مقاله بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری

چکیده

کا محافظه ری یکی از اجزای چارچوب نظری حسابداری مال است. از سال ۱۹۹۷تاکنون، محققان مدلهای مختلف برای محاسبه ی محافظه کاری پیشنهاد کرده اند .مهمترین این مد لها بر چهار مبنای مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی، مبتنی بر ارزش بازار و مبتنی بر رابطه ی بازده سود و سهام هستند. .(۱) دراین مقاله ما به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و بیش اطمینانی مدیریت میپردازیم.نتایج حاصل از براورد پژوهش شامل ۶۲ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۹۱ نشان میدهد، بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بابیش اطمینانی مدیریت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. .(۲) به عبارتی وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود (۳).

واژه های کلیدی: بیش اطمینانی مدیریت – محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

مقدمه

مدیران فرااطمینان مدیرانی هستند که در مورد توانایی پیش بینی خود و دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیردبرآوردی بیش از اندازه دارند. آنان بازده های آینده سرمایه گذاری های شرکت را بیش برآورد می کنند. بنابراین پیش بینی می شود که شناسایی زیان را به تاخیر بیاندازند، به شناسایی سود تسریع بخشند و تمایل کمتری به استفاده از محافظه کاری داشته باشند.محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدتهاپیش با تئوری وعمل حسابداری درامیخته است.به نظر واتس محافظه کاری دستم کم از ابتدای قرن بیستم تاکنون یک ویژگی برجسته و غالب درعرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. محافظه کاری را به دو دسته محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تقسیم نموده اند.

روان شناسان به این نتیجه رسیده اند افرادی دارای اطمینان بیش از حد بوده ، امکان موفقیت خود را بیش از حد ارزیابی می کنند. موفقیتشان را مدیون توانایی های خود دانسته و نقش شانس و عوامل خارجی را در این امر کمتر از حد ارزیابی می کنند. .(۱۳) اطمینان بیش از حد سبب میشود انسان دانش مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد. درحالی که ممکن است درواقع اینگونه نباشد).. ۴) یک مدیر با اطمینان بیش از حد ، بطور سیستماتیک بازده ناشی آتی از پروژه های سرمایه گذاری را بیش از حد تخمین زده، یا می توان گفت احتمال و اثر رویدادهای مطلوب برجریان های نقدی شرکت را بیش از حد واحتمال و اثر رویدادهای نامطلوب بر جریان های نقدی شرکت را کمتراز حد تخمین می زند. (۱۶)

فرضیه های پژوهش

فرضیه اول: اطمینان بیش از حد مدیریتی برمحافظه کاری شرطی تاثیر منفی دارد.

فرضیه دوم: اطمینان بیش از حد مدیریتی برمحافظه کاری غیر شرطی تاثیر منفی دارد.

متغییرهای مستقل و وابسته

دراین پژوهش، محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی به عنوان متغیرهای وابسته و اطمینان بیش از حد مدیریتی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، اندازه شرکت ، رشد فروش، نسبت وجوه نقد عملیاتی وانحراف معیار درامد ها به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

مدل نظری تحقیق

محافظه کاری شرطی: مدل استفاده شده برای محاسبه متغیر محافظه کاری شرطی، مدل خان و واتس است که معیارسال- شرکت محافظه کاری را براساس مدل عدم تقارن زمانی سود باسوتخمین می زند.

تعاریف نظری

درادبیات حسابداری تعاریف چندی از محافظه کاری به عمل امدهباسواست. (۱۹۹۷) محافظه کاری را الزام بداشتن درجه بالایی از اثبات و تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، درمقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید.یک دسته بندی که برای تعریف محافظه کاری وجود دارد، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می باشد. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است، یعنی اینکه سودها اخبار بد را بسیار سریعتر از اخبار خوب منعکس می نمایند که منجر به شناسایی به موقع تر زیان می شود، به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند. اما محافظه کاری غیرشرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری کمتراز واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است، محافظه کاری مذکور به محافظه کاری ترازنامه ای و یا محافظه کاری آینده نگر معروف است. (بنی مهد و باغبانی ، .(۱۳۸۸ براوردهای مدیریتی نقش اساسی به کارگیری حسابداری محافظه کارانه بازی می کند.

به طور مشابه مدیر بیش اطمینان تمایل به بیش براورد ارزش اسقاط یا عمر مفید دارایی های بلند مدت داشته، لذا ارزش دارایی ها را بیش براورد می کند. چنین بیش براوردهایی منجر به گزارش گری تهاجمی دارایی ها ومحافظه کاری غیرشرطی کمتر خواهد شد.(احمد و دوئمان، (۲۰۱۳

انواع پیش اطمینانی

بیش اطمینانی یا اعتماد بنفس بیش از حد یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری های مالی وهم رونشناسی جایگاه ویژه ای دارد.

-۱ درجه بندی غلط: رایج ترین نوع بیش اطمینانی در ادبیات مالی است که که گاهی از آن به بیش اطمینانی در پیش بینی نام برده می شودو درآن معمولا افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آنچه هست تخمین می زنند مثلا هنگام براورد ارزش یک سهم انحراف بسیار پایینی را برای طیف بازده های مورد انتظار در نظر می گیرد.

-۲ خود ارزیابی مثبت غیر واقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین: دراین نوع از بیش اطمینانی افراد مهارت خود را بیش از آنچه هست تخمین می زنند. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که معمولا افراد تمایل دارند که دید مثبت غیرواقع بینانه ای از خود و مهارتهایشان داشته باشند بسیاری از انسانها هنگامی که خود را با گروهی مقایسه می کنند سطح توانایی ها و مهارتهایشان را بالاتر از میانگین سطح توانایی ها و مهارتهای سایر اعضای گروه می دانند.

-۳ توهم کنترل یا خوش بینی غیر واقع بینانه: باعث می شود انسان احساس کند روی مسائل کنترل داشته یا حداقل می تواند برآنها تاثیر بگذارد درحالی که ممکن است درواقع اینگونه نبوده واحتمال موفقیت خود را بیش از آنچه هست تخمین بزند. مثلا در بازی تاس افراد هنگام تلاش برای دستیابی به یک شماره بالاتر خیلی قاطعانه تاس را پرتاب می کند.

باید توجه داشت که ممکن است بیش اطمینانی رابطه مستقیم با محافظه کاری داشته باشد.

جروایس و همکاران (۲۰۱۱) معتقدند که مدیران بیش اطمینان خود متمایل به فعالیت در شرکتهایی با رشد مخاطره امیز هستند. اگر این شرکتها از رویه های حسابداری محافظه کارانه استفاده می کنند ، به دلیل خود انتخابی مدیران ممکن است رابطه مثبت بین محافظه کاری و بیش اطمینانی وجود داشته باشد. لذا نوع رابطه محافظه کاری حسابداری با بیش اطمینانی، سوالی تجربی است که پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به ان می باشد.

مطالعات پیشین شواهدی درخصوص منافع حسابداری محافظه کارانه در قراردادهای بدهی و راهبری فراهم کرده اند. (احمد ودوئلمان (۲۰۰۷ اگر مکانیسم های راهبری گزارشگری محافظه کارانه رامطلوب بدانند، نظارت خارجی می تواند آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر محافظه کاری را محدود کند. این مطلب نشان می دهد که نظارت خارجی قوی می تواند رابطه منفی مفروض بین بیش اطمینانی و محافظه کاری را کاهش دهد.

از سوی دیگر، در موقعیت های خاص محافظه کاری می تواند پرهزینه باشد. احمد و دوئلمان نشان دادند که محافظه کاری می تواند منجربه عدم تکمیل پروژه های سود آوری شود که در دوره های اول جریان نقد منفی داشته اند. به علاوه محافظه کاری ممکن است اطلاع رسانی مدیر در مورد پتانسیل بالای شرکت برای سرمایه گذاری را محدود کند. درچنین شرایطی ممکن است مکانیسم های نظارتی جهت کاهش محافظه کاری، مدیران بیش اطمینان را انتخاب کنند. بنابراین در این موارد نظارت خارجی قوی ارتباط منفی بین بیش اطمینانی و محافظه کاری را تضعیف نخواهند کرد. درهمین راستا گوال تاکور (۲۰۰۸) دریافتند که هیات مدیره برای ویژگی های بارز مدیران بیش اطمینان ارزش قایل بوده وبسیار محتمل است که این مدیران برای موقعیت مدیریت عامل شرکت در نظر گرفته شوند. بنابراین، این که ایا نظارت خارجی قوی آثار بیش اطمینانی مدیران را کاهش می دهد یاخیر، سوالی دیگراست که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن می باشد.

اطمینان بیش از اندازه

شاید اطمینان بیش از اندازه یکی از مهمترین یافته ها علم روانشناسی درحوزه قضاوت وتصمیم گیری است.محققان همچنین یافتند که افراد قابلیتهایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان ، بیش از اندازه تخمین می زنند و این تخمین بیش از اندازه با اهمیتی که ان وظایف برای شخص دارد افزایش می یابد. روانشنان همچنین به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند افراد درمورد اخباری که بنظرشان درست می اید بدون توجه به موثق بودن منبع، اطمینان می کنند سپس براساس ان به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند بدون توجه به اینکه ان اطلاعات ارزش پیش بینی کمی.انها به اطلاعاتی که با باورهای موجودشان سازگار است. وزن بیشتری می دهند و به اطلاعاتی می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاعاتی را که با باورهایشان همخوانی ندارد از بین می برند.

رابطه بین رفتارتوده وار وتجربه

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.

وجود رابطه معکوس بین تجربه و ریسک پذیری و رابطه مستقیم بین تجربه و رفتار توده وار باعث می شود مدیران کم تجربه تر در مقایسه با همتایان با تجربه تر خود از رفتار توده وار کم تر و ریسک پذیری بیشتری بر خوردار باشندومی توان نتیجه گفت که بین تجربه و بازدهی مدیران رابطه معکوس وجود دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با مدلهای رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره با بهره-گیری از نرمافزار Eviews نشان میدهد که بین تجربه و ریسکپذیری مدیران رابطه معنیدار معکوس و بین تجربه و رفتار تودهوار آنها رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد. همچنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت میباشد، اما درمجموع میتوان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنیدار معکوس وجود دارد. بدینترتیب مدیران کمتجربهتر درمقایسه با مدیران باتجربهتر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار تود هوار کمتر برخوردار بوده، ریسک-پذیرتر میباشند و بازده بالاتری کسب مینمایند. همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافتههای مهم این پژوهش ارایه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی مدیران می باشد.

محافظه کاری

محافظه کاری حسابداری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر،تعریف محافظه کاری حسابداری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم ، محافظه کاری ، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود. در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری حسابداری ارائه شده است که عبارت است از محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی. محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا ، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری ، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند. اما محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری

،کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها بواسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این محافظه کاری ، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد