ، 1373 ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺮددﺷﻤﺎري از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺼﺮي در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از راه ًﻋﻤﻼ ﻫﺎ ﺷﺮوعﺷﺪه اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا در 4 ﻫﺮ ﺳﺎل از ﻳﻚ ﺗﺎ روز آﻣﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﺳﺖ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ . ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﺑﺼﺮي، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﺑ دوره ﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻤﺮارﻧﺪاﺷﺘﻦ آن در ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ازﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري راه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﮔﻴﺮد ﻗﺮار . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺼﺮي در آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺮ اﺳﺖ : • اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮا ﺟﻬﺖ ؛ ﻣﺤﻮرﻫﺎ • ﺧﻄﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮدد در ؛ ﺳﺎﻻﻧﻪ • ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اراﺋﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ؛ اﻧﺴﺎﻧﻲ • ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ آﻣﻮرزش ﻧﻴﺮوي ؛ اﻧﺴﺎﻧﻲ • ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮوي


ﻟﺤﻈﻪ • ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اي و ؛ د • اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻋﻤﺪي ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ؛ ﻣﺴﺘﻤﺮ • ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ؛ ﻧﻈﺎرت • ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﻫﻢ در اﺟﺮا و ﻫﻢ در ؛ آﻣﻮزش • اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ؛ ﻓﺮم • ﺧﻄﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واردﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در راﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮ روي داده ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﺼﺮي ﺷﺪه اﻳﺮان در ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ، دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ز در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا ﺑ ﻧﺪ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ [. ﺑﻪ 4] ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﻓﻮق ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ راه ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺘﻲ آن ﻫﻢ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ي ﺑﺼﺮي ﺷﺪه اﻳﺮان در داراي اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﻮق و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻌﺪ 80 ﻃﺮح ﺷﻤﺎرش ﺑﺼﺮي از ﺳﺎل ﺑﻪ د اﻳﺮان ر ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﮔﺮدﻳﺪ .[2] اﺳﺘﻔﺎده ﺛﺒﺖ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎرﻫﺎي 14058 ﺷﺪه ﺑﺼﺮي در ﻛﻞ ﺣﺪود ردﻳﻒ داده در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺮددﺷﻤﺎر ي واﻗﻌﻲ و ﻣﻌﺎدل روي ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﻲ اﺳﺖ 2 ] ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ،7[. 1- ارزﻳﺎﺑﻲﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺑﺼﺮي ي اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﻮع روش ﺷﻤﺎرش ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﻛﻼﺳﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ً . ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع روش ﺷﻤﺎرش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺒﻮري، ﻣﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﺗﻮان ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه را ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد .ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرش ﻃﻮﻻ ﻫﺎي ﻧﻜﻨﺪ ﻧﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ .ﺷﻤﺎرش ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻨﺪي و ﺣﺮﻛﺎت ﮔﺮدﺷﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎرش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه دارد، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن


ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺘﻮان ﻫﺎ را ﺗﻘﻠﻴﻞ داد از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده . ب- ﺗﺮددﺷﻤﺎر اﻳﺮان ي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه در 1377 از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻃﺮحﺗﺮددﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﺎه ي ﺑﺼﺮي اﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺟﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اي ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ از ﻧﻮع ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻳﺶ ﭘ ﺷﺪ ﺮداز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ .دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮددﺷﻤﺎر دﻓﻨﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻮرت اي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ .[1] ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻓﻨﺎوري ﻫ دﺳﺘﮕﺎه ﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎيﺗﺮددﺷﻤﺎر و ﻛﺎﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﻧﻮع، در ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﻛﺮدن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻮر) ﺑﺰرﮔﺮاه، ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ، اﺻﻠﻲ و ( ... و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﺗﺮددﺷﻤﺎر ﻣ از ﻧﻮع ﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ، ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺒﻮري از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ، آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺖ داراي اﻧﻮاع ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻴﺎر . ﺛﺎﺑﺖ • ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه : راداري (RTMS در اﻳﺮان از دو ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ًﻣﻌﻤﻮﻻ 1) و ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ )دﻓﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ (ﻳﺎ 2DTRS ﺟﻬﺖ ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﻧﺼﺐ در ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ. ﺳﻴﺎر • ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه : ﺑﻨﺎم NC-97 ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺮان 3 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻳ ﻫﺎ و ﺎ ﻛﻨﺘﺮلﺗﺮددﺷﻤﺎر دارد ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎرﺑﺮد .

1 آﺷﻜ Remote Traffic Microwave Sensor ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺎرﮔﺮ راداري وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ EIS ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﺪ. 2 Digital Traffic Registering System اﺳﺖ 3 ﻳﻚ ﻣﺪل از اﻧﻮاع آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺳﻴﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
 

1386 آﻣﺎر ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺎر 144 از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮددﺷﻤﺎر
، دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ 304 آﺷﻜﺎرﮔﺮ اﻟﻘﺎﻳﻲ)دﻓﻨﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ( راداري 43و دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺮددﺷﻤﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه درراه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ .[7] ﺷﻮد ﺗﺮددﺷﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻟﻒ- دﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ وﺳ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮدد ﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ دارد اي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ .ﻣﺪل DTRS- دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0011 از ﻧﻮع ﻧﺼﺐ داﺋﻢ ﻣﻲ . اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻼس ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ Headway ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2 ﻣﻲ . ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧ 300 از دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ از اﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻮع در ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر راﻫﺪاري ﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺳﺎﻳﺖ روي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﺛﺒﺖ ي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺛﺎﺑﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻮري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﺮدن . ﺷﻜﻞﻳﻚ آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ اﺳﺖ DTRS-001 ﻣﺪل ﺷﻜﻞ دو ﻟﻮپ ، ﺗﺼﻮﻳﺮي از وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه روي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻮپ ﻛﺮوﻛﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺗﺼﺎل ﻻزم ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺷﻜﻞ ﻳﻚ: ﺗﺼﻮﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺣﻠﻘﻪ DTRS-001 اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ دو: ﻟﻮپ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ
1 001ﻣﺪل اﺳﺖ Digital Traffic Registering System از ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ . 2 ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺧﻂ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ.

در ﺷﻜﻞﺳﻪ اﺳﺖ DTRS-001 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺷﻴﻮه اﺟﺮاي ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻧﻴ وﻳﮋ ﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﮔﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ .[5] ﻫﺎي آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻜﻞ ﺳﻪ: ﻟﻮپ ﺷﻴﻮه ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻟﻖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ اﻳﻲ - دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻓﻨﻲ آﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﻮري • ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد، ﺳﺮﻋﺖ، ﺳﺒﻘﺖ و ﻛﻼس ﺧﻮدروﻫﺎي . ﻋﺒﻮري • ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺧﻂ . ﻃﻮﻻﻧﻲ • اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ . ﺟﻬ • دارا ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﺰارش ﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎر و ﮔﻴﺮي.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید